Visie

75 jaar dominicaanse aanwezigheid heeft – hoe kan het ook anders – haar stempel gedrukt op de parochie O.-L.-Vrouw-ten-Hemel-Opgenomen. Die eigen ‘nestgeur’ is tegenover buitenstaanders niet gemakkelijk te verwoorden. Het heeft te maken met mentaliteit, sfeer, een eigen manier van tegen de dingen aan te kijken. Maar we doen toch een poging (We lieten ons hierbij inspireren door enkele geschriften van Edward Schillebeeckx, ook dominicaan).

Het dominicaans eigene

Dit is open te plooien in een vijftal kenmerken:

-Een groot Godsvertrouwen: niet krampachtig alles zelf tot in de puntjes willen regelen en uitdokteren maar… een rustige, blije spiritualiteit wetend dat God  onverwachte toekomst achter de hand heeft.

-Verkondiging is een wezenskenmerk van de orde van de dominicanen. Dit verkondigingswerk moet stevig gefundeerd zijn in gebed, bezinning, reflectie en studie.

-Centraal in die verkondiging staat de figuur van Jezus van Nazaret. In die Mens kreeg Gods menslievendheid een concreet gezicht.

-Met je twee voeten in de wereld van vandaag staan: luisterend naar de wijsheid van het verleden moet de boodschap van Jezus steeds nieuw en geactualiseerd uitgedragen worden.

-Eigentijdse flexibiliteit kan niet functioneren binnen een star-vastliggende, strikt-hiëarchisch gestructureerde kerkvisie. Wie wil inspelen op situaties die zich nieuw aandienen moet risico durven nemen. Democratische beleidsvoering kan daaraan ruimte geven en tegelijk ontsporing voorkomen. In de oudste dominicaanse ‘wetgeving’ stond het reeds: “Wat allen raakt, moet door allen mede beslist worden”.

Verankering

Als we ons op de toekomst willen voorbereiden, kunnen we er niet blind op vertrouwen dat de paters dominicanen ook de volgende halve eeuw die typische ‘nestgeur’ kunnen garanderen. Anderzijds is dat eigene van onze geloofs-gemeenschap ons zo dierbaar dat we daaraan hoe dan ook willen vasthouden.

Dat kan als we er in slagen die dominicaanse geest systematisch te verankeren in het geheel van het parochiegebeuren. Het parochieteam stelt zich daarom tot doel te bouwen aan een geloofsgemeenschap

– die gedragen wordt door leken

– die aan verkondiging hoogste prioriteit geeft

– die kwaliteit waarborgt

– waarin het beleid ten dienste staat van wat de hele geloofs-gemeenschap ten goede komt.

Uitwerking

Dat vandaag, en zeker morgen, vooral leken de dragende kracht zijn van onze geloofsgemeenschap, is naar verschillende deelgebieden uit te splitsen:

-De eindverantwoordelijkheid voor het pastoraal beleid ligt niet bij de pastoor maar bij het parochieteam als geheel. De leden van dit team voelen zich geen ‘medewerker van de pastoor’, wel autonome dragers van de dominicaanse spiritualiteit. De voorzitter van ons is parochieteam is principieel een leek.

-Een lekenpreekploeg staat, samen met de pastoor, in voor de verkondiging in de weekendvieringen. Om de kwaliteit van de predikatie te waarborgen verlangt het parochieteam dat de lekenpredikanten vooraf een specifieke vorming hebben doorlopen. Ieders bijdrage wordt geregeld kritisch geëvalueerd.  Na elke viering ligt de ‘preek van de week’ ter beschikking van de kerkbezoekers. Blijkbaar is hier behoefte aan: wekelijks gaan zo’n 130 exemplaren de deur uit. De tekst van de preek wordt wekelijks ook gepubliceerd op de website van de parochie.

-We willen vasthouden aan onze vrij goede reputatie inzake liturgie: ook als leken voorgaan. Van onze gebedsleid(st)ers verlangen we dus ook een degelijke opleiding vooraf.

-Voor de verkondiging van onze boodschap maken we gebruik van de moderne media zoals onze website en de verspreiding van ‘Zondagsvieringen’ via het internet.