15e zondag door het jaar B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
vijftiende zondag B (15/07/2012)

Begroeting

Van harte welkom.
Laten wij hier samen zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heiligeGeest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus zond de twaalf twee aan twee uit om te gaan prediken.
In de Kerk van Jezus Christus is zending een centraal gegeven.
‘Kerk heet missie’, was de titel van een boek
dat Kardinaal Suenens in de vorige eeuw heeft gepubliceerd.
Uitgezonden worden houdt in
dat je aangewezen bent op de gastvrijheid van anderen.
De Boodschap van Jezus moet dan ook zó verkondigd worden
dat de gastheer en de gastvrouw zich bij onze Heer kunnen thuisvoelen.
Dat lukt niet altijd.
Soms omdat de Boodschap in dovemansoren terecht komt
en de aangesprokene vindt dat de verkondiger maar beter kan ophoepelen.
Dat overkomt de profeet Amos, in onze eerste lezing.
Soms lukt het niet
omdat de verkondiger geen oog heeft
voor de eigen taal en cultuur van de mensen bij wie hij te gast is.
En dan ligt de fout bij de Kerk,
bij ons
die gezonden zijn om het evangelie uit te dragen.
Laten wij ons bezinnen over onze zendingsopdracht
en erkennen dat wij op dit punt vaak tekortschieten.


Openingswoord 2

De profeet Amos laat zich niet kleineren
door de opmerking van de priester van Betel
die hem verwijt een ‘broodprofeet’ te zijn.
Hij blijft trouw en houdt vast aan zijn opdracht
te spreken in naam van God, de Heer,
en Israël tot bekering op te roepen.
Ook de leerlingen van Jezus krijgen die opdracht.
Zij worden erop uitgestuurd
zonder bagage en zonder proviand.
Het enige dat ze mogen meenemen,
is Gods Woord en hun eigen onverschrokkenheid.

Vergevingsmoment

Wij zijn geroepen om Gods liefde en wijsheid
te beleven en uit te stralen.
Maar de moed daartoe ontbreekt ons wel eens.
Daarom bidden we om ontferming.
– Heer, Gij hebt op verschillende manieren over Gods nabijheid gesproken.
Maar vaak laten wij uw Woorden niet tot ons doordringen.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, Gij zijt tot het uiterste gegaan om ons te bevrijden.
Toch zijn wij vaak angstig en tonen we weinig vertrouwen.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, Gij zendt ons naar onze medemensen
om te delen in hun vreugde en hen te helpen in hun nood.
Maar vaak denken wij enkel aan ons eigenbelang
en handelen we te weinig uit liefde.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God zich over ons ontfermen
en ons weer de kracht geven
om ‘zijn profeet’ te zijn in onze wereld. Amen.
naar Heeswijk

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God van ons allen,
Gij hebt beloofd dat in elke generatie
mensen zullen worden geroepen
om te spreken in uw naam.
Geef dat ook wij, wanneer we over U spreken, op U mogen lijken,
opdat uw bestaan in ons herkenbaar wordt
en rijke vrucht mag dragen
voor deze wereld, hier en nu en alle dagen. Amen.


Openingsgebed 2

God, Gij houdt van alle mensen.
Gij zendt Jezus om ons uw liefde te tonen:
lammen worden geholpen bij het lopen,
blinden leren kijken, doven horen erbij.
Nu zendt Jezus ons om zijn werk voort te zetten.
Geef ons de moed en de kracht
om van uw liefde te getuigen
en om elke dag opnieuw uw liefde waar te maken
omwille van Jezus Christus,
uw Zoon en ons Voorbeeld. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu hoe God tot ons spreekt doorheen de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Amos 7,12-15)

Uit de Profeet Amos

12
       In die tijd zei Amasja (de priester van Betel) tegen Amos:
`Ziener, maak dat u wegkomt!
Verdwijn naar Juda en verdien daar uw brood maar met profeteren!
13       Hier in Betel mag u niet meer profeteren,
want dit heiligdom is van de koning
en dit gebouw is van het rijk.’
14       Amos antwoordde Amasja:
`Ik ben geen profeet of lid van een profetengilde,
ik ben veehoeder en vijgenkweker.
15       Maar de Heer heeft mij achter mijn beesten weggehaald
en de Heer heeft mij gezegd:
`Ga als profeet naar mijn volk Israël.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 1 3-14)

Uit de tweede brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,
3        Gezegend is de God en Vader van onze Heer Jezus Christus,
die ons in de hemelse regionen in Christus heeft gezegend
met elke geestelijke zegen.
4        Want in Hem heeft Hij ons uitgekozen,
al voor de grondlegging van de wereld,
om heilig en vlekkeloos voor Hem te staan in liefde.
5        Hij heeft ons voorbestemd om zijn kinderen te worden
door Jezus Christus, volgens zijn wilsbesluit,
6        tot lof van de heerlijkheid van zijn genade,
waarmee Hij ons begiftigd heeft in de geliefde.
7        In Hem hebben wij de verlossing door zijn bloed,
de vergeving van de zonden, dankzij zijn rijke genade.
8        Daarmee heeft Hij ons overladen in al zijn wijsheid en inzicht.
9        Want Hij heeft ons het geheim van zijn wil bekend gemaakt, overeenkomstig het besluit dat Hij in Christus had genomen,
10       ter verwezenlijking van de volheid van de tijden:
alles in Christus onder één hoofd samen te brengen,
alles in de hemelse regionen en alles op aarde, in Hem.
11       In Hem hebben wij ook ons erfdeel ontvangen,
daartoe voorbestemd door de beslissing van Hem
die alles tot stand brengt naar zijn wilsbesluit,
12       opdat wij, die reeds tevoren onze hoop op Christus hadden gevestigd,
tot lof van zijn heerlijkheid zouden zijn.
13       In Hem hebt ook u het woord van de waarheid gehoord,
het evangelie van uw redding;
in Hem bent u ook tot het geloof gekomen;
u bent verzegeld met de beloofde heilige Geest,
14       het voorschot op onze erfenis,
tot verlossing van het volk dat Hij zich verworven heeft,
en tot lof van zijn heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 6,7-13)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

7        Jezus riep de twaalf bij zich,
en begon hen twee aan twee uit te zenden,
en Hij gaf hun macht over de onreine geesten.
8        Hij gebood hun om niets mee te nemen voor onderweg dan een stok
– geen brood, geen reistas, geen geld in de beurs –
9        wel sandalen aan te doen,
maar geen twee stel kleren aan te trekken.
10       Hij zei tegen hen:
`Als je bij iemand onderdak krijgt,
blijf daar dan tot je weer verder reist.
11       En als je ergens niet ontvangen wordt,
en ze luisteren niet naar jullie,
ga daar dan weg, en stamp het zand van je voeten:
een getuigenis tegen hen!’
12       Ze gingen op weg en riepen op tot bekering.
13       Ze dreven veel demonen uit,
zalfden veel zieken met olie en genazen hen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in het evangelie van Jezus,
in zijn woorden en daden,
in zijn trouw jegens God en de mensen.

Wij vertrouwen erop dat in Hem,
God-met-ons
gesproken heeft,
ons lief en leed van dichtbij delend,
met ons meevoelend als tochtgenoot
in goede en kwade dagen.

Wij geloven in zijn evangelie van gemeenschap zijn,
in zijn spreken over Gods verbond met ons.

Wij hebben vertrouwen in zijn idealen
van liefde en gedeeld leven,
van verbondenheid en eenwording,
van vrede en vrijheid voor alle mensen op aarde.

Hij bleef zijn idealen trouw,
ook toen zelfgenoegzamen zijn oproep tot gemeenschap afwezen.
Zijn trouw was sterker dan de dood
waarmee ze Hem het zwijgen wilden opleggen.

Wij geloven dat zijn keuze voor mensen totaal was,
dat Hij zichzelf niet ontzag
om voor anderen leven en vrijheid mogelijk te maken.

En dat Hij daarom leeft.
Met Hem geloven ook wij
dat wie zijn leven ter beschikking stelt,
leven zal vinden.

Wij vertrouwen erop
dat er ook voor ons toekomst zal zijn
als wij doen wat Hij gedaan heeft.
Wij geloven in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waarin Hij, die ons tot leven riep,
voorgoed ons aller vrede wil zijn. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we tot God,
die ons roept en ons op weg zendt.

– Bidden we voor hen die ondanks alles
blijven geloven in een betere wereld,
een nieuwe aarde.
Dat hun droom standhoudt.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die in een wereld vol geweld
kleine tekens van vrede oprichten.
Dat zij medestanders vinden
om zo wereldwijd vrede te realiseren.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die terugschrikken
voor de opdracht die hun is gegeven.
Dat zij een steuntje in de rug mogen krijgen
van mensen die hen willen nabij zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die enthousiast op pad gingen,
maar vastliepen.
Dat zij nieuwe moed mogen vinden om opnieuw een begin te maken.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die gebukt gaan
onder hun verleden.
Dat zij van die last mogen worden bevrijd.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen die nonchalant en oppervlakkig leven.
Dat ze mogen stilstaan bij hun leven
en echte waarden mogen zoeken en vinden.
Laten wij bidden…

God van liefde,
ga voor ons uit,
hou een oogje in ‘t zeil
en zegen ons onderweg. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

– Bidden we voor de christelijke Kerken.
Dat zij door de omvang van hun organisatie en de noodzakelijke structuren
de kiemkracht van Gods geest niet verstikken
en dat zij hun invloed aanwenden
om onrecht uit de wereld te helpen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de plaatselijke geloofsgemeenschappen.
Moge zij getuigen zijn van samenhorigheid en onderlinge liefde
en daardoor aanstekelijk werken naar anderen toe.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor alle gedoopten
die door dit sacrament gezonden zijn als verkondigers van de Blijde Boodschap.
Moge zij trouw blijven aan hun roeping
en loyaal genoeg om ervan te getuigen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor hen
aan wie de Boodschap van het evangelie voorbijgaat.
Dat zij door hun menselijke inzet,
zonder het te weten,
bijdragen aan de vervulling van Gods bedoelingen met de schepping.
Laten wij bidden…

God,
wees voor ons een nabije God,
een God die meetrekt doorheen de geschiedenis.
Maak ons tot oprechte getuigen van uw aanwezigheid,
overal waar dit van ons gevraagd wordt.
Wij vragen het U in naam van Jezus, uw Zoon,
vandaag en alle dagen. Amen.
naar Wim Van Haaren o.p.

Gebed over de gaven 1

Heer van alle mensen,
met brood en wijn gedenken
we de zendingsopdracht van uw Zoon.
Geef dat wij als zijn volgelingen
elkaar ondersteunen en sterken in onze roeping.
Dit vragen we U omwille van ieders geluk. Amen.
Lovendegem

Gebed over de gaven 2

God van ons allen,
wij verdienen dit brood niet met profeteren in uw naam.
Gij biedt ons deze wijn niet aan
omdat wij uw Woord zo getrouw navolgen.
Het is uit pure barmhartigheid
dat Gij Uzelf aan ons schenkt in deze tekens.
Kom in ons midden
nu wij hier bijeen zijn in uw naam. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij willen U danken voor al die mensen,
die, door de eeuwen heen, uw oproep hebben gehoord en beantwoord.
Wij danken U voor al die mannen en vrouwen
die op stap zijn gegaan naar een betere wereld,
naar de realisatie van uw Rijk van vrede en gerechtigheid.
Wij danken U voor hen die ons in vreugde en verdriet nabij zijn,
voor hen die onbaatzuchtig weten te delen,
voor de moedigen, die het nooit opgeven.
Wij kijken met bewondering op naar Jezus,
omdat Hij ons uw droom voorgeleefd heeft

hoe wij met elkaar kunnen omgaan,
armen kunnen helpen,
bedroefden kunnen troosten,
voor zieken kunnen zorgen
en een hart kunnen hebben voor mensen die nergens meetellen.
Om zijn voorbeeld,
om de manier waarop Gij ons liefhebt
willen wij U danken en zeggen daarom:

Heilig, heilig, heilig …

God, onze Vader, die het vuur van uw liefde gelegd hebt
in de harten van de mensen,
hou dit in ons brandend.
Zend ons uw Geest om te doen wat Jezus deed.
Naar zijn voorbeeld zijn wij hier samen
om het brood te delen met elkaar.
Op die laatste avond waarop Hij zijn afscheid voorbereidde,
nam Hij brood, zegende het,
en deelde het met zijn leerlingen,
zoals Hij zijn leven met hen had gedeeld.
Toen zei Hij:
“Neem en eet
dit is meer dan brood,
dit is mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.”
Zo nam Hij ook de beker met wijn,
gevuld als teken van hun vriendschap.
Hij gaf hem rond en zei:
“Neem en drink
dit is meer dan wijn,
dit is mijn leven, mijn liefde voor jullie, een leven lang.”
Vergeet dit niet en doe ook wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

God, wij danken U
omdat Gij Jezus niet in de steek gelaten hebt,
maar Hem nieuw leven gegeven hebt voor altijd.

Jezus heeft ons geleerd
dat niemand groter liefde heeft
dan Hij die zijn leven geeft voor de andere.
Moge die boodschap in ons verder groeien.

Zo kan in verbondenheid van de ene mens met de andere
wereldwijd een nieuwe wereld ontstaan
van vrede en vriendschap.
Door Jezus en met Hem en in Hem
moge zo Gods Rijk meer en meer gestalte krijgen,
vandaag en alle dagen die komen
tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Levensecht christen zijn en doen
is zijn en doen zoals Jezus.
En dus ook bidden zoals Hij.
Onze Vader,….

Vader, verlos onze wereld van kwade demonen
die ons binden aan handen en voeten
en die vaak onoverwinnelijk lijken.
Wees barmhartig voor ons
zoals ook wij barmhartig willen zijn voor elkaar.
Leer ons U zien in elke mens die we ontmoeten
en doe ons inzien dat wij allen leven vanuit dezelfde Geest.
Dan zullen we weer hoopvol kunnen wachten
op de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk en de kracht…

Vredewens

De echte tempel van de Heer
is elke plaats waar mensen elkaar vinden en groeien in verbondenheid.
Is daar waar mensen bouwen aan menswaardigheid
die ten goede komt aan de minsten der mensen.
Is daar waar mensen proberen
om Gods toekomst nu al zichtbaar te maken.
Zo wordt Gods vrede geboren,
hier en nu, de wereld rond.
Die Godsvrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede en vreugde toe.


Lam Gods

Communie

Opdat wij zouden beseffen
dat wij voor elkaar delende mensen moeten zijn,
heeft God zijn Zoon naar de mensenwereld gezonden
om daar zichzelf te breken
en uit te delen tot voedsel voor ons allen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

In de schoot van heel veel mensengroepen
groeit nieuw leven.
In alle anonimiteit,
ondanks kille onverschilligheid rondom,
gebeurt het toch maar weer
dat mensen elkaar écht ontmoeten.

Ze delen met elkaar hun vragen en ervaringen,
samen dragen ze elkaars hoop en zorg.
Aan zoveel dingen is te voelen
dat zij elkaar graag zien.

Gaandeweg groeit het besef
– vaak aarzelend maar toch onloochenbaar –
dat hier meer aanwezig is
dan enkel maar mensenwerk.

In de schoot van al die mensengroepen
ontluikt een wonder leven.
Je mag het ‘Jezus’ noemen, als je dat wil,
want het heeft met God te maken
die reddend in mensen nabij komt.

Wie vol is van dit leven,
houdt het niet voor zichzelf.
Hij draagt het uit,
aanstekelijk als vuur.
Zo wordt vandaag
God-die-redt geboren.
naar Carlos Desoete

Bezinning 2

God is mysterie

Mysterie is iets dat veel groter is dan jezelf,
dat je omarmt en gelukkig maakt.
Als na een onweer de kruiden geuren
en alle vogels aan een nieuw lied beginnen
en de aarde ademt als een dier,
zodat je er stil van wordt en heel klein…
Dat is mysterie.

Wij weten niet altijd dat God ons vastneemt,
omdat we zo erg met onszelf bezig zijn.
Wij worden zijn warmte en zijn adem niet gewaar,
omdat we dat van Hem niet verwachten
en omdat we veel meer bezorgd zijn om wat we zelf doen.

En zo gaat het mysterie aan ons voorbij
en blijven we zitten als kinderen
die op hun eentje met een blokkendoos spelen
en niet horen dat hun vader met hen wil stoeien.
Misschien, als ons eigen bouwsel ineenstuikt,
dat we Hem dan zoeken en zijn naam roepen…
en dan maar klagen dat Hij zo ver en zo vreemd is.
Levensecht

Slotgebed 1

Ik heb je nodig als ‘profeet’ voor mijn mensen – zegt God –
als ‘ziener’ die beseft waar het om gaat en die zich bemind weet.
Ik leg mijn droom in je hart
en Ik wil mijn liefde met je delen.
Maar hou die droom en die liefde alsjeblieft niet voor jezelf!
Geef ze door
aan om het even welke mens die je op je levensweg tegenkomt.
Veel heb je daarvoor niet nodig,
geen geld, geen reistas, geen voedsel,
alleen de zekerheid dat Ik met je ga.
Ik wil de stok zijn – zegt God –
waarop je kunt uitrusten als je er nood aan hebt.
Erwin Roosen


Slotgebed 2 en zegen

Moge ook wij gezonden zijn.
Twee aan twee: man en vrouw, of hoe dan ook.
Moge ook wij gezonden zijn,
oprecht van wil om goed te doen
en Hem te weerspiegelen die de Vader weerspiegelt.
Moge ook wij gezonden zijn, zonder stok of stut van eer,
zonder ambitie of zucht naar eigen roem.
Moge wij zo gezonden zijn
dat boze geesten van ons vluchten,
dat de geest van achterdocht,
van naijver en van gebrek aan moed
zou wijken waar wij komen.
Dat wij, door in eenvoud te zijn,
demonen verdrijven.
Dat wij door onze plicht te doen
belangeloos de harten genezen,
vertrouwen wekken in wat goed is,
ja, in de Bron van alle goed.
Ja, moge ook wij gezonden zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.