Pinksteren C 2013 p

(19 05 2013)

Begroeting

Zoals de leerlingen op de eerste Pinksterdag,
zijn wij hier bij elkaar.
Wat toen in Jeruzalem gebeurde, kan vandaag hier bij ons gebeuren.
Moge de Verrezen Heer ook over ons zijn Geest zenden
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Boom

Openingswoord

Na Jezus’ dood zaten zijn leerlingen bijeen.
Ze waren in de rouw, intens verdrietig omdat hun vriend er niet meer was,
niet begrijpend waarom dingen zo gelopen waren,
onzeker omtrent hun toekomst.
Hoe moesten ze verder? Was er wel een verder?
En zoals het gebeurt bij rouwende mensen,
voerden ze hele gesprekken over Jezus,
over wat Hij had gezegd en gedaan.
En al pratend begon het tot hen door te dringen,
wat Hij eigenlijk had bedoeld met zijn woorden en daden.
En meer nog, dat zij de taak hadden om zijn Boodschap verder te dragen.
Niet alleen treuren, maar verder gaan met wat Hij was begonnen.
En wat begon als een aarzelende gedachte
groeide uit tot enthousiasme,
zozeer dat ze de straat opgingen om iedereen te vertellen over hun Jezus.
Toen was het Pinksteren.
In de duisternis van het verdriet en de dood kwam iets nieuws tot leven,
ging een vuur branden en werd een nieuwe tijd geboren.
naar Theobaldusparochie

Bidden om de gaven van de Geest

Dank U, Geest,
want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik heb gekregen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.

Dank U, Geest,
want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest,
want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest,
want ik heb uw geloof nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven,
voor uw inspiratie.
Dank U dat Gij gekomen zijt
en blijft komen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn. Amen.

Of:

Vergevingsmoment

-Als we te zeer betrokken zijn op onszelf
en geen tijd of plaats maken voor U,
stuur dan uw Geest, God,
om ons te laten inzien hoe egocentrisch we bezig zijn.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Als we geen respect opbrengen voor andersdenkenden,
en mensen in hokjes plaatsen,
stuur dan uw Geest, God,
om ons te genezen van onze enggeestigheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Als we mensen blijven vastpinnen op hun tekortkomingen,
hun geen nieuwe kansen gunnen,
stuur dan uw Geest, God,
om te leren van uw barmhartigheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge Gods Geest ons vernieuwen
en ons vurige getuigen maken van zijn Boodschap. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Levengevende God,
wij danken U voor uw liefde voor ons,
voor de kracht van uw Geest.
Vuur ons aan en inspireer ons,
zodat wij oog en oor hebben voor elkaar
en de noden van mensen leren verstaan.
Wij vragen het U, omwille van uw Zoon, Jezus Christus,
die met U en de heilige Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Perk

Openingsgebed 2

God en Vader,
wij zijn hier samen
om te bidden om nieuwe geestkracht,
om een nieuw elan,
om herwonnen hartstocht voor gerechtigheid.
Maak ons tot één gemeenschap
waarin elkeen open staat voor uw creativiteit.
Raak ons aan met uw heilig vuur,
beziel ons met uw levensadem
en maak ons nieuw
in de Geest van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift
over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing (Hand. 2, 1-11)

Uit de Handelingen van de apostelen

1        Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2        Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3        Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4        Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.
5        Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6        Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7        Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8        Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9        Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
10       Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11       Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1Korintiërs 12,3b-7.12-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4        Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5        Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6        Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7        Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
      Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13       Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 14, 15-16. 23b-26)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Tijdens zijn afscheidsrede op het laatste avondmaal zei Jezus tot zijn apostelen:

15       Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16       En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
23       Als iemand Mij liefheeft,
zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben
en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden.
24       Wie Mij niet liefheeft,
neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen,
is echter niet mijn woord,
maar dat van de vader die Mij gezonden heeft.
25       Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26       De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest,
zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten we nu samen ons geloof uitspreken
in de Geest van God,
die ook vandaag ons wil bezielen.

Ik geloof in God, onze Vader,
die zijn schepping op handen draagt
en hoopt dat ieder van ons meewerkt,
opdat deze aarde nieuw wordt
door onderlinge liefde.

Ik geloof in Jezus van Nazareth
die onderricht gaf aan de mensen
om ze te leren
over de goedheid en de liefde van de Vader.
Ik geloof dat Jezus heel nabij is
wanneer we ons inzetten voor elkaar.

Ik geloof in de heilige Geest
die Jezus ons gezonden heeft
om ons tot dragers te maken
van elkaars lief en leed. Amen.

Perk

Voorbeden 1

God, Gij die liefde zijt, we bidden om uw Geest.

-Voor allen, die aangevuurd door de Geest,
de wereld intrekken,
die op weg gaan om de Blijde Boodschap van gerechtigheid en vrede,
van verzoening en van toekomst uit te dragen.
Dat ze mogen volhouden,
gesterkt door  de vriendschap en de vrede van anderen.
Laten wij bidden…

-Voor allen die gaan staan naast hen die eenzaam zijn geworden,
voor allen die in liefde meegaan met hen
die het spoor bijster zijn
en die doelloos en uitgeblust hun dagen slijten.
Moge de Geest, die vuur en liefde is,
hen sterken en hen gaande houden.
Laten wij bidden…

-Voor allen die zich geroepen weten om te werken
aan bevrijding van mensen
die geketend zitten aan letter en wet.
Voor allen die anderen helpen
om tot eigen verantwoordelijkheid te komen.
Moge de Geest, die vuur en liefde is,
hen blijven inspireren.
Laten wij bidden…

God, zend ons uw heilige Geest
en toon ons de weg die we moeten gaan.
Raak ons met het vuur van de liefde
en schenk ons de kracht
om vrijmoedig te zijn in ons spreken en handelen.
Doe ons in woord en daad wegen gaan
die leiden naar gerechtigheid en vrede.
God, blijf tot ons spreken door uw heilige Geest,
Gij die onze God zijt tot in eeuwigheid. Amen.
Uit: Tot uw dienst, 2005 (4)

Voorbeden 2

Kom, Adem van God, blaas ons leven in
en maak ons tot mensen die handelen in uw Geest,
opdat wij uw schepping in stand houden en verder laten groeien.
Laten wij bidden…

-Kom, Kracht van God, ondersteun ons in onze zwakheid,
versterk onze goede wil,
dat we het goede willen voor iedere medemens
en daaraan ook daadwerkelijk inhoud geven in ons dagelijks leven.
Laten wij bidden…

-Kom, Vuur van God, maak ons vurig en enthousiast,
roep ons wakker uit de slaap van sleur en gewenning
opdat we ons geestdriftig zouden inzetten voor Jezus’ idealen.
Laten wij bidden…

-Kom, Wijsheid van God, geef ons inzicht in goed en kwaad,
geef ons een beter zicht op alles wat beter kan,
zowel in ons eigen leven als in onze samenleving.
Laten wij bidden…

-Kom, Stormwind van God, zet ons in beweging,
opdat we niet passief achteroverleunen uit gemakzucht,
dat we niet wegzakken in het drijfzand van egoïsme en zelfoverschatting.
Laten wij bidden…

-Kom, Licht van God, verlicht onze levensweg
opdat wij Jezus’ Boodschap steeds beter gaan verstaan
en de mogelijkheden zien om die Boodschap in ons eigen leven waar te maken.
Laten wij bidden…

-Kom, Liefde van God, leer ons wat echte liefde betekent.
Hoe we die waar kunnen maken aan elkaar,
niet alleen aan hen die we aardig vinden
maar ook aan hen aan wie we een hekel hebben.
Laten wij bidden…
naar Theobaldusparochie

Gebed over de gaven

Wij nemen het brood en de beker en bieden ze U aan, God.
Laat deze gaven in ons uw Geest wakker houden,
een Geest van breken en delen.
Moge Hij ons geestdriftig maken en ons moed geven
om Jezus te volgen, nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Boom

Tafelgebed

Wij verheffen hart en stem, goede God,
en danken U om uw heilige Geest
in wie Gij deze boeiende wereld hebt geschapen,
waaruit het heelal
met zijn ruimte en geheimen is geboren.

Wij danken U om dit vuur van liefde
dat ons menselijk bestaan doordringt en warmte geeft.
Wij danken U om dit licht
waarin mensen elkaar vinden en beminnen.

Wat verlamd ligt in zichzelf,
wordt door zijn kracht bewogen.
Hij wekt moed en levenswil,
bereidheid tot het goede.
Uit Hem is ook het schoonste wonder van uw schepping geboren:
Jezus, uw Zoon en onze Broeder.

Sindsdien is zijn kracht niet meer te stuiten.
Hij is de ziel van allen die ontvankelijk zijn.
Zijn Geest werkt ook in deze tijd en waait waar Hij wil.

Daarom willen wij U danken
en sluiten wij ons aan bij de engelen en de heiligen die U toezingen:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Daarom keren wij steeds opnieuw terug
naar het Woord en het voorbeeld van onze Heer Jezus.
Wij willen gedenken met welke geestdrift Hij is rondgegaan.
Zovele mensen werden geraakt door zijn vurigheid,
door zijn tederheid,
door zijn vergevingsgezindheid.

Hij werkte bevrijdend voor allen die Hem mochten ontmoeten.
En toen Hij op het kruis zijn laatste adem gaf voor allen,
is ook zijn liefde naar de wereld uitgegaan,
een lopend vuur dat mensen in beweging brengt.

Daarom gedenken wij die laatste maaltijd.

Toen heeft Hij brood in zijn handen genomen,
Hij heeft U dank gezegd, het brood gebroken
en uitgedeeld terwijl Hij zei:
Neem en eet,
dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven.”

In dezelfde geest van dankbare overgave
heeft Hij ook de beker genomen,
U dank gezegd en hem rondgegeven met de woorden:
“Neem en drink,
het is de beker van het Nieuwe Verbond,
dit is Mijn Bloed,
uitgegoten voor allen
tot vergeving van de zonden.
Doe evenzo om steeds aan Mij te denken”.

Ja, Heer God, wij erkennen dat uw Geest van liefde
machtiger is dan alle zonde en kwaad.
Gij hebt Jezus niet doen ondergaan in dood en verlatenheid.
Daarom durven wij vragen:
laat ook ons niet ondergaan in de onzekerheid van de dagen,
in vertwijfeling of wanhoop.

Hou ons open en ontvankelijk.
Maak ons tot broeders en zusters van elkaar
die elkaar steunen en troosten.
Geef eerbied voor jong en oud.
Dat wij niet oordelen op eigen gezag,
maar overal het goede doen groeien.

In dit gebed weten wij ons verbonden
met Maria, de moeder van Jezus,
en met de vele oprechte mensen die ons zijn voorgegaan,
met alle christelijke getuigen en heiligen,
maar ook met onze dierbare familieleden en vrienden
die reeds gestorven zijn…

Zo durven wij samen een nieuwe toekomst verwachten.
Wij zijn uw kinderen.
Wij leven tussen hoop en vrees,
maar weten ons gesterkt door uw genade,
door Jezus, onze Heer.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God,
barmhartige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
Ward Vanoverbeke

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:
Onze Vader,…

Geest van God,
leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Ergens tussen Pasen en Pinksteren
zaten zij opgesloten in hun huis en in zichzelf.
Maar Gij hebt U van luiken en sloten niets aangetrokken.
Gij zijt bij hen binnengekomen
en hebt hun ‘Vrede’ toegezegd.
Deuren gingen open, ketens werden gebroken,
angst smolt weg en mensen bloeiden open.
Wij bidden U, Heer,
spreek ook vandaag over ons dat krachtig woord van vrede.
Die vrede van Pinksteren zij altijd met u.
En geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Jezus wil zichzelf aan ons uitdelen.
Door Hem, met Hem en in Hem zijn wij één.
Wij herkennen elkaar
in ons verlangen naar Hem,
in onze bereidheid met elkaar te delen.
Kom dan, deel van het Brood en word wie je bent:
Lichaam van Christus.
Gelukkig wij die genodigd worden aan de maaltijd van de Heer!
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Pinksteren is:
God zien gebeuren,
terwijl je alleen maar
mensen ziet.

Pinksteren is:
het goede aan het licht
zien komen
waar je ziet
dat mensen
voor elkaar
in vuur en vlam
beginnen te geraken.

In het begin
riep God al:
‘Er zij licht’.
Niet voor zichzelf
riep God
om licht,
maar voor de mensen.
Een soort gebed
van God voor ons.
Dat wij voor elkaar
geen duister
zouden zijn,
maar licht.

Pinksteren is telkens weer:
een handvol mensen die dat opnieuw ontdekken.
En de tijd na Pinksteren:
dezelfde mensen die gaan doen
wat ze ontdekt hebben.
Ukkel

Bezinning 2

Vandaag weer zoals die eerste Pinksteren?

Die eerste Pinksteren?
Geen rooskleurige toekomst.
Geen grootse organisatie.
Geen nauwkeurig beleidsplan.
Wel: de teleurstelling om verlies voorbij.
Wel: de neiging om terug te plooien voorbij.
Wel: de druk van de tegenkanting voorbij.

Die eerste Pinksteren?
Vuur uit de hemel,
Geest-kracht als ruggensteun,
binnenstebuiten gekeerd!

Pinksteren vandaag?
Toekomst onzeker,
organisatie verlamd,
plannen onduidelijk.
Wel groeiend besef:
minder macht is meer getuigeniskracht,
minder institutie is meer creativiteit,
minder leer is meer evangelie.

Pinksteren vandaag?
Weer zicht krijgen op de eigen missie,
weer taal zoeken die mensen beweegt,
hen weer binnenstebuiten doet gaan.
Jean-Paul Vermassen

Slotgebed 1

God,
altijd weer opnieuw gebeurt het dat mensen elkaars taal verstaan
als gij uw Geest over hen uitstort.
Zend Hem neer over ons, uw Kerk in deze dagen,
en vul onze machteloze woorden met zijn kracht.
Leg een nieuwe taal in onze mond,
zodat de wereld zich herkent in onze woorden,
zodat alle mensen vandaag uw Bevrijdende Boodschap vernemen
in hun eigen taal.
Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.


Slotgebed 2

God, onze Vader,
blijf ons de Geest van Jezus zenden.
Dan worden wij vurig,
ook in deze harde, vaak koude wereld.
Dan zien wij duidelijker
de weg waarlangs Gij ons zendt naar de plek
waar wij het meest onszelf zullen zijn,
waar wij en onze naaste het meest vreugdevol zullen zijn.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Blus de Geest niet uit.
Geef Hem kansen in uw leven
om vruchten voort te brengen die blijvend zijn.
Moge God u daarbij zegenen
in de naam van +  de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Boom

 

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.