Pinksteren C 2010

(23/05/2010)

Begroeting

Hartelijk welkom in deze viering van Pinksteren.
Een dag, waarop we gedenken hoe eens de apostelen
vervuld werden van de Heilige Geest, de Helper.
We gedenken niet alleen dat het toen is gebeurd,
maar vieren ook dat het nog steeds gebeurt, vandaag, aan ons.
Laten we dit doen in het vertrouwen dat God in ons midden wil zijn:
als + Vader, Zoon en heilige Geest. Amen.
Perk

Openingswoord

Pinksteren is de voltooiing van Pasen.
Op die dag immers werd de Geest van God
vaardig over allen die achter gesloten deuren bijeen waren.
Toen pas doorzagen zij de volle waarheid:
wie Jezus voor hen was
en wat Hij hun in de loop der jaren had voorgeleefd.

Vergevingsmoment

Geest van God, wij proberen éénzelfde taal te spreken,
maar wij zijn soms zo vol van onszelf
en onze gedachten zijn soms ver van de mens naast ons
dat we elkaar niet meer verstaan.
Daarom willen wij bidden om ontferming.

– Als wij anderen niet de kans geven zichzelf te zijn,
als wij hen in de steek laten
op het moment dat zij nood hebben aan nabijheid,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Als wij maar lauwe christenen zijn,
consument-christenen
in plaats van vurige getuigen van uw Boodschap,
Christus, ontferm U dan over ons.

Als wij niet barmhartig zijn,
een ander zijn fouten en tekortkomingen niet kunnen vergeven,
Heer, ontferm U dan over ons.

Moge de Heer ons vervullen met zijn Geest
zodat wij leren begripvol en liefdevol te leven naar zijn voorbeeld. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God onze Heer,
van oost tot west,
van noord tot zuid
roept Gij uw volk bijeen.
In alle talen spreekt Gij de mensen aan
en bezielt Gij hen met uw Geest.
Wij vragen U:
herhaal het pinksterwonder.
Doe ons de taal van uw liefde verstaan
over alle godsdiensten en levensbeschouwingen heen.
Door Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2

Dit is de dag, Heer God,
dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld,
dat Gij een vuur van liefde aansteekt in de mensen.
Vandaag is de dag
waarop wij bijeengeroepen worden
om uw Kerk te zijn.
Wij danken U met de woorden
die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid.
Kom, heiligende Geest, daal over ons.
Verwarm wat koud is en versteend
en doe ons zingen van vreugde om uw aanwezigheid. Amen.
Filosofenfontein


Lezingen

Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift
over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing (Handelingen 2,1-11)
Uit de Handelingen van de apostelen

1        Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2        Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3        Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4        Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf
5        Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6        Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7        Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8        Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9        Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
10       Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11       Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1Korintiërs 12,3b-7.12-13)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4        Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5        Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6        Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7        Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
      Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13       Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995)

Evangelie (Johannes 14,15-16.23b-26)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

Tijdens zijn afscheidsrede op het laatste avondmaal zei Jezus tot zijn apostelen:
15       Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16       En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
23       Als iemand Mij liefheeft,
zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben
en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden.
24       Wie Mij niet liefheeft,
neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen,
is echter niet mijn woord,
maar dat van de vader die Mij gezonden heeft.
25       Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26       De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest,
zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Laten we nu samen ons geloof uitspreken
in de geest van God,
die ook vandaag ons wil bezielen.

Ik geloof in God onze Vader,
die zijn schepping op handen draagt
en hoopt dat ieder van ons meewerkt,
opdat deze aarde nieuw wordt
door onderlinge liefde.

Ik geloof in Jezus van Nazareth
die onderricht gaf aan de mensen
om ze te leren
over de goedheid en de liefde van de Vader.
Ik geloof dat Jezus heel nabij is
wanneer we ons inzetten voor elkaar.

Ik geloof in de heilige Geest
die Jezus ons gezonden heeft
om ons tot dragers te maken
van elkaars lief en leed. Amen.

Perk

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Geest van God,
geef toekomst aan mensen
die alle hoop hebben verloren.
Geef brood aan wie honger hebben.
Geef verlangen naar gerechtigheid
aan wie in overdaad leven
en maak ons oprecht bezorgd
om elkaars geluk.
Laten wij bidden…

-Geest van God,
wees licht
voor wie leven in het duister.
Geef hoop aan wie rouwen.
Wijs een weg
aan wie verdwalen in het bestaan.
Maak ons tot mensen
die het leven met elkaar delen.
Laten wij bidden…

-Geest van God,
beadem ons met uw kracht.
Breng vuur en warmte in ons bestaan.
Maak los wat in ons is verstard
en heel wat is gebroken.
Geef deze aarde een nieuw gezicht.
Laten wij bidden…
Gerrit Jan Westerveld

Voorbeden 2

Op de dag van Pinksteren,
het hoogfeest van de Geest,
keren wij ons hart tot God en bidden wij.

-Wij bidden om levenskansen voor wie het meest noodzakelijke moeten missen,
om brood voor wie honger hebben
en om honger naar gerechtigheid voor wie overvloed hebben.
Kom Geest van God,
maak ons verantwoordelijk voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we om uitzicht voor wie bedroefd zijn,
om dankbaarheid als het goed gaat,
om vastberadenheid voor eeuwige twijfelaars,
om mildheid voor verharde harten.
Kom Geest van God,
maak ons meelevend met elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we om eerbied voor al wat leeft,
om wijsheid voor mensen aan de top
en om mondigheid voor mensen onderaan de ladder.
Kom heilige Geest,
maak ons bezorgd voor elkaar en voor uw schepping.
Laten wij bidden…

Geest van God,
die in ons woont en ademhaalt,
verwarm wat verkild is
en genees wat gekwetst is. Amen.

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God van leven,
zegen dit samenzijn rond brood en beker
en doe het vruchtbaar zijn.
Zend uw Geest in alles en allen
en maak ons breken en delen hier
tot een nieuw begin van leven in Jezus’ Geest.
Zo bidden wij U  op deze Pinksterdag, met heel uw Kerk, op hoop van zegen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Hemelse Vader,
in woord en gebaar
vertrouwt uw Zoon
de voortzetting van zijn zending
aan ons toe.
Voltooi met de gaven van de Geest
wat ons aan kracht ontbreekt.
Dit vragen we U,
door Jezus, onze Heer. Amen.
naar Lovendegem

Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:
Onze Vader,…

Geest van God,
leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Toen Jezus bij ons was bracht Hij een boodschap van vrede.
Toen Hij na zijn dood aan zijn vrienden verscheen
waren zijn eerste woorden :
“Vrede zij met u.”
Vandaag zendt Hij ons zijn Geest
om over Hem getuigenis af te leggen.
Van Hem getuigen is zijn vrede uitdragen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar dan een welgemeend teken van die vrede.

Communie

Voor ons ligt het Brood waarvoor wij hebben gebeden:
“Geef ons heden ons dagelijks brood.”
Het is het Brood tot nieuw leven,
uitnodiging tot een leven in zijn Geest,
oproep om ons leven te breken en te delen met elkaar.
Gelukkig zij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…
Grimbergen

Bezinning 1

Het is als met lopend vuur.
Geen mens houdt het tegen.
Geen water is sterk genoeg.

Het loopt en steekt aan
daar waar geen mens het verwacht.

Zij zaten samen,
de eerste christenen
en zegden: ‘Is dat het einde?
Dat kan het einde niet zijn.’

Zij gooiden de ramen open,
ontsloten alle deuren
en getuigden: ‘Hij is de Levende.
Zieken heeft Hij genezen,
blinden heeft Hij doen zien,
doven doen horen.’

Heer,
geef ons uw woord in de mond
opdat ook wíj getuigen
dat Hij, Jezus Christus
-lopend vuur-
onstuitbaar is.
naar H. Van Der Vurst

Bezinning 2

Wie of wat de H. Geest is,
is moeilijk te zeggen.
Een geest kun je trouwens zo moeilijk vastpakken.
Maar je ziet het wel aan mensen van wie iets uitgaat:
wat ze zeggen, is gemeend.
Wat ze doen, is echt.
Ze stralen iets uit dat met die Geest te maken heeft:
warmte, goedheid, vrede,
geduld, begrip,
aandacht voor de minsten…

Ook al loopt het levenspad van velen onder hen
niet over rozen,
toch gaat er een kracht van hen uit
waar je zelf beter van wordt.
Zij zijn ‘geestige’ mensen.

Zij tonen vaak met weinig woorden
hoe de Geest vandaag aan het werk is.
naar Carlos Desoete

Slotgebed 1

Als er je een licht opgaat,
zeg dan niet: dat is de heilige Geest.
Als er een vuur in je brandt,
zeg dan niet: dat is de heilige Geest.
Als je oren suizen van geluk,
zeg dan niet: dat is de heilige Geest.

Maar als jouw gezicht oplicht
zodat anderen zien,
als jouw vuur anderen verwarmt,
als jouw oren suizen van het goede nieuws
dat anderen blij maakt,
dan kun je zeggen:
dat is de heilige Geest.

Goede Geest van God,
laat het weer Pinksteren worden,
ook voor ons.
Open de deuren van ons hart,
zet ze wagenwijd open
opdat licht en warmte kunnen binnenstromen.
Maak van ons echte, authentieke christenen
die hun inspiratie en hun enthousiasme vinden in uw Geest. Amen.

Slotgebed 2
God die onze Vader zijt,
breng ons met de kracht van uw Geest in beweging
om te doen wat Jezus ons voordeed.
Wanneer wij goed willen zijn voor elke mens,
wanneer wij vrede willen brengen,
kom dan, Geest van God.
Wanneer wij willen bidden en de stilte niet vinden,
willen troosten en de woorden niet kennen,
wanneer wij willen helpen en niet weten hoe:
kom dan Geest van God en leef in ons.
Dit vragen wij U op dit Pinksterfeest
en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Ekeren

Zending en zegen 1

Geest van God,
inspireer ons tot juiste woorden,
tot creatief handelen.
Geest van God,
inspireer ons tot waarachtig spreken,
tot werkelijke daden
vandaag en alle dagen.
Zegen ons daarbija
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Zending en zegen 2

Blus de Geest niet uit.
Geef Hem kansen in uw leven
om vruchten voort te brengen die blijvend zijn.
Moge God u daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Boom

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.