Pinksteren C 2007

Begroeting

Moge God + als Vader, Zoon en vooral als Geest ons nabij zijn
nu wij hier bijeen komen op het hoogfeest van Pinksteren. Amen.

Openingswoord

Vandaag vieren wij Gods Geest
die mensen helpend nabij is.
Een feest vol symboliek:
het gaat over geest, over vuur…
ongrijpbaar, en tegelijk zo concreet.
Er gebeurt iets in en met mensen:
zij worden geraakt door die Geest die waait waar Hij wil,
die door zijn gaven mensen nieuw leven inblaast,
die verwarmt wat is verkild
en mensen doet herademen.
Mogen wij beseffen hoe groot onze behoefte is aan die Geest-rijke gaven.
Daarom willen wij bij de aanvang van deze viering
de Geest bidden dat Hij zijn gaven over ons zou uitstor­ten.
I.p.v. schuldbelijdenis, bidden om de gaven van de Geest.

Bidden om de gaven van de Geest

Dank U, Geest,
want ik heb uw wijsheid nodig,
al was het maar
om dankbaar te zijn voor de vrije wil die ik gekregen heb.

Dank U, Geest,
want ik heb uw inzicht nodig,
al was het maar
om in te zien dat ieder het recht heeft op zijn eigen fouten.

Dank U, Geest,
want ik heb uw raad nodig,
al was het maar om ook anderen te kunnen helpen.

Dank U, Geest,
want ik heb uw kennis nodig,
al was het maar om te weten wat goed is en wat kwaad.

Dank U, Geest,
want ik heb uw eerbied nodig,
al was het maar om mijn medemensen te kunnen respecteren.

Dank U, Geest,
want ik heb uw geloof nodig,
al was het maar om oprecht christen te kunnen blijven.

Dank U voor uw gaven,
voor uw inspiratie.
Dank U dat Gij gekomen bent
en blijft komen
al was het maar opdat ik écht mens zou kunnen zijn. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept.
Amen.

Openingsgebed 1

Op deze dag, verbonden met zo velen over heel aarde,
bidden wij U, God:
moge uw Geest in ons een kracht zijn
die chaos overwint.
Moge uw Geest in ons liefde zijn
om elkaar te dragen
en vast te houden als één lichaam;
Moge uw Geest in ons waarheid zijn
die ons kerk-zijn levendig en creatief houdt;
Moge uw Geest in ons vuur zijn
om trouw te blijven aan wat het leven ons opdraagt.
Kom, heilige Geest,
verlicht ons,
toon ons uw kracht
en kom ons bevrijden. Amen.

Openingsgebed 2

Heilige Geest van God,
wij gissen en raden wie Gij zijt
maar toch geloven we dat Gij zijt:
de lucht die wij ademen,
de verte die ons roept,
het vriendelijk licht waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn,
de fijnzinnige liefde waarmee wij geschapen werden,
de blijvende aanwezige om Jezus’woord te blijven horen,
de liefde waarin vrede en gerechtigheid geworteld zijn.

Lezingen
Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing (Handelingen 2,1-11)
Uit de Handelingen van de apostelen.

1        Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren zij allen op één plaats bijeen.
2        Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3        Er verschenen hun vurige tongen,
die zich verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten.
4        Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen,
zoals de Geest hun ingaf.
5        Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6        Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7        Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8        Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9        Parten en Meden en Elamieten, en bewoners van Mesopotamië,
Judea en Kappadocië, Pontus en Asia,
10       Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11       Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 14,15-16.23b-26)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes.

Tijdens zijn afscheidsrede op het laatste avondmaal zei Jezus tot zijn apostelen:

15       Als jullie Mij liefhebben,
zul je ter harte nemen wat Ik jullie opdraag.
16       En Ik zal de Vader vragen jullie een andere helper te geven,
die voor altijd met jullie zal zijn,
23       Als iemand Mij liefheeft,
zal Hij mijn woord ter harte nemen;
dan zal mijn Vader hem liefhebben
en zullen We bij hem ons verblijf gaan houden.
24       Wie Mij niet liefheeft,
neemt mijn woorden niet ter harte.
Het woord dat jullie horen,
is echter niet mijn woord,
maar dat van de vader die Mij gezonden heeft.
25       Dat is het wat Ik jullie te zeggen had,
nu Ik nog bij jullie ben.
26       De helper die de Vader jullie in mijn naam zal zenden,
zijn heilige Geest,
zal jullie verder in alles onderrichten:
Hij zal jullie alles laten begrijpen wat Ik jullie gezegd heb.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Van ons geloof, bezield door Gods Geest, willen wij nu getuigen.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn blijde boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn rijk van vrede
en vriendschap voor altijd.
Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor allen die elkaar misverstaan
op de plek waar ze wonen of werken;
voor onszelf die langs elkaar heen praten met dorre betogen en eindeloze verhalen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die spreken,
goedbedoeld maar geen mens die naar hen luistert;
voor hen die niets meer zeggen, die zwijgen, stom en verbitterd.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die goed willen zijn voor iedereen;
voor hen die vrede willen brengen onder alle mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die leiding geven
in kerk, in samenleving en in het bedrijfsleven,
dat zij zich verantwoordelijk weten voor het geluk van wie van hen afhankelijk zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij
dat wij opmerkzamer worden
voor de kracht van de Geest,
zodat we nadrukkelijker
in het spoor van Jezus kunnen treden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onze kerkgemeenschappen:
dat zij de verbondenheid in de Geest mogen ervaren
om voor elkaar een hechte gemeenschap te vormen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen
die de kracht van de geest nog niet hebben gevonden:
dat zij mensen mogen ontmoeten die van de geest getuigen.
Laten wij bidden…
Jacques Van Daele

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

Waar mensen met elkaar brood breken en de beker rond reiken,
wordt het leven goed,
want je ervaart dat er een kracht werkzaam is, die mensen verbindt.
Je weet niet waar die kracht vandaan komt
maar op Pinksteren belijden wij voor elkaar
dat wij die kracht ontzettend nodig hebben
zo het leven een ruimte wil worden waar armen weer de moeite waard zijn,
waar verdriet gedeeld wordt,
waar het kwaad gebroken wordt,
waar dorheid overspoeld wordt,
waar de Geest van God ons vervult en ons tot ware mensen omvormt. Amen

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft.
Amen.

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:
Onze Vader,…

Geest van God,
Leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Zalf ons met uw kracht, o Geest,
zodat we vrijmoedig Jezus’ boodschap durven uitdragen:
de treurenden troosten,
gevangenen de weg naar het Licht tonen,
en elkaar van harte vergiffenis schenken.
Dan zal er vrede zijn op aarde,
uw vrede, Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij de vrede van Gods Geest door aan elkaar.

Communie

Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur,
je overleveren aan vertrouwen
liefde zijn, die het kwaad ontwapent,
vreugde, vrede,…
Het is niet eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning

Hij had het over vuur
als Hij zijn Kerk bedoelde.
Een vuur waaromheen
verkleumde mensen
kunnen samenkomen
om zich te warmen,
om elkaars gezicht te zien,
om niet alleen te zijn
in de nacht.

Hij had het over vuur.
Hij heeft gewild
dat het zou branden,
fel en vurig,
speels en onvoorspelbaar:
telkens nieuwe gensters
in de nacht.

Hij had het over vuur
dat moet blijven branden,
gevoed moet worden
door alles wat mensen
nieuw ontdekken
door hun vragen,
dat moet aangewakkerd worden
door het waaien van de Geest,
onzichtbaar in de nacht.

Hij heeft zijn Kerk
als een vuur ontstoken.
Misschien hebben wij,
de eeuwen door,
teveel aan brandbeveiliging gedaan.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Kom,
Geest van Leven,
Ziel van ons bestaan,
Hart van het heelal.

Kom,
Licht van toekomst,
Zicht op morgen,
Licht van vandaag,
Toekomst van ons doen en laten.

Kom,
Liefde voor alles en allen,
Hoop van de kleinen,
Geloof in de minste.

Kom,
Machteloos-Machtige,
Mosterdzaadje,
Graankorrel,
Zuurdeeg van onze ommekeer ten goede.

Kom,
Stille roepkracht
van vernieuwing en bevrijding.
Dring door tot achter onze huid,
tot in ons hoofd en hart.

Kom,
Grondige Genezer,
geef ons nieuw terug aan onszelf
en aan de anderen,
doe ons elkaar zien met nieuwe ogen.

Kom,
Geest van menswording,
help ons recht doen
en vrede zoeken,
en laat ons niet los,
houd ons vast ten einde,
ten goede. Amen.

Slotgebed 1

Geest van God,
geef ons vandaag de kracht
om uw werkzaamheid te zien in het goede dat geschiedt.
Geest van God,
geef ons nieuw geloof dat elk begin van U verwacht.
Geest van God,
geef ons nieuwe hoop
die durft uitzien naar mogelijke vrede onder de mensen.
Geest van God,
geef ons vandaag een vernieuwende liefde
die aanstekelijk werkt en oproept,
ja, die van uw aanwezig-zijn getuigt.
Geest van God,
geef ons de moed om altijd weer opnieuw te beginnen. Amen.

Slotgebed 2

Ik wil over je ademen – zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.
Ik wil je mijn zegen geven
opdat je zelf zegen mag worden voor je medemensen.
Durf op zoek te gaan naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.
Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.
Erwin Roosen
Zending en zegen

Geest van God,
inspireer ons tot juiste woorden,
tot creatief handelen.
Geest van God,
inspireer ons tot waarachtig spreken
tot werkelijke daden
vandaag en alle dagen.
Zegen ons daarbij
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.