Pinksteren A 2014

8 juni 2014

Begroeting

Moge de Geest van Pinksteren ons bezielen,
moge Hij ons openbreken en ons aanzetten om Gods Boodschap te ontvangen: een Boodschap van adem, van ruimte, van vuur en van leven.
Moge God hier aanwezig zijn
als Vader +, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Mark Soens

Openingswoord

Vandaag bereikt het paasgebeuren de volheid van zijn betekenis.
Pasen, Hemelvaart, Pinksteren:
beelden om te zeggen
dat het feest van de opstanding
pas zijn volle betekenis krijgt
wanneer die opstanding ook gebeurt
bij de volgelingen van Jezus.
Overal ter wereld weten ook vandaag mensen
zich gedragen door de Boodschap
dat de dood niet het einde is.
Dat er opstanding is,
en een nieuwe manier van leven mogelijk.
Moge de Geest van Pinksteren
ook ons bezielen
met die Blijde Boodschap van Jezus van Nazareth,
die we belijden als de Messias, de Christus.

Bidden om de gaven van de Geest

Geest van liefde, kom in mijn hart,
maak het barmhartig en edelmoedig.

Geest van wijsheid, kom in mijn verstand,
maak het begrijpend en betrouwbaar.

Geest van vrede, kom in mijn handelen,
maak het mild en trouw.

Geest van vreugde, kom in mijn gemoed,
maak het blij en geduldig.

Geest van goedheid, kom in mijn oordeel,
maak het rechtvaardig en eerlijk.

Geest van vriendelijkheid, kom in mijn dienstbaar zijn,
maak het respectvol en waarachtig.

Geest van bescheidenheid, kom in mijn leven,
maak mij nederig, echt en vol overgave aan uw liefde.
Zr. Nel

of:

Vergevingsmoment

-Op sommige dagen lijkt alles te lukken:
alles gaat ons voor de wind,
wij zijn zo enthousiast dat we geen aandacht hebben
voor hen die een donkere periode van hun leven doormaken.
Vergeef ons ons egoïsme, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Op andere dagen zijn we wispelturig,
kunnen we geen keuzes maken
en zijn we allesbehalve enthousiaste getuigen van uw Blijde Boodschap.
Vergeef ons onze lauwheid, Heer.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Op sommige momenten lijkt alles donker in ons leven,
lijkt alles doelloos, zinloos.
We hebben dan geen vertrouwen meer in onszelf,
in elkander en in U, God.
Vergeef ons ons klein geloof en vertrouwen, Heer.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar Peter Biesbrouck

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn Blijde Boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
doorliefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

Heilige Geest van God,
wij gissen en raden wie Gij zijt,
maar toch geloven we dat Gij voor ons zijt:
de lucht die wij ademen,
de verte die ons roept,
het vriendelijk licht waarin mensen voor elkaar aantrekkelijk zijn,
de fijnzinnige liefde waarmee wij geschapen werden,
de blijvende aanwezige die ons Jezus’ Woord in herinnering brengt,
de liefde waarin vrede en gerechtigheid geworteld zijn. Amen.

Openingsgebed 2

Kom, H. Geest,
en daal als een vuur over onze wereld,
dat wij warmte aanreiken aan wie in de kou staan,
dat geestdrift ons mag aansteken en
dat mensen elkaars taal leren spreken en verstaan.
Geest van God,
daal als een licht over ons leven,
herschep ons wanneer we moedeloos zijn en
angsten onze idealen verdringen.
Geest van God,
beziel ons opdat uw liefde onze harten loutert.
Wees een gids
voor wie leeg en krachteloos door het leven gaan.
Kom dan, H. Geest,
die in ons bidt en in ons werkt.
Blijf ons doordringen met uw gaven en
blaas uw Adem door ons heen. Amen.
Antoon Wullepit

Openingsgebed 3

God onze Vader, we bidden U
dat uw Geest ons mag vervullen en bezielen.
Geef dat Hij ons hart openbreekt,
zodat we niet langer als lauwe christenen leven,
maar naar buiten durven komen,
en luidop durven zeggen dat Gij ons bezielt.
Wees bij ons in deze Pinksterviering
en ontsteek in ons uw vuur,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Peter Biesbrouck

Lezingen

Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift
over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing(Hand.,2, 1-11)

Uit de Handelingen van de Apostelen

1           Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren alle leerlingen op één plaats bijeen.
2           Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3           Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten.
4           Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
5           Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6           Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7           Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8           Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9           Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
Pontus en Asia,
10         Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11         Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kor., 12, 3b-7. 12-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4           Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5           Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6           Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7           Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12         Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13         Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 20, 19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19         Op de avond van de eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
20         Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21         `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22         Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23         `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij ervoor zijn leven heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

-Bidden wij
dat wij opmerkzamer worden
voor de kracht van de Geest,
zodat we nadrukkelijker
in het spoor van Jezus kunnen treden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze kerkgemeenschappen.
Dat zij de verbondenheid in de Geest mogen ervaren,
om zo voor elkaar een hechte gemeenschap te vormen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor hen
die de kracht van de Geest nog niet hebben gevonden.
Dat zij mensen mogen ontmoeten die van die Geest getuigen.
Laten wij bidden…
Jacques Van Daele

Voorbeden 2

In de schriftlezingen hoorden wij verhalen
over geestdrift, over warmte en gemeenschap.
Bidden wij dat ze ook werkelijkheid mogen worden
in de wereld van vandaag en morgen.

-Voor alle kerkgemeenschappen.
Dat Pinksteren
een feest van verbondenheid en vriendschap mag zijn
over de grenzen van talen en culturen heen.
Laten we bidden…

-Voor allen die leiding geven in de Kerk.
Dat de heilige Geest hen mag bezielen
om goede herders te zijn in navolging van Jezus.
Laten we bidden…

-Voor allen die in hun leven op zoek zijn naar zingeving.
Dat zij door de heilige Geest bezield mogen worden.
Laten we bidden…

-Voor onszelf, hier bijeen.
Dat wij, vervuld van Gods Geest,
hoopvolle mensen mogen zijn
en als vrienden elkaar nabij blijven.
Laten we bidden…

De Geest van Pinksteren maakt van bange mensen durvers.
Durvers die kiezen voor vrijheid en verantwoordelijkheid.
Mensen die in vreugde en dankbaarheid weten
dat ze elkaar dragen,
vandaag en alle dagen. Amen.

Gebed over de gaven

God en Vader,
ieder woord en elk gebaar is ontoereikend
om het verlangen uit te drukken
dat vandaag in ons leeft.
Zend uw Geest die alles in allen vervult.
Voltooi in ons wat nog onvolkomen is
en verander wat zwak is.
Door Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

In dit uur staan we voor U, God.
We gedenken en vieren uw schepping en de gaven van uw Geest.

Gaven van mensen zijn hier bijeengebracht:
de gaven van ons werk en onze inzet,
de tekenen van onze bereidheid en verbondenheid,
brood en wijn, ons eigen leven.

Gaven om U dank te zeggen, Vader,
om alles wat aan zin en vreugde ons hierbij is gegeven,
om de oproep die gehoord wordt, de uitdaging begrepen.

Om mensen die naast ons staan als steun en bemoediging,
als mee- en tegenspeler, als lot- en tochtgenoot.
Om de vriendschap en de kracht die van mensen uitgaan.
Om het wonder dat ook dit samenzijn meer is dan mensenwerk.

Gaven die ons dankbaar weer doen denken aan Jezus van Nazareth,
Zoon van U en van mensen.
Dankbaar om wat Hij voor mensen heeft betekend:
uw bevrijdend gelaat, God,
dat in Hem zichtbaar werd.

Wij bidden U dat zijn Woorden van hoop blijvend worden gehoord,
dat zijn daden van goedheid aanstekelijk blijven werken.
Zijn keuze voor kleine mensen wordt ook onze keuze.
Zijn trouw ten einde toe wordt onze kracht.

Hem brengen wij hier weer ter sprake en wij blijven vertellen
hoe Hij – vlak voor zijn dood – zijn leven samenvatte,
toonde wie Hij was en wie Hij blijven wou voor ons.

Hij nam het brood, brak het
en verdeelde het onder zijn vrienden
en zei:
“Neem van dit brood, eet ervan, dit ben Ik,
mijn leven voor u gegeven.”

Hij nam de beker met wijn in zijn handen, dankte U
en zei:
“Dit is de beker met mijn bloed,
mijn leven voor u uitgedeeld.
Drink ervan en doe wat Ik u heb voorgedaan,
want zo wil Ik levend blijven in uw midden.’

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

In zijn Geest bidden wij tot U, God,
dat de stroming die in dit gebaar is gegroeid
in ons mag verdergaan.
Dat het teken dat wij hier gesteld hebben,
werkelijkheid mag worden in onze dagelijkse taak.

Laat in ons leven hoopvolle tekenen
van uw bevrijdende toekomst zichtbaar worden,
uw Rijk doorbreken, uw droom gebeuren.

Dit vragen wij voor allen die naast ons in het leven staan,
voor hen die ons zijn toevertrouwd, voor onze nabije omgeving
en voor de wereld die U ons in handen hebt gegeven.

Zend ons daarheen met handen vol vrede, met woorden van leven.
Dat wij alle eer doen aan de nieuwe naam die Gij ons geeft:
gebroken brood, gedeelde wijn, lichaam van Christus. Amen.

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:

Onze Vader,
graag zouden wij in deze wereld
uw naam geheiligd zien.
Mochten steeds meer mensen U kennen
als God-met-ons.
Uw Rijk kome!
Een Rijk van liefde, vrede en gerechtigheid.
Uw wil geschiede,
want Gij wilt dat wij gelukkige mensen zijn,
die zich inzetten voor de anderen.
Wij vragen U om het dagelijks brood,
om het nodige voedsel voor wie honger heeft
en om de moed ons voedsel te delen.
Vergeef ons onze schuld,
want dikwijls zijn wij onverschillig voor uw liefde.
Leer ons de anderen vergeving schenken,
steeds opnieuw, zonder bitterheid.
Leid ons weg uit de bekoring
van hoogmoed en onoprechtheid.
En verlos ons van het kwade.
Want Gij zijt de vrede en de vreugde,
de kracht en de heerlijkheid
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Vredeswens 1

Toen Jezus bij ons was bracht Hij een Boodschap van vrede.
Toen Hij na zijn dood aan zijn vrienden verscheen
waren zijn eerste woorden :
“Vrede zij met u !”
Vandaag zendt Hij ons zijn Geest
om over Hem getuigenis af te leggen.
Van Hem getuigen is zijn vrede uitdragen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar dan een welgemeend teken van die vrede.

Vredeswens 2

Jezus beloofde ons
de Geest van goedheid en geduld,
de Helper en Trooster met zijn vruchten van liefde en vrede.
Moge wij allen vervuld worden van zijn liefde.
De vrede en de hartelijkheid van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van ganser harte deze vrede toe.

Lam Gods

Communie

Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur.
Je overleveren aan vertrouwen,
liefde zijn die het kwaad ontwapent,
vreugde, vrede,…
Het is niet eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

De heilige Geest is God die in ons woont,
die ons bezielt tot in de kern van ons bestaan,
die ons aanspreekt met zijn eigen naam
“Ik ben er voor u”.

De heilige Geest is God die in ons leeft
als wij Hem laten leven;
is God die liefde is
als wij ons laten beminnen;
is God die onze vrede is
als wij Hem toelaten.

De heilige Geest waait in ons als adem van leven,
Hij stuwt ons voort om er te zijn voor anderen,
om in alles wat wij doen
zijn liefde uit te ademen.
Hij brandt in ons als een vuur
en maakt ons geestdriftig voor de zaak van Jezus:
bouwen aan een gemeenschap
die een hemel op aarde brengt.

De heilige Geest is God die in ons woont,
die in ons spreekt,
en ons voortstuwt vanuit die ene zekerheid:
je staat nooit alleen.
Laat Hem in je wonen,
laat Hem in je spreken,
laat je doordringen
door de Geest van de Verrezene.

Breng zijn woorden in herinnering
en laat ze gebeuren in je wijze van leven.
Laat alles in jou spreken
van een vrede die je zelf niet maakt,
maar die je dagelijks wordt gegeven.
Laat Christus in jou te zien zijn.

Bezinning 2

Geest.
Het is allereerst een kwestie van zien,
van openstaan.
Een kwestie van tijd
om achter de dingen
nog het onvermoede grotere geheim
te kunnen bespeuren.
Het mooiste van het leven
kan alleen maar gegeven worden.
Je grijpt het niet.

Geest.
Dat is een uitnodiging van God zelf
om je leven te riskeren,
om keuzes te maken en moeilijkheden
niet uit de weg te gaan.

Geest.
Het is ook kracht voor dit alles.
Van aarde en hemel thuis, KAV

Bezinning 3

Bidden om de Geest

Bidden is: het stil maken om je heen,
even thuis komen bij jezelf.
Het is jezelf zien zoals je bent
met je goede kanten en ook met je fouten.
Je mag helemaal jezelf zijn
met je vreugde en ook met je zorgen.
Bidden is de diepste bron in jezelf aanboren
en onvermoede krachten in je oproepen.
Maar het heeft ook te maken
met verandering, met nieuw worden.
Bidden heeft alles te maken
met vragen om een nieuwe geest,
om nieuwe kracht en inspiratie,
om een nieuwe richting in je leven.

Bidden kun je alleen doen,
maar ook met anderen samen.
Net zoals de eerste leerlingen
worden wij gevraagd om te volharden
in het gebed om echt volgeling te kunnen worden.
Een echt biddende gemeenschap
mag verzekerd zijn van een goede Geest.
Want bidden is nooit vrijblijvend.
We worden er andere mensen door,
omdat we thuiskomen bij het beste dat in ons leeft.
Samen bidden om de Geest van Jezus
moet ook aan ons samen Kerk-zijn
nieuw élan geven, nieuwe energie.
Een biddende Kerk wordt een dienende Kerk,
omdat de Geest ons op weg zet
om het aanschijn van de aarde te vernieuwen.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Ik wil over je ademen – zegt God –
en je mijn Geest schenken,
opdat je vurig en enthousiast van Mij kunt getuigen
en kunt bouwen aan een rechtvaardige
en mensvriendelijke wereld.
Ik wil je mijn zegen geven,
opdat je zelf zegen mag worden voor je medemensen.
Durf op zoek te gaan naar de zending en de roeping
die Ik jou toevertrouw.
Riskeer het om heel je leven
af te stemmen op Mij en op mijn droom van geluk
voor armen en kleinen
en je zult een mens van liefde worden.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, kom met uw Geest in ons.
Geef ons een heldere geest van onderscheiding
dat wij uw waarheid blijven zoeken,
de schoonheid smaken van uw scheppend Woord
en doen wat goed is in uw ogen.
Geef ons een moedig hart
om de grenzen van ons menselijk bestaan
vol vertrouwen te aanvaarden. Amen.

Zending en zegen

“Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik u”.
Die woorden van toen, gelden ook
voor Jezus’ volgelingen van vandaag en morgen.
Moge God ons zegenen met heilig vuur
opdat wij hartverwarmend op weg zouden gaan
tot vrede en vreugde van velen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.