Pinksteren A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Pinksteren A (12/06/2001)

Begroeting

Welkom u allen op deze vijftigste dag na Pasen,
op het feest van Pinksteren.
In de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Hemelvaart wees naar boven.
Het Pinksterfeest wijst naar beneden.
Pinksteren heeft niets te maken
met iets dat opstijgt
en dat men al gauw niet meer kan volgen.
Pinksteren is eerder iets als vuur
waaraan je je warmen kunt;
als licht,
dat je leidt door de duisternis.
Pinksteren is als een heftige wind in een zeil,
waardoor het schip meer vaart krijgt.
Het heeft iets van een regenbui op dorre grond
die daardoor weer vruchtbaar wordt;
een wegwijzer
die de verdwaalde de juiste richting toont.
Pinksteren heeft te maken met fluiten en feest,
met bezieling en vernieuwing.


Bidden om de gaven van de Geest

Pinksteren is de afronding, het orgelpunt van Pasen.
Dank zij de heilige Geest die over ons neerdaalt
worden wij ten volle paasmensen.
Zeven staat symbool voor die volheid.
De gave van de Geest is dan ook zevenvoudig.

Ik ben het vlammetje van geduld.
Dikwijls word ik gedoofd als mensen morren tegen elkaar
omdat het niet vlug genoeg gaat naar hun zin.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van het geduld.

Ik ben het vlammetje van vriendelijkheid.
Als ik vele zure gezichten zie, doof ik uit,
maar bij een hartelijke goeiedag, ga ik weer branden.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de vriendelijkheid.

Ik ben het vlammetje van de dankbaarheid.
Ik doof uit als mensen het allemaal vanzelfsprekend vinden
wat ze allemaal krijgen.
Maar ik ga feller branden
als er welgemeend ‘dankjewel!’ gezegd wordt bij een attentie.
Heilige Geest, ontsteek in ons het vuur van de dankbaarheid.

Ik ben het vlammetje van de vergeving.
Ik ga branden als er na de zoveelste ruzie
toch weer vergeven wordt.
Heilige Geest, ontsteek in ons de vlam van de vergeving.

Ik ben het vlammetje van de eerlijkheid.
Ik ga uit wanneer iemand de waarheid geweld aandoet,
wanneer iemand iets wegneemt wat van een ander is.
Ik ga weer branden als mensen hun fouten durven toegeven.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van eerlijkheid.

Ik ben het vlammetje van de vrede.
Op zoveel plaatsen in de wereld
word ik gedoofd door oorlog en geweld.
Maar hevig ga ik branden
als mensen vredevol met elkaar leven.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het licht van de vrede.

Ik ben het vlammetje van vertrouwen op God.
Ik houd op te branden
zodra mensen hun zekerheid zoeken in geld en rijkdom.
Maar ik verwarm het hart
waar mensen in hun leven
ruimte geven aan Gods initiatief.
Geest van Jezus, ontsteek in ons het vuur van Godsvertrouwen.

of:

Vergevingsmoment

Vader,
Gij schenkt ons uw Geest van leven
opdat wij uw Stem in deze wereld zouden horen.
Toch gaan we zo dikwijls voorbij aan de warmte
die Gij in ons leven kunt zijn.
Daarom willen we eerst om vergeving vragen.

– Omdat we soms uitgeblust door het leven gaan,
omdat we zeggen dat het toch nooit zal veranderen in onze wereld,
en we alles bij het oude laten.
Daarom vragen wij om uw vernieuwende Geest, God.
Heer, ontferm U over ons.

– We vragen om uw mantel van ontferming,
om beschutting tegen koude woorden en kille daden.
Ontdooi daarmee onze ingevroren mentaliteit
en wek ons opnieuw tot leven.
Christus, ontferm U over ons.

– Omdat we zo dikwijls bang en angstig zijn
als we aan een grens in ons leven komen,
omdat we schrik hebben van nieuwe ideeën en profetische woorden,
vragen we om uw vurig enthousiasme.
Heer, ontferm U over ons.

God, Geest van vernieuwing en bevrijding,
geef ons nieuw terug aan onszelf en aan de anderen.
Doe ons elkaar zien met nieuwe ogen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1
God,
uit de vier windstreken brengt Gij uw Kerk bijeen.
Uit alle talen roept Gij de nieuwe mensheid,
één gemaakt door uw Geest.
Kom in ons bestaan, zet ons in vuur en vlam
verwarm ons hart en verlicht ons pad.
Laat ons vandaag die Geest gewaarworden,
de kracht die van U uitgaat over de wereld,
en leg in onze mond het verhaal van uw grote daden.
Dat vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Openingsgebed 2
God, soms stelt het niet zoveel voor,
dat geloof van ons.
Dan gebruiken we wel mooie woorden
en hebben we wel mooie idealen,
maar in praktijk komt er niet zoveel van terecht.
Soms bent U zo ver weg en merken we niets van U.
Dan bent U bijna uit onze gedachten verdwenen.
Zo leeg, zo weinigzeggend kan geloven soms zijn.
Maar het wordt anders wanneer we even
door U worden aangeraakt.
Heel soms gebeurt dat en dan verandert alles.
Dan is het alsof uw Geest door ons heen stroomt.
Dan kunnen we bergen verzetten en dingen doen
die we ons nooit hadden kunnen voorstellen.
We bidden U:
raak ons aan met uw Geest
en maak ons nieuw. Amen.


Lezingen

Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift
over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing (Handelingen 2,1-11)
Uit de Handelingen van de Apostelen

1        Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren alle leerlingen op één plaats bijeen.
2        Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3        Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten.
4        Zij raakten allen vol van heilige Geest en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
5        Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6        Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7        Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8        Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9        Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
Pontus en Asia,
10       Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11       Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korintiërs 12,3b-7.12-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4        Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5        Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6        Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7        Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
      Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13       Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Johannes 20,19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19       Op de avond van de eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
20       Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21       `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22       Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23       `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Van ons geloof, bezield door Gods Geest, willen wij nu getuigen.

Ik geloof in God, die liefde is
en ons de wereld schenkt.

Ik geloof ook dat God ons roept en zendt
om van deze wereld een thuis te maken:
een wereld zonder honger,
zonder oorlog, zonder haat,
een wereld vol goedheid,
rechtvaardigheid en vrede.

Ik geloof in Jezus Christus,
die geroepen en gezonden werd
om lief en leed met ons te delen
om, geborgen in Gods liefde,
zich te geven aan de mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om lief en leed te delen in liefde met elkaar.

Ik geloof dat de Heer zijn Geest van liefde
schenkt aan alle mensen.

Ik geloof ook dat de Heer ons roept en zendt
om van zijn Blijde Boodschap te getuigen
in woord en daad;
opdat alle mensen van de wereld
broers en zusters zouden worden
in de kerk van zijn liefde,
op weg naar zijn Rijk van vrede
en vriendschap voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– Bidden wij voor hen die op de plek waar ze wonen of werken
elkaar niet willen of kunnen verstaan.
Voor onszelf die langs elkaar heen praten
met dorre betogen en eindeloze verhalen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die spreken,
goedbedoeld, maar naar wie geen mens meer luistert.
Voor hen die niets meer zeggen, die zwijgen, stom en verbitterd.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die goed willen zijn voor iedereen.
Voor hen die vrede willen brengen onder alle mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die leiding geven in de Kerk,
in de samenleving en in het bedrijfsleven.
Dat zij zich verantwoordelijk weten
voor het geluk van wie van hen afhankelijk zijn.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor alle mensen die geen licht meer zien in hun leven.
Dat zij het vuur van de liefde mogen leren kennen.
Dat Gods Geest ons mag bezielen om hen die liefde voor te leven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle jongeren.
Dat zij in hun vriendschappen elkaar niet alleen verwarmen,
maar elkaar ook doen ontvlammen
voor de Goede Boodschap van het evangelie.
Dat Gods Geest hen daartoe mag bezielen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat wij elkaar zouden helpen in duizend kleine dingen,
dat wij met waardering en dankbaarheid naar anderen zouden toe gaan.
Dat Gods Geest ons daartoe mag bezielen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf, dat wij, net als de apostelen,
door de goede Geest van Jezus,
blije christenen worden
die durven getuigen van de Blijde Boodschap van Jezus.
Laten wij bidden…

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven

Goede God,
als teken van onze dankbaarheid bieden wij U deze gaven aan.
Brood: omdat Gijzelf brood voor de mensen wilt zijn.
Wijn: omdat Gijzelf vreugdedrank wilt zijn
en omdat het uw droom is dat wij met elkaar verbonden blijven.
Laat deze gaven uw Geest in ons wakker houden.
Dit vragen wij U, door Christus, uw Zoon en onze Heer.  Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:
Onze Vader,…

Geest van God,
Leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Ergens tussen Pasen en Pinksteren
zaten zij opgesloten in hun huis en in zichzelf.
Maar Gij hebt U van luiken en sloten niets aangetrokken.
Gij zijt bij hen binnengekomen
en hebt hen ‘vrede’ toegezegd.
Deuren gingen open, ketens werden gebroken,
angst smolt weg en mensen ontloken.
Wij bidden U, Heer,
spreek ook vandaag over ons dat krachtig woord van vrede.
Die vrede van Pinksteren zij altijd met u.
En geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur.
Je overleveren aan vertrouwen,
liefde zijn, die het kwaad ontwapent,
vreugde, vrede,…
Het is niet eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Geest van God,
Gij spreekt in alle stilte,
en alle talen vertolken U.

Van alle woorden
zijt Gij de waarheid en de duurzaamheid,
de troost die zij schenken.

En ieder die ontvankelijk is
mag U verstaan in zijn eigen taal,
in zijn eigen leven.

Geef ons woorden in de mond
die troosten en verlichten.
Maak ons bedacht
op recht en gerechtigheid.
Zucht in ons
naar een nieuwe schepping.

Geef richting aan ons hart en ons geloof.
Geef vruchtbaarheid aan ons zwoegen en denken.
Geef ons het brood van vrede.

Adem in ons
en schep verbondenheid
met alles en allen. Amen.

Bezinning 2

Wat is er gebeurd op die Pinkstermorgen?
Ze waren samen
in gedachten bij Hem
die ze vereerden, bovenmatig bewonderden,
wiens leerlingen en vrienden ze zich wisten.
Ze hebben over Hem gepraat.
Natuurlijk, waarover anders,
vol als ze waren van zijn geest.
En ze wensten Hem bij zich,
nu en blijvend als inspirator,
leidsman, voorganger, voortrekker.
Dat hebben ze elkaar ook gezegd
in de openheid die leeft
onder mensen met zo’n gemeenschappelijk verdriet.

Ze waren vól van Hem.
En dat is het hele verhaal
van de tongen en de talen.
Ze waren vól van Hem
en samen spraken ze dat uit.
Samen hebben ze verlangd naar Hem,
zijn woord, zijn hart,
zijn aanwezigheid in hun persoon,
in ieder van hen.

En wie zo van binnenuit
de geest van de Heer in zich wenst,
voelt reeds het vuur in zich branden,
is al bezeten door de levendmakende geest.
En viert elke dag, elk uur, Pinksteren

Slotgebed 1

Als de stormwind van uw Geest opsteekt over de mensen in uw Kerk,
zullen de zeilen zwellen.
En wij, uw mensen, zullen ontwaken
en koers zetten naar de overkant,
naar het nieuwe en onbekende
waar Gij ons vandaag verwacht om,
ook nu, met ons nieuwe wegen te gaan.
We zullen elkaar in nieuwe talen nieuwe moed inspreken,
bevrijd van vrees en verslagenheid.
Kom over ons, Geest van God. Amen.


Slotgebed 2

God,
altijd weer opnieuw gebeurt het dat mensen elkaars taal verstaan
als gij uw Geest over hen uitstort.
Zend Hem neer over ons, uw kerk in deze dagen,
en vul onze machteloze woorden met zijn kracht.
Leg de nieuwe taal in onze mond,
zodat de wereld zich herkent in onze woorden,
zodat alle mensen vandaag uw bevrijdende boodschap vernemen
in hun eigen taal.
Dat vragen wij door Christus, onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Deuren gingen open en ze gingen de straat op.
De volgelingen van Jezus hebben gedaan wat Hij gedaan had.
Bezield door zijn Geest hebben zij vastgeroeste denkpatronen doorbroken,
vooroordelen weggenomen,
vreemdelingen tot vrienden gemaakt,
vrede en gemeenschap gesticht.
Wat toen gebeurde, mogen wij nu verder zetten.
Moge de hemel ons hiertoe blijvend stimuleren en zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.