Pinksteren A 2008

(11 05 2008 )

Begroeting

+ Moge God de Vader van Jezus Christus,
de Schepper van al wat leeft ons zegenen en bijeen brengen
in de gemeenschap van de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Na de dramatische kruisdood van Jezus
kwam het leven in Jeruzalem weer op gang.
De handel draaide terug op volle toeren,
de leiders van het volk hielden hun vergaderingen en recepties
en de Joden trokken weer naar de tempel om hun psalmen te zingen…
Jezus’ vrienden echter zaten diep in de put.

Juist op het ogenblik dat de twijfel en de angst zo diep zaten,
toen ze zich door God en iedereen verlaten voelden,
midden de ontreddering en de leegte,
brak plots, op een nooit geziene wijze,
het vuur door van het echte geloof.
God zelf deed de vonk van zijn levengevende liefde
overslaan op zijn geliefde mensen.
Ongelooflijk groot was het enthousiasme,
onbuigzaam de hoop in hun hart,
en niemand die kon zwijgen…


Vergevingsmoment

De Geest van God wil ons helpen
om het goede te doen,
maar we stellen ons niet altijd voor Hem open.

De geest van deze tijd,
de geest van ieder-voor-zich,
heeft ons verdeeld en vervreemd van elkaar.
Geest van God, help ons beter te doen.

De geest van deze tijd
jaagt ons op in een race om te bezitten
en ons zoveel mogelijk te laten gelden,
in plaats van te breken en te delen.
Geest van God, help ons beter te doen.

De geest van deze tijd
doet ons geloven dat geld tijd is
en dat zorg voor elkaar verloren tijd zou zijn.
Geest van God, help ons beter te doen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed 1

God, die door uw Geest
Jezus’ vrienden bemoedigd hebt
om zijn werk voort te zetten,
bemoedig ook ons.
Beziel ons
om in woord en werk zijn droom waar te maken:
een bonte wereld van mensen,
met elkaar verbonden in onderling respect. Amen.

Openingsgebed 2

Wij zijn arm geworden aan woorden, God,
wij, vermoeide vertellers van oude verhalen.
Moge uw Geest in ons midden de woorden doen ontspringen
waarnaar ons geloof vandaag verlangt.
Moge uw Geest de woorden wekken
die kinderen en bejaarden verstaan
omdat ze zo oud en zo nieuw zijn.
Moge de Geest uw Kerk maken tot een huis
waarin het ene geloof
in meer dan één taal wordt gesproken en verstaan.
Moge Hij vuur ontsteken in onze verkilde woorden
opdat ze weer zouden stralen van warmte.
Moge Hij blazen over onze verdorde woorden
opdat ze weer levend zouden worden. Amen.


Lezingen
Luisteren wij nu naar getuigenissen uit de Schrift over de komst van Gods Geest onder ons.

Eerste lezing (Handelingen 2,1-11)
Uit de Handelingen van de Apostelen

1        Toen de dag van Pinksteren aanbrak,
waren alle leerlingen op één plaats bijeen.
2        Plotseling kwam er uit de hemel een geraas
alsof er een hevige wind opstak,
en het vulde heel het huis waar zij waren.
3        Er verschenen hun vurige tongen, die zich verspreidden
en zich op ieder van hen neerzetten.
4        Zij raakten allen vol van heilige Geest
en begonnen te spreken in vreemde talen, zoals de Geest hun ingaf.
5        Nu woonden er in Jeruzalem vrome Joden,
afkomstig uit ieder volk onder de hemel.
6        Toen dat geluid opkwam,
liep de menigte te hoop en raakte in verwarring,
omdat iedereen hen in zijn eigen taal hoorde spreken.
7        Ze stonden versteld en vroegen zich verwonderd af:
`Maar dat zijn toch allemaal Galileeërs die daar spreken!
8        Hoe is het dan mogelijk
dat ieder van ons de taal van zijn geboortestreek hoort?
9        Parten en Meden en Elamieten,
en bewoners van Mesopotamië, Judea en Kappadocië,
Pontus en Asia,
10       Frygië en Pamfylië, Egypte en het Libische gebied bij Cyrene,
en hier woonachtige Romeinen,
11       Joden en proselieten, Kretenzen en Arabieren,
wij horen hen in onze eigen taal spreken
over de grote daden van God.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Korintiërs 12,3b-7.12-13)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
3b Niemand die onder invloed van de Geest van God is kan zeggen:
`Jezus is vervloekt’,
en niemand kan zeggen:
`Jezus is de Heer’, tenzij onder invloed van de heilige Geest.
4        Er zijn verschillende gaven, maar de Geest is een en dezelfde.
5        Er zijn verschillende vormen van dienstverlening,
maar de Heer is een en dezelfde.
6        Er zijn verschillende uitingen van bijzondere kracht,
maar het is een en dezelfde God,
die alles in allen tot stand brengt.
7        Maar aan ieder van ons wordt de openbaring van de Geest gegeven
tot welzijn van allen.
12
      Ons lichaam met zijn vele delen vormt één geheel,
en alle lichaamsdelen, hoe vele ook,
zijn samen één lichaam;
zo is het ook met Christus.
13       Want wij allen, Joden en Grieken, slaven en vrijen,
zijn in de kracht van een en dezelfde Geest tot één lichaam gedoopt,
en allen zijn wij doordrenkt van één Geest.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Johannes 20,19-23)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

19       Op de avond van de eerste dag van de week
waren de leerlingen bij elkaar.
Hoewel de deur op slot was uit vrees voor de Joden, kwam Jezus.
Ineens stond Hij in hun midden en zei: `Vrede!’
20       Na deze groet toonde Hij hun zijn handen en zijn zijde.
Vreugde vervulde de leerlingen toen ze de Heer zagen.
21       `Vrede’, zei Jezus nogmaals.
`Zoals de Vader Mij gezonden heeft, zo zend Ik jullie.’
22       Na deze woorden ademde Hij over hen.
`Ontvang de heilige Geest’, zei Hij.
23       `Als jullie iemand zijn zonden vergeven, dan zijn ze ook vergeven;
als jullie ze niet vergeven, dan blijven ze behouden.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer op te dragen.

– God, Schepper, Geest, kom over hen die eenzaam zijn
opdat ze de kracht zouden vinden om hun isolement te doorbreken.
Kom over hen die angstig en krampachtig leven,
opdat zij het vertrouwen mogen hervinden in zichzelf en in U.
Laten wij bidden…

– God, Schepper, Geest, kom over hen die bedroefd zijn
zodat ze getroost worden.
Kom over hen die gewond zijn tot in het diepste van hun hart:
moge zachte krachten hen genezen.
Kom over hen die lijden en onrustig zijn:
moge ze herademen.
Laten wij bidden…

– God, Schepper, Geest, kom over hen die leiding geven in uw Kerk,
in de samenleving en in het bedrijfsleven.
Dat zij zich verantwoordelijk zouden weten
voor het geluk van allen die van hen afhankelijk zijn.
Laten wij bidden…

– God, Schepper, Geest, kom ook over ons.
Genees de wonden die we elkaar toebrachten.
Neem de muren weg die we hebben opgetrokken.
en maak zacht wat in ons is verstard.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Geest van God,
Gij zijt altijd nieuw.
Gij spreekt in ons als wij sprakeloos blijven.
Tot u willen wij dan vertrouwvol bidden:

– Bidden wij voor alle mensen, jong en oud, klein en groot,
dat ze hun medemensen gelukkig maken met hun talenten,
en zo meebouwen aan een mooiere wereld.
Laten we bidden…

– Bidden wij voor hen die op eigentijdse wijze
gestalte geven aan hun christen zijn.
Dat zij, begeesterd door het Woord van de Blijde Boodschap,
vergevend en helend in het leven staan.
Laten we bidden…

– Bidden wij voor de kinderen
die voor het eerst Jezus hebben ontvangen,
en voor de jongeren die door het vormsel hun geloof vernieuwden,
dat Jezus ‘ Geest hen mag blijven bezielen.
En dat zij het vuur brandend houden.
Laten we bidden…

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:
Heer onze God,
zend ons uw geest van Pinksteren,
maak van bange mensen durvers.
Durvers die kiezen voor vrijheid en verantwoordelijkheid.
Geest van Christus,
maak ons zo tot geestdriftige christenen
die elkaar steunen en bemoedigen
in woord en daad en in gebed. Amen.


Gebed over de gaven

Goede God,
in het delen van brood en wijn
komt uw Zoon Jezus ons tegemoet
als de levende Heer in ons midden.
Wij bidden U :
voed ons dan met zijn brood
en sterk ons met zijn Geest
om meer en meer zijn weg te kunnen gaan;
een weg die uitmondt bij U, Vader,
in de eeuwen der eeuwen. Amen.


Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Kom, Heilige Geest, maak alles nieuw.
Leer ons luisteren naar uw gefluister,
en leer ons bidden tot Hem, die Jezus ‘Onze Vader’ noemde:
Onze Vader,…

Geest van God,
Leid ons, stap voor stap, naar de volle, levende waarheid.
Leg uw gaven in het hart van elke mens:
uw vreugde en uw vrede, uw eerbied, trouw en geduld,
uw vriendschap en uw liefde.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Geest van Pinksteren,
Gij spreekt vele talen,
Gij laat u kennen in vele verhalen en waarheden.
Wees hier aanwezig,
zet ons op het spoor van al die mensen
die zich aangesproken voelen door Jezus’ idealen.
Dat wij ze uitdragen, ieder op zijn eigen manier,
en zijn vredebrengers worden onder de mensen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij de vrede van Gods Geest aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Je door Gods Geest laten bewegen,
zacht en goed zijn, en tegelijk vol vuur.
Je overleveren aan vertrouwen,
liefde zijn, die het kwaad ontwapent,
vreugde, vrede,…
Het is niet eenvoudig.
Daarom bidden wij stamelend:
Heer, ik ben niet waardig….


Bezinning 1

Stort uw Geest uit over jong en oud,
over man en vrouw,
over hoog en laag,
over west en oost.

Stort uw Vuur uit in het hart van de mensen,
in de mond van de mensen,
in de ogen der mensen,
in de handen der mensen.

Zend uw Adem neer over hen die geloven,
over allen die twijfelen,
over allen die liefhebben,
over allen die eenzaam zijn.

Stort uw Vuur uit over de woorden van mensen,
over het zwijgen van mensen,
over de talen van mensen,
over de liederen van mensen.

Zend uw Adem neer over allen die toekomst bouwen,
over hen die het goede bewaren,
over hen die het leven behoeden,
over allen die schoonheid scheppen.

Stort uw Geest uit over de huizen van mensen,
over de steden van mensen,
over de wereld van mensen,
over alle mensen van goede wil.

Hier en nu,
over ons,
stort uw Geest uit.
F. Cromphout

Bezinning 2

Pinksteren.
Een handvol bange mensen wordt aaneengesmeed tot Kerk,
een jonge Kerk met nieuwe ideeën
in een oud geworden mediterrane cultuur.
Speels en beweeglijk vlamt de Kerk op
in alle grote havensteden van het middellandse zeebekken.
Een nieuwe tijd is geboren.
Terugvallen in de oude plooi is niet meer mogelijk.
‘Vuur ben Ik komen brengen’ zei Jezus de Messias
‘en wat verlang Ik anders dan dat het zou branden’.

God speelt met vuur
tot in de harten van de mensen.
Telkens opnieuw kijken mensen mekaar in de ogen en lachen,
blij verrast om iets wat zij ook niet verstaan.
Mensen warmen zich aan elkaar,
leven voor elkaar,
versmelten met elkaar:
een vuurwerk van geest en lichaam
waarbij de één noch de ander
ooit nog wordt zoals voorheen.
De pinkstervlam van God
is een speels en beweeglijk ding dat nooit loslaat.
Het beweegt tot liefhebben, ook als het pijn doet,
zet een mens aan tot vergeving,
tot een telkens nieuw begin.

God legt zijn eigen vlam in ons hart.
Zijn aanwezigheid is als een kriebel in ons binnenste
om ‘ja’ te zeggen,
om lief te hebben,
om met Hem te versmelten tot één bestaan.

naar Manu Verhulst

Slotgebed 1

Heer God,
dit is de dag dat Gij uw levensadem geeft aan deze wereld,
dat Gij uw vuur van liefde ontsteekt in de mensen,
dat Gij ons bijeenroept om uw Kerk te zijn.
Wij danken U met de woorden
die Gij zelf in ons hebt uitgezaaid.
In ons hebt Gij uw licht ontstoken,
uw heilige Geest hebt Gij ons ingegeven.
Wij bidden U dat wij, gedreven door die Geest,
de waarheid mogen zoeken,
uw woord eerbiedigen,
en Jezus mogen vinden,
uw Zoon en onze weg ten leven. Amen.

Slotgebed 2

Adem over ons, God, adem in ons.
Laat uw Geest ons leven overschaduwen
en ons hart vullen met laaiend enthousiasme
voor de zending die U ons geeft,
en met een vuur van liefde voor elke mens.
Doe ons herboren worden!
Maak ons nieuw!
Geef ons uw zegen
opdat wij zegen mogen worden voor anderen.
En laat ons voor altijd beseffen
dat wij uw kinderen mogen zijn
en dat uw liefde ons mooi maakt. Amen.
naar Erwin Roosen


Zending en zegen

De heilige Geest stuurt ons vrijmoedig op pad
om Gods liefde tot elke mens te verwoorden
en verstaanbaar te maken.
Hij zegent ons daarbij
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.