Petrus en Paulus A 2014

29 06 2014

Begroeting

Van harte welkom.
Laten we hier vandaag samenzijn
en ons leven richten naar het Woord van de Heer,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

De apostelen Petrus en Paulus zijn beiden in Rome gestorven
omwille van hun trouw aan hun meester, Jezus Christus.
Zij hebben – met Paulus’ woorden –
“de goede strijd gestreden en het geloof bewaard”.
De gedachtenis van deze apostelen is voor ons een oproep
om trouw te blijven aan het geloof dat ons is doorgegeven,
en om het ook te bewaren in moeilijke dagen.
Bidden wij daartoe om Gods Geestkracht.
Liturgische suggesties

Openingswoord 2

De Kerk viert vandaag de heilige apostelen Petrus en Paulus.
Ze kiest ervoor om ze samen te gedenken
omdat ze onafscheidelijk zijn
in hun belijdenis van de Verrezen Christus.
Beiden werden geroepen om zijn evangelie te verkondigen,
beiden deden dat met een uitzonderlijke liefde en overgave.
Laten wij de Heer danken voor hun geloofsgetuigenis
en op hun voorspraak bidden om zijn ontferming.
Liturgische suggesties

Gebed om ontferming

-Samen met Petrus bidden wij:
Heer, naar wie zouden wij anders gaan?
Gij hebt woorden van eeuwig leven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Samen met Petrus vragen wij:
Christus, als Gij het zijt,
zeg mij dan over de golven naar U toe te komen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Samen met Paulus bidden wij:
Heer, liefst van alles roem ik op mijn zwakheid,
dan zal uw kracht in mij wonen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Goede God zich ons over ons ontfermen,
ons tekortkomen vergeven,
en ons, op voorspraak van de heiligen Petrus en Paulus,
leiden op de weg naar eeuwig leven. Amen.
naar Liturgische suggesties

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende Kracht,
Bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
Vuur, brandende Liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
wij willen graag gelovige mensen zijn.
Geef ons daarom moed en kracht om door te zetten,
maar bevrijd ons ook van de krampachtigheid
waarmee we ons vastklampen aan onszelf.
Laat ons,
naar het voorbeeld van uw apostelen Petrus en Paulus,
nederig en krachtdadig
getuigen van de Blijde Boodschap
van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Eerste lezing(Hand, 12, 1-11)

Uit de Handelingen van de Apostelen.

1         Omstreeks die tijd liet koning Herodes
enkele leden van de gemeente arresteren en mishandelen.
2        Jakobus, de broer van Johannes,
liet hij met het zwaard ter dood brengen.
3         Omdat hij merkte dat dit de Joden wel beviel,
nam hij ook Petrus nog gevangen;
dat was juist op de dagen van de ongedesemde broden.
4        Toen hij hem in handen had gekregen,
zette hij hem in de gevangenis
en liet hem door vier groepen soldaten van ieder vier man
bewaken met de bedoeling hem na het paasfeest in het openbaar te berechten.
5        Petrus werd dus in de gevangenis vastgehouden,
maar in de gemeente werd vurig voor hem gebeden tot God.
6         In de nacht voordat Herodes hem wilde laten voorkomen,
lag Petrus aan twee kettingen tussen twee soldaten in te slapen,
terwijl ook vóór de deur van de cel de wacht werd gehouden.
7        Plotseling stond er een engel van de Heer bij hem
en er straalde licht in de ruimte.
Hij maakte Petrus met een por in zijn zij wakker en zei:
`Sta vlug op.’ En de kettingen vielen van zijn polsen.
8        De engel zei tegen hem:
`Doe je gordel om en trek je schoenen aan.’
Dat deed hij. De engel zei tegen hem:
`Sla je mantel om en volg mij.’
9        Hij volgde hem naar buiten,
maar het drong niet tot hem door dat wat de engel deed werkelijkheid was; hij dacht dat hij droomde.
10       Ze passeerden de eerste en de tweede wacht
en kwamen bij de ijzeren poort naar de stad,
die zich vanzelf voor hen opende.
Zij gingen naar buiten en liepen één straat door;
toen verliet de engel hem ineens.
11       Daarop kwam Petrus tot zichzelf en zei:
`Nu weet ik zeker dat de Heer zijn engel heeft gestuurd
en mij heeft gered uit de hand van Herodes
en van wat het Joodse volk allemaal had verwacht.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing(2 Tim., 4 6-8, 17-18)

Uit de tweede brief van de heilige apostel Paulus aan Timoteüs.

Zusters en broeders,
6       Want wat mij betreft, mijn bloed wordt weldra geplengd,
het uur van mijn heengaan is nabij.
7       Ik heb de goede strijd gestreden,
de wedloop tot een goed einde gebracht, het geloof bewaard.
8         Nu wacht mij de krans der gerechtigheid,
die de Heer, de rechtvaardige rechter,
aan mij zal geven op die dag,
en niet alleen aan mij maar aan allen
die met liefde hebben uitgezien naar zijn verschijnen.
17      Maar de Heer heeft mij terzijde gestaan
en mij kracht gegeven
om door mij de prediking van het evangelie te voltooien,
zodat alle volken ervan hebben gehoord,
en ik gered werd uit de muil van de leeuw.
18      En de Heer zal mij blijven beschermen tegen alle boze aanslagen
en mij behouden overbrengen naar zijn hemels koninkrijk.
Hem zij de heerlijkheid tot in alle eeuwigheid! Amen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 16, 13-19)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs.

13       Jezus kwam in de streek van Caesarea van Filippus
en vroeg zijn leerlingen:
`Wie is de Mensenzoon volgens de mensen?’
14       Ze zeiden:
`Volgens sommigen Johannes de Doper,
volgens anderen Elia,
volgens weer anderen Jeremia of een van de profeten.’
15       Hij zei hun:
`En jullie, wie ben Ik volgens jullie?’
16       Simon Petrus antwoordde hem:
`U bent de Messias, de Zoon van de levende God.’
17       Jezus gaf hem ten antwoord:
`Gelukkig ben jij, Simon Barjona;
niet vlees en bloed hebben jou dat onthuld,
maar mijn Vader in de hemel.
18       Ik zeg jou: jij bent Petrus;
op die steenrots zal Ik mijn kerk bouwen,
en de poorten van het dodenrijk zullen haar er niet onder krijgen.
19       Ik zal je de sleutels geven van het koninkrijk der hemelen,
en wat je op aarde bindt zal ook in de hemel gebonden zijn,
en wat je op aarde ontbindt zal ook in de hemel ontbonden zijn.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die de wereld heeft bestemd
voor het geluk van de mensen.
Hij nodigt ons uit om deel te hebben aan zijn liefde.

Ik geloof in Jezus Christus,
die aan de liefde van God
gestalte heeft gegeven.

Hij heeft zich ingezet om mensen te bevrijden.
Hij is hierin zo ver gegaan dat
Hij er zijn leven voor heeft gegeven.

Ik geloof dat zijn Geest nog steeds
mensen blijft bezielen
en oproepen om de weg van de liefde te gaan.

Ik geloof in mensen die in zijn voetsporen treden
en die hun daden richten naar wat Hij heeft voorgeleefd.
Zij zijn het zout der aarde.
Zij zijn het licht der wereld.

Tot die gemeenschap van mensen wil ik behoren
want ik wil meebouwen aan Gods eigen droom:
‘Een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
waar het goed is om te leven voor allen’. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en deze gaven aan de Heer aan te bieden.

-God,
door Petrus en Paulus aan het begin van de geschiedenis te plaatsen,
maakt Gij ons duidelijk dat zij een bijzondere betekenis hebben.
De wegen die zij zijn gegaan,
dragen de stempel van uw goedkeuring.
Moge wij ons laten leiden
door hun karakteristieke inzet voor Jezus’ Kerk.
Laten wij bidden…

-God, Petrus en Paulus gaven leiding aan de jonge Kerkgemeenschap.
Daarbij lieten ze zich aanspreken door Jezus’ Boodschap,
door de concrete levensomstandigheden van hun tijd
en door de situatie van hun medegelovigen.
Daardoor waren zij dienaars van een ‘Kerk bij de tijd’.
Moge de kerkleiders van vandaag diezelfde lijn blijven volgen.
Laten wij bidden…

-God, Petrus en Paulus waren grote persoonlijkheden,
die oog en hart hadden voor de eigen verantwoordelijkheid van hun gelovigen.
Door ruimte te scheppen voor zelfstandig denken en leven
wordt de rijkdom van het gelovig-zijn gestimuleerd.
God, laat uw scheppende Geest weer voelbaar worden
in de zoekende pluriformiteit van eigentijds geloven.
Laten wij bidden…

-God, Petrus en Paulus gaven U een gezicht in de tijd van toen.
Geef ons mensen die, zonder pretentie,
U en uw Kerk zichtbaar maken in de wereld van vandaag.
Laten wij bidden…
naar Piet Leenhouwers

Voorbeden 2

God luistert altijd naar het bidden van de Kerk.
Laten we deemoedig tot Hem naderen en bidden.

-Moge Gods Geest allen bijstaan die, zoals Petrus en Paulus,
geroepen zijn om met overgave en liefde
het Godsvolk samen te brengen.
Laten we bidden…

-Moge Gods Geest onze paus en alle bisschoppen bemoedigen
om in het voetspoor van de apostelen
vrijmoedige en onbevreesde verkondigers te zijn.
Laten we bidden…

-Moge Gods liefde de christenen in de hele wereld
verenigen tot de ene Kerk van Christus,
en haar dragen doorheen onbegrip en vervolging.
Laten we bidden…

-Moge Gods Woord allen die hier samen zijn
aanmoedigen om met dankbaarheid en vreugde
hun zending en opdracht in de samenleving waar te maken.
Laten we bidden…
Liturgische suggesties

Gebed over de gaven

God, in brood en wijn willen wij U dankbaar herkennen
en gelovig uitspreken
dat wij hier samen aanzitten aan uw tafel
om U te gedenken
en om, zoals Petrus en Paulus,
uw Boodschap uit te dragen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw Woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de Weg die leidt naar U,
Hij is de Waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het Leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Franciscus en onze bisschop,
leer alle gelovigen van uw Kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen Petrus en Paulus
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen met God,
ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt
van geloof, hoop en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus  Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

God van hemel en aarde,
geef ons de moed om te geloven en te beseffen
dat wij ten volle verantwoordelijk zijn
voor de aanwezigheid van uw Rijk onder ons,
in ons gezin, in onze gemeenschap, in onze wereld, in onze Kerk.
Als wij onze oren en ogen openen
en te gepasten tijde onze handen en monden openen
om uw Boodschap metterdaad te verkondigen,
dan zullen wij worden zoals Gij ons hebt gedroomd:
een volk van vrede, één van hart en één van ziel.
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven we die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen
als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…

Bezinning

Leven in de ruimte van het onverwachte…

Leven in de ruimte van het onverwachte,
is je geopende hand reiken,
gewoon het beste van jezelf geven,
genegen en getrouw,
zonder te weten wat de ander ermee doet.

Leven in de ruimte van het onverwachte,
is je tedere hand reiken
in een samen groeien met mensen,
groeien tot die broze schakel
die harten bindt en optilt.

Leven in de ruimte van het onverwachte,
is je kwetsbare hand reiken
als een levend antwoord
op de doodgewone en diepzinnige levensvragen.

Leven in de ruimte van het onverwachte,
is je zorgzame hand reiken
en de gestalte van een dienaar aannemen,
Christus’ gelaat ervaarbaar maken
voor kleine en zwakke mensen.

Leven in de ruimte van het onverwachte,
is je gevende hand reiken
om de handen van anderen te vullen
met wat je misschien zelf nog mist,
en zo bouwen aan Gods Rijk op aarde.
naar Thomasvieringen

Slotgebed

Wie ben Ik volgens jou? – vraagt God.
Hoe spreek je Mij aan?
Welke naam geef je Mij?
En wie is Jezus voor jou?
Mijn mensgeworden liefde?
Inspiratiebron voor je eigen leven?
Petrus en Paulus hebben ook met die vragen geworsteld,
elk op hun eigen manier.
En misschien vind ook jij niet altijd de juiste woorden
om je geloof uit te drukken,
maar als je doordrongen bent van mijn aanwezigheid
zal je zorg en je liefde voor je medemensen
wel duidelijk maken dat mijn naam een belofte is:
‘Ik-wil-er-zijn-voor-jou!’.
Erwin Roosen
Zending en zegen 1

Wij mogen steunen op de geloofsbelijdenis van de apostelen
om de Kerk mee op te bouwen.
Moge ook ons geloof stevig en betrouwbaar zijn.
Zegene u daartoe onze God + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
Liturgische suggesties

Zending en zegen 2

We hebben de levende Heer ontmoet in zijn Woord en in zijn Brood.
Moge wij ons door de heiligen Petrus en Paulus laten inspireren
om de Blijde Boodschap overal uit te dragen.
God wil ons daartoe steunen en zegenen
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Liturgische suggesties

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.