Pasen C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
Pasen C (31 03 2013)

Begroeting

Welkom aan ieder van jullie.
Welkom ook aan Hem, die wij onze God noemen
en mogen aanspreken met de meest nabije namen:
+ als Vader en Moeder, ons dragend doorheen nachten en dagen,
als Zoon en Broeder, met ons mee onderweg,
als heilige inspirerende Geest. Amen.


Openingswoord

Voor ons, christenen, is het vandaag
het belangrijkste feest van het hele kerkelijk jaar.
Wij mogen leven uit kracht van Jezus’ verrijzenis.
Met ons verstand slagen we er niet in
om dit mysterie te doorgronden.
Pasen is het feest van het hart.
Daar moet het gebeuren.
Daar wil Gods verrijzende kracht ons raken.

Vergevingsmoment 1

Om niet te vergeten waartoe wij zijn gemaakt,
keren wij ons tot U, God,
die ons kent en die ons leven draagt.

-Omdat we in de omgeving waarin we leven
vaak onnodige duisternis en spanningen teweegbrengen,
waardoor mensen niet tot hun recht komen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Wij zijn kleine en zoekende mensen van goede wil
die verlangen te leven in vriendschap en vrede.
We willen wel het goede doen en licht zijn voor elkaar,
maar toch, als puntje bij paaltje komt,
komt ons eigenbelang toch op de eerste plaats.
Voor de keren dat we onze medemens daardoor in de kou lieten staan,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Gij hebt ons toegezegd dat Gij alles nieuw zult maken
en met ons zult zijn.
Spreek tot ons uw Woord dat leven schept,
maak nieuwe mensen van ons opdat wij in staat zouden zijn
om deze aarde bewoonbaar te maken voor elke mens.
Voor de keren dat wij te weinig op uw Woord vertrouwden,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God die liefde is en trouw,
ons de kracht geven
te werken aan vernieuwing, in onszelf en in onze wereld. Amen.
vrij naar Theobaldusparochie, Overloon, Nl.


Vergevingsmoment 2

-Heer,
wij wisten het wel dat de 40-dagentijd een tijd van bezinning was,
maar wij hadden het zo druk met 101 bezigheden
dat we geen tijd en zin hadden voor wat bezinning of verdieping.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Dat er mensen zijn die arm zijn en blijven.
Dat zij steeds minder kansen krijgen
omdat wij in onze Westerse wereld op te grote voet leven,
weten we wel,
maar behoudens een gift aan een derdewereldproject,
doen we zo weinig.
Wij willen met rust gelaten worden in ons kalme en comfortabele wereldje
en willen niet drastisch veranderen zoals uw evangelie ons voorhoudt, Heer.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij sluiten vaak onze ogen voor het verdriet van anderen.
We luisteren naar hetgeen we graag horen
en laten de zorg voor zwakken en hulpbehoevenden
liefst over aan professionelen.
Wij vergeten daarbij dat
een liefdevolle blik, een hartelijk woord en een helpende hand,
wonderen kunnen doen en de ander kunnen laten verrijzen.
Omdat wij zo weinig uw paasmensen zijn:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed 1

Heer, onze God,
met de Verrezen Heer in ons midden
bidden wij U:
laat ons de paasboodschap in geloof aanvaarden.
Vernieuw in ons de gedachte
dat Jezus ons voorgaat en ons de weg wijst
naar een nieuwe wereld
vol goedheid voor alle mensen.
Dit vragen wij U, door Christus,
onze Verrezen Heer. Amen.
Beveren

Openingsgebed 2

Heer Jezus,
stil in mij de angst
wanneer ik tussen het puin van Goede Vrijdag
naar U op zoek ga.
Laat me ook niet verloren lopen
in de eenzaamheid van Paaszaterdag.
Een dag van treurnis
om het verlies van de Vriend die Gij voor mij waart.
Laat me weer een kind van het Licht worden,
dat blij op weg mag naar Pasen
en U mag terugvinden als de verrezen Heer
die blijvend onder ons aanwezig wil zijn. Amen.
Uit: ‘In de stilte’, Kerk&Wereld

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de schrift.

Eerste lezing (Hand. 10, 34a 37-43)

34         Petrus opende zijn mond en zei:
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
39         En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft
in het land van de Joden en in Jeruzalem.
Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40         Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag
en Hem laten verschijnen,
41         niet aan heel het volk,
maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen,
aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben
na zijn opstanding uit de doden.
42         Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen
dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43         Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft,
door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Kol. 3, 1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.

KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 24, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1          Op de eerste dag van de week
gingen de vrouwen ’s morgens heel vroeg naar het graf,
met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.
2          Ze vonden de steen weggerold van het graf
3          en gingen naar binnen,
maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.
4          Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren.
5          Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden:
`Waarom zoekt u de levende bij de doden?
6          Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt.
Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea heeft gezegd:
7          De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars,
gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan.’
8          Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9          Ze keerden van het graf terug naar huis
en vertelden dat alles aan de elf en aan alle anderen.
10         Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus
en de overige vrouwen die bij hen waren.
Ze vertelden het dus aan de apostelen,
11         maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden,
en ze geloofden hen niet.
12         Toch holde Petrus naar het graf,
en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de linnen doeken.
Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, Schepper van al wat bestaat.
Ik geloof dat Hij ons de aarde heeft toevertrouwd
om die bewoonbaar te maken voor alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus, Zoon van God,
die gekomen is om licht te zijn voor ons
en om ons de weg te wijzen naar het beloofde land:
Gods Rijk van vrede en liefde op aarde.

Ik geloof in de Geest van God
die werkt in en door allen
die met Jezus op weg durven gaan.

Ik geloof in de gemeenschap van gelovigen
die geroepen worden om Jezus’ Boodschap verder te dragen
en zich dienstbaar te maken aan alle mensen.
Ik geloof in de belofte van God,
dat er toekomst is voor heel de mensheid
en dat zijn Rijk werkelijkheid kan worden
voor ons, in ons en door ons. Amen.
naar Theobaldusparochie, Overloon, Nl.

Voorbeden 1

-Heer Jezus,
wij danken U,
dat Gij vandaag, op Pasen, de dood en het graf overwonnen hebt,
en opgestaan zijt.
Wij danken U dat Gij niet alleen een herinnering zijt,
maar ook leeft,
en bij en in ons aanwezig zijt.
Laten we bidden…

-Heer Jezus,
vandaag is een blijde dag.
Wij bidden dat we vreugdevolle mensen mogen zijn
die geluk en blijheid uitstralen naar onze omgeving.
Laten we bidden…

-Heer Jezus,
Pasen is het feest van het leven.
Wij bidden om kracht en moed waar pijn en ziekte is.
Wij bidden om vrede en verzoening waar oorlog en ruzie is.
Laten we bidden…

Heer Jezus,
vandaag zijt Gij verrezen.
Wij bidden voor eenzame en moedeloze mensen,
voor uitgeslotenen en gevangenen,
dat uw verrijzenis ook hen mag inspireren om hoopvol te zijn.
Laten we bidden…
                                                                      naar Peter Dewulf


Voorbeden 2

Deze dag is door Jezus’ opstanding als een nieuw begin.
Met Hem, de Verrezene, willen wij dan ook bidden tot de Vader.

-Voor de miljoenen christenen in de hele wereld
is Pasen het grote feest van hun geloof en vertrouwen.
Dat ze, trouw aan hun doopsel en hun roeping,
nieuwe levenskracht mogen geven aan deze wereld.
Laten wij bidden…

-Voor onze samenleving,
waar mensen elkaar soms moeilijk de ruimte geven om te leven.
Zo leven velen in onzekerheid en vertwijfeling,
met de vraag wat het leven dan toch te betekenen heeft.
Christus is ook voor hen verrezen.
Dat allen die in Hem geloven,
zich inzetten om aan anderen de zin van het leven aan te reiken.
Laten wij bidden…

-Voor de mensen van wie het leed en de zorgen ons ter harte gaan.
Ook voor de mensen die ons helpen ons leven te dragen in eigen lief en leed.
Dat de hoop van het Paasfeest hen mag sterken.
Laten wij bidden…

-Voor onze dierbaren die in de Heer gestorven zijn.
Dat zij de volle paasvreugde mogen beleven.

Heer, in de kracht van de verrijzenis van uw Zoon,
verhoor ons gebed.
Sterk onze hoop en ons geloof
door Christus, die ons voorgaat
in een altijd nieuw leven
tot in eeuwigheid. Amen.
B.J. Declercq o.p.


Gebed over de gaven 1

Veel meer dan met woorden
heeft Jezus zichzelf gegeven
tot leven voor elke mens.
Hij gaf zich als gebroken brood en gedeelde wijn.
Zij blijven tot op vandaag
het levende getuigenis van zijn liefde.
Wij bidden U, Vader,
aanvaard deze gaven van uw volk.
Wij bieden ze U aan als een teken van onze bereidheid
te leven in het licht van de Verrezen Heer.
Laat deze paasviering ons kracht geven tot eeuwig leven.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer, aanvaard deze gaven van brood en wijn.
Vorm ze om tot uw brood en wijn
doordesemd met de kracht van de Verrezen Heer.
Doe ons dankbaar beseffen
dat Gij ons nieuw maakt
en leven geeft door Jezus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
Gij die ons allen heel nabij wilt zijn
in het licht van deze Paaskaars,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon,
wij danken U op deze Paasdag
uit de grond van ons hart.

Wij danken U om het licht
dat Jezus ons gegeven heeft en nog steeds geeft,
om de liefde voor ons allen,
om de zorg voor armen en misdeelden,
om de hartelijke gebaren speciaal voor hen
die in hun leven fouten hebben begaan
en er spijt over hebben,
om de troost en de steun voor verdrietige en zieke mensen.

Want zo was en is Hij, Jezus van Nazareth,
licht en vrede in ons midden.

Wij bidden U, God,
dat wij lichtbrengers mogen zijn in zijn naam,
dat wij zijn vuur brandend mogen houden
in onze huizen en scholen,
in straten en werkplaatsen,
in kerken en ziekenhuizen,
overal waar wij gaan en staan…
maar vooral daar
waar de vrede is verstoord,
de liefde geschaad
en het licht gedoofd.

Opdat zijn vlam in ons niet zou doven
willen wij ons de Verrezen Jezus blijven herinneren,
vooral ook in het teken van delen en weggeven,
dat Hij ons op de avond van zijn afscheidsviering aanreikte.

Toen nam Hij brood in zijn handen,
zegende het en deelde het uit met de woorden:
‘Neemt en eet, dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.’

Hij nam toen ook de beker met wijn,
zegende hem, reikte hem aan aan zijn vrienden met de woorden:
‘Neemt deze van Mij over en drinkt ervan,
mijn bloed, voor u vergoten, een nieuw begin.
En telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.’

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Wij danken U, God, voor uw nabijheid in ons leven.
Gij hebt uw heiligdom willen vestigen in het land van de mensen.
Gij wilt blijven wonen temidden van ons allen.
In Jezus hebt Gij ons geleerd
dat leven sterker is dan de dood.
Daarom geloven wij
dat ook wij, in gemeenschap met Hem, zullen verrijzen.

Meer nog dan op andere dagen
bidden wij op dit feest van de Verrijzenis,
om licht en leven voor onze dierbare overledenen.
Moge zij voorgoed geborgen zijn in uw liefde.
Wij bidden U ook om een toekomst vol licht en leven
voor kinderen en jongeren, hier en elders.
Moge wij met elkaar
zo scheppend en verlossend bezig zijn,
dat de wereld voor hen goed zal zijn. Amen.


Onze Vader

Met Pasen zegt Jezus ons ‘leven’ toe,
leven in overvloed,
leven om samen op weg te gaan
naar dat hemelse Jeruzalem,
Gods Rijk midden onder ons.
Mag ik u verzoeken recht te staan,
elkaar de hand te geven om samen het gebed te bidden dat Jezus ons heeft geleerd.
Onze Vader,…


Vredeswens 1

Heer Jezus,
na uw verrijzenis was uw eerste woord tot de apostelen: “Vrede zij u.”
Wij bidden U:
begroet ook ons vandaag met deze woorden,
zodat wij met elkaar ten volle
de vrede en de vreugde van Pasen kunnen delen en beleven.
De vrede van de Verrezen Heer zij met ieder van U.
En laten wij die vrede van harte aan elkaar doorgeven.

Gebed om vrede 2

Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg
in Irak, Syrië, Israël, Afghanistan, op vele plaatsen in Afrika.
Daarom willen op dit paasfeest bidden om vrede:

God van vrede,
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld,
bang voor heerszucht en onderdrukking.
Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders.
Dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid.
Dat niet macht en eigenbelang,
maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de Verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en vertrouwen zijn.

Moge Gods vrede met u zijn.
En geven wij mekaar van harte een blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Brood en beker,
de tekens dat het leven niet stuk te krijgen is.
Als wij hier het brood delen,
getuigen wij dat God met ons is
en worden wij mensen zoals Hij ons bedoeld heeft: Lichaam van Christus.
Zalig zij die genodigd zijn aan deze tafel van de Heer:
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Voor dag en dauw ging Maria op weg,
– weg van de vrienden –
op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis
was neergelegd.

Voor dag en dauw,
nog voor de dag zijn mogelijkheden kon onthullen,
was ze bij de plaats van haar verdriet.
Ze zag leegte, een zwart gat.

Ze stond,
ze onderging,
elk zintuig open,
ze luisterde diep.

Ze hoorde stemmen:
“Het is niet hier dat je moet zijn;
het is niet hier dat je je liefde ontmoet.
Het is niet hier dat je te leven hebt.”

Maria keerde zich om – de rug naar de leegte.
Een tuin vol leven lachte haar toe.
Een mens sprak haar toe,
Hij noemde haar naam.

En ze begreep.

Ze voelde dat leven sterker is dan dood en pijn,
dat liefde leeft, over grenzen van dood.

Haar hart gloeide.
Ze liep terug,
terug naar de vrienden,
om die warmte, die vreugde, dat leven
voor hen uit te zingen.

Het was dag geworden, volop dag.
Ida Guetens

Bezinning 2

Alsof een grote steen is weggerold
tussen nacht en dag,
duisternis en licht,
tussen wanhoop en hoop,
angst en durf.

Geen chaos en verleden meer,
alleen nog toekomst en hemel,
ook hier en nu.

Zo sterk is de kracht
van wie het hoofd opricht
en opstaat uit zijn gebrokenheid.

Zo radicaal als de dood vernietigt,
zo onstuitbaar en nieuw
breekt precies dán het leven door
en gaat de mens
een weg die niet doodloopt,
nooit meer.

Zo is leven:
eeuwig,
zo intens en altijd weer.
Kathleen Boedt


Bezinning 3

Midden in het graf 

In het graf van de dood,
van oorlog en onrecht,
van haat en angst,
heb ik een engel gezien.
Hij had geen vleugels en zijn gewaad schitterde niet.
Neen, hij was heel gewoon,
een mens als ieder ander mens.
Hij was er, midden in het graf.

Hij was niet weggelopen van de mens en zijn ellende,
Hij was er, in mijn angst en mijn onvrede,
in mijn onmacht, in de dood van velen.
Hij was er zoals God er altijd is,
midden in de dood…

Niet bang zijn, zei hij,
je hoeft de Levende hier niet te zoeken.
Maar breek de graven open,
maak de zwachtels los
die mensen gevangen houden in zichzelf,
toegeklapt in hun verdriet.
Herstel de onmacht en de angst,
wek een nieuw vertrouwen,
en wees er voor anderen.
Dan zul je Hem zien, de Levende,
daar gaat Hij u voor.
Wie God doet
is door geen grafsteen tegen te houden.

Aan u allen wensen wij een zalig Pasen,
dat je midden het graf van de dood
een engel mag zien, een engel mag zijn.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

Soms zie ik het echt niet meer zitten, God,
en lijkt het net alsof er voor mijn hart
een zware steen is gerold.
Wil dan vrienden op mijn weg zenden
die in uw naam van mij blijven houden, altijd.
Laat me ervaren wat ‘verrijzen’ betekent
en geef me de kracht
om vanuit mijn geloof
ook bij anderen ‘nieuw leven’ aan te boren.
Maak van mij een ‘paasmens’, God,
met de vreugde van het evangelie.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God,
wij geloven dat Jezus, uw Zoon,
verrezen is voor alle mensen van alle tijden.
Geef ons de genade
Hem te herkennen in elk contact met mensen.
En leer ons dit geloof mee te delen
in menselijk-verstaanbare taal.
Dit vragen wij U door diezelfde Verrezen Heer
die nu met U en de heilige Geest
de mensheid nader brengt tot uw eeuwigheid. Amen.


Zending en zegen

Goede vrienden, Pasen, verrijzenis van de Heer,
maar ook de opstanding van alle mensen van goede wil.
Zalig Pasen!
Moge het licht van Pasen bij ons allen blijven.
En vier met elkaar en met alle mensen verder het feest
van hoop en licht,
van vreugde en opstanding,
van nieuw leven en nieuw geloof.
God zegene dit
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.