Pasen C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Pasen C (04/04/2010)

Begroeting

Laten we op deze Paasdag
dit vreugdevol samenzijn beginnen
in de naam van + de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Pasen,
feest van de verrijzenis.
Vandaag herademt de schepping,
want Gods liefde – zo blijkt –
laat zich door geen nacht weerhouden.
Open uw hart voor dat goede nieuws
en laat uw ogen wennen aan het licht
van Gods nieuwe dag.

Dit is de dag, die de Heer
heeft gemaakt en gegeven.
Laten we hem vieren met vreugde.
naar Diest

Vergevingsmoment

God geeft aan Jezus nieuw leven.
Ook in ons kan de nieuwe mens verrijzen.
Aan elk van ons zegt de Heer :
“Sta op, begin opnieuw !”

-God leeft
als je deelt met anderen,
als je troost biedt aan iemand die verdriet heeft.
Voor de keren dat we dit vergaten,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

-God leeft
als je dankbaar bent voor al het mooie in de schepping.
Voor de keren dat wij die schepping schonden,
er geen zorg voor droegen,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

-God leeft
als je Hem een centrale plaats geeft in je leven
door zijn Boodschap te laten doorklinken in je woorden en je daden.
Voor al die keren dat we toch maar flauwe christenen waren,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de barmhartige God, onze tekortkomingen vergeven
en ons nieuw leven schenken
vanuit de ontmoeting met de verrezen Heer. Amen.
vrij naar Beveren

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed

Vandaag zegt God tot ons:
“Mooi dat jullie vandaag het feest van mijn verrijzenis willen vieren.
Ik zag jullie bezig in de voorbije veertigdagentijd
en heb gemerkt hoe jullie het volhielden
met vallen en opstaan.
Vandaag leg Ik in jullie mijn leven,
en plaats mijn hart in het midden van je pijn en je droefheid.
Want met Pasen krijgt het kruis in het leven van mensen
een hart,
míjn hart, zegt God,
en dat klopt van liefde en tederheid.
naar Erwin Roosen


Lezingen
Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de schrift.

Eerste lezing (Handelingen 10,34a 37-43)

34         Petrus opende zijn mond en zei:
37         U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38         dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
39         En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft
in het land van de Joden en in Jeruzalem.
Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40         Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag
en Hem laten verschijnen,
41         niet aan heel het volk,
maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen,
aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben
na zijn opstanding uit de doden.
42         Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen
dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43         Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft,
door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Kolossenzen 3,1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.

KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lucas 24,1-12)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

1          Op de eerste dag van de week
gingen de vrouwen ’s morgens heel vroeg naar het graf,
met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.
2          Ze vonden de steen weggerold van het graf
3          en gingen naar binnen,
maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.
4           Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren.
5          Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden:
`Waarom zoekt u de levende bij de doden?
6          Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt.
Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea heeft gezegd:
7          De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars,
gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan.’
8          Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9          Ze keerden van het graf terug naar huis
en vertelden dat alles aan de elf en aan alle anderen.
10         Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus
en de overige vrouwen die bij hen waren.
Ze vertelden het dus aan de apostelen,
11         maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden,
en ze geloofden hen niet.
12         Toch holde Petrus naar het graf,
en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de linnen doeken.
Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Op deze paasdag
willen we als nieuwe mensen in het leven staan
en ons gelovig engagement vernieuwen.
Wat andere mensen bij ons doopsel voor ons hebben verwoord
willen we hier opnieuw uitspreken.

Ik geloof in God,
Schepper van al wat bestaat,
een goede Vader,
die alle mensen wil zien leven
in vrijheid en gerechtigheid.

Ik vertrouw me aan Hem toe,
en ben bereid om naar zijn wil te leven:
mee verantwoordelijk voor mens en maatschappij.

Ik geloof in Jezus Christus,
uniek beeld van God,
gekomen om ons van alle kwaad te bevrijden,
om ons de weg ten Leven te tonen.
Vernederd tot de kruisdood,
heeft God hem hoog verheven
als eerste van de mensen.

Ik vertrouw me aan Hem toe
en ben bereid om Hem te volgen:
niet toegevend aan eerzucht, bezit en macht,
maar wel hongerend en dorstend
naar gerechtigheid voor allen.

Ik geloof in de heilige Geest,
Kracht van God die mensen wil bezielen
met het vuur van grenzeloze liefde.

Ik vertrouw me aan Hem toe,
en ben bereid om me door Hem te laten bewegen
tot woorden en daden van gerechtigheid,
alle dagen van mijn leven. Amen.

Als herinnering aan ons doopsel worden wij nu besprenkeld
met het nieuwe doopwater.

naar Beveren

Voorbeden

Pasen is het feest van de toekomst,
het feest van het leven dat sterker is dan de dood.
Bidden wij God dat zijn genade moge rusten op onze toekomst.

– Schenk toekomst Heer,
aan hen die geen toekomst meer zien:
zieken, die niet meer mogen hopen op genezing,
bejaarden, die niet meer kunnen dromen van morgen,
verdrukten, die niet meer weten wat vrijheid is,
verslaafden, die steeds verder wegglijden in de zelfvernie­tiging,
eenzamen, die geen relaties meer aandurven
uit angst opnieuw gekwetst te worden.
Laat hen mensen ontmoeten
die grafstenen kunnen wegrollen,
die hen kunnen meenemen naar de overkant
waar het leven opnieuw zin krijgt en het warm en hartelijk is,
waar het leven weer waard is om geleefd te worden.
Laten wij bidden…

– Schenk toekomst Heer,
aan onze kinderen, voor wie alles nog toekomst is.
Zegen hen opdat zij mogen uitgroeien
tot mensen van geloof, hoop en liefde,
die iets van de geest van uw evangelie
kunnen zichtbaar maken,
die in staat zijn andere mensen uit hun graf te bevrijden
en hen op weg te zetten naar uw toekomst.
Laten wij bidden…

– Schenk toekomst Heer,
aan de ouders van onze kinderen.
Zegen hun liefde voor elkaar
die zij aan hun kinderen mogen voorleven
zodat die mogen ontdekken wat het betekent:
liefde mogen geven en liefde mogen ontvangen.
Laten wij bidden…

– Schenk toekomst Heer, aan ons allen.
Laat het ons niet ontbreken aan moed
om het graf van ons leed, onze illusies en desillusies
de rug toe te keren.
Geef ons de sterkte om te bouwen aan een leefbare wereld
voor hen die met ons samenleven.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Gezegend zijt Gij,
die liefde zijt en leven,
gezegend ook deze gaven
van brood en wijn.
Zij herinneren ons aan Jezus,
aan zijn manier van leven
en zijn bereidheid te delen.
Leer ons
– brekend en delend in zijn naam –
de weg van de liefde die Hij ging,
een weg ten leven.
Dat vragen wij U in dit uur,
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.
Diest

Tafelgebed

Heer onze God,
Schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.


Onze Vader

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Bidden wij daarom samen het gebed dat Jezus zelf ons leerde.
Onze Vader,…

Als wij de steen van onmacht wegrollen,
wegrollen van ons eigen graf,
weg van het graf van anderen,
en blijven geloven dat het kan:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een toekomst zonder einde…
dan mogen we vertrouwvol uitzien naar de komst van de Levende,
Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Gebed om vrede

Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg
in Irak, Israël, Afghanistan, op vele plaatsen in Afrika.
Daarom willen op dit paasfeest bidden om vrede:

God van vrede,
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld,
bang voor heerszucht en onderdrukking.
Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders.
Dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid.
Dat niet macht en eigenbelang,
maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en vertrouwen zijn.

Moge Gods vrede met u zijn.
En geven wij mekaar van harte een blijk van vrede en vriendschap.

Lam Gods

Communie

Wie dorst heeft, hij kome tot Mij, zegt de Heer.
Wie in Mij gelooft, hij drinke.
En hem zal Ik te eten geven van de boom des levens
die staat in Gods tuin.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Verrijzen is vanuit de dood nieuw leven ervaren.
Verrijzen is niet van vroeger, niet voor later.
Het is nu reeds en daarom wellicht ook later.

Verrijzen is na een donkere nacht
het daglicht als nooit tevoren ervaren.
Vanuit de uitzichtloosheid nieuwe krachten
in zich voelen opborrelen
en met een brede blik het leven weer aanpakken.

Verrijzen is niet lam blijven
maar vechten tegen alles wat mensen klein maakt.
Iets van jezelf prijsgeven,
een stukje leven voor de anderen
en samen nieuwe ruimte beleven.

Verrijzen is ook bevrijding en ontplooiing brengen,
anderen doen opstaan uit ellende en onmacht,
uit gebroken-zijn en oude pijn.
Levenwekkend zijn voor wie ten onder dreigt te gaan.

Verrijzen is opstandig zijn vanuit een bevrijd gemoed,
structuren en systemen ombuigen
en mensen wakker maken uit hun dodelijke slaap.
Mullem

Slotgebed

Verrezen Heer,
geef ons levensadem
om onderweg niet buiten adem te geraken,
om ons te helpen naar morgen toe te gaan
zonder achterom te kijken,
noch onze inspanningen af te meten.
Geef ons adem
om aan te kunnen
wat de mensen – en dus Gij – van ons verwachten.
Adem om,
dankzij uw aanwezigheid en uw belofte,
te hopen tegen alle weerstand in.
Geef ons uw Adem, uw Heilige Geest,
die Gij gezonden hebt vanwege de Vader,
de Geest die waait waar Hij wil
in vlagen of rukwinden,
of met een lichte bries.
Moge wij uw ingevingen volgen
en ons gebed in daden omzetten. Amen.
kardinaal Suenens

Slotgebed 2 met zegen

Pasen is lente,
zon en levensvreugde,
een blije dag om te vieren.
Het leven begint altijd opnieuw.
De dood heeft niet het laatste woord.
Vandaag schuift God de steen opzij
die ons belet om echt te leven.
In Jezus overwint het leven.
God noemt ons bij onze naam
en geeft elke mens een nieuwe toekomst,
en zegent ons in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Beveren

Zending en zegen

Goede vrienden, Pasen, verrijzenis van de Heer,
maar ook de opstanding van alle mensen van goede wil.
Zalig Pasen!
Moge het licht van Pasen bij ons allen blijven.
En vier met elkaar en met alle mensen verder het feest
van hoop en licht,
van vreugde en opstanding,
van nieuw leven en nieuw geloof.
God zegene dit
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.