Pasen C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Pasen ABC (05 04 2007)

Begroeting

Welkom op het hoogfeest van Pasen.
Dit samen vieren,
waarin wij de verrijzenis van onze Heer Jezus Christus geden­ken,
wordt gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.


Openingswoord

De toon van de Paasliturgie is blij en enthousiast.
Maar in dat enthousiasme proef je iets
van het lijden, van de angst en de onrust
waarvan mensen zich nu definitief verlost weten.
Wie goed kijkt, ziet achter de tranen van vreugde
de sporen van opgedroogde tranen van verdriet.

Pasen is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwinnelijk lijkt.
Het feest van het leven
dat sterker blijkt te zijn dan de dood.
Want de Heer is waarlijk opgestaan!

Omdat deze paasboodschap voor ons klein geloof
vaak te groots is,
bidden wij bij het begin van deze viering God om ontferming.

Vergevingsmoment

Maria Magdalena ging vroeg in de morgen naar het graf.
Wij zijn vaak niet zo haastig om Jezus te zoeken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Zelfs Petrus ging de weg van de twijfel op.
Ook wij willen meestal klare bewijzen
en tastbare feiten.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

De leerlingen van Emmäus waren traag van begrip en geloof
in wat Jezus zelf had gezegd over zijn verrijzenis.
Ook wij zijn dikwijls aarzelend en twijfelend in ons geloof
aan de blijde boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.


Openingsgebed

Heer onze God,
doe uw verrijzenis in ons geboren worden,
zodat ook wij,
over alle aarzeling heen,
kunnen getuigen:
wij hebben de Heer gezien.
Hij is waarlijk verrezen en aan ons verschenen. Amen.

Lezingen
Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de schrift.

Eerste lezing (Hand. 10,34a 37-43)

34Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land,
het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht;
Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel,
want God was met Hem.
39En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft
in het land van de Joden en in Jeruzalem.
Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag
en Hem laten verschijnen,
41niet aan heel het volk,
maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen,
aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben
na zijn opstanding uit de doden.
42Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen
dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft,
door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing(Kol. 3,1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt,
zoek dan ook wat boven is,
daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven is, verschijnt,
zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.

KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 24,1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

1Op de eerste dag van de week
gingen de vrouwen ’s morgens heel vroeg naar het graf,
met de kruiden die ze hadden klaargemaakt.
2Ze vonden de steen weggerold van het graf
3en gingen naar binnen,
maar vonden er het lichaam van de Heer Jezus niet.
4Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken.
Opeens stonden er twee mannen voor hen in stralend witte kleren.
5Daar schrokken ze van en ze sloegen hun ogen neer, maar zij zeiden:
`Waarom zoekt u de levende bij de doden?
6Hij is niet hier, Hij is tot leven gewekt.
Vergeet niet wat Hij u destijds in Galilea heeft gezegd:
7De Mensenzoon moet overgeleverd worden in handen van zondaars,
gekruisigd worden en op de derde dag weer opstaan.’
8Toen herinnerden ze zich zijn woorden.
9Ze keerden van het graf terug naar huis
en vertelden dat alles aan de elf en aan alle anderen.
10Het waren Maria van Magdala, Johanna en Maria van Jakobus
en de overige vrouwen die bij hen waren.
Ze vertelden het dus aan de apostelen,
11maar in hun ogen was het onzin wat de vrouwen zeiden,
en ze geloofden hen niet.
12Toch holde Petrus naar het graf,
en toen hij er een blik in wierp zag hij alleen de linnen doeken.
Hij ging terug naar huis, verbaasd over wat er gebeurd was.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Vandaag willen wij ons geloof belijden op ons Paasbest.

Ik geloof in God,

niet zichtbaar, niet tastbaar,
maar toch aanwezig in elke mens.

Ik geloof in Jezus,

omdat Hij hoopvolle woorden sprak,
maar ook omdat Hij doorheen lijden, dood en verrijzenis,
Weg, Waarheid en Leven is.

Ik geloof in de Geest,

bron van hoop en toekomst voor elke mens.
Die met ons op weg gaat
naar een hoopvolle toekomst
ook doorheen de moeilijke momenten van het leven.

Ik geloof in de verrijzenis van de mens.

Ik geloof dat echt mens-zijn mogelijk is
omdat God ons tot nieuw leven roept
omwille van de liefde die sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Wij schuiven nu aan aan de tafel van de verrezen Heer.
Aan Hem mogen wij onze zorgen en bekommernissen toevertrouwen.

– Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren werden,
willen wij onze vreugde uitspreken.
Vreugde in de harten van zovelen
die Pasen echt kunnen beleven
als een feest van hoop en toekomst.
Dat zij die hoop vasthouden.
Laten wij bidden…

– Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren werden,
willen wij bidden om bevrijding waar nog steeds dood heerst:
waar hunker naar macht wordt uitgevochten ten koste van mensenlevens,
waar pijn en verdriet het leven onleefbaar maken,
waar mensen gepest, verjaagd, gediscrimineerd worden.
Dat zij in Gods naam gespaard mogen blijven van nog meer geweld.
Laten wij bidden…

– Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren werden,
gaan onze gedachten ook uit naar onze dierbaren
die wij uit handen hebben gegeven
in het vertrouwen dat zij, in het spoor van de Verrezen Heer,
leven bij onze God,
die een God van levenden is en niet van doden.
Laten wij voor hen bidden…

Voor al deze intenties, en voor alles wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Voorbeden 2

Bidden wij voor de zieken in onze families,
in onze kennissenkring, in onze geloofsgemeenschap;
voor mensen die deze dagen in eenzaamheid moeten doorbrengen,
dat medemensen hen tegemoet mogen treden
om hen de vreugde van Pasen aan te reiken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die met elkaar in conflict liggen,
dat de vrede van Pasen hen tot inkeer mag brengen,
zodat zij een eerste stap durven zetten
die kan leiden naar hernieuwde vriendschap.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onze samenleving,
dat er geen onschuldige doden meer vallen,
niet door criminele handen, niet door roekeloosheid in het verkeer;
Bidden wij dat vredesmoed het moge winnen op geweld,
in Israël, in Midden Afrika, in Irak en overal
waar vrede en welzijn slechts een vage dromen zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor alle vermoeide christenen
dat zij zich openstellen voor de kracht van de Verrezen Heer.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Wij bidden U, Heer,
aanvaard deze gaven van brood en wijn.
Voor ons, die gedoopt zijn uit het water van uw Geest,
zijn het tekens van onze bereidheid om te leven in het licht van uw Zoon.
Geef dat wij in zijn liefde verbonden blijven
zodat de wereld kan geloven in de toekomst die Gij ons geschonken hebt
in de verrijzenis van uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Heer onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.


Onze Vader

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Mag ik u verzoeken om recht te staan en elkaar de hand te geven om samen het gebed te [bidden/zingen] dat Jezus ons heeft geleerd.
         Onze Vader…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen om dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Blijf ons desondanks nabij met uw verrijzenislicht;
blijf ons aanmoedigen,
houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon:
Want van U is het koninkrijk,…


Vredeswens

Heer Jezus Christus, Gij hebt gezegd:
als de graankorrel niet in de aarde valt, blijft hij alleen.
Maar als hij sterft, brengt hij veel vrucht voort.
Wil iemand mij dienen, dan moet hij mij volgen.
Waar ik ben, zal ook mijn dienaar zijn.
Moge de vrede van Pasen altijd met u zijn.
En wensen wij elkaar vandaag warme Paasvrede toe.

Lam Gods

Communie

Wie dorst heeft, hij kome tot Mij, zegt de Heer.
Wie in Mij gelooft, hij drinke.
En hem zal Ik te eten geven van de boom des levens
die staat in Gods tuin.
Gelukkig zijn wij die genodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Hij is nog steeds bij ons,
ongrijpbaar als het licht op zondagmorgen.
Zijn hand op onze schouder:
gewond, onvoelbaar licht, en teder als van een geliefde.

Hij gaat ons voor naar Galilea.
Onzichtbaar is zijn spoor.
Hij is voor ons de weg.
Hij loopt door ons geweten naar het huis van liefde en vergeving.
Hij is de waarheid,
helder als een klok in lentelucht die vrij haar boodschap zingt.
Hij is het leven,
sterker dan het graf. Hij ademt vrede.

Met zijn gewonde handen
bouwt Hij aan een wereld zonder schaduw, zonder duisternis.

Hij is nog steeds bij ons,
en vraagt ons Hem te volgen naar Galilea.
Daar zullen wij Hem herkennen
in elke kleine mens,
in elke zwerver, in elke zonderling.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een duister kluwen
van geld en macht,
van wapens en drugs,
doordrenkt met ’t zilte nat
van zoveel tranen in de nacht.

Soms denken wij:
er is niets aan te doen.
Het leven op de wereld
is een lijf aan lijf gevecht
in ’t groot, in ’t klein:
de sterkste overwint;
de zwakke lijdt,
kan nergens nog terecht.

Zo was het op die donkere dag
toen God gekruisigd werd.
Verraden,
verkocht voor dertig zilverlingen,
en op de bergtop aan alleman getoond
om te bewijzen
dat kwaad de moeite loont.

Maar op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen
dat het anders kan,
dat in elke kleine mens
de veerkracht leeft
om sterker dan het onrecht,
zelfzeker op te staan.

Pasen is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en met de ogen – knipperend in het morgenlicht –getuigen
dat Hij in jou verrezen is.

Slotgebed

Verrezen Heer, Gij werkt in de wereld,
onopvallend,
onweerstaanbaar als het verborgen zaad dat telkens weer op­schiet.
Laat ons horen en zien
hoe Gij overal werkzaam zijt
in bevrijdende woorden en vruchtbare daden.
Scherp onze aandacht voor die wonderen zonder naam.
Dan zullen wij het uithouden
met alles wat nog onvoltooid is, in ons en om ons heen.
Wij zullen het aandurven alles te hopen wat Gij ons te hopen geeft:
de nieuwe mens,
de herschepping van alle dingen in U. Amen.


Zegen

Gaat nu allen heen in vrede, Halleluia.
Gaat heen als mensen, die in navolging van de Levende Heer,
de handen uit de mouwen durven steken
om voor anderen een beetje hemel op aarde te zijn.
Gods zegen zal ons hierbij overschaduwen:
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.