Pasen B 2015

5 april 2015


Begroeting 1

Laten we op deze Paasdag
dit vreugdevol samenzijn beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Als christenen willen wij licht en hoop zijn voor deze wereld,
willen wij, uit naam van God iedereen aansporen
niet te doden, maar elkaar tot leven te wekken !
En dat doen we vanuit Gods naam en zegen,
Hij die voor ons is: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Pieter Biesbrouck

Openingswoord 1

Pasen is het vieren van een begin van nieuw leven.
Het is het einde van een lange weg,
een weg van veertig dagen.
We steken een grens over:
de grens van dood naar leven,
de grens van de woestijn naar het Beloofde Land,
de grens van de koude winter naar de ontluikende lente,
de grens van wanhoop naar hoop.

Openingswoord 2

Hartelijk welkom allemaal op dit hoogfeest van Pasen.
Een feest dat vreugde uitstraalt.
Want vandaag vieren
we dat God ons in Jezus heeft laten zien
dat het leven sterker is dan de dood,
dat de liefde het kwaad overwint.
Omdat ons verstand dat niet zomaar kan vatten
zullen we ons in deze viering laten meenemen
door eeuwenoude geloofsverhalen en sterke symbolen.
Zo wordt ons de mogelijkheid geboden
om onze doopbeloften te hernieuwen
en ons te laten besprenkelen met het nieuwe doopwater.
Moge we deze kans aangrijpen om
– zoals Paulus het formuleert –
de oude mens achter ons te laten en
nieuwe mensen te worden.

Vergevingsmoment 1

Heer,
wij voelen en gedragen ons niet altijd als blije paasmensen.
Daarom vragen wij bij het begin van deze viering om vergeving.

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

We maken vaak fouten
en beantwoorden daardoor niet aan Gods droom.
Dat kan, en mag, heeft Hij gezegd,
als je maar beseft dat je fout bent,
als je maar bereid bent om het verkeerde achter te laten.

-Omdat we ons vaak neerleggen bij het harde en het liefdeloze in onze wereld,
omdat we te weinig een teken van hoop zijn,
te weinig geloof uitstralen in de komst van het Rijk Gods
waaraan we zelf handen en voeten moeten geven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat we dikwijls lui en gemakzuchtig zijn,
niet van kwade wil, dat niet…
maar het is zoveel moeilijker en ingewikkelder
als je altijd consequent naar Jezus’ Woorden wil leven.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat we ook wel eens koppig en keihard kunnen zijn,
omdat we wel eens hardnekkig weigeren
om de eerste stap naar vergeving en verzoening te zetten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, Gij die Jezus deed opstaan op de derde dag,
kom ons tegemoet met uw barmhartigheid,
doe ons opstaan uit onze zwakheid
en leer ons uw liefde mee te delen aan alle mensen. Amen.
naar Ten Bos

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God en Vader,
dit is de dag dat Gij uw Zoon Jezus
uit de dood hebt opgewekt.
Gij hebt Hem verheven boven al wat leeft.
Wij vragen U:
versterk ons geloof in de Verrezen Heer,
wek ons op uit wat ons leven verstikt.
Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat,
maar uitzien naar uw heerlijkheid. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
de dood en verrijzenis van Jezus geven ons een nieuwe kijk op onze wereld.
Zo doorprikte Gij onze vanzelfsprekende denkbeelden.
In Jezus toonde Gij ons dat liefde gelukkiger maakt dan eigenbelang,
en dat Gij die onvoorwaardelijke Liefde zijt.
Maar dat besef werd opgeborgen achter een zware steen,
begraven in een graf van angst,
van realisme en pessimisme.
Toch vieren we vandaag weer Pasen:
het feest van het Leven dat die dood kan overwinnen,
het feest van de Liefde die in onze wereld eigenlijk de hoofdzaak is,
Gij die zelf Liefde zijt, vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
naar Ten Bos

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de Woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Hand. 10, 34a. 37-43)

34
 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol. 3, 1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

of:

Tweede lezing (1Kor. 5, 6b-8)

6 U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken?
7 Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
8 Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 20, 1-9)

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,

de Vader van onze Heer Jezus Christus.
Hij is de Schepper van hemel en aarde

die alles in stand houdt en elke mens bij name kent.

Ik geloof in Jezus Christus,

de mens geworden Zoon van God,
de Broeder van de mensen.
Hij heeft zich vernederd tot de dood op het kruis.
Daarom heeft God hem verheven
als de eerste der mensen.

Ik geloof in de heilige Geest,
de liefde tussen Vader en Zoon.

Hij is de adem van God die ons bezielt.
Hij is de gezindheid van Jezus Christus,
die in ons allen moet heersen.
Hij maakt alles nieuw
en verwekt in ons het eeuwig leven.

Broeders en zusters,
bidt in uw hart tot God,
dat het geloof dat wij beleden hebben,
standvastig en onwankelbaar zal zijn.
Moge het zichtbaar worden
in daden van oprechte liefde,
opdat wij deelachtig mogen worden
aan het leven van Jezus Christus,
dat heenreikt over de grenzen van de dood
en duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.
naar Frans Neirinck

Voorbeden 1

Wij schuiven nu aan aan de tafel van de verrezen Heer.
Aan Hem mogen wij onze zorgen en bekommernissen toevertrouwen.

-Wij willen bidden voor alle mensen
die vol enthousiasme getuigenis afleggen
van wat ze in Jezus hebben gevonden.
Dat ze zich niet laten ontmoedigen
als hun woorden weinig indruk maken op anderen.
Dat zij erop vertrouwen dat hun levenshouding
doorslaggevend zal zijn.
Laten wij bidden…

-Wij willen bidden voor mensen die hun dagen slijten
in mensonterende armoede
of in onrecht, hun door medemensen aangedaan.
Dat steeds meer mensen mogen opstaan
om hen daaruit te bevrijden.
Laten wij bidden…

-We willen bidden voor hen die gebukt gaan
onder het steeds maar moeten,
een loden last door henzelf of anderen opgelegd.
Dat die steen wordt weggerold,
zodat zij kunnen opstaan en in vreugde en vrede mogen leven.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf bidden we.
Dat we durven getuigen van de vreugde van Pasen,
en dat wij ons, vanuit die vreugde,
in het alledaagse leven durven engageren als enthousiaste christenen.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Wij zullen niet sterven, maar leven
en overal vertellen van de grote dingen
die God aan ons en door ons heeft gedaan.

-Levende God, wij bidden U
voor mensen die verstrikt zijn in wrok en bitterheid.
Wek hen op tot leven in U.
Laten wij bidden…

-Levende God, wij bidden U
voor mensen die geketend zijn aan eenzaamheid en onmacht.
Wek hen op tot leven in U.
Laten wij bidden…

-Levende God, wij bidden U
voor mensen die gekerkerd zijn
in eigen gelijk en valse zekerheden.
Wek hen op tot leven in U.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

Laten wij nu bidden tot de hemelse Vader
die zijn Zoon Jezus uit de doden heeft opgewekt.

-Heer, bij de eerste Pasen
werd de zware steen van de ingang van het graf weggerold.
Geef velen onder ons de kracht
de zware steen van depressie en moedeloosheid weg te duwen,
zodat uw Blijde Boodschap ook nu nog alle ruimte krijgt.
Laten wij bidden…
Waar wij in liefde samenzijn,
daar is de Heer in ons midden.

-Heer, bij de eerste Pasen
verkondigde een bode de verheugende Boodschap:
‘De Heer is verrezen!’.
Maak allen die in uw naam gedoopt werden en gevormd,
tot boodschappers van de verrassende opstanding uit de doden.
Laten wij bidden…
Waar wij in liefde samenzijn,
daar is de Heer in ons midden.

-Heer, bij de eerste Pasen
werden uw volgelingen weggeroepen uit hun kleingelovigheid.
Roep ook onze kerkgemeenschap wakker,
zodat ze dapper de wegen gaat van uw eerste verkondigers.
Laten wij bidden…
Waar wij in liefde samenzijn,
daar is de Heer in ons midden.

Goede God,
Gij hebt Jezus opgewekt ten leven.
Vervul ons met zijn levenskracht en zijn gezindheid
zodat ook wij mensen tot leven brengen in zijn naam,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 4

Vandaag vieren wij opstanding en bevrijding,
een nieuw begin van leven.
Bidden wij voor allen voor wie dit verder weg blijkt dan ooit:

-Voor alle christenen.
Dat zij zich vandaag echt blij mogen voelen
omdat Jezus niet dood is, maar leeft.
Laten we bidden…

Voor mensen die deze dagen eenzaam zijn.
Dat het voor hen toch een mooi paasfeest mag worden.
Laten we bidden.

-Voor mensen die verdriet hebben omdat iemand is overleden.
Dat zij troost mogen vinden in het geloof
dat zo iemand niet voor altijd weg is,
maar gelukkig is bij Jezus die ons is voorgegaan op de weg naar de Vader.
Laten we bidden…

-Voor ons allemaal.
Dat we blijven geloven dat Jezus leeft
en altijd bij ons is
en dat we dit prachtige nieuws aan iedereen mogen doorvertellen.
Laten wij bidden…

Vader,
uw levenskracht wil ons vandaag vervullen met energie,
ons in beweging zetten. Amen.

Facultatief:

Gebed om vrede

Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg
zoals in het Midden-Oosten, in Israël, in Oekraïne, op vele plaatsen in Afrika.
Daarom willen we op dit paasfeest bidden om vrede:

God van vrede
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld,
bang voor heerszucht en onderdrukking.
Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders,
dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid,
dat niet macht en eigenbelang
maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de Verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en ons vertrouwen zijn. Amen.

Gebed over de gaven 1

Wij willen Hem blijven gedenken.
Wij willen Jezus danken voor wat Hij voor ons heeft gedaan.
En vooral willen wij nooit vergeten dat wij in zijn spoor willen gaan.
Daarom dit brood en deze wijn, de tekenen van zijn leven.
Brood vertelt ons dat Hij heel zijn leven gebroken en gedeeld heeft,
wijn vertelt ons dat Hij mensen heel veel vreugde heeft gebracht.
Heer, neem ze van ons aan en zegen ze. Amen.
naar Philippe Van den Bussche

Gebed over de gaven 2

Goede God,
net zoals op het Laatste Avondmaal
staat ook op deze tafel brood en wijn.
Brood dat we zullen delen
en wijn die we zullen drinken samen met iedereen die het nodig heeft.
Want in dit brood en deze wijn willen we Jezus herkennen.
Neem deze gaven van ons aan, God.
Zo kan Jezus verder groeien in en onder ons.
naar Ten Bos

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood.
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Onze Vader,…

Als wij de steen van onmacht wegrollen,
wegrollen van ons eigen graf,
weg van het graf van anderen,
en blijven geloven dat het kan:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een toekomst zonder einde…
dan mogen we vol vertrouwen uitzien naar de komst van de Levende,
Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Ik wil mijn Geest in je binnenste leggen, zegt God,
en je hart vullen met een vuur van liefde.
Ik heb je nodig om mee te werken aan mijn droom van een nieuwe wereld,
vol met mensen die elkaar graag zien
omdat ze weten dat Ik hen graag zie.
Gij moogt mijn liefde voelbaar maken!
Vrede wens Ik je, niet om die voor jezelf te houden,
maar om ze door te geven aan allen die je lief hebt.
De vrede van de verrezen Heer zij met u allen.
Laten wij op deze zalige Paasmorgen elkaar die vrede toewensen.
naar Erwin Roosen

Lam Gods

Communie

Brood en beker,
de tekens dat het leven niet is stuk te krijgen.
Als wij hier het brood delen,
getuigen wij dat God met ons is
en worden wij mensen zoals Hij ons bedoeld heeft: Lichaam van Christus.
Zalig zij die genodigd zijn aan deze tafel van de Heer:
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

De steen is weg.
Het graf is leeg.
En uit de mist
van kille onmacht
die ons altijd weer
in het gezicht slaat,
stroomt zacht wat licht ons tegemoet.

Want Hij die dood was, leeft.
Hoop kan niet meer ontvreemd.
Er zal een morgen zijn,
van lachen en van troosten.

Wij horen op te staan.
Kom, geef een hand,
jij die ontmoedigd bent,
jij met je hoofd gebogen.
Wij mogen leven zonder angst.
Het woord dat Hij ons gaf
brandt in ons hart.
Wij leren zien wat nog niet is
met onze diepste ogen.
Er is een weg gebaand
voor iedereen
omzoomd met
bloesemende bomen.
Kris Gelaude

Bezinning 2

Voor dag en dauw ging Maria op weg,
– weg van de vrienden –
op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis
was neergelegd.

Voor dag en dauw,
nog voor de dag zijn mogelijkheden kon onthullen,
was ze bij de plaats van haar verdriet.
Ze zag leegte, een zwart gat.

Ze stond,
ze onderging,
elk zintuig open,
ze luisterde diep.

Ze hoorde stemmen:
“Het is niet hier dat je moet zijn;
het is niet hier dat je je liefde ontmoet;
het is niet hier dat je te leven hebt.”

Maria keerde zich om – de rug naar de leegte.
Een tuin vol leven lachte haar toe.
Een mens sprak haar toe,
Hij noemde haar naam.

En ze begreep.

Ze voelde dat leven sterker is dan dood en pijn,
dat liefde leeft, over de grenzen van de dood.

Haar hart gloeide.
Ze liep terug,
terug naar de vrienden,
om die warmte, die vreugde, dat leven
voor hen uit te zingen.

Het was dag geworden, volop dag.
Ida Guetens

Bezinning 3

Alsof een grote steen is weggerold
tussen nacht en dag,
duisternis en licht,
tussen wanhoop en hoop,
angst en durf.

Geen chaos en verleden meer,
alleen nog toekomst en hemel,
ook hier en nu.

Zo sterk is de kracht
van wie het hoofd opricht
en opstaat uit zijn gebrokenheid.

Zo radicaal als de dood vernietigt,
zo onstuitbaar en nieuw
breekt precies dán het leven door
en gaat de mens
een weg die niet doodloopt,
nooit meer.

Zo is leven:
eeuwig,
zo intens en altijd weer.
                                   Kathleen Boedt

Bezinning 4

Midden in het graf

In het graf van de dood,
van oorlog en onrecht,
van haat en angst,
heb ik een engel gezien.
Hij had geen vleugels en zijn gewaad schitterde niet.
Neen, hij was heel gewoon,
een mens als ieder ander mens.
Hij was er, midden in het graf.

Hij was niet weggelopen van de mens en zijn ellende,
Hij was er, in mijn angst en mijn onvrede,
in mijn onmacht, in de dood van velen.
Hij was er zoals God er altijd is,
midden in de dood…

Niet bang zijn, zei hij,
je hoeft de Levende hier niet te zoeken.
Maar breek de graven open,
maak de zwachtels los
die mensen gevangen houden in zichzelf,
toegeklapt in hun verdriet.
Herstel de onmacht en de angst,
wek een nieuw vertrouwen,
en wees er voor anderen.
Dan zul je Hem zien, de Levende,
daar gaat Hij u voor.
Wie God doet
is door geen grafsteen tegen te houden.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

Soms zie ik het echt niet meer zitten, God,
en lijkt het net alsof er voor mijn hart
een zware steen is gerold.
Wil dan vrienden op mijn weg zenden
die in uw naam van mij blijven houden, altijd.
Laat me ervaren wat ‘verrijzen’ betekent
en geef me de kracht
om vanuit mijn geloof
ook bij anderen ‘nieuw leven’ aan te boren.
Maak van mij een ‘paasmens’, God,
met de vreugde van het evangelie.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede Vader,
dat Jezus verrezen is,
daar twijfelden de leerlingen eerst nog aan.
Het duurde een hele tijd voor zij dit konden geloven.

Dat uw liefde mensen laat verrijzen
is niet te vatten in cijfers of materiële bewijzen.
Geef ons daarom meer geloof en bezieling.
Dan kunnen wij zien hoe uw liefde mensen helpt opstaan uit droefheid,
hoe mensen broers en zussen worden als zij JA zeggen tegen het goede,
en hoe mensen, die elkaar helpen om lijden te dragen,
een teken van hoop en bevrijding zijn.
Geef ons de warmte van uw bezielend vuur,
zodat wij steeds opnieuw verrijzen van donker naar licht.
Dat vragen wij U, door Jezus Christus,
uw Verrezen Zoon en onze Heer. Amen.

Slotgebed 3

Heer, onze God,
doordring ons ervan
dat Pasen ons uitnodigt en kracht geeft
om vernieuwing te brengen overal om ons heen.
Geef dan dat wij in onze oude wereld nieuwe mensen durven zijn,
die onvermoeibaar en enthousiast
getuigen van liefde en leven.
Dan zal er vreugde zijn op aarde, in en rondom ons. Amen.

Zending en zegen

Jezus is niet te vinden in het graf
maar wel onderweg, in ons midden,
in mensen die Hem al weldoende nabij brengen,
die anderen oprichten uit ziekte en zonde,
uit angst en vertwijfeling.
Tot deze paasopdracht worden wij gezonden en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.