Pasen B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
Pasen B ((8/04/2012)

Begroeting

Pasen, de derde dag,
het begin van een nieuwe tijd.
Dit is de dag van uitzien naar het ongeziene,
van oren spitsen voor iets ongehoords:
de boodschap dat Liefde sterker is dan de dood,
dat Licht de duisternis overwint.
Hij die ons uitzicht geeft,
die die hoop in ons hart legt,
wil ons bij het begin van deze viering zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Pasen: een eeuwenoud feest.
Het feest van de hoop op een ander en beter leven.
In de Joodse traditie hét feest
waarmee de uittocht uit de slavernij van Egypte begon
en hun tocht naar het Beloofde Land.

Als wij op radio en televisie dagelijks de berichten horen
van bombardementen, van vluchtelingenstromen,
zelfs van de manier waarop in ons land mensen soms met elkaar omgaan,
dan rijst de vraag wel:
‘En wij, hebben wij te midden van al dat negatieve nu nog wel wat te vieren?’

In feite hebben wij, als christenen, niet alleen het recht, maar zelfs de plicht,
om Pasen te vieren.
God die zijn Verbond gestand doet:
Ik zal er zijn voor u.
Die zijn Zoon zond om ons leven te delen,
ook het lijden.
Maar in zijn verrijzenis toonde Hij dat de dood niet het laatste woord heeft.
Die Boodschap is het waard gevierd te worden,
een Vreugdevolle Boodschap van God en van christenen aan alle mensen,
zeker aan mensen in nood.

Vergevingsmoment

In de mate dat wij het niet opbrachten
om als enthousiaste, verrezen christenen te leven,
bidden we God om ontferming.

– Omdat wij zo dikwijls gevangen bleven zitten
in moedeloosheid en kleinmenselijkheid,
en ons hart niet durfden toevertrouwen
aan de levende en barmhartige God:
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

– Omdat wij voor de mensen om ons heen
geen wegen van leven en vreugde vonden,
maar in ons egoïsme bleven steken
zonder anderen hoop aan te reiken:
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

– Omdat wij voor de grote en kleine wereld waarin wij leven
geen vriendelijke getuigen waren
van de verrezen en levende Heer Jezus:
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

Moge de barmhartige God die Jezus deed verrijzen,
onze zonden en onze kleinheid vergeven,
ons hart bemoedigen en doen herleven
en ons geleiden tot de ware vreugde. Amen.
naar Pastoraal informatiecentrum, Hasselt

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Gezegend zijt Gij, God,
Bron van leven,
om deze dag die Gij ons vandaag geeft.
Wij bidden U dat het verhaal van Jezus
kleur mag geven aan ons bestaan,
ons opwekt
en al het duister uit ons hart verdrijft.
Moge zijn Geest verder leven in het hart van elke mens.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen,
tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de schrift.

Eerste lezing (Handelingen 10,34a.37-43)

34
 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kolossenzen 3,1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

of:

Tweede lezing (1Korintiërs 5,6b-8)

6 U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken?
7 Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
8 Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 20,1-9)

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Op deze Paasdag willen wij samen als blije, bevrijde mensen ons geloof belijden:

Wij geloven in God die Schepper is.
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen
en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij beeld van God.
Wij geloven in Hem als iemand
die zijn leven deelde met de minsten
tot Hij niet meer kon.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen.
Zo is Hij levend gebleven onder ons
tot op deze dag.

Wij geloven in Gods Geest,
die ons met warmte bezielt
en aanzet tot evangelisch handelen.
Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
onze eigen Kerk hier op aarde.
Wij geloven in onze opdracht,
om in Jezus’ naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven
dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen
bij Hem, onze God en Vader,
want onze namen staan geschreven in de palm van zijn hand. Amen.

Voorbeden

– Bidden wij opdat wij de waarde en de betekenis zouden ontdekken
van ons eigen leven.
Dat ons leven de heilige grond is
waarin de mogelijkheden verborgen liggen
om Jezus’ verrijzeniswerk voort te zetten,
om de aarde om te vormen tot een stukje hemel.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de zovele mensen die zich belangeloos inzetten
om mensen in nood en zonder uitzicht nabij te zijn.
Geef hun de moed en de vindingrijkheid
om de zware, drukkende stenen uit hun leven weg te rollen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de Kerk.
Dat zij de goede woorden vindt
om ons telkens opnieuw warm en enthousiast te maken
om hoopvolle christenen te zijn.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om een stukje paasvreugde in elke dag van ons leven,
zodat wij niet twijfelen aan de kracht van het goede.
Moge dit ons aanzetten tot de realisering van Jezus’ droom:
het Godsrijk dat nu al doorbreekt over heel de aarde.
Laten wij bidden…
vrij naar Piet Leenhouwers

Goede God,
Gij hebt Jezus opgewekt ten leven.
Vervul ons met zijn levenskracht en zijn gezindheid
zodat ook wij mensen tot leven brengen in zijn naam,
vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Gebed om vrede (facultatief)

Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg
zoals in Irak, in Israël, in Afghanistan, op vele plaatsen in Afrika.
Daarom willen we op dit paasfeest bidden om vrede:

God van vrede
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld,
bang voor heerszucht en onderdrukking.
Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders,
dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid,
dat niet macht en eigenbelang
maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw liefde en verzoeningsgezindheid
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de Verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en ons vertrouwen zijn. Amen.

Gebed over de gaven

God,
wij zijn hier samen rond brood en wijn,
tekenen van vriendschap en vreugde,
tekenen waarin de Verrezen Heer ons nabij komt.
Voltrek in deze gaven het paasmysterie aan ons allen.
Laat ons dankbaar zijn omdat wij met Jezus, uw Zoon,
op weg mogen gaan
vanuit onze menselijke onmacht naar een nieuwe toekomst
vandaag al, maar ook de komende dagen tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood.
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Met Pasen zegt Jezus ons ‘leven’ toe,
leven in overvloed,
leven om samen op weg te gaan
naar dat hemelse Jeruzalem,
Gods Rijk midden onder ons.
Mag ik u verzoeken recht te staan,
elkaar de hand te geven om samen het gebed te bidden dat Jezus ons heeft geleerd.
Onze Vader,…

Vredewens

Gods hand rust op ons en stuurt ons verder.
Hij vormt een dak boven ons hoofd,
omarmt ons bij vreugde en verdriet
en is met ons begaan opdat wij in vrede zouden leven.
Daarom geven wij deze vrede door aan elkaar
en aan alle mensen die wij kennen en ontmoeten,
en proberen wij zo ons steentje bij te dragen aan de vrede over de hele wereld.

Lam Gods

Communie

Wie hier vandaag aan deze tafel gaat,
moet wel weten wat hij doet.
Jezus is een bondgenoot van zwakken, armen en kleinen.
Hij is geen God, gezeten op hoge hemelse tronen,
maar Hij werd gekruisigd en monddood gemaakt.
Omwille van zijn liefde tot het uiterste
heeft God Hem op Paasdag opgewekt uit die dood.

Bewust van deze uitdaging
willen wij onze broze handen openhouden,
het brood nemen en breken
en daarmee heel uitdrukkelijk zeggen:
ook ik wil een nieuwe wereld
waar brood en vrijheid en vrede is voor alle mensen.
Gelukkig die uitgenodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Verrezen

U bent verrezen,
maar nog niet in ’t hart van elke mens.
Zo vaak verspert de steen
het volle licht,
de nieuwe dag.

U bent verrezen,
maar nog niet voor al diegenen
die nog steeds geloven
dat dit bestaan
ten dode is opgeschreven.

Verrezen op de derde dag
die nog niet is aangebroken
voor wie zich draait en keert
in ’t duister van de twijfel.

Verrezen en nog steeds op weg
voor wie met Hem
naar Emmaüs wil gaan
en, worstelend met alle vragen,
eindelijk zegt:
“Kom binnen
om te blijven,
om te bidden,
om samen ’t avondmaal te breken
in een overweldigend geluk:
U bent verrezen.


Bezinning 2

Drie jaar waren ze samen op stap.
Ze hadden gehoord
hoe Hij mensen aansprak
en gezien hoe Hij mensen aanraakte.
Zwijgend waren ze Hem blijven volgen.

Drie dagen reeds
hoorden ze niets meer van Hem,
zagen ze Hem niet meer
en hun zwijgen begon te wegen.

Toen voelden ze…
Wij moeten nu laten horen
wat Hij ons heeft laten horen!
Wij moeten nu laten zien
wat Hij ons heeft laten zien!
Wij moeten nu spreken
zodat Hij verder leeft!

Antoon Vandeputte

Bezinning 3

Pasen

In de vroegte was het.
Zwijgzaam en met lemen voeten
gingen ze op weg
doorheen de oeverloze leegte.
In hun hart de volheid van weleer.

Maar de dag
brak als een klaproos open.
Licht kwam hen
voorzichtig tegemoet.
In de nevels van hun vragen
stond Hij aan hun zijde
– Hij die dood was –
en de boodschap ‘vrees niet’
werd een mantel om hen heen.

‘Vrees niet’ is het lied
bestemd voor elke mens op aarde.
Kijk omhoog
en hoor het ruisen in de bomen.
Zie hoe knop en twijg erop vertrouwt.
Leef maar met de glans
van hoop en van ontroering in de ogen.
‘Vrees niet’
is het eerste en het laatste woord.
Zeg en zing het voort.
Kris Gelaude

Slotgebed 1

Heer van het leven,
op deze morgen
delen wij in de verwondering
van de vrouwen,
van Petrus en Johannes:
het graf is leeg!
Gij zijt verrezen!

Heer van het leven,
wij zoeken U,
want er is nog zoveel dood in ons,
er zijn zoveel zwachtels
die ons vasthouden in ons graf.

Heer van het leven,
wij smeken U:
spreek vandaag
uw woord van leven
tot ieder van ons
opdat wij zouden ervaren
dat Gij opstaat, elke dag opnieuw,
in het diepste van ons hart.

En leg dan op onze lippen, Heer,
het lied van de verrijzenis
waarmee wij U kunnen loven:
‘Alleluia, Jezus leeft!’
Iny Driessen


Slotgebed 2

Heer, geef mij mensen om mij heen,
die met mij geloven in de opstanding,
die op mij wachten als ik achterblijf.
Heer, als ik aarzel, als ik het niet meer zie zitten,
geef mij mensen om mij heen,
met veel durf en fantasie,
mensen met bergen vol vreugde en hartelijkheid.
Geef mij mensen om mij heen,
die mij steeds weer op weg zetten,
mensen die mij laten geloven
in altijd weer kleine stapjes vooruit.
En misschien, Heer, vind ik morgen dan zelf
die grote verrijzeniskracht om weer medemensen
op mijn tere schouders te kunnen dragen. Amen.
naar Erwin Roosen

Zending en zegen

Jezus is niet te vinden in het graf
maar wel onderweg, in ons midden,
in mensen die Hem al weldoende nabij brengen,
die anderen oprichten uit ziekte en zonde,
uit angst en vertwijfeling.
Tot deze paasopdracht worden wij gezonden en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.