Paaszondag A 2014

20 04  2014

Begroeting

We beginnen deze viering
met de wrange nasmaak van Jezus’ onrechtvaardige terechtstelling.
Maar ook met hoop, want ons werd nieuw leven beloofd.
Daarom beginnen we deze viering met het teken
dat verwijst én naar die wanhoop én naar die hoop:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Als wij vandaag Pasen vieren
en dankbaar zijn om de verrijzenis van Jezus,
dan zou dat aan ons eigenlijk ook moeten te zien en te voelen zijn.
Want God wil ook ons laten verrijzen
door ons onnoemelijk graag te zien.
Hoe groot de steen voor ons hart ook is,
Hij wil er zijn liefde tegen zetten
en ons vreugde schenken.
Dat willen wij vandaag vieren.
Want voor alles is de verrijzenis van Jezus iets
dat hier en nu gebeurt,
in ieder van ons.
Laten wij God daarvoor danken.
Vrasene

Vergevingsmoment

In de mate dat wij het niet opbrachten
om als enthousiaste, verrezen christenen te leven,
bidden we God om ontferming.

-Omdat wij zo dikwijls gevangen bleven zitten
in moedeloosheid en kleinmenselijkheid,
en ons hart niet durfden toevertrouwen
aan de levende en barmhartige God.
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

-Omdat wij voor de mensen om ons heen
geen wegen van leven en vreugde vonden,
maar in ons egoïsme bleven steken
zonder anderen hoop aan te reiken.
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

-Omdat wij voor de grote en kleine wereld waarin wij leven
geen vriendelijke getuigen waren
van de verrezen en levende Heer Jezus.
Wees ons genadig, God,
doe ons herleven.

Moge de barmhartige God die Jezus deed verrijzen
onze zonden en onze kleinheid vergeven,
ons hart bemoedigen en doen herleven
en ons geleiden tot de ware vreugde. Amen.
naar Pastoraal informatiecentrum, Hasselt

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader,
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

God, het licht van de morgen doet ons zien
dat Jezus onder ons leeft.
Wij geloven dat zijn dood niet het einde is.
Dankbaar zijn wij voor zijn verrijzenis,
hét teken van eeuwig leven.
Laat ons vanaf nu, zo vragen wij U, leven vanuit de overtuiging
dat uw Geest ons bezielt.
Geef dat wij dag na dag ervaren dat wij ten volle zullen leven
als wij ons richten op het voorbeeld van Jezus, onze Redder en Verlosser,
die met U leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Nazareth

Openingsgebed 2

Levende God,
Gij hebt de naam van elke mens geschreven in de palm van uw palm.
Niemand van ons vergeet Gij
en voor elk van ons hebt Gij eeuwig leven voorbehouden.
Op dit hoogfeest van de verrijzenis van uw Zoon vragen wij U:
doe ons groeien in geloof
en maak ons tot getuigen van uw liefde,
waar wij ook leven en met wie wij ook omgaan.
Wij vragen het U in naam van Jezus Christus,
de Mens-die-leeft-bij-U, onze Heer en Broeder. Amen.
Frans Nierinck

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de schrift.

Eerste lezing (Hand. 34a.37-43)

34
 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol. 3, 1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

of:

Tweede lezing (1Kor. 5, 6b-8)

6 U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken?
7 Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
8 Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 20, 1-9)

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.
KBS Willibrord 1995

Hernieuwing van de Doopbeloften en Geloofsbelijdenis 1

Beste vrienden,
door ons doopsel zijn wij allen opgenomen
in de gemeenschap van Jezus Christus.
Gods naam werd toen op ons gelegd:
‘Ik zal er zijn voor u’ werd onze diepste bestemming.
Toen hebben wij beloofd
om ons leven af te stemmen op God die liefde is,
om in zijn Geest kerk te zijn ten dienste van de wereld.
Op dit feest van Pasen nodig ik u uit
om de beloften van ons doopsel te hernieuwen
opdat ook ons leven vernieuwd zou worden.

Zijt gij bereid uw leven te leven
zoals onze Schepper het heeft bedoeld?
Ja, dat willen wij.
Zijt gij bereid afstand te nemen
van de goden en afgoden van onze samenleving
die mensen tot slaaf maken?
Ja, dat willen wij.
Zijt gij bereid, samen met alle mensen van goede wil,
te leven als broers en zussen,
in de vrijheid van de kinderen Gods?
Ja, dat willen wij.

Laten wij dan samen uitspreken waarin wij geloven.
En moge deze samenvatting van ons geloof
tevens de samenvatting van ons leven zijn.

Ik geloof in God, de Vader van alle mensen.
Hij is de bron waaruit het leven ontspringt.
Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon,
die geleden heeft en gestorven is
maar op de derde dag verrezen is.
Hij leeft onder ons.
Ik geloof in de heilige Geest die voortleeft in ons.
Hij is onze levensadem.

Ik geloof en hernieuw vandaag, op Pasen,
dat Jezus is opgestaan
en dat wij steeds kunnen opstaan in zijn Geest.
Door het doopsel zijn wij getekend
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Wij zijn opgenomen in de gemeenschap van allen die gestorven zijn,
en wij geloven in de verrijzenis van het lichaam
en in het eeuwig leven.
De Heer is opgestaan.
Hij is het licht in deze wereld.
Met dit licht gaan wij hoopvol op weg. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Ik geloof in God
die het licht heeft geschapen
om de aarde bewoonbaar te maken
en mensen tot leven te brengen.

Ik geloof in aarde en water,
in alles wat groeit en leeft
– niet om te vervuilen en te sterven –
maar om te blinken in het licht
zoals het was in den beginne.

Ik geloof in mensen,
geschapen naar Gods beeld
– niet voor onrecht en dood,
niet voor angst of geweld –
maar voor het geluk geboren
en om lief te hebben.

Ik geloof in die ene Mens,
Jezus van Nazareth,
die in opstand is gekomen
tegen onrecht en verdrukking,
tegen macht die mensen klein houdt
en hun het licht ontneemt.
Ik geloof in zijn opstand tegen de dood
die Hem in leven houdt tot vandaag.

Daarom wil ik opstaan
uit mijn eigen duisternis,
en weten dat de dood het niet zal halen.

Daarom wil ik geloven
in de beweging van Jezus,
wil ik Hem volgen
in het dienen van mensen
totdat alles is voltooid
en wij leven in vrede. Amen.

Voorbeden 1

Wij schuiven nu aan aan de tafel van de verrezen Heer.
Aan Hem mogen wij onze zorgen en bekommernissen toevertrouwen.

-Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren worden,
willen wij onze vreugde uitspreken.
Vreugde in de harten van zovelen
die Pasen echt kunnen beleven
als een feest van hoop en toekomst.
Dat zij die hoop zouden vasthouden.
Laten wij bidden…

-Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren worden,
willen wij bidden om bevrijding waar nog steeds dood heerst.
Waar hunker naar macht wordt uitgevochten ten koste van mensenlevens.
Waar pijn en verdriet het leven onleefbaar maken.
Waar mensen gepest, verjaagd, gediscrimineerd worden.
Dat zij in Gods naam gespaard mogen blijven van nog meer geweld.
Laten wij bidden…

-Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren worden,
gaan onze gedachten ook uit naar onze dierbaren
die wij uit handen hebben gegeven
in het vertrouwen dat zij, in het spoor van de Verrezen Heer,
leven bij onze God,
die een God van levenden is en niet van doden.
Laten wij bidden…

-Op Pasen, de dag waarop Licht en Leven voorgoed geboren worden,
willen wij als gemeenschap steun en hoop zijn voor elkaar.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden wij voor de zieken in onze families,
in onze kennis­senkring, in onze parochie.
Voor mensen die deze dagen in eenzaamheid moeten doorbrengen.
Dat medemensen hen tegemoet mogen treden
om hun de vreugde van Pasen aan te reiken.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor mensen die met elkaar in conflict liggen.
Dat de vrede van Pasen hen tot inkeer mag brengen,
zodat zij een eerste stap durven zetten
die kan leiden naar hernieuwde vriendschap.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor onze samenleving.
Dat er geen onschuldige doden meer vallen,
niet door criminele handen, niet door roekeloosheid in het verkeer.
Bidden wij dat vredesmoed het moge winnen op geweld,
in Israël, in Midden Afrika, in de Arabische wereld
en overal waar vrede en welzijn slechts vage dromen zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle vermoeide christenen.
Dat zij zich openstellen voor de kracht van de Verrezen Heer.
Laten wij bidden…

Voorbeden 3

-Bidden wij opdat wij de waarde en de betekenis zouden ontdekken
van ons eigen leven.
Dat ons leven de heilige grond is
waarin de mogelijkheden verborgen liggen
om Jezus’ verrijzeniswerk voort te zetten,
om de aarde om te vormen tot een stukje hemel.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor zoveel mensen die zich belangeloos inzetten
om mensen in nood en zonder uitzicht nabij te zijn.
Geef hun de moed en de vindingrijkheid
om de zware, drukkende stenen uit al die levens weg te rollen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk.
Dat zij de goede woorden vindt
om ons telkens opnieuw warm en enthousiast te maken
om hoopvolle christenen te zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om een stukje Paasvreugde in elke dag van ons leven
zodat wij niet twijfelen aan de kracht van het goede.
Moge dit ons aanzetten tot de realisering van Jezus’ droom:
het Godsrijk dat nu al doorbreekt over heel de aarde.
Laten wij bidden…
vrij naar Piet Leenhouwers

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God
in het geloof dat deze gaven zijn bestemd voor elke mens, zonder onderscheid,
bidden wij U:
help ons te breken en te delen zoals Gij
en houd ons als broers en zussen met elkaar verenigd.
Dan zullen wij in waarheid uw volk zijn
verbonden, vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
naar Luk Gorrebeeck

Gebed over de gaven 2

Gezegend zijt Gij,
die liefde zijt en leven,
gezegend ook deze gaven
van brood en wijn.
Zij herinneren ons aan Jezus,
aan zijn manier van leven,
aan zijn toegewijd bestaan
en zijn bereidheid te delen.
Leer ook ons
– brekend en delend in zijn naam –
de weg te bewandelen
die Hij ging,
de weg van liefde.
Dat vragen wij U in dit uur,
vandaag en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.
naar De Pinte

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood.
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Onze Vader…

Vergeef ons, God,
wanneer we er niet in slagen dit gebed
daadwerkelijk te beleven.
Blijf ons desondanks nabij met uw verrijzenislicht.
Blijf ons aanmoedigen.
Houd ons hart brandend voor U en door U,
zodat wij hoopvol blijven uitzien naar Jezus, Messias, uw Zoon:
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

De Verrezen Heer maakt ons tot zijn volk
en roept ons op tot getuigen van zijn verrijzenis.
Laten wij bidden:
Heer Jezus Christus,
wat vanaf de oorsprong van de schepping is beloofd
vervult Gij in uw Pasen:
licht dat doorbreekt in onze wereld,
uw licht van vrede.

Wij bidden U
dat de vreugde van uw verrijzenis
ons doet delen in uw vrede,
nu en in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede ook aan elkaar door.
Aline Buelens
Lam Gods

Communie

Zolang mensen die van mening verschillen
met elkaar rond de tafel zitten,
zolang voor- en tegenstanders luisteren
naar elkaars standpunten en argumenten,
zolang mensen voor elkaar door de knieën gaan
zonder elkaar op de knieën te dwingen…
zolang kunnen mensen voor en met elkaar
brood breken en delen
naar het voorbeeld van Jezus, de Verrezene.
Heer, ik ben niet waardig…
Don Bosco

Bezinning 1

De vriendschap met de Verrezene inspireert je en geeft je kracht om je,
doorheen het duister en de onmacht van sommige momenten,
toch in te zetten
opdat allen waardig zouden kunnen leven.
Pasen betekent
dat al die bijna onmogelijke dingen
die Jezus in zijn leven ter sprake bracht,
zoals universele vriendschap
tussen de kinderen van de Vader,
of de voorkeur voor armen en geringen,
toch mogelijk zijn.
Pasen betekent
dat God,
die Jezus uit de doden deed opstaan,
ten volle achter al dat mogelijke
staat.
Pasen geeft het diepe vertrouwen
dat Hij alles ten goede keert
maar niet zonder mij,
niet zonder de anderen.
Pasen maakt je minder krampachtig,
maar vastberadener
omdat je, luisterend naar het verhaal van Jezus,
vanuit deze viering beseft dat je de geschiedenis van God en mensen
mee mag dragen.

Bezinning 2

Als je morgen naar Emmaüs moet,
en onderweg komen er vragen in je hart
en twijfels in je geest,
en de moed zinkt je in je schoenen,
zie dan toe wie met je meegaat op de weg.
Het zal een mens zijn die eerst vreemd voor je is.
Misschien luistert hij en maakt hij veel voor je duidelijk.
Zijn stem zal warm zijn en vol begrip.
Zijn hand vast en zacht.
En wanneer je hem bij je uitnodigt om binnen te komen
– het zal bij valavond zijn –
zie toe als hij met jou het brood breekt:
het kan de Heer zijn, heel duidelijk,
en daarna weer maar gewoon de mens
die de weg met je gaat.
Luk Gorrebeeck

Slotgebed 1

Heer, onze God,
doordring ons ervan
dat deze dag van Pasen ons uitnodigt en kracht geeft
om vernieuwing te brengen overal om ons heen.
Geef dan dat wij in onze oude wereld nieuwe mensen durven zijn,
die onvermoeibaar en enthousiast
getuigen van liefde en leven.
Dan zal er vreugde zijn op aarde, in en rondom ons. Amen.

Slotgebed 2

Bevrijdende God,
in verbondenheid met U en met elkaar
mochten wij Jezus’ verrijzenis vieren.
Daarin hebt Gij ons duidelijk gemaakt
dat het negatieve, het kwade, niet het laatste woord heeft.
Laat in ieder van ons
de nieuwe mens verrijzen.
Doe ons opstaan tot een leven van vreugde en goedheid,
zodat wij aan de wereld rondom ons
nieuwe hoop weten te geven
in de naam van Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Gaat nu allen heen in vrede, Hallelujah.
En gedenk de opdracht die de verrezen Heer ons meegaf:
“Ga uit over de hele wereld
en verkondig het evangelie aan heel de schepping”.
Gods zegen zal ons hierbij vergezellen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.