Pasen A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Pasen A (24/04/2011)


Begroeting

Pasen, de derde dag,
het begin van een nieuwe tijd.
Dit is de dag van uitzien naar het ongeziene,
van de oren spitsen voor iets ongehoords:
de boodschap dat liefde sterker is dan de dood,
dat Licht de duisternis overwint.
Hij die ons uitzicht geeft,
die die hoop in ons hart legt,
wil ons bij het begin van deze viering zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Pasen is het vieren van een begin van nieuw leven.
Het is het einde van een lange weg,
een weg van veertig dagen.
We steken een grens over:
de grens van dood naar leven,
de grens van de woestijn naar het Beloofde Land,
de grens van de koude winter naar de ontluikende lente,
de grens van wanhoop naar geloof.

Openingswoord 2 (Mc.-evangelie)

Lang heeft Hij niet geleefd, amper 33 jaar.
Hij stierf een weerzinwekkende dood op het kruis,
in de steek gelaten door bijna al zijn vrienden.
Maar op een frisse morgen
werd de steen voor het graf weggerold.
Jezus was niet dood, maar leefde!
Zijn vrienden konden het eerst niet geloven.
Pas toen zij Hem ontmoet hadden,
wisten ze het: Hij is verrezen!
Dat weten bemoedigde hen,
maakte nieuwe mensen van hen.

Wij ervaren dagelijks hoe klein en kwetsbaar we zijn,
hoe hard het leven is voor velen.
Toch mogen wij aan elkaar getuigen
van een zekerheid die dieper is dan alle angsten:
Christus is verrezen.

Wij beseffen dat Pasen meer betekent
dan louter een herinnering aan Jezus’ verrijzenis.
Ook wij willen een stukje verrijzenis meemaken
in ons eigen leven en in het leven van anderen.
De steen wegrollen voor ons eigen graf en voor het graf van anderen.
Wij moeten weg uit het graf van onze kleinmoedigheid
en geloven in de trouw van onze God
die toekomst aanreikt, ook al lijkt het fout te gaan.
Wij moeten weg uit het graf van ons egocentrisme
en kiezen voor een dienstbaar leven,
het leven dat Jezus ons heeft voorgeleefd.
Daartoe zijn wij hier samen,
om tot de Verrezene te bidden:
geef ons de kracht om te verrijzen uit ons graf.
naar Pastoraal informatiecentrum, Hasselt

Vergevingsmoment

– Als we geloven dat een glimlach sterker is dan een wapen,
als we geloven in de kracht van een uitgestoken hand,
als we geloven dat wat mensen bijeenbrengt belangrijker is dan wat ze verdeelt, dan worden wij paasmensen.
Als wij daarin tekortschieten:
Heer, ontferm U over ons.

– Als we de andere bekijken met vriendschap en respect,
als we ermee akkoord gaan
dat wij de eerste stap moeten zetten en niet de andere,
als we vreugde vinden in de vreugde van onze buur,
als de ongerechtigheid tegen een ander ons evenzeer beroert
als het onrecht tegen onszelf,
dan worden wij paasmensen.
Als we daarin tekortkomen:
Heer, ontferm U over ons.

– Als we de kant kiezen van de kleine en de zwakke,
als we geloven dat de liefde de enige kracht is,
als we geloven dat vrede mogelijk is,
dan worden wij paasmensen.
Als we niet zover geraken:
Heer, ontferm U over ons.

Moge God, die Jezus op de derde dag deed opstaan,
ons nu oprichten uit onze zwakheid,
zodat we onze weg door dit leven hoopvol kunnen verderzetten
en eenmaal mogen thuiskomen in zijn eeuwig leven.
naar Nazareth

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

Gezegend zijt Gij, God, Bron van leven,
om de verrijzenis van Jezus Christus,
waarin Gij hebt getoond
dat kwaad, lijden en dood
niet het laatste woord hebben.
Hoe ver wij ook van U verwijderd geraken,
altijd zijt Gij bereid ons nieuw leven te schenken.
Wij mogen erop vertrouwen
dat Gij er steeds voor ons zijt,
ook als wij het niet voelen,
ook in de diepste verlatenheid van lijden en dood.
Geef dat wij door dit vertrouwen
anders in het leven durven te staan,
dat wij zonder angst durven te kiezen voor het goede.
Want Gij zijt de stevige Grond waarop wij mogen steunen
door Christus, onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de schrift.

Eerste lezing (Handelingen 34a.37-43)

34
 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazaret zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kolossenzen 3,1-4)

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.
KBS Willibrord 1995

of:

Tweede lezing (1Korintiërs 5,6b-8)

6 U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken?
7 Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
8 Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.

Evangelie (Johannes 20,1-9)

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.
KBS Willibrord 1995

Hernieuwing van de Doopbeloften en Geloofsbelijdenis 1

Beste vrienden,
door ons doopsel zijn wij allen opgenomen
in de gemeenschap van Jezus Christus.
Gods naam werd toen op ons gelegd:
‘Ik zal er zijn voor u’ werd onze diepste bestemming.
Toen hebben wij beloofd
om ons leven af te stemmen op God die liefde is,
om in zijn Geest kerk te zijn ten dienste van de wereld.
Op dit feest van Pasen nodig ik u uit
om de beloften van ons doopsel te hernieuwen
opdat ook ons leven vernieuwd zou worden.

Zijt gij bereid uw leven te leven
zoals onze Schepper het heeft bedoeld?
Ja, dat willen wij.
Zijt gij bereid afstand te nemen
van de goden en afgoden van onze samenleving
die mensen tot slaaf maken?
Ja, dat willen wij.
Zijt gij bereid, samen met alle mensen van goede wil,
te leven als broers en zussen,
in de vrijheid van de kinderen Gods?
Ja, dat willen wij.

Laten wij dan samen uitspreken waarin wij geloven.
En moge deze samenvatting van ons geloof
tevens de samenvatting van ons leven zijn.

Ik geloof in God, de Vader van alle mensen.
Hij is de bron waaruit het leven ontspringt.
Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon,
die geleden heeft en gestorven is
maar op de derde dag verrezen is.
Hij leeft onder ons.
Ik geloof in de heilige Geest die voortleeft in ons.
Hij is onze levensadem.

Ik geloof en hernieuw vandaag, op Pasen,
dat Jezus is opgestaan
en dat wij steeds kunnen opstaan in zijn Geest.
Door het doopsel zijn wij getekend
in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest.
Wij zijn opgenomen in de gemeenschap van allen die gestorven zijn,
en wij geloven in de verrijzenis van het lichaam
en in het eeuwig leven.
De Heer is opgestaan.
Hij is het licht in deze wereld.
Met dit licht gaan wij hoopvol op weg. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Wij geloven in de verwondering van de vrouwen
die de weggerolde steen zagen bij zonsopgang.
Wij kijken uit naar
een gemeenschap van bevrijde mensen,
waar niemand als een steen
het leven van de ander afsluit.

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
de Gekruisigde die leeft,
de Mislukte die niet mislukt is,
de Weerloze die door God niet in de steek wordt gelaten.

God heeft Hem niet ten onder laten gaan,
maar heeft Hem juist als Weerloze erkend,
aangenomen en liefgehad
en daarom opgewekt.

In Hem geloven is niets anders dan zijn weg gaan.
In dit geloof verwachten we de komst van zijn Rijk,
een Rijk van gerechtigheid, vrede en vreugde. Amen.

Voorbeden 1

Wij schuiven nu aan aan de tafel van de verrezen Heer.
Aan Hem mogen wij onze zorgen en bekommernissen toevertrouwen.

– Wij willen bidden voor alle mensen
die vol enthousiasme getuigenis afleggen
van wat ze in Jezus hebben gevonden.
Dat ze zich niet laten ontmoedigen
als hun woorden weinig indruk maken op anderen.
Dat zij erop vertrouwen dat hun levenshouding
doorslaggevend zal zijn.
Laten wij bidden…

– We willen bidden voor mensen die hun dagen slijten
in mensonterende armoede,
of in onrecht, hun door medemensen aangedaan.
Dat steeds meer mensen mogen opstaan
om hen daaruit te bevrijden.
Laten wij bidden…

– We willen bidden voor hen die gebukt gaan
onder het steeds maar moeten,
een loden last door henzelf of anderen opgelegd.
Dat die steen wordt weggerold,
zodat zij kunnen opstaan en in vreugde en vrede mogen leven.
Laten wij bidden…

– Voor onszelf bidden we.
Dat we durven getuigen van de vreugde van Pasen
en dat wij ons, vanuit die vreugde, durven engageren
als enthousiaste christenen in het leven van elke dag.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Wij zullen niet sterven maar leven
en overal vertellen van de grote dingen
die God aan ons en door ons heeft gedaan.

– Levende God, wij bidden U
voor mensen die verstrikt zijn in wrok en bitterheid.
Wek hen tot leven.
Laten wij bidden…

– Levende God, wij bidden U
voor mensen die geketend zijn aan een ongeneeslijke ziekte,
aan eenzaamheid of aan onmacht.
Wek hen tot leven.
Laten wij bidden…

– Levende God, wij bidden U
voor mensen die gekerkerd zijn
in eigen gelijk en valse zekerheden.
Wek hen tot leven.
Laten wij bidden…
Gerard Kock

Facultatief:

Gebed om vrede

Op vele plaatsen in de wereld is vrede nog ver weg
zoals in het Midden-Oosten, in Israël, in Afghanistan, op vele plaatsen in Afrika.
Daarom willen we op dit paasfeest bidden om vrede:

God van vrede
over heel de wereld zijn mensen bang
voor de genadeloosheid van machtigen,
bang voor oorlog en geweld,
bang voor heerszucht en onderdrukking.
Gij kent ons groot verlangen naar een vredevolle wereld
waarin mensen hartelijk en zorgzaam proberen samen te leven.
Wij bidden U:
leg uw verzoeningsgezindheid in het hart van onze wereldleiders.
Dat zij creatief en onvermoeid durven werken aan gerechtigheid.
Dat niet macht en eigenbelang,
maar solidariteit en waardering
de krachten zijn die hun denken en handelen bepalen.
Wij vragen U:
beziel alle christenen met uw liefde en verzoeningsgezindheid,
zodat wij tekens van hoop mogen zijn
daar waar we leven en werken.
Help ons te geloven, God,
dat vrede mogelijk blijft
als we het aandurven
te leven naar het voorbeeld van de verrezen Jezus.
Moge Hij die leeft vandaag en in eeuwigheid
daartoe onze inspiratie en ons vertrouwen zijn. Amen.

Gebed over de gaven

Veel meer dan met woorden
heeft Jezus zichzelf gegeven
tot leven voor elke mens,
als gebroken brood en gedeelde wijn.
Zij blijven tot op vandaag
het levende getuigenis van zijn liefde.
Wij bidden U, Vader,
aanvaard deze gaven.
Wij bieden ze U aan als een teken van onze bereidheid
te leven in het licht van de verrezen Heer.
Laat deze paasviering ons kracht geven tot eeuwig leven.
Dit vragen wij U door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood.
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zo velen in de hemel en op aarde:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rond gereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw Zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Met Pasen zegt Jezus ons ‘leven’ toe,
leven in overvloed,
leven om samen op weg te gaan
naar dat hemelse Jeruzalem,
Gods Rijk midden onder ons.
Mag ik u verzoeken recht te staan,
elkaar de hand te geven om samen het gebed te bidden dat Jezus ons heeft geleerd.
Onze Vader,…

Vredewens

Jezus, Gij hebt gezegd: ” Vrees niet, Ik ben het,
en Ik zal altijd bij U blijven. ”
Zend uw vrede in ons midden,
maak ons één van hart en laat uw manier van leven in ons groeien.
Uw vrede willen wij hier in deze gemeenschap laten rondgaan,
als een beker met wijn van vreugde om het paasfeest.

Geef elkaar daarom een teken van vrede,
een hand, een kus, een eenvoudig gebaar.
Wens elkaar een Zalig Paasfeest,
want vandaag vieren wij dat Jezus leeft.
Erembodegem

Communie

Als een gebroken en gegeven mens werd Hij geëxecuteerd.
Maar als de grote overwinnaar op de dood komt Hij bij ons terug.
Dit gebroken en gegeven brood zegt ons
dat Hij leeft, midden onder ons,
als de Levende Heer,
Licht in ons midden.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Voor dag en dauw ging Maria op weg,
– weg van de vrienden –
op weg naar de plek
waar haar pijn, haar gemis
was neergelegd.

Voor dag en dauw,
nog voor de dag zijn mogelijkheden kon onthullen,
was ze bij de plaats van haar verdriet.
Ze zag leegte, een zwart gat.

Ze stond,
ze onderging,
elk zintuig open,
ze luisterde diep.

Ze hoorde stemmen:
“Het is niet hier dat je moet zijn;
het is niet hier dat je je liefde ontmoet;
het is niet hier dat je te leven hebt.”

Maria keerde zich om – de rug naar de leegte.
Een tuin vol leven lachte haar toe.
Een mens sprak haar toe,
Hij noemde haar naam.

En ze begreep.

Ze voelde dat leven sterker is dan dood en pijn,
dat liefde leeft, over grenzen van dood.

Haar hart gloeide.
Ze liep terug,
terug naar de vrienden,
om die warmte, die vreugde, dat leven
voor hen uit te zingen.

Het was dag geworden, volop dag.
Ida Guetens

Bezinning 2

Alsof een grote steen is weggerold
tussen nacht en dag,
duisternis en licht,
tussen wanhoop en hoop,
angst en durf.

Geen chaos en verleden meer,
alleen nog toekomst en hemel,
ook hier en nu.

Zo sterk is de kracht
van wie het hoofd opricht
en opstaat uit zijn gebrokenheid.

Zo radicaal als de dood vernietigt,
zo onstuitbaar en nieuw
breekt precies dán het leven door
en gaat de mens
een weg die niet doodloopt,
nooit meer.

Zo is leven:
eeuwig,
zo intens en altijd weer.
Kathleen Boedt


Bezinning 3

Jezus’ opstaan uit de dood
geeft ons de vaste zekerheid:
niet de dood heeft
het laatste woord.

Over ons sterven heen
schenkt God ons het Leven
dat tijdloos is
en geen grenzen heeft.
Deze volheid aan Leven
vangt nu reeds aan
als we in vertrouwen op Hem,
geen uitdagingen vrezen.
Als we dag na dag
aan elkaar gegeven zijn,
zoals Jezus de Mensenzoon
ons heeft voorgeleefd.
Valeer Deschacht


Slotgebed 1

God,
wij geloven dat Jezus, uw Zoon,
verrezen is voor alle mensen van alle tijden.
Geef ons de genade
Hem te herkennen in elk contact met mensen.
En leer ons dit geloof mee te delen
in menselijk-verstaanbare taal.
Dit vragen wij U door diezelfde verrezen Heer
die nu met U en de H. Geest
de mensheid nader brengt tot uw eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Goede Vader,
dat Jezus verrezen is,
daar twijfelden de leerlingen eerst nog aan.
Het duurde een hele tijd voor zij dit konden geloven.

Dat uw liefde mensen laat verrijzen
is niet te vatten in cijfers of materiële bewijzen.
Geef ons daarom meer geloof en bezieling.
Dan kunnen wij zien hoe uw liefde mensen helpt opstaan uit droefheid,
hoe mensen broers en zussen worden als zij JA zeggen tegen het goede,
en hoe mensen, die elkaars lijden helpen dragen,
een teken van hoop en bevrijding zijn.
Geef ons de warmte van uw bezielend vuur,
zodat wij steeds opnieuw verrijzen van donker naar licht.
Dat vragen wij U, door Jezus Christus,
uw Verrezen Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Jezus is niet te vinden in het graf
maar wel onderweg, in ons midden,
in mensen die Hem al weldoende nabij brengen,
die anderen oprichten uit ziekte en zonde,
uit angst en vertwijfeling.
Tot deze paasopdracht worden wij gezonden en gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.