Pasen A 2008

(23 03 2008 )

Begroeting

Hartelijk welkom aan u allen,
hier bijeengekomen voor het paasfeest.
+ De gerechtigheid van onze God en Vader,
de solidariteit van Jezus Messias
en de inspirerende kracht van zijn Geest,
mogen wonen in ons hart
en ons doen opstaan
om wegen te gaan tot heil van alle mensen. Amen.

Openingswoord

Op die morgen
met het open graf
liet God ons zeggen:
dit is het feest van de overwinning
op datgene wat onoverwinnelijk lijkt,
dit is het feest van het leven
dat sterker is dan de dood.

Pasen
is geen feest om naar te kijken.
Pasen moet je voelen en beleven:
zelf verrijzen uit het duister kluwen
waarin je bent verstrikt
en met de ogen – knipperend in het morgenlicht –
getuigen
dat Hij in jou verrezen is.

Heer,
wij voelen en tonen ons niet altijd als blije paasmensen.
Daarom vragen wij bij het begin van deze viering om vergeving.


Vergevingsmoment

Heer,
wij voelen en tonen ons niet altijd als blije paasmensen.
Daarom vragen wij bij het begin van deze viering om vergeving.

-Heer, ondanks onze goede bedoelingen
wijken wij wel eens af van de weg die Gij ons toont.
Vaak denken wij sterk genoeg te zijn
om onze eigen koers te varen,
maar regelmatig stellen wij vast dat wij daarbij falen.
Heer, ontferm U over ons.

-Heer, wij herkennen uw beeld niet altijd in onze medemens
en sluiten onze ogen voor de noden van de anderen.
Wij grijpen de hand niet van wie hulp vraagt.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, in deze wereld zoeken velen uw steun,
uw kracht, uw licht.
Gij vraagt ons
licht en warmte te zijn voor anderen,
maar wij geven te weinig gehoor aan uw oproep.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze fouten en tekorten,
roep ons op tot eenheid en waarheid
en doe ons leven in gerechtigheid,
zodat wij elke dag herboren worden en uw stem mogen horen.
Dat vragen wij door Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed

God en Vader,
dit is de dag dat Gij uw Zoon Jezus
uit de dood hebt opgewekt.
Gij hebt Hem verheven boven al wat leeft.
Wij vragen U:
versterk ons geloof in de Verrezen Heer,
wek ons op uit wat ons leven verstikt.
Dat wij ons niet vastklampen aan wat voorbijgaat,
maar uitzien naar uw heerlijkheid. Amen.

Lezingen
Luisteren wij nu naar God die ons toespreekt doorheen de woorden van de schrift.

Eerste lezing (Handelingen 10, 34a 37-43)

Uit de Handelingen van de apostelen

34 Petrus opende zijn mond en zei:
37 U weet wat er gebeurd is in heel het Joodse land, het eerst in Galilea, na de doop die Johannes verkondigde:
38 dat God Jezus uit Nazareth zalfde met heilige Geest en kracht; Hij trok weldoende rond en genas allen die in de macht waren van de duivel, want God was met Hem.
39 En wij zijn de getuigen van alles wat Hij gedaan heeft in het land van de Joden en in Jeruzalem. Zij hebben Hem gedood door Hem aan een kruis te slaan.
40 Maar God heeft Hem opgewekt op de derde dag en Hem laten verschijnen,
41 niet aan heel het volk, maar aan de getuigen die tevoren door God waren aangewezen, aan ons, die met Hem gegeten en gedronken hebben na zijn opstanding uit de doden.
42 Hij gebood ons tot het volk te prediken en te getuigen dat Hij het is die door God is aangesteld tot rechter van levenden en doden.
43 Van Hem getuigen alle profeten dat ieder die in Hem gelooft, door zijn naam vergeving van zonden verkrijgt.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kolossenzen 3, 1-4)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

1 Als u nu met Christus ten leven bent gewekt, zoek dan ook wat boven is, daar waar Christus zetelt aan de rechterhand van God.
2 Zet uw zinnen op wat boven is, niet op het aardse.
3 U bent immers gestorven en uw leven is met Christus verborgen in God.
4 Wanneer Christus, die uw leven° is, verschijnt, zult ook u met Hem verschijnen in heerlijkheid.

KBS Willibrord 1995

of:
Tweede lezing (1 Kor., 6-8)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinthe

6 U weet toch dat een beetje zuurdesem genoeg is om het hele deeg zuur te maken?
7 Doe de oude zuurdesem weg, om vers deeg te worden. U moet zijn als ongezuurde broden, want ook ons paaslam is geslacht: Christus.
8 Wij moeten ons feest vieren, niet met de oude zuurdesem, de zuurdesem van slechtheid en boosheid, maar met het ongezuurde brood van reinheid en waarheid.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Joh. 20, 1-9)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

1 Op de eerste dag van de week ging Maria van Magdala, in alle vroegte, terwijl het nog donker was, naar het graf en zag dat de steen voor de opening van het graf was weggehaald.
2 IJlings liep ze naar Simon Petrus en de andere leerling, die van wie Jezus hield. `Ze hebben de Heer uit het graf gehaald’, zei ze. `Wisten we maar waar ze Hem hebben neergelegd!’
3 Daarop gingen Petrus en de andere leerling op weg naar het graf.
4 IJlings liepen de twee er samen naartoe, maar de andere leerling liep harder dan Petrus en kwam het eerst bij het graf aan.
5 Hij wierp er een blik in en zag dat de linnen doeken er nog lagen. Maar hij ging niet naar binnen.
6 Toen kwam ook Simon Petrus, na hem, bij het graf aan en ging meteen naar binnen. Hij zag hoe de doeken er nog lagen,
7 maar ook hoe de doek die zijn hoofd had bedekt, niet bij de andere doeken lag: hij was opgerold en lag helemaal apart.
8 Toen pas ging ook de andere leerling, die het eerst bij het graf was aangekomen, naar binnen. Hij zag en kwam tot geloof.
9 Ze wisten toen nog niet wat de Schrift zei: dat Hij uit de doden móést opstaan.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Op deze Paasdag willen wij samen als blije, bevrijde mensen ons geloof belijden:

Wij geloven in God die Schepper is.
Hij heeft die schepping toevertrouwd aan mensen
en laat hen nooit in de steek.

Wij geloven in Jezus Christus.
Als geen ander is Hij beeld van God.
Wij geloven in Hem als iemand
die zijn leven deelde met de minsten
tot Hij niet meer kon.
Zelfs zijn dood was uit trouw aan hen.
Zo is Hij levend gebleven onder ons
tot op deze dag.

Wij geloven in Gods Geest,
die ons met warmte bezielt
en ons aanzet tot evangelisch handelen.
Deze Geest leeft in de gemeenschap van Jezus,
onze eigen Kerk hier op aarde.
Wij geloven in onze opdracht,
om in Jezus’ naam deze aarde
in alle opzichten leefbaarder te maken.

Met Jezus voor ogen durven wij geloven
dat het leven geen einde kent
en voortgaat, van geslacht tot geslacht.
Dat wij allen eens thuis zullen komen
bij Hem, onze God en Vader,
want onze namen staan geschreven in de palm van zijn hand. Amen.

Voorbeden

Pasen, feest van leven en toekomst, is pas geloof­waar­dig
als wij – in navolging van de levende Heer –
hier en nu mensen uit de ellende en uit het graf halen.
Daarom zoekt de Heer van het leven
mensen die de handen uit de mouwen durven ste­ken.
Laten we daarvoor bidden.

De dienst voor arbeidsbemiddeling deelt mee
dat er voor de opbouw van het Rijk van God
nog vele vacatures moeten worden ingevuld.
Daarom worden dringend gevraagd:

-Garagisten die sleutelen aan grote en kleine foutjes.
Leerkrachten-wiskunde die alles eerlijk verdelen.
Mijnwerkers die mensen uit de put halen.
Duivenmelkers die vredesduiven kweken.
Zakenmensen die tijd vrijmaken voor hun gezin.
Deurwaarders die alle oorlogstuigen in beslag nemen.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

-Dringend gevraagd…
Muzikanten die fatsoenlijke muziek brengen.
Opticiens die blindheid wegnemen.
Kleermakers die de wereld in een nieuw kleed steken.
Badmeesters die mensen boven water halen.
Bruggenbouwers die eenzamen met eenzamen verbinden.
Fietsenmakers die ervoor zorgen dat alles weer op wieltjes loopt.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

-Dringend gevraagd…
Tolken die ons vreemdelingen leren verstaan.
Slopers die hinderlijke muren afbreken.
Studenten die zich bekwamen om iets te betekenen in onze samenleving.
Portiers die openheid bewerken.
Installateurs die meer warmte mogelijk maken.
Metsers die woningen bouwen voor daklozen.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

-Dringend gevraagd…
Priesters en kloosterlingen die de Blijde Boodschap niet voor zichzelf houden.
Soldaten die de vrede van de ene kant naar de andere kant schieten.
Verpleegkundigen die niemand alleen laten sterven.
Jongeren die ouderen vertrouwen schenken.
Christenen die daadwerkelijk bewijzen dat Christus niet dood is, maar leeft.
Heer, leer ons bouwen zodat uw Rijk kome…
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God,
zoals Jezus destijds brood brak en deelde
als teken van zijn bekommernis voor élke mens,
en zeker voor de kleinsten en zwaksten,
en zoals Hij wijn doorgaf
als teken van dat nieuwe verbond
waarin Hij ons nooit alleen zou laten,
zo willen ook wij onze gaven naar deze tafel brengen.
Wij willen zijn bezorgdheid voor de anderen
doortrekken in ons eigen leven,
vandaag en morgen.
Zegen deze tekens, Heer,
zodat onze eerlijke en oprechte inzet
anderen mag doen opstaan tot nieuw leven. Amen.

Tafelgebed

U danken wij, Heer God,
omdat Gij tot ons komt
in het licht van de paaskaars,
in het water dat gezegend werd,
in de verrijzenis van Jezus, uw Zoon.
Voorgoed heeft Hij de dood ontwapend en gedood;
Hij is opgestaan ten leven
en alles heeft Hij nieuw gemaakt.
Vreugde om het paasfeest vervult ons,
en daarom bidden wij met zovelen in de hemel en op aarde:

Heilig, heilig, heilig…

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Met Pasen gaan wij, als gedoopten,
allen tezamen hand in hand op weg naar morgen.
Mag ik u verzoeken recht te staan,
elkaar de hand te geven om samen het gebed te bidden dat Jezus ons heeft geleerd.
            Onze Vader,…

Als wij de steen van onmacht wegrollen,
wegrollen van ons eigen graf,
weg van het graf van anderen,
en blijven geloven dat het kan:
een nieuwe hemel en een nieuwe aarde,
een toekomst zonder einde…
dan mogen we vertrouwvol uitzien naar de komst van de Levende,
Jezus, Messias, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Verrezen Heer,
toen en vandaag opent Gij voor de mens nieuwe mogelijkheden.
Breken en delen wat je hebt en wie je bent,
trouw zijn tot het einde toe
opdat een nieuwe toekomst mag groeien in deze wereld.

Maar toen uw vrienden het na uw verrijzenis nog niet begrepen hadden
zijt Gij aan hen verschenen met de woorden:
“Vrede laat Ik u, mijn vrede geef Ik u.”
Wij bidden U:
geef ook ons iets
van dat visioen van liefde en vrede voor iedereen.
De vrede en de vreugde van Pasen moge daarom met u zijn.
En laten wij die van harte aan elkaar doorgeven.

Lam Gods

Communie

Wie hier vandaag aan deze tafel gaat,
moet wel weten wat hij doet.
Jezus is een bondgenoot van zwakken, armen en kleinen.
Hij is geen God, gezeten op hoge hemelse tronen,
maar Hij werd gekruisigd en monddood gemaakt.
Omwille van zijn liefde tot het uiterste
heeft God Hem op Paasdag opgewekt uit die dood.

Bewust van deze uitdaging
willen wij onze broze handen openhouden,
het brood nemen en breken
en daarmee heel uitdrukkelijk zeggen:
ook ik wil een nieuwe wereld
waar brood en vrijheid en vrede is voor alle mensen.
Gelukkig die uitgenodigd zijn aan de maaltijd van de Heer.
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Blijf niet staan
bij het graf van herinnering
want het is leeg,
maar ga kijken, horen en voelen
hoe Hij verder leeft in mensen.

Kijk in de ogen van mensen
die tijd en inzet vrijmaken
voor de mens die ze ontmoeten
en je zal Hem zien.

Luister naar de woorden
die deze mensen spreken
en zelf ook beleven
en je zal Hem horen.

Voel de levenskracht
die ze voor hun levensopdracht
uit zijn doen en laten halen
en je zal Hem voelen.

Kijk, luister en voel
en je zal merken
HIJ LEEFT !
Antoon Vandeputte

Bezinning 2

Zoek Hem waar Hij te vinden is.
Niet in een verre geschiedenis,
niet in koude stenen,
niet in dode letters.

Hij leeft
overal waar mensen geven om elkaar,
waar mensen kiezen voor de liefde en het leven,
voor schoonheid, goedheid en waarheid,
waar mensen elkaar op de been helpen
en tot leven helpen komen.

Hij laat zich vinden voor wie Hem zoekt,
Hij doet open voor wie klopt,
Hij antwoordt aan wie vraagt.
Hij leeft!

Bezinning 3

De steen is weg.
Het graf is leeg.
En uit de mist
van kille onmacht
die ons altijd weer
in het gezicht slaat,
stroomt zacht wat licht ons tegemoet.

Want Hij die dood was, leeft.
Hoop kan niet meer ontvreemd.
Er zal een morgen zijn,
van lachen en van troosten.

Wij horen op te staan.
Kom, geef een hand,
jij die ontmoedigd bent,
jij met je hoofd gebogen.
Wij mogen leven zonder angst.
Het woord dat Hij ons gaf
brandt in ons hart.
Wij leren zien wat nog niet is
met onze diepste ogen.
Er is een weg gebaand
voor iedereen
omzoomd met
bloesemende bomen.
Kris Gelaude

 

Slotgebed 1

Heer, onze God,
doe uw verrijzenis in ons geboren worden,
zodat ook wij – over alle aarzelingen heen –
U kunnen volgen naar Galilea om er te getuigen:
wij hebben de Heer gezien.
Hij is waarlijk verrezen en aan ons verschenen. Amen.

Slotgebed 2

Soms zie ik het echt niet meer zitten, God,
en lijkt het net alsof er voor mijn hart
een zware steen is gerold.
Wil dan vrienden op mijn weg zenden
die in uw naam van mij blijven houden, altijd.
Laat me ervaren wat ‘verrijzen’ betekent
en geef me de kracht
om vanuit mijn geloof
ook bij anderen ‘nieuw leven’ aan te boren.
Maak van mij een ‘paasmens’, God,
met de vreugde van het evangelie.
Erwin Roosen

Zending en zegen

Gaat nu allen heen in vrede, Alleluja.
En gedenk de opdracht die de verrezen Heer ons meegaf:
“Ga uit over de hele wereld
en verkondig het evangelie aan heel de schepping”.
Gods zegen zal ons hierbij vergezellen:
In de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.