Opdracht van de Heer – Lichtmis A 2014

Begroeting

Gods Zoon is mens geworden
om Licht te zijn voor alle mensen, voor alle volkeren.
Zo wordt God bereikbaar, ook voor ons.
Laten wij in zijn Licht gaan staan
en ons overgeven aan zijn grenzeloze Liefde,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
                        Liturgische suggesties

Openingswoord 1

Vandaag op 2 februari, Lichtmis, zetten wij de kleinsten onder ons in het zonnetje.
Het is de dag waarop de kersttijd wordt afgesloten.
Die dag, brachten Maria en Jozef  hun kind, 40 dagen na zijn geboorte,
naar de tempel
om het daar aan God toe te wijden.
En daarbij wordt Jezus door de oude Simeon herkend
als de Messias, het Licht van de wereld,
het Licht dat straalt over alle volkeren.
Vandaar dat wij deze dag ‘Lichtmis’ noemen.

Die gebeurtenis willen wij in deze viering herdenken.
Daarom heet ik u van harte welkom:
ouders, grootouders, peters en meters,
en in het bijzonder de allerkleinsten
die sinds Lichtmis vorig jaar geboren werden en in deze kerk gedoopt.
Wij zijn hier bijeen om dit Licht, Gods Licht, te ontmoeten.
Hij wil onze levensweg verlichten
opdat wijzelf licht voor de wereld zouden kunnen worden.
Laten wij deze viering beginnen met te erkennen dat wij geregeld tekortschieten tegenover elkaar, tegenover onze kinderen en tegenover God.

Openingswoord 2

De openbaringstijd die met Kerstmis begon,
wordt afgesloten met een bijzondere gebeurtenis:
de intrede in de tempel van Jozef en Maria met hun Kind,
de Redder die Gods heil brengt voor alle volken.
Voortaan zal Jezus’ Licht
iedereen omstralen die zich durft openstellen voor zijn liefde.
Keren wij ons naar de Bron van alles wat licht en warmte geeft.
                        Liturgische suggesties 2012

Openingswoord 3

Het feest van Lichtmis is op de eerste plaats een feest van Jezus.
Jezus wordt naar de tempel gedragen door Maria en Jozef.
Hij komt op bezoek bij eenvoudige mensen, bij Simeon en Hanna,
mensen die het nog aandurven te geloven.
Hij komt vandaag hier ook bij ons.
Laten wij Hem binnen in ons hart
en heten wij Hem hartelijk welkom in ons midden!

Openingswoord 4

Veertig dagen na Kerstmis vieren we de opdracht in de tempel.
Het is een intiem portret van eenvoudige mensen
die hun vertrouwen stellen op Gods belofte
en met vreugde de vervulling ervan ervaren in Jezus.
De kaarsen die vandaag gezegend worden
geven uitdrukking aan het geloof dat Hij het Licht is
dat Gods liefde openbaart aan de hele wereld.
Zo mogen wij de Heer tegemoet gaan.
                                                           Liturgische suggesties 2011

Openingswoord 5

De openbaringstijd die met Kerstmis begon
wordt afgesloten met het feest van de Opdracht van de Heer.
De oude Simeon herkent in het kind Jezus
de Redder die Gods heil brengt voor alle volken.
Jezus’ licht zal voortaan stralen voor iedereen:
ook voor ons, vandaag,
opdat wij op onze beurt zouden getuigen van de Christus.
                        Liturgische suggesties 2010

Openingswoord 6

Precies veertig dagen na Kerstmis
brachten Maria en Jozef hun kind Jezus naar de tempel.
Meer en meer groeit ook bij ons de gewoonte
dat ouders hun kindje op deze dag toevertrouwen aan God.
Wij vragen God het te zegenen
en het met zijn bescherming nabij te blijven.
Dit feest is ook een Mariafeest: MARIA LICHTMIS,
omdat Maria een grote rol heeft gespeeld in het leven van de Heer.
We willen ook haar op een bijzondere wijze vieren.
We willen ook nadenken over de plaats van Maria in ons leven,
want door een betere kennis van Maria
komen we tot een grotere verbondenheid met haar Zoon:
het Licht der wereld.
En daar is het haar en ons om te doen.                   
                                   naar St-Laurentius Hamon

Wijding van de kaarsen

Als het donker wordt
ontsteken wij het licht.
Als donkere wolken ons leven bedreigen,
branden wij vaak een kaars
in het vertrouwen dat
doorheen alle duisternis,
Gods licht ons tegenschijnt.
Daarom bidden wij over deze kaarsen:

God, Gij zijt de bron en het begin van alle licht.
Als Gij spreekt,
dan wijkt het duister voor de dag,
dan wordt het leven helder.
Wij vragen U: zegen +  deze kaarsen
en verhoor het gebed van deze gemeenschap.
Moge zij licht en warmte brengen
in de gezinnen die ze bewaren.
Moge zij ons eraan herinneren
dat Gij ons altijd brengt
naar de bron van licht, vrede  en vreugde:
Jezus, onze Heer.                  
                                               St-Laurentius Hamon

Gebed om ontferming

-Heer, Gij hebt gezegd:
“Als ge niet wordt als kinderen
zult ge het Rijk der hemelen niet binnengaan”.
Wij bidden U om bescheidenheid.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, Gij hebt gezegd:
“Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven”.
Wij bidden U:
verlicht onze levensweg met uw Waarheid.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, Gij hebt gezegd:
“Wat ge aan de minsten van de mijnen hebt gedaan,
hebt gij aan Mij gedaan”.
Wij bidden U:
help ons te doen wat wij met de mond belijden.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons genadig zijn,
onze zonden vergeven
en ons opnemen in zijn eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

-Heer,
van U komt het Licht dat leven doet.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij maakt Gods heil voor iedereen zichtbaar.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
Gij verzamelt ons om uw Licht uit te dragen.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
                                                           Liturgische suggesties 2012

Vergevingsmoment 3

Laten we bij het begin van deze viering
God en elkaar om vergeving vragen,
omdat wij dikwijls ons hart sluiten voor de anderen.

-Mensen en kinderen houden niet altijd van licht.
Soms  kijken ze zuur,
mopperen ze over kleine dingen
en doven zo het licht in hun hart.
En dan wordt alles donker als de nacht.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Mensen en kinderen houden niet altijd van licht.
Soms zien ze niet meer
dat een ander hen nodig heeft of een pleziertje wil
en doven zo het licht in hun hart.
En dan wordt alles donker als de nacht.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Mensen en kinderen houden niet altijd van licht.
Soms doen ze de deuren van hun hart dicht
voor de mensen om hen heen
en doven zo het licht.
Dan komt er geen licht meer binnen
en blijft alles donker.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer Jezus die onze goede wil kent,
zich over ons ontfermen,
onze kleinheid en tekortschieten vergeven
en ons een open hart schenken. Amen.

Vergevingsmoment 4

-Heer,
door ons doopsel werden wij allemaal gezalfd tot kinderen van God,
maar in ons leven van elke dag komt dit meestal niet tot uitdrukking.
Daarom:
Heer ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij hebt ons geroepen om uw licht, liefde en goedheid
uit te dragen naar al onze medemensen.
Daarin schieten wij vaak tekort.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
alhoewel Gij in deze wereld zijt gekomen als licht in de duisternis,
zien wij U vaak niet staan
en lopen we dwaallichten achterna.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,
kom ons tegemoet
en help ons terug op de weg die leidt naar U. Amen.
naar St.-Paulusparochie

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het Woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Goede God,
vandaag vieren wij het feest van uw Zoon
die naar de tempel werd gebracht.
Laat ons ook, zoals Maria en Jozef,
dankbaar zijn om het nieuwe leven.
Leer ons, ouders en kinderen, naar elkaar te luisteren
en licht te zijn voor elkaar.
Help ons mekaar te beminnen
met een warm hart.
Zo wordt ons huis een échte thuis,
een stukje hemel op aarde…
Dit vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen

Openingsgebed 2
 
God van licht en leven,
wij zijn hier samen, ieder met een hart vol verlangen.
Allemaal hebben we zo een nood aan licht en warmte,
aan vriendschap en kracht.
Wij bidden U
dat Gij luistert naar de taal van ons hart,
naar de woorden die we niet uitgesproken krijgen,
dat Gij ziet hoe wij zoeken naar toekomst en hoop.
We doen ons best,
maar vult Gij onze tekorten aan
en maak ons mooier en beter. Amen.                     
                                   U.Z. Gasthuisberg

Openingsgebed 3

Vader en Moeder God,
wij danken U voor het leven.
Elk kind dat geboren wordt
doet ons vertrouwen dat Gij zijn of haar naam kent,
dat Gij achter hem of haar staat.
Over uw eigen Zoon
hebben Simeon en Hanna hun verwachtingen uitgesproken.
Weest Gij voor onze kinderen
een God die onvoorwaardelijk in hen gelooft,
een God die iets groots van hen verwacht,
om licht te brengen in ons bestaan,
zoals Christus, onze Heer. Amen.

Lezingen  

Laten wij met de oren van ons hart luisteren naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Mal., 3, 1-4)

Uit de profeet Maleachi

1           Zie, Ik zend mijn bode om voor Mij uit de weg te banen.
            Plotseling zal dan de Heer in zijn heiligdom binnentreden,
            de Heer die u zoekt, de bode van het verbond,
            naar wie u met vreugde uitkijkt. Zie,
            Hij komt – zegt de Heer van de machten.
2           Maar wie verdraagt de dag van zijn komst?
            Wie blijft er staande, als Hij verschijnt?
            Want Hij is als het vuur van de smelter, als het loog van de blekers.
3           Hij zal zijn als iemand die het zilver smelt en reinigt:
            de Levieten reinigt en loutert Hij, als goud en zilver.
            Dan zullen zij de Heer weer hun offergaven brengen zoals het hoort.
4           Dan zal het offer van Juda en Jeruzalem de Heer bevallen,
            evenals in de dagen van weleer, in de vroegere jaren.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr., 13, 14-18)

Uit de brief aan de Hebreeën

Broeders en zusters,
14         Omdat `de kinderen’ mensen zijn van vlees en bloed,
            heeft Hij ons bestaan willen delen,
            om door zijn dood de vorst van de dood,
            de duivel, te onttronen,
15         en hen te bevrijden die door de vrees voor de dood
            heel hun leven aan slavernij onderworpen waren.
16         Want het zijn niet de engelen van wie Hij zich het lot aantrekt,
            maar de nakomelingen van Abraham.
17         Vandaar dat Hij in alles aan zijn broeders gelijk moest worden,
            om een barmhartig en getrouw hogepriester te worden
            bij God en de zonden van het volk uit te boeten.
18         Omdat Hij zelf de proef van het lijden doorstaan heeft,
            kan Hij allen helpen die beproefd worden.
KBS Willibrord 1995
 
Evangelie (Lc. 2, 22-40)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

22         Toen de tijd gekomen was dat zij zich
                volgens de wet van Mozes moesten reinigen,
            brachten ze Jezus naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer,
23         zoals in de wet van de Heer geschreven staat:
                Al het mannelijke dat de moederschoot opent,
            zal de Heer worden toegewijd,
24         en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer:
                een koppel tortels of twee jonge duiven.
25         Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon;
                het was een rechtvaardige en vrome man;
            hij verwachtte de vertroosting van Israël en op hem rustte heilige Geest.
26         Door de heilige Geest was hem geopenbaard
                dat hij de dood niet zou zien voordat hij de Messias van de Heer had gezien.
27         Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.
                Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten
            om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28         nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden:
29         `Nu, Meester, laat U, zoals U gezegd hebt,
            uw knecht in vrede gaan;
30         want mijn ogen hebben uw heil gezien,
31         dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,
32         een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen
            en een glorie voor uw volk Israël.’
33         Zijn vader en moeder stonden verbaasd over wat er van Hem gezegd werd.
34         Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria:
                `Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan.
            Hij zal een omstreden teken zijn
35         – ook door uw ziel zal een zwaard gaan –
                en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’
36         Ook was daar de profetes Hanna, een dochter van Penuël, uit de stam Aser.
                Ze was hoogbejaard;
            na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest
37         en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig.
                Ze was altijd in de tempel en diende God dag en nacht
            met vasten en bidden.
38         Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;
                ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen
            die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
39         Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt,
                keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.
40         De jongen groeide op en werd steeds sterker,
                omdat Hij vervuld werd van wijsheid
            en door God rijkelijk werd begunstigd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat Jezus is geboren
en voor ons Licht van de wereld werd.

Ik geloof dat Hij is verrezen
en voorgoed het Licht werd voor alle mensen.

Ik geloof dat ook wij – in zijn naam –
licht kunnen zijn voor elkaar.

Ik geloof dat ik geroepen ben om mee te bouwen
aan de opbouw van de wereld
in verbondenheid met de hele kerkgemeenschap. Amen.

Voorbeden 1

Bidden we tot onze Vader die zegt:
“Ik vergeet je nooit.
Je naam staat geschreven in de palm van mijn hand”.

-God, wij bidden U:
draag elk kind op handen,
leid de passen van onze kinderen op wegen van liefde,
wegen die leiden naar U en naar de naaste.
Laten we bidden.

-God, wij bidden U:
draag alle ouders.
Dat zij bronnen van liefde en warmte mogen zijn
voor elkaar en voor hun kinderen.
Laten we bidden.

-God, Drager van alle mensen, wij bidden U:
toon ons hoe wij voor elkaar
de armen en de schoot kunnen worden
waarin Gij mensen draagt.
Laten we bidden…

-God, Drager van alle leven, wij bidden U:
draag ook de kinderen die slachtoffer zijn van geweld.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die handen en voeten geven aan uw liefde.
Laten we bidden…

God, wij bidden vandaag tot U, op voorspraak van Maria.
Maak ons ontvankelijk voor U,
dan zal Hij onder ons wonen
die uw Zoon is en onze Heer. Amen.

Voorbeden 2

God is de bron en het begin van alle licht.
Laten we bidden tot Hem die er wil zijn voor alle volkeren.

-Bidden wij om een ingetogen, maar fiere Kerkgemeenschap
die Christus’ Licht laat schijnen voor de hele wereld.
Laten we bidden…  

-Bidden wij om gemeenschappen, volkeren en naties
die zich toeleggen op het handhaven van vrede.
Laten we bidden…

-Bidden wij om toegewijde families en gezinnen
die de belangloosheid van Gods liefde tonen.
Laten we bidden…

-Bidden wij om leerkrachten en catechisten
die handen en voeten geven aan de Blijde Boodschap.
Laten we bidden…

-Bidden wij om gelovigen die leven vanuit hun doopbeloften,
en zo hun naam van christen waarmaken.
Laten we bidden…

Heer, onze God,
Gij wilt Licht zijn voor alle volkeren.
Geef dat steeds meer mensen uw Licht zien stralen,
door Christus, uw welbeminde Zoon en onze Heer. Amen.
            naar Liturgische suggesties 2012

Voorbeden 3

-Bidden wij voor de baby’s
die in de loop van het voorbije jaar werden geboren.
Dat zij kunnen genieten van een veilige thuis
en zo kunnen opgroeien tot flinke en gelukkige mensen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor alle ouders op onze parochie
omdat opvoeden van kinderen niet altijd gemakkelijk is.
Vragen we Gods hulp
opdat ze elke dag opnieuw moedig en geduldig
met hun kinderen op weg zouden gaan.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor alle kinderen
die het niet zo getroffen hebben met hun thuishaven,
en opgroeien in ziekte, honger, angst en geweld.
Dat zij lichtpunten mogen vinden in hun leven.
Laten we bidden…
                                                                                              4-ingen

Voorbeden 4

Bidden wij tot God
die ons steeds nabij wil zijn.

-Kom ons tegemoet God, in Jezus Messias,
en maak van ons toegewijde mensen
die uw Woord bewaren,
uw wil volbrengen
en in doen en laten
van U getuigen als een God, om mensen begaan.
Laten wij bidden…

-Kom ons tegemoet, God, in Jezus Messias,
en maak van ons toegewijde mensen
die steeds de juiste woorden vinden
om te troosten en te bemoedigen
en die daardoor voor anderen
als een geschenk uit de hemel zijn.
Laten wij bidden…

-Kom ons tegemoet, God, in Jezus Messias,
en maak van ons toegewijde mensen
die de kunst verstaan
te genezen wat gekwetst is,
te verwarmen al wat is verkild
en ruimte scheppen
waar men verhard is.
Laten wij bidden…

-Kom ons tegemoet, God, in Jezus Messias,
en maak van ons toegewijde mensen
die gehecht zijn aan wat zuiver is en waar,
die de vrede dienen
en deze aarde met zorg omringen
omwille van nu én later.
Laten wij bidden…

God-met-ons,
zegen deze aarde
en wijd ons toe in waarheid. Amen.
Gerard Kock 

Gebed over de gaven 1

Heer God,
brood en wijn zijn tekenen van leven.
Wij bieden ze U aan als teken dat wij ons, zoals Maria,
willen geven voor de komst van uw Rijk.
Maak ze voor ons tot kracht en leven.
Dit vragen wij U door Jezus Christus, onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

Brood en wijn,
door handen gemaakt,
door handen gedeeld.
Moge het tekenen zijn van onze zorg en liefde voor elkaar
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon, onze Heer. Amen.                                   
4-ingen

Tafelgebed

God en Vader,
wij komen U danken
omdat er vreugde leeft in ons hart.

Wij werden geboren uit de liefde van een vader en een moeder,
wij mogen opgroeien tussen vele broers en zussen,
gedoopt in het water van de heilige Geest.
We komen onze vriendschap vieren
aan de tafel van uw Zoon Jezus.

God en Vader, wij komen U danken.
Wij voelen ons steeds welkom in uw huis
waar Gij stil naar ons kijkt en luistert.
Gij wekt in ons hart nieuw leven.
Uw Geest helpt ons om vrede en verzoening te schenken.
Omdat Gij uw hand op onze schouders legt
en ons nabij zijt als een vader en een moeder,
zingen wij onze vreugde uit met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Zovele jaren na zijn opdracht in de tempel
is Jezus opnieuw op weg naar Jeruzalem.
Hij zal er het paasmaal eten met zijn leerlingen.
Toen Jezus aan tafel zat
bad Hij om de kracht van Gods Geest over het brood en de wijn.
Hij dankte zijn Vader die Hem steeds nabij was gebleven.

            Jezus nam het brood van de tafel,
            brak het in stukken, terwijl Hij zei:
            Neem en eet hiervan gij allen,
            want dit brood is mijn lichaam, mijn leven,
            dat uit liefde gebroken wordt voor u allen.

            En na de maaltijd nam Jezus de beker met wijn en zei:
            Dit is de beker van Gods verbondenheid met u allen,
            de beker van het nieuwe verbond.
            Dit is mijn bloed dat wordt vergoten 
            tot vergiffenis van de zonden.
            Telkens gij eet van dit brood en uit deze beker drinkt,
            denk dan aan Mij, want Ik ben bij u.

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus,
wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Jezus heeft toen aan zijn leerlingen uitdrukkelijk gevraagd
om Hem in deze tekenen en woorden blijvend te gedenken.
En telkens de apostelen, de vrouwen en de nieuwe christenen dit deden,
wisten ze dat Hij als Verrezen Heer in hun midden was.
Jezus verscheen herhaalde malen aan zijn vrienden
met een groet die blijheid bracht:
“Vrede zij u, mijn vrede geef Ik u.
Ik blijf bij u tot aan het einde der tijden.”
Door de doop in zijn Geest
begrepen zij deze groet als een zending.
Zij moesten hun schuilplaats verlaten
en aan de mensen alles vertellen
wat ze van Hem gezien en gehoord hadden.

Ook hier is Jezus aanwezig.
Met heel zijn Kerk, paus en bisschoppen,
levenden en overledenen,
bidden wij om kracht tot leven.

Blijf alle jonge mensen nabij
als zij elkaar vriendschap en liefde geven voor het leven.
Dat wij hen steunen en bemoedigen.
Schenk ons uw Geest
om samen met hen te bouwen aan een wereld
waarin wij uw Zoon herkennen
als bron van licht en vrede.

Leer ons, in navolging van Jezus,
ons brood te delen met velen,
en de wijn van verzoening te schenken.
Dan zal uw Kerk, onze geestelijke thuis,
een kring blijven van vrienden in Jezus’ naam.
Want door Hem, met Hem en in Hem
wordt uw naam geprezen, liefdevolle Vader,
in de eenheid van het heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om één grote familie te vormen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
            Onze Vader…

God, onze Vader,
Gij hebt beloofd dat uw Zoon Jezus zal wederkomen
om ons allen op te nemen in uw Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messi­as, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

Heer, Jezus Christus,
bij uw opdracht in de tempel herkenden Simeon en Hanna U
als Licht voor de wereld.
Laat uw Licht schijnen over ons
en over onze kinderen.
Schenk ons de vrede die de engelen ons in de Kerstnacht toezongen
en maak van ons en onze kinderen mensen van goede wil
die uw vrede waarmaken, overal waar ze komen.
            Die Godsvrede zij altijd met u.
En geven we die met een hartelijk teken ook aan mekaar door.  
 

Lam Gods

Communie

Als kind van Maria en Jozef,
leerde Jezus dat met elkaar het brood delen,
gemeenschap opbouwt.
Ook nu nodigt Hij ons uit om aan te zitten aan zijn tafel,
en biedt Hij Zichzelf aan als voedsel.
            Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1
             
Het kind,
het leven dat je draagt
mag je aan God toewijden,
want het is door Hem gegeven.
 
Het leven dat je draagt
ook in de schoot van de gemeenschap
mag je aan God opdragen,
want het is bestemd
om beeld van Hem te zijn.
 
Alle leven mag je aan God toewijden:
dan moet je nooit alleen de vreugde dragen,
noch de zorgen en de pijn
die het leven met zich meebrengt.
 
Er is dan altijd iemand
aan wie je af kan geven,
iemand die helpt dragen,
iemand die je Licht is
en die richting geeft.
 
Wijd het leven toe aan Hem
die heet: Ik zal er zijn.
Want in het leven dat je draagt
wil Hij gebeuren.                                            
          Carlos Desoete

Bezinning 2

Als ik erover nadenk
voel ik ook
dat Jezus eigenlijk het mooiste geschenk is
dat Gij ons hebt kunnen geven, God.
In Hem is uw liefde zichtbaar geworden
en hebt Gij duidelijk gemaakt
dat Gij van elke mens houdt op een unieke manier.
Geef mij de durf
mezelf en onze kinderen aan Jezus toe te vertrouwen.
Maak van mij een profeet van uw liefde en uw tederheid
en laat mij aan iedereen vertellen
over de vreugde van mijn geloof!                           
                        Erwin Roosen

Bezinning 3

Wat zou het leven zijn zonder kinderen?
Zij hebben nog iets van het begin van de schepping.

Een kind ontwapent,
het brengt vrede,
het vertedert je,
het brengt je aan het lachen,
het leert je opnieuw spelen.

Jezus benadert de mensen als een kind:
ongedwongen, spontaan, open.
Hij bekijkt ons met de ogen van een kind.
Laten wij met diezelfde ogen leren zien.
naar federatie Kana

Bezinning 4

Simeon en Hanna

Twee mensen, diepgelovig, vol vertrouwen
en getekend door het leven.
Hun geluk kon niet op
toen ze met eigen ogen zagen
dat Gods belofte in Jezus waar werd.
Vanuit hun gelovig vertrouwen
spraken ze hun verwachting en hun dank uit.
Ze zagen in dat Jezus zijn naam “God redt”
in woord en in daad zou gaan waarmaken.
Ondanks alle pijn en moeite die het Hem kostte,
zou Hij niet teleurstellen.
Voor hen beiden wordt Hij hun levensvervulling.

Simeon en Hanna: ze zijn mensen als wij.
Hun diepe verwachtingen geven richting aan hun leven.
Ze kennen de pijn van het leven,
maar ze blijven uitzien naar redding.
Ze spreken uit dat het leven hen niet kan klein krijgen,
omdat ze blijven geloven, omdat ze blijven vertrouwen.
Ze zijn geworteld in de geschiedenis.
Van daaruit wisten ze dat het licht over hen zou opgaan.
Gelovenderwijs zijn ze ervan overtuigd,
dat dat licht niet alleen voor hen zou schijnen,
maar voor iedereen, voor heel onze wereld.

Simeon en Hanna: ze zijn voor ons een voorbeeld.
Ook wij worden uitgedaagd om te blijven uitzien.
In ons mistige en soms donkere bestaan,
zal eens een licht opgaan. Meer nog:
we mogen zelf dat licht zijn voor elkaar.
Het is onze taak om – vanuit ons geloven –
licht, vrede en geluk te worden voor anderen.
Dan zal Gods genade ook op ons rusten.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

God, Bron van alle leven,
uw Zoon Jezus kwam op de wereld als Licht
voor kleine en grote mensen.
Moge zijn Woord en zijn liefde voor de mensen
ons hart raken en verwarmen,
zodat wij deze kinderen
en alle mensen die we ontmoeten,
laten delen in ons geloof en onze vreugde
dat Gij van ons houdt
Dit vragen we U voor vandaag
en alle dagen van ons leven. Amen.
Federatie Kana

Slotgebed 2

Goede God,
Jezus is het Licht op onze weg.
Laat zijn Licht in ons groeien:
een vlam van liefde voor elke mens,
een sprankeltje zon voor wie het soms moeilijk heeft,
een teken van hoop, elke dag opnieuw.
Zo worden wij allemaal gelukkige mensen. Amen.
naar Sint-Paulusparochie

Zegeningsgebed en kinderzegen


Jezus zei: “Laat de kinderen tot mij komen” en Hij zegende hen.
Op het eind van deze viering
willen ook wij al onze kinderen zegenen.
Graag nodig ik de dopelingen met hun ouders en alle kinderen uit
hier vooraan te komen om deze zegen te ontvangen.

Ouder of catechist:
Heer, onze God,
wij leggen de namen van onze kinderen in uw gezegende handen.
Schrijf ze daarin op en vergeet ze niet.
Houd onze kinderen vast als wij ze moeten loslaten
en zij hun eigen weg door het leven gaan.
Dat zij mogen voortstappen op stevige grond
en de levensstijl
die Gij ons hebt voorgeleefd
niet verlaten.
In uw gezegende handen
leggen wij de namen van onze kinderen.

Priester:
Heer Jezus,
uw liefde voor de kinderen is zo groot
dat wie hen opneemt, U opneemt.
Verhoor onze gebeden voor deze kinderen
Blijf hun grote Vriend, hun leven lang.
Maak door deze vriendschap het beste in hen wakker.
Zegen hen en bewaar hen in uw liefde. Amen.
                                               4-ingen
Zending en zegen 1

In het kleine Kind Jezus
zagen Simeon en Hanna de vervulling van Gods belofte.
Moge deze viering voor ons een dergelijk teken van hoop zijn.                
Daartoe worden wij gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Liturgische suggesties
Zending en zegen 2

Zoals Simeon destijds hebben ook wij vandaag de Heer ontmoet.
Licht voor alle volken wil Hij zijn.
Laten wij dankbaar zijn
voor het heil dat aan ons geschiedt,
en vol vreugde de weg van Jezus gaan.                                                      
Daartoe worden wij gezonden en gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Liturgische suggesties
Zending en zegen 3

Wij hebben ons in deze viering gelaafd
aan de Bron van alle licht en warmte.
Vol vreugde willen wij de weg van Jezus gaan
en licht zijn voor alle mensen die wij ontmoeten,
gezegend door + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
                                     Liturgische suggesties

 

 

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie met de tags . Bookmark de permalink.