Ons Heer Hemelvaart A 2008

Begroeting

Welkom in deze viering op het hoogfeest van Ons Heer Hemelvaart.
Deze feestdag leert ons iets over onze thuiskomst bij de Vader
zoals Jezus eens thuiskwam bij zijn Vader.
Deze dag wil ons ook doen nadenken over onze inzet
voor het heilsgeluk van anderen.
Laten wij daarom God danken
dat wij bij Hem mogen thuiskomen
en mogen meewerken aan zijn wereld van liefde en vrede
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Hemelvaart wijst naar boven.
Automatisch kijk je naar omhoog.
Dat deden de leerlingen van Jezus ook.
Zij volgden Hem met hun ogen
tot Hij achter het wolkendek verdwenen was.
Ze bléven Hem verbouwereerd en aan de grond genageld, nastaren.
Maar de vraag:
‘Wat staan jullie toch naar de hemel te kijken?’,
zet hen nogal cru weer met beide voeten op de grond.
Steek nu maar zelf de handen uit de mouwen,
is de boodschap.

Vergevingsmoment

Heer,
Gij hebt aan uw leerlingen gevraagd om van U te getuigen.
Helaas, vaak staan wij met onze mond vol tanden.
Wat zou de wereld er anders uitzien
als wij elke dag zouden leven zoals Gij van ons verlangt.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
uw liefde voor alle mensen mogen wij doorgeven,
maar vaak fungeren wij eerder als barrière
dan als doorgeefluik.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
wij zijn geroepen tot verantwoordelijkheid voor uw schepping
en uw mensen te laten groeien naar uw beeld en gelijkenis.
Maar ons denken en doen zijn vaak meer op onszelf gericht:
waarvan wij het meest profijt hebben, dat krijgt voorrang.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

God,
met Zijn leerlingen
zijn wij vandaag getuige van Jezus’ Hemelvaart.
Hij sloeg daarmee een brug tussen de hemel en de aarde.
Geef ons de kracht
hiervan te getuigen
en in zijn voetspoor te treden.
Vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.


Lezingen
Luisteren wij nu naar de lezingen die ons oproepen
tot wereldwijde zending om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Eerste lezing (Handelingen 1,1-11)
Uit de Handelingen van de Apostelen

1        Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2        tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3        Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4        Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5        immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6        Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7        Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8        maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’
9        Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10 Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11 die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef. 1, 17-23)
Uit de brief van de heilige apostel Petrus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17
       Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen.
18       Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept, hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19       en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20       heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21       hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22       Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23       die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 28,16-20)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

16       In die tijd trokken de elf leerlingen naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had aangewezen.
17       Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën,
sommigen twijfelden.
18       Jezus kwam op hen toe en zei:
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19       Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
20       en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld.’

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de Zoon
die zetelt aan de rechterhand van de Vader,
en met zijn Geest ons nabij wil zijn.

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was een mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de Heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid.
Amen.


Voorbeden

– Bidden wij om daadkracht voor hen
die afwachtend naar de hemel staren
en hun krachten sparen voor later.
Dat zij, hier en nu,
gaan doen wat hun hart hun ingeeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om meer vertrouwen voor hen
die slechts omzien naar wat voorbij is
en zweren bij het verleden.
Dat zij oog krijgen voor de kansen van deze tijd
en de goede wil van zoveel mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om doorzettingsvermogen voor hen
die zich, in het groot of in het klein,
inzetten voor een samenleving
waarin elke mens tot zijn recht komt.
Dat zij de waardering en de steun krijgen
die zij verdienen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om bemoediging voor hen
die in ontwikkelingswerk
hun beste krachten wijden aan medemensen ver weg.
Dat Gods zegen mag rusten op hun werk.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap
die het werk van Jezus wil voortzetten.
Dat wij de hoop onder de mensen levend houden
en zo bijdragen aan de komst van Gods Rijk.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Gebed over de gaven

Hemelse Vader,
met U verenigd
blijft Jezus werkzaam
in het teken van brood en wijn.
Geef dat wij, met Hem verbonden,
gaande houden wat Hij begonnen is.
Dit vragen we U door Jezus,
die met ons is en blijft, altijd. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig…

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredewens

Heer Jezus, wij vieren vandaag dat Gij thuis gekomen zijt in de hemelse vrede.
Wij zijn nog ver daarvan verwijderd.
Groot is de verdeeldheid in onze kerken, in ons land, in de wereld:
arm tegenover rijk,
machtigen tegenover machtelozen…
soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wees met ons als wij daaraan iets willen doen;
beziel onze mond, onze handen en voeten
tot boodschappers van uw vrede op aarde.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer heeft gezegd:
het is goed voor U, dat Ik heenga.
Hij hoopt dat wij de tekenen verstaan,
die Hij achterliet: Brood en Beker,
voedsel op onze levensweg.
Gelukkig zij…

Bezinning

Ik zie de hemel opengaan
de aarde in het licht van mensen die elkaar zien staan
Gods eigen aangezicht.
Ik zie de wereld omgekeerd
het laagste bovenaan
het ongeziene in het licht
uit niets groeit Gods bestaan.

Ik zie het lang beloofde land
waar alles wordt gedeeld
van grond en licht
van steen tot brood
wij zijn Gods evenbeeld.

Ik zie de aarde vol van vrede
de on- geest weg geleefd.
Ontmaskerd staan wij voor elkaar
en zie:
de vrede leeft.
Jan van Opbergen


Slotgebed + zegen

Jezus, mens geworden onder ons,
wij vieren vandaag
dat Gij zijt thuis gekomen bij uw en onze Vader.
Hier op aarde zijn wij nog ver van huis.
Soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wij bidden u:
geef dat wij in de kracht van de Geest,
levende getuigen van Hem mogen zijn,
volgelingen die op weg gaan
om zijn werk vruchtbaar verder te zetten.
Dat wij, op weg hiervandaan,
daartoe begenadigd en gezegend zullen worden:
dat mogen wij elkaar van harte toewensen,
in de naam van + de Vader, en de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.