O.H. Hemelvaart A 2014

 
Begroeting

Van harte welkom bij dit samenzijn op Hemelvaartsdag
dat wij in het teken plaatsen van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Het Feest van Ons Heer Hemelvaart is een speciaal feest.
Het brengt ons een verhaal over God die altijd dicht bij ons is
en tegelijk weten we dat wíj zijn werk op aarde moeten verder zetten.
De apostelen, die Jezus hadden gekend, ondervonden
dat ze nu zelf aan de slag moesten.
Zo ook wij.
We dienen op zoek te gaan naar wat Jezus ons
aan woorden en voorbeelden heeft nagelaten.
En daardoor geïnspireerd
moeten we ons engageren voor de zaak van God en Jezus.
De God van liefde heeft ons nodig:
wij moeten Hem helpen.
Wie zo op weg gaat,
krijgt Gods Geest mee als Helper.

Vergevingsmoment 1

Hemelvaart roept ons op om er vaart achter te zetten,
om er op uit te trekken en het goede nieuws te verkondigen.
Omdat ons dat niet altijd lukt
vragen wij God en elkaar om ontferming.

-Heer, wij zijn geroepen
om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen
voor onze medemensen en heel uw schepping.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekort geschoten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, wij zijn geroepen
om de zending die Gij ons hebt toevertrouwd,
waar te maken.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekort geschoten.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, wij zijn geroepen
om uw liefde zichtbaar te maken.
In de noden en vragen van mensen rondom ons,
kunnen wij U horen, God.
Vergeef ons wanneer we hierin zijn tekort geschoten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons gebrek aan durf en overtuiging vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.

Gebed om ontferming 2

God, met de opdracht die Gij ons toevertrouwt voor ogen
bidden wij U om ontferming.

-Geef ons helderheid van geest.
Laat ons wijze, verstaanbare en bemoedigende woorden spreken.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Geef ons open ogen
die zien wat goed en hoopvol is,
maar die ook durven zien waar het fout loopt.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Geef ons een luisterend oor
dat de stem van andermans hart verstaat.
Zo wordt iets van uw hemel op aarde zichtbaar.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God, wij blijven hopen en bidden
dat iets van U herkenbaar wordt
in ons spreken en ons zwijgen,
in ons doen en laten,
vandaag en elke dag opnieuw. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en Schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

Wij danken U, God,
voor Jezus
die, door dood en duisternis heen,
volheid van leven vond bij U.
Beziel ons met wat Hem bewogen heeft:
te leven met een hart voor anderen.
Maak ook ons leven, geënt op het zijne,
vruchtbaar in woord en werk
tot vrijheid en vrede van velen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer God,
wij geloven dat verrijzenis en hemelvaart
tekens zijn van uw oneindige liefde.
Vermeerder dat vertrouwen in uw liefdevolle goedheid.
Gij weet dat wij hier samenkomen
om te doen wat Hij heeft gedaan
die Gij ons gezonden hebt
als toonbeeld en kracht voor allen.
Laat door ons ook anderen ervaren
hoe goed Gij zijt voor wie U zoeken. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar de lezingen die ons oproepen
om de Blijde Boodschap te verkondigen, wereldwijd.

Eerste lezing (Hand.,1,1-11)
Uit de Handelingen van de Apostelen

1           Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2           tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3           Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4           Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5           immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6           Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7           Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8           maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria, en tot het uiteinde van de aarde.’
9           Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10         Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11         die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef. 1, 17-23)

Uit de brief van de heilige apostel Petrus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17         Moge de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven, om Hem echt te kennen.
18         Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19         en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20         heeft Hij betoond in Christus, toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21         hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22         Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23         die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt. 28, 16-20)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Mattheüs

16        In die tijd trokken de elf leerlingen naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had aangewezen.
17         Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën,
sommigen twijfelden.
18         Jezus kwam op hen toe en zei:
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19         Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
20         en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld.’

KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de Vader, onze God.
Hij, de oorsprong van het leven,
kent alle mensen bij hun naam.

Ik geloof in Jezus Christus, onze Heer.
Mens geworden en gestorven,
verrezen in Gods heerlijkheid.

Ik geloof in de heilige Geest, onze kracht.
Hoop en vrede voor de toekomst.
Gods liefde schenkt Hij steeds opnieuw.

Ik geloof in de Kerk van Christus, wereldwijd.
Mensen door God geroepen
om te doen zoals Jezus deed. Amen.

Voorbeden 1

-Bidden wij  voor mensen, ver weg of dichtbij,
die alle hoop hebben verloren,
omdat ze gebukt gaan onder de zorgen van elke dag.
Dat zij hieraan niet ten gronde gaan maar het mogen uithouden.
Dat zij mogen heropleven.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor al die vrouwen en mannen
die moed en kracht uitstralen in hun leven.
Dat zij ons mogen voorgaan in het geloof
dat het leven het wint van de dood.
Dat wij zo samen toekomst mogelijk maken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Danken wij God voor mensen die,
hoe dan ook, toekomst scheppen voor anderen.
God, zij helpen mee om uw hemel op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij voor hen bidden…

-Danken wij God voor mensen
die zich inzetten voor een warmhartige samenleving.
God, zij helpen mee om uw hemel op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij voor hen bidden…

-Danken wij God voor mensen
die niet afwachtend naar de hemel blijven staren,
maar oog en aandacht hebben voor wat er omgaat in anderen.
God, zij helpen mee om uw hemel op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij voor hen bidden…

Gebed over de gaven 1

God,
samen aan tafel gaan,
hetzelfde brood eten en uit dezelfde beker drinken,
is zeggen dat we bij elkaar horen
en het voor elkaar willen opnemen.
Zo kan Jezus, telkens weer,
als Bevrijder verrijzen,
en ons oproepen om in zijn Geest met elkaar om te gaan,
ons in te zetten voor vrede
en om anderen te helpen opstaan.  Amen.

Gebed over de gaven 2

Brood en wijn, Heer, liet Jezus ons na
als tekens van zijn lichamelijk bestaan tussen ons.
Maak dat wij, telkens als wij samenkomen rond brood en wijn,
mogen proeven van de kracht en het geloof die Hem bezielden
opdat wijzelf hoopvolle mensen zouden zijn voor anderen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
Schepper en Bevrijder,
Herder van mensen, Licht en Leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn Boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil,
mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredeswens

40 dagen lang klonk uit Jezus’ mond
dezelfde groet: “Vrede zij u!”
Nu is zijn leven in vrede tot voltooiing gekomen.
Geef ook ons, Heer,
de vrede waarnaar wij verlangen
en die bestemd is voor alle mensen.
Die vrede van de Heer zij met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

Jezus werd herkend aan het breken van het brood.
Moge ook wij Hem herkennen als Hij tot ons zegt:
‘Kom aan tafel, want Ik breek Mijzelf tot voedsel voor u.’
Heer, ik ben niet waardig….

Bezinning 1

Christus is ten hemel opgevaren,
maar hij is niet weggevaren.
Sta niet te staren naar de hemel omhoog,
Zie om je heen.
Die hemel is hier beneden,
overal waar mensen voor jou liefde worden:
mensen die je troosten als je bedroefd bent,
die je helpen als je niet meer verder kunt,
die je vergeven en je een nieuwe kans bieden,
die enthousiast zijn en je aansteken om het goede te doen,
die geduld met je hebben, zacht en mild zijn,
die je trouw blijven.
Echte vrienden die je niet in de steek laten,
die vrede brengen en goedheid uitstralen,
die weten van liefde
en van je houden waar je ook bent en wat er ook gebeurt…
Zij lijken hier op aarde op Jezus in de hemel.

Bezinning 2

Je hoort een stem die zegt:
ik ben er.
Ik ga met je mee.
Je kijkt om je heen
en je ziet een mens die je toelacht,
ogen die je moed geven,
een hand die je vasthoudt:
jij telt mee !

Je wordt dan warm vanbinnen.
God gaat steeds mee in mensen….

Soms zijn anderen moe, ongelukkig, alleen.
Dan kan ik warmte geven als vuur.
‘Vuur brengen’ is niet gemakkelijk.
En toch droomt God ervan
dat iedere mens de andere verwarmt.
Hij houdt van iedere mens.

Vuur is Jezus komen brengen,
kracht, licht,
om kleur te geven aan het donker,
om ons te ontdooien
en de weg te vinden naar elkaar.

Heer,
geef mij iedere dag opnieuw
een kleine vonk van uw vuur.
Want wij zijn de aanstekers van uw heilig Vuur.

Slotgebed

God van hemel en aarde,
voor ons is hier op aarde een taak weggelegd.
Gesterkt door uw Woord en Brood,
durven wij onze menselijke beperktheden overschrijden
en ons inzetten voor Jezus’ opdracht.
Ga met ons mee, als wij uw Boodschap verkondigen
en moge wij, zoals uw Zoon, ooit bij U thuiskomen. Amen.
naar Levensecht

Zending en zegen

‘Blijf niet naar de hemel staren’, zo worden we aangemaand,
‘maar zie om naar de wereld waarin Jezus’ werk moet worden voortgezet’.
Wij mogen en kunnen op weg gaan om,
vervuld van die Geestkracht,
te doen wat Jezus ons heeft voorgeleefd.
Wij kunnen blij en doortastend werken
aan die wereld die Hem voor ogen stond.
Al wat daartoe nodig is, mogen wij elkaar verwachtingsvol toewensen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.