Nieuwjaar – Moeder Gods B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
Moeder Gods
Nieuwjaar 2012


Begroeting

Laten wij Gods zegen afsmeken, niet alleen over dit samenzijn
maar ook over het hele jaar dat voor ons ligt: in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord 1

Vannacht sloten we het voorbije jaar af.
Met gemengde gevoelens misschien.
Dankbaar om de liefde en de vreugde die ons te beurt viel.
Met pijn in het hart
voor verlies, tegenslag,
conflicten die niet opgelost geraakten.

Vandaag legt God een nieuw jaar in onze open handen,
een nieuwe toekomst als een opdracht om,
met al wat we aan mogelijkheden ter beschikking hebben,
er het beste van te maken,
tot eer van Hem die Liefde is,
in dienst van allen met wie we ons verbonden weten,
dichtbij en veraf.
Op Nieuwjaar viert de Kerk ook het feest van de Moeder Gods,
zij die door God uitverkoren werd als moeder voor zijn Zoon
en tevens onze moeder.

Openingswoord 2

Bijzonder welkom op deze eerste dag van het nieuwe jaar.
Want wat kunnen wij beter doen
bij deze overgang van oud op nieuw
dan samenkomen voor Gods aangezicht.

God spreekt ons zijn heil en zegen toe
in dat onooglijk Kind in de kribbe,
geboren uit een simpel Palestijns meisje,
in een schuilplaats in het open veld,
onder de sterren van een geruisloze nacht.
Zo liet Hij voor ons een Kind geboren worden
als teken dat Hij ons nabij wil zijn op onze levenstocht naar morgen.

Laten wij dit nieuwe jaar beginnen in de juiste stemming:
zuiver en puur, gelouterd door Gods ontferming.

Vergevingsmoment 1

Omdat we, met al het terugblikken van de afgelopen weken,
heel goed beseffen dat wij vaak fouten maken,
vragen wij de Heer nu eerst om vergeving.

– Heer, Gij die ons zegent,
die ons hart en al onze goede bedoelingen kent,
maar ook onze tekortkomingen,
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, Gij die ons tot zegen zijt,
Gij die als mens onder ons hebt geleefd,
Gij die onze aarzelingen en belemmeringen kent,
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, Gij die ons met uw Geest nabij zijt,
die ons leven doordringt en ons kracht geeft,
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden naar eeuwig leven. Amen.
naar Herent


Vergevingsmoment 2


Gods zegenende aanwezigheid valt ons ten deel
en is tastbaar geworden in de geboorte van zijn Zoon.
In Hem is Hij ons nabij.
Dagelijkse beslommeringen, onrust en onvrede kunnen echter
onze ontvankelijkheid voor Gods nabijheid in de weg staan.
Daarom bidden wij om vergeving en om Gods ontferming.

– Heer, wanneer wij voorbijlopen aan uw voortdurende aanwezigheid en zorg
en U daardoor tekort doen,
Heer, ontferm U dan over ons.

– Christus, wanneer wij ons afsluiten voor uw bevrijdend Woord
en onze oren enkel openhouden voor wat ons aangenaam in de oren klinkt,
Christus, ontferm U dan over ons.

– Heer, wanneer wij niet geloven
in een nieuwe hemel en een nieuwe aarde
waar vrede en gerechtigheid heerst voor alle mensen,
maar waarvoor we zelf flink de handen uit de mouwen moeten steken,
Heer, ontferm U dan over ons.

Moge de almachtige God zich over ons ontfermen,
onze fouten vergeven
en ons eens geleiden tot eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

God, bron van ons bestaan,
een nieuw jaar is begonnen.
Een jaar om verder te bouwen aan de komst van uw Rijk
hier in deze wereld.
Wij bidden U:
leid ons op de weg naar U en blijf ons nabij
zoals Gij ons tot hiertoe nabij zijt geweest in Jezus,
onze Weg, onze Waarheid, ons Leven voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Herent

Openingsgebed 2

Gij, God, die voor ons tegelijk
Moeder en Vader wilt zijn,
zie ons hier bijeen, bij de wisseling van oud naar nieuw.
In gespannen verwachting en vol vertrouwen
gaan wij het nieuwe jaar tegemoet.
Laat aandacht en fijngevoeligheid
kenmerkend zijn voor onze omgang met de anderen.
Moge gerechtigheid en vrede ons levenspad opfleuren.
Zegen iedere dag die Gij ons geeft
zodat wij groeien in onderlinge liefde,
vandaag, dit jaar, uw eeuwigheid lang. Amen.

Lezingen

De lezingen belichten de verschillende aspecten
die nieuwjaarsdag in de liturgie heeft.
De eerste lezing is een wens
van heil en zegen voor het nieuwe jaar.
In de tweede lezing horen wij de enige tekst van Paulus
waarin hij de moeder van Jezus vermeldt.
Het is vandaag immers ook het feest van de moeder Gods.
En het evangelie herinnert ons eraan
dat het precies een week geleden Kerstmis was:
op de achtste dag na zijn geboorte
wordt het kind besneden en ontvangt het de naam Jezus.

Eerste lezing (Numeri 6,2-27)

Uit het boek Numeri

22       De Heer sprak tot Mozes:
23       `Zeg tegen Aäron en zijn zonen: Als u de Israëlieten zegent, doe het dan met deze woorden:
24       `Moge de Heer u zegenen en behoeden!
25       Moge de Heer de glans van zijn gelaat over u spreiden en u genadig zijn!
26       Moge de Heer zijn gelaat naar u keren en u vrede schenken!”
Als zij zo mijn naam over de Israëlieten uitspreken, zal Ik hen zegenen.’

KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Galaten 4,4-7)

Uit de brief van de H. apostel Paulus aan de Galaten

4        Toen de volheid van de tijd gekomen was,
heeft God zijn Zoon gezonden,
geboren uit een vrouw, geboren onder de wet,
5        om hen die onder de wet stonden vrij te kopen,
opdat wij de rang van zonen zouden krijgen.
6        En dit is het bewijs dat u zonen bent:
God heeft de geest van zijn Zoon in ons hart gezonden,
die roept: Abba, Vader!
7        U bent dus geen slaaf meer, maar zoon;
en als u zoon bent, dan ook erfgenaam, door toedoen van God.

KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lucas 2,16-21)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

16       Haastig gingen ze erheen en vonden Maria en Jozef,
            en het kind dat in de voerbak lag.
17       Toen ze het zagen, maakten ze bekend wat hun over dit kind was gezegd.
18       Allen die het hoorden stonden verbaasd over wat hun door de herders werd gezegd.
19       Maria bewaarde dit alles in haar hart en dacht erover na.
20       De herders keerden terug.
            Zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij hadden gehoord en gezien;
het kwam overeen met wat hun was gezegd.
21       Een week later, toen de tijd gekomen was dat Hij besneden moest worden,
            kreeg Hij de naam Jezus,
die door de engel was genoemd
voordat Hij in de moederschoot werd ontvangen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

 Bij het begin van het nieuwe jaar
willen wij, terugkijkend naar wat achter ons ligt, dank zeggen.

– Ik dank U, God,
voor alles wat ik van anderen mocht ontvangen,
voor mensen die met mij verbonden waren,
die trouw zijn geweest in hun zorg en liefde,
die mijn verdriet hebben gedeeld,
die mij hebben laten delen in hun geluk.
Laten wij voor hen bidden…

– Ik dank U, God,
voor allen die in stilte aan mij hebben gedacht,
voor hen die attent waren in de kleinste, dagelijkse dingen,
mensen die konden troosten,
mensen met een hart vol barmhartigheid en verzoening.
Laten wij voor hen bidden…

– Ik dank U, God,
voor allen die mij konden bezielen,
mensen die een bevrijdend woord konden spreken,
mensen die konden luisteren,
mensen die zomaar nabij waren,
mensen die mij rust konden geven.
Laten wij voor hen bidden…

– Ik dank U, God,
voor mensen voor wie ik iets mocht betekenen,
mensen die mijn liefde durfden ontvangen
mensen die op mij konden wachten,
mensen die me een kans hebben gegeven,
mensen die konden vergeven.
Laten wij voor hen bidden…
G. Zuidberg

Voorbeden 2

Laten wij bidden
tot Hem die een God van mensen wil zijn,
die met ons meetrekt, de toekomst tegemoet.

– Bidden wij voor allen
die vol goede moed het nieuwe jaar ingaan.
Voor hen die grootse plannen hebben,
vastbesloten ze ten uitvoer te brengen.
Dat hun enthousiasme verder reikt
dan hun eigen, kleine kring
en dat hun daadkracht hun eigenbelang mag overstijgen.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen
die tegen het nieuwe jaar opzien,
voor hen die een dierbare missen,
voor hen die eenzaam zijn
of lijden onder de leegte van hun bestaan.
Dat zij mensen mogen ontmoeten
die hen bij de hand nemen
en hen de zin van het leven
en het geloof in henzelf doen hervinden.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor allen
die gebukt gaan onder het geweld van oorlog en onderdrukking,
voor hen wier leven getekend is
door ziekte, verslaving of uitzichtloosheid.
Dat met Gods hulp en de inspanning van velen
hun lot dit jaar ten goede mag worden gekeerd.
Laten wij bidden…

– Bidden we tenslotte voor onszelf.
Dat we in dit nieuwe jaar mogen voortgaan op de goede weg
en dat we er voor elkaar zouden zijn,
dankbaar voor elke dag die God ons geeft.
Laten wij bidden…

God, bewaar ons in dit nieuwe jaar
en maak ons steeds meer tot mensen naar uw hart. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 3

Moge het jaar dat voor ons ligt,
overvloedig door God gezegend worden.

– God, zegen dit jaar al uw mensenkinderen
met welzijn en geluk.
Moge alles wat wij voor onszelf wensen,
ook anderen gegund zijn.
Laten wij bidden…

– God, zegen dit jaar onze aarde met mensen
die bekommerd zijn om haar leefbaarheid.
Moge de zorg voor een gezond milieu
de broodnodige aandacht krijgen.
Laten wij bidden…

– God, zegen dit jaar allen
die Jezus’ ideaal tot het hunne maken,
die durven dromen van een nieuwe wereld,
een wereld naar uw hart.
Moge zij door hun manier van leven
uw Rijk dichterbij brengen.
Laten wij bidden…

– God, zegen dit jaar deze geloofsgemeenschap
met samenhorigheid en nieuw elan.
Moge de wijze waarop wij ons Kerk-zijn beleven,
stimulerend zijn voor anderen.
Laten wij bidden…

God,
moge iedereen U in het komende jaar
ervaren als een God-met-ons. Amen.
Gerard Kock

Gebed over de gaven 1

Gij, God, die voor ons tegelijk
Moeder en Vader wilt zijn,
uit U zijn wij geboren, naar U leven wij toe.
Daarom vieren wij hier, met brood en beker,
de liefdesband die ons bindt met U en met elkaar.
Zie welwillend neer op deze gaven,
neem ons voor altijd op in uw goedheid
en schenk ons overvloedig uw zegen
vandaag, dit jaar, uw eeuwigheid lang. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer,
eens op een avond
hebt Gij aan brood en wijn
een heel nieuwe betekenis gegeven.
Gij hebt ze uit het dagelijks bestaan getild,
en tot uw eigen leven gemaakt.
Wil ook nu onze gaven
tot uw leven maken,
opdat ze voor ons oorsprong en kracht mogen worden
tot een nieuw begin,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Tafelgebed

Heer, onze God,
schepper van hemel en aarde,
wij danken U
voor alles wat leeft en ademhaalt,
voor het licht van deze dag,
voor het geluk en de liefde
die in ons midden ontstaan;
voor mensen die, zoals Gij,
ons trouw blijven in dagen van lief en leed.
Wij zeggen U dank voor die ene mens,
Jezus van Nazareth, uw Zoon.
Hij is uw evenbeeld
omdat Hij er is voor de minste van de mensen.
Hij is er ook voor hen
die het goed hebben in dit leven,
door hen voor te gaan
in een leven van dienstbaarheid tot in de dood.
Daarom zeggen wij U van harte dank
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

Roep ons op, Vader,
om heilig en goed te zijn
zoals het uw wil is geweest
op de dag dat Gij de mens geschapen hebt;
dat wij worden zoals Gij:
liefde die de wereld schept en draagt
en die zo rijk is dat zij overstroomt in allen.

Roep ons op,
tot gehoorzaamheid en nederigheid;
doe ons luisteren, maak ons aandachtig
voor het woord van Jezus Christus,
die mens geworden is om U te dienen,
die gehoorzaam was tot het uiterste
en daarom,
sinds zijn dood, verrijzenis en hemelvaart
verheerlijkt wordt
door allen die zijn naam dragen.

Roep ons op door uw scheppend woord, Vader,
tot kracht en sterkte,
dat wij elkaar elke dag opnieuw
kunnen bezielen en dragen,
zoals Gij ons draagt en in leven houdt;
dat wij, zoals uw Zoon,
een steun kunnen zijn
voor alle zwakken en eenzamen op onze weg;
dat wij, gesterkt door zijn woord en brood,
elkaar kunnen dragen in uren van nood,
als ons kruis zwaar wordt en wij hulp nodig hebben.

Roep ons op, Vader,
tot één gemeenschap
door deel te hebben aan
het lichaam en het bloed van uw Zoon.

Roep ons tot gemeenschap met Hem
in het brood dat Hij dankbaar heeft gebroken
met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam voor u.”

Roep ons op tot gemeenschap met Hem
in de beker die Hij dankbaar heeft gezegend
en rondgereikt met de woorden:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Roep ons op, God van liefde,
tot dankbaarheid voor de gemeenschap met U,
met elkaar en met alle mensen
die ons tot hier hebben geleid;
die nog met ons meegaan
in geloof, hoop en liefde,
of die ons blijven begeleiden
vanuit uw heerlijkheid
waarheen zij ons zijn voorgegaan.

Roep ons op, Vader,
tot de volle menselijkheid
van uw zoon Jezus Christus,
die de zieken geneest,
de zonden vergeeft,
de hongerigen spijzigt,
de kleinen tot zich roept,
en voor iedereen woorden heeft
van eeuwig leven;
die ons zijn Geest zendt
om de weg vrij te maken
naar vrede en geluk onder de mensen.
Daarvoor blijven wij U danken
en verheerlijken:
met en door Christus de Heer,
vandaag en alle dagen die U ons geeft. Amen.

Onze Vader

Dankbaar om het nieuwe jaar dat ons wordt aangereikt
bidden wij tot de Gever van alle goeds:
Onze Vader,…

Laten wij ons in het komende jaar
niet blindstaren op het koude, op het negatieve.
Laten wij mens en natuur, en al wat ons levenspad kruist,
zien als iets wat ons wordt aangereikt door Gods hand,
als een geschenk om dank te zeggen,
als een opdracht om er het beste van te maken.
Dan zullen wij vol vertrouwen
mogen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredewens

Heer, sluit onze mond voor woorden van geweld en macht.
Laten wij woorden spreken van liefde en bemoediging.
Zuiver ons hoofd van gedachten of oordelen die medemensen kleineren,
vul het met gedachten van goedheid en waardering.
Laten wij medemensen tegemoet treden met open handen
die kunnen geven en ontvangen.
Heer, moge onze voeten de weg van vrede gaan
om uw vrede uit te dragen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
Laten wij die vrede van harte aan elkaar toewensen.

Lam Gods

Communie

In brood en wijn,
in woorden van mensen,
heeft God zich uitgesproken en gegeven.
Wij willen doen zoals Hij gedaan heeft.
Dan zal zijn gedachtenis onder ons blijven leven.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Nieuwjaarswensen hebben een voorkant:
een façade van parfums en kussen,
van geschenkverpakkingen
en gezichten in hun allervriendelijkste plooi.

Nieuwjaarswensen hebben ook een achterkant:
dat beetje goede wil en heel veel machteloosheid,
dat beetje hoop, en ook wat schrik,
dat beetje weemoed, en heimwee naar elkander
en naar woorden die nooit gesproken worden.

Nieuwjaarswensen zouden ook een binnenkant moeten hebben…

Nieuwjaar is de smalle loopplank tussen verleden en toekomst,
tussen het vertrouwde en het onbekende,
tussen de kade en het schip,
tussen de haven en de zee.
Nieuwjaar is inschepen,
niet als toeristen voor een cruise,
maar als bemanning
om met vele anderen het schip varend te houden,
op koers naar zijn bestemming.

Nieuwjaar is durven geloven dat het morgen anders is dan vandaag,
is durven geloven dat dit schip van de aarde een bestemming heeft
en gedragen wordt op de oneindigheid van Gods liefde.

Nieuwjaar is – even maar – de handen vouwen
en die oneindigheid voelen, en zeggen:
“In Gods naam… wij varen!”


Bezinning 2

God,
een jaar is weer voorbij.
Ik denk aan uw goedheid,
aan de vele mensen die mij gelukkig hebben gemaakt,
aan de momenten waaraan ik vreugde heb beleefd.

Heb dank Heer,
om uw liefde die ik niet kan missen
en waardoor ik mij zo klein weet.
Om de genegenheid van anderen,
om de mogelijkheid mijn krachten
in dienst te stellen van mijn medemensen.

Pijn, verdriet en moeilijke dagen
zijn niet uitgebleven
en toch is dit voorbije jaar
de moeite waard geweest om te leven.

Om dat alles, Heer, zeg ik U dank,
honderdvoud
en ik vraag uw zegen over dit nieuwe jaar.
naar Erik Stijnen

Bezinning 3

Ik wens je van harte
dat je minstens één mens mag hebben bij wie je geborgen bent,
in wie je vertrouwen stelt
en bij wie je thuis kan zijn.

Ik wens je van harte
dat je minstens elke dag één fijn moment mag beleven:
een ontmoeting, een lach, een aanmoediging,
een uitgestoken hand, een blik vol begrip,
iets goeds, iets schoons, iets teders,
iets dat je boeit,
iets waarbij je herademt en nieuwe moed krijgt,
iets waarbij je gaat zingen, gaat danken, gaat dienen,
iets dat je stil maakt,
iets dat ontroert,
iets dat je bidden doet.

Ik wens je van harte
dat je minstens één mens mag gelukkig maken
door jouw aanwezigheid, je spreken, je goedheid,
je begrip, je aanmoediging, je troost,
je luisteren, je vriendschap, je medeleven.

Ik wens je van harte
dat je dan elke avond zachtjes kunt zeggen:
“Het leven is heerlijk,
mijn vrienden zijn goed,
ik ben tevreden.
Ik dank U, God.”

Bezinning 4

Wie zijt Gij, God,
dat Gij een nieuw jaar in onze handen legt.
Wij vertekenden uw beeld in ons:
kinderen werden geboren in vluchtelingenkampen,
mannen en vrouwen werden misbruikt
in uitzichtloze oorlogen,
racisme, onrecht en corruptie vierden hoogtij.

Wie zijt Gij, God,
dat Gij het nooit moe wordt
ons toe te vertrouwen
wat onder uw handen is ontstaan.
De zorg voor het leven laat Gij aan ons over
met het risico dat wij het afschrijven
wanneer het ongeboren, ziek of dement is.
Het welzijn van mensen,
het behoud van het milieu:
het behoort ons toe, met het risico
dat wij
de bestemming die Gij eraan geeft,
veronachtzamen.

Wie zijt Gij, God,
dat Gij, in de dagen en maanden die komen,
ons nabij blijft.
Uw trouw en tedere zorg gaan voor ons uit.
Uw geduld laat ons groeien in liefdebekwaamheid.

Schroomvol betreden wij daarom dit nieuwe jaar.
Beadem ons, Heer,
met uw levenwekkende Geest.
naar Noëlla Ghijs

Slotgebed 1

Getrouwe God,
voor dit nieuwe jaar durven wij U drie dingen vragen.
Geef ons een helder inzicht en een fijn aanvoelen
van wat iemand anders deugd doet en verdriet berokkent.
Geef ons een warm hart om elke dag opnieuw
elkaar attentievol nabij te zijn in de kleine dingen van het leven.
Geef ons een trouwe ziel,
zodat wij elkaar niet loslaten in de moeilijke uren van dit nieuwe jaar.
Zo zullen wij mensen zijn
naar uw hart en voor elkaar uw zegen zijn.

Slotgebed 2

Eeuwige God,
sta toe dat wij nogmaals bidden
om wat ons nu het meest ter harte gaat:
maak het jaar dat is begonnen
tot een nieuw begin van vrede en gerechtigheid in deze wereld.
Laat het ook voor ieder van ons
vruchtbaar zijn en zegenrijk.
Dat vragen wij U in Jezus’ naam,
in wie Gij ons met Licht gezegend hebt
voor tijd en eeuwigheid. Amen.
Herent

Slotgebed 3

Vanouds
brengt Gij mensen samen, God
om hen in uw liefde te laten delen.
Op uw Woord
ging Abraham op stap met zijn hele familie,
op zoek naar een nieuwe toekomst.
Op uw Woord
ging Mozes op stap met het Joodse volk,
op zoek naar het Beloofde Land.
Op uw Woord
ging Jezus op stap met zijn leerlingen
op zoek naar uw Koninkrijk.
Op uw Woord
gaan ook wij op stap met uw Kerk
op zoek naar Leven in overvloed.

Zending en zegen 1

Op deze eerste dag van het nieuwe jaar
wens ik je vrede en alle goeds.
Vrede diep in je hart.
Vrede die je vervult
met diepe vreugde, liefde, vertrouwen, dankbaarheid.
Vrede die je de ogen opent
voor de schepping,
voor de kleine dingen,
voor wie je ontmoeten mag langs je weg.
Moge de eenvoud,
de verwondering,
de verbondenheid,
de vriendschap
ons vervullen met zijn vrede,
vandaag
morgen
altijd.
Moge de Heer met je zijn
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Zending en zegen 2

Wat zal dit jaar worden?
Het hangt mede af van jouw inzet.
Durf je te leven vanuit het evangelie?
Durf je op weg te gaan met Hem
die zich de Weg, de waarheid en het Leven noemt?
Het is een uitdaging, een risico.
Je verliest dan een stuk van je zekerheid
en je wordt kwetsbaar.
Men zal om je lachen of niet begrijpend het hoofd schudden.
Het is niet de gemakkelijkste weg.
Elke stap vooruit kost je misschien moeite en pijn
en de verleiding is groot
om je gewoon te laten meedrijven met de stroom.
Je moet leren kiezen, elke dag weer opnieuw
en langzaam groeien naar zo een levenskeuze.
Het zal soms hard zijn,
maar de moeite waard.
Want God houdt ons bij de hand.
Zijn zegen wijst ons de rechte weg,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Erik Stijnen

Zending en zegen 4

Laten we proberen in dit nieuwe jaar onze voornemens waar te maken
en het vertrouwen uit te stralen
dat we werken aan een betere wereld.
Moge Gods zegen ons daarbij vergezellen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Herent

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.