Maria Hemelvaart A 2014

 

Begroeting

Wij vieren vandaag het feest van de Tenhemelopneming van Maria,
zij die vol van genade is en gezegend boven alle vrouwen
omdat zij de moeder is van Jezus Christus, onze Verlosser.
Moge zij vandaag
heel speciaal in ons midden zijn
samen met + God de Vader,
zijn en haar Zoon, Jezus Christus,
en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Maria was een moedige vrouw.
Een vrouw uit één stuk,
onopvallend, meestal op de achtergrond,
maar toch zo belangrijk.
Waar zou Jezus gestaan hebben
had zij tegen haar Kind gezegd:
“Jongen, Jij doet zo raar,
ik denk dat Je er beter mee ophoudt.”?

In plaats daarvan heeft zij haar Kind ruimte gegeven,
ook al begreep ze er aanvankelijk niet veel van.
Hij was en bleef haar jongen.
Wat Hij ook deed en verkondigde,
ze bleef consequent achter Hem staan, ten einde toe.
Daar kunnen wij alvast een voorbeeld aan nemen.

Vergevingsmoment 1

-Maria navolgen betekent
dat wij, net als zij,
toen God haar vroeg om moeder van zijn Zoon te worden,
‘ja’ zeggen als God op ons een beroep doet,
en trouw blijven aan dat ja-woord,
ook op moeilijke momenten van ons leven.
Als wij daarin niet slagen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maria navolgen betekent
dat wij, net als zij,
toen zij naar haar nicht Elisabeth trok om die te helpen,
onze handen moeten klaar houden
om mensen in nood van dienst te zijn.
Als wij dat niet altijd doen:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Maria navolgen betekent
dat wij, net als zij,
toen zij in Kana zei: “Doe wat mijn Zoon u zeggen zal”,
ook bereid moeten zijn om onze oren open te houden,
zodat wij naar Jezus’ stem kunnen luisteren
als Hij ons – door wiens mond dan ook – aanspreekt.
Als wij dat niet altijd opbrengen:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Moge God ons barmhartig ons tekortkomen vergeven
en ons leiden op zijn weg naar eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Maria,
het goede en minder goede in ons leven
dat ons, mensen, heen en weer sleurt
wilt gij omzichtig in de juiste plooi leggen.
Het steile pad,
dat nauwelijks te bewandelen lijkt,
blijkt haalbaar als gij ons de juiste weg naar boven wijst.
Daarom bidden wij dat uw moederhand ons mag blijven helpen en richten.

-Maria, zelfs uw Zoon Jezus hebben we in een kastje gestopt.
Op zondag doen we de deur voor Hem open
en dan stoppen we Hem weer weg voor de rest van de week.
We geven Hem zo weinig kans
om andere mensen te zegenen via onze liefdevolle inzet.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maria, moeder van God,
Jezus verdient een betere plaats in ons hart,
maar we zijn zozeer met onszelf begaan.
In de kleinste prullen gaan wij op zoek naar onze eigen zin.
We schenken elkaar soms te weinig aandacht
en brengen niet veel geduld op.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vader in de hemel,
wij bewonderen Maria, de moeder van Jezus
en ook onze moeder.
We bekennen dat we veel te weinig
haar goede voorbeeld hebben gevolgd.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Barmhartige God,
vergeef ons tekortkomen
en zet ons op de weg van uw oneindige liefde. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Maria,
gij staat niet op reclameborden,
maar zoekt heel bescheiden een plaats in ons hart.
Uw Zoon heeft gezegd:
bemint elkaar zoals Ik u heb liefgehad.
Waar heeft Hij dat anders eerst gezien dan bij u in Nazareth?
Is het niet uw moederliefde
die Hem zo welsprekend heeft gemaakt
over het schoonste dat er bestaat: de liefde?
Hij toonde uw zachtheid voor de armen,
uw medelijden voor de gekwetsten,
uw geduld voor de onwetenden,
uw vriendschap voor de apostelen.
Gij die alles zo uitnemend bezit,
laat ons iets ervan delen.
Leer ons, zoals gij,
eenvoudig en onopvallend, onze weg te gaan. Amen.

Openingsgebed 2

God, onze Vader,
Gij hebt Jezus, uw Zoon,
laten geboren worden uit Maria.
Gij hebt haar de kracht geschonken
om mee te groeien met haar Zoon.
Wij danken U voor haar
die ook onze moeder is
en wij bidden U:
leg in ons uw kracht
opdat wij, mild en vastberaden,
uw Woord ontvangen,
het bewaren en ervan getuigen
door Jezus Christus,
die met U en de H. Geest
leeft in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

-De eerste lezing is genomen uit het Boek ‘Openbaring’.
De apostel Johannes hanteert daarin een soms wat vreemde beeld­spraak.
De barende vrouw waarover hij het heeft, is het beeld van de Kerk,
die ook in moeilijke tijden, Christus doet geboren worden in haar gelovigen.
-Het Magnificat is een lofzang van Maria
omdat de mach­tige God grote dingen heeft gedaan
aan zijn eenvoudige dienst­maagd.
Tegelijk is het een gebed
waarin armen en rechtelozen hun hoop en vertrouwen uitspreken
in een rechtvaardige God.

Eerste lezing (Openb., 11, 19a; 12, 1. 3-6a.-10ab)

Uit de openbaring van de apostel Johannes

19            Toen ging de tempel van God in de hemel open.
1           Een groot teken verscheen aan de hemel:
een vrouw, omkleed met de zon, de maan onder haar voeten
en op haar hoofd een kroon van twaalf sterren.
2           Zij was zwanger en schreeuwde in haar weeën en barensnood.
3           Toen verscheen aan de hemel een ander teken:
een grote, vuurrode draak.
Hij had zeven koppen en tien horens,
en op zijn koppen zeven diademen.
4           Zijn staart vaagde een derde deel van de sterren aan de hemel weg
en wierp ze op de aarde.
De draak stond vóór de vrouw die zou baren,
om haar kind te verslinden zodra zij het gebaard had.
5           Zij baarde een kind, een zoon,
die alle volken zal weiden met een ijzeren staf.
Haar kind werd ijlings weggevoerd naar God en zijn troon.
6           De vrouw vluchtte naar de woestijn,
waar God voor haar een plaats had bereid om daar gevoed te worden.
10            En ik hoorde een stem in de hemel luid roepen:
`Nu zijn de redding en de macht
en het koningschap van onze God gekomen
en de heerschappij van zijn Messias.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Kor., 15, 20-27a)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Broeders en zusters,
20         Christus is opgestaan uit de doden,
als eersteling van hen die ontslapen zijn.
21         Want omdat de dood er is door een mens,
is de opstanding van de doden er ook door een mens.
22         Zoals allen sterven in Adam, zullen ook allen in Christus herleven.
23         Maar ieder in zijn eigen rangorde:
als eersteling Christus,
vervolgens, bij zijn komst, zij die Christus toebehoren.
24         Daarna komt het einde,
wanneer Hij het koningschap aan God de Vader zal overdragen,
na alle heerschappij en macht en kracht te hebben onttroond.
25         Want Hij moet het koningschap uitoefenen,
tot Hij zijn voet heeft gezet op al zijn vijanden.
26         En de laatste vijand die uitgeschakeld wordt, is de dood.
27         Immers, alles heeft Hij aan zijn macht onderworpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie(Lc., 1, 39-56)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

39        In die dagen reisde Maria met spoed naar het bergland,
naar een stad van Juda.
40         Zij ging het huis van Zacharias binnen, en begroette Elisabet.
41         Meteen toen Elisabet de begroeting van Maria hoorde,
sprong het kind op in haar schoot.
Elisabet werd vervuld met heilige Geest.
42         Ze riep met luide stem:
`Gezegend ben jij onder de vrouwen,
en gezegend is de vrucht van je schoot.
43         Waar heb ik het aan te danken
dat de moeder van mijn Heer bij mij komt?
44         Op het moment dat je groet mij in de oren klonk,
sprong het kind van blijdschap op in mijn schoot.
45         Gelukkige vrouw, zij die gelooft!
Wat haar namens de Heer is gezegd, zal in vervulling gaan.’
46         Daarop zei Maria:
`Met heel mijn hart roem ik de Heer,
47         met al mijn adem juich ik om God, mijn redder;
48         want Hij heeft omgezien naar zijn dienares in haar geringheid.
Voortaan prijzen alle generaties mij gelukkig,
49         want grote dingen heeft de Machtige met mij gedaan.
Heilig is zijn naam,
50         barmhartig is Hij, iedere generatie weer,
voor wie Hem eerbiedigen.
51         Hij heeft de kracht van zijn arm getoond,
wie zich verheven waanden, heeft Hij uiteengeslagen.
52         Machthebbers heeft Hij van hun troon gehaald,
geringen gaf Hij een hoge plaats.
53         Hongerigen overlaadde Hij met het beste,
rijken heeft Hij met lege handen weggestuurd.
54         Hij heeft het opgenomen voor Israël, zijn knecht,
indachtig de barmhartigheid die Hij,
55         zoals aan onze vaderen toegezegd,
bewijzen wil aan Abraham en zijn nageslacht, voor eeuwig.’
56         Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar;
toen keerde ze naar huis terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis 1

Belijden wij samen ons geloof in God
die voor ons Vader, Zoon en Geest wil zijn.

Ik geloof in God, mijn Schepper,

die man en vrouw gemaakt heeft naar zijn beeld;
die mij liefheeft als een vader
en voor mij zorgt als een moeder,
die mij troost en vergeeft
en die mij altijd de mogelijkheid geeft
opnieuw te beginnen.

Ik geloof in Jezus Christus,

die door God gezonden, mens is geworden,
om ons nabij te zijn;
die, helend en genezend,
ons de liefde heeft voorgeleefd.

Ik geloof in de heilige Geest,

die bezielt en vreugde brengt,
die de mensen hoop geeft,
die de bron is van mijn geloof.
Ik geloof dat de mensen elkaar nodig hebben

om samen God te dienen,
om de schepping voor iedereen leefbaar te maken
door samen te delen en in eenvoud te leven,
en zo te werken aan de komst van Gods Rijk. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Gij, vrouw, die geloofd hebt dat aan u vervuld zou worden
wat u vanwege de Heer was toegezegd.
Gij, beeld en hart van het geloof van de Kerk.
Gij die in Kana gezegd hebt:
‘Doe maar wat Hij u zeggen zal’
waarna wat leeg en opgebruikt was
plots teken werd van volheid en overvloed,

leert gij ons vandaag met u te geloven
in het oeroude visioen van vrede:
dat mensen elkaars taal verstaan
en elkaar opbeuren en dragen.

Leer ons naar uw voorbeeld
in Jezus’ voetspoor treden.

Leer ons, zoals gij, ontvankelijk worden
voor de werking van Gods Geest
om vandaag hier te doen
wat gedaan kan worden
voor de komst van uw Zoon,
voor de komst van zijn Rijk van vrede en gerechtigheid. Amen.

Voorbeden 1

Eeuwige God,
ver weg,
maar door Maria in Jezus ons nabij gekomen,
luister naar ons gebed.

-Bidden wij dat wij,
net als Maria,
dragers durven zijn van uw belofte.
Dat wij uw Woord zouden verstaan,
zodat wij het kunnen uitdragen in onze woorden en in de keuzes die wij maken.
De keuze voor mensen die vernederd worden,
voor mensen die ten onder gaan aan onbegrip, onverschilligheid en botheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij mensen mogen zijn
met een open oor en een open hart
en dat we de juiste woorden mogen spreken in moeilijke situaties.
Laten wij bidden…

-Bidden wij dat wij elkaar vertrouwen.
Dat we mensen mogen ontmoeten
voor wie we niet op onze hoede moeten zijn.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor de Kerk als Gods volk onderweg.
Dat ze levend en inspirerend mag zijn,
open en moedig om,
indien nodig,
nieuwe wegen in te slaan om U te volgen.
Laten wij bidden…
naar Marieke Maes

Voorbeden 2

-Bidden wij voor mensen zonder aanzien,
mensen met wie men geen rekening houdt.
Dat zij de verborgen krachten in zichzelf ontdekken
en hun waardigheid herkennen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor mensen die lijden onder geweld,
Mensen die alle hoop dreigen te verliezen.
Dat zij de innerlijke kracht van het kleine mogen zien,
en mogen ontdekken
dat het oorspronkelijke vaak onooglijk is als het mosterdzaadje.
Laten we bidden…

-Bidden wij dat wij de geringheid van Maria
mogen ervaren als een bevrijdende kracht
die in ons ruimte maakt
om te geloven, te hopen en lief te hebben.
Laten we bidden…
Constant Dölle o.carm.

Gebed over de gaven 1

Heer God,
aanvaard in deze gaven van brood en wijn
onze bereidheid tot nieuwe inzet voor elkaar.
Houd ons wakker in dienstbaarheid aan allen
die voor hun vreugde en geluk op ons rekenen,
in kracht van uw Zoon Jezus,
die bij U en met ons is,
vandaag en tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Gebed over de gaven 2

Gij hebt ons reden tot vreugde gegeven, God,
Gij hebt ons door Maria uw reddende macht en uw onvermoede nabijheid getoond.
Laat deze gaven het teken zijn van de rijkdom die Gij ons schenkt.
Doe ons geloven in de grote dingen die Gij voor ons doet.
Bestendig onze vreugde door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God, wij danken U, dat Gij een God van mensen wilt zijn
en ons samenbrengt als uw volk.
Wij danken U, dat Gij uw volk trouw blijft
en ons laat uitzien naar een beloftevolle toekomst.

Wij danken U, dat Gij het wonder van uw genade
hebt laten openbloeien in Maria:
mysterie van ontvankelijkheid en gelovige overgave.

Wij danken U dat Gij in de volheid der tijden
uw Zoon gezonden hebt, geboren uit Maria,
en dat Gij haar, aan ons, uw kinderen,
tot moeder hebt gegeven.

Wij danken U, God, onze Vader,
dat Gij ons door uw heilige Geest
het voorbeeld van Maria kenbaar maakte:
de dageraad van uw Licht,
het mysterie van uw Kerk,
de glorie van uw heerlijkheid.

Daarom willen wij U dankzeggen en loven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, God, om uw Zoon, die mens geworden is,
geboren uit Maria, de gezegende onder de vrouwen.

Wij danken U, God,
dat uw Zoon onder ons is gekomen,
nederige dienaar van U en van de mensen,
zoals zijn moeder, de dienstmaagd van de Heer.
Hij heeft zijn leven voor ons gegeven
en was uw wil trouw tot in de dood.

Weer zijn wij hier bijeen om Hem te gedenken,
om al wat Hij voor ons betekent,
uitdrukkelijk en dankbaar ter sprake te brengen en te vieren.

Toen de machtigen Hem naar het leven stonden,
heeft Hij een handvol kleine mensen, zijn vrienden,
rond een tafel bijeengebracht.
Hij heeft het brood in zijn handen genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken
en het aan zijn vrienden aangereikt met de woorden:
” Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
” Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat er toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en wij belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Daarom gedenken wij nu het lijden en sterven van Jezus
en de heerlijkheid die Gij, God, onze Vader,
aan uw Zoon hebt gegeven.

Wij danken U, Vader,
dat wij ook mogen opzien naar haar,
die in haar menselijkheid,
door U bekleed is met de luister van uw heerlijkheid,
Maria, de moeder van Jezus Christus.

Wij bidden U, Vader, voor alle gelovigen en voor onszelf,
en vragen U, dat wij altijd, zoals Maria,
ontvankelijk zouden zijn voor uw barmhartige liefde.
Maak ons naar haar voorbeeld dienstbaar, trouw en vastberaden,
opdat uw wil zou geschieden
en opdat uw Rijk moge groeien in Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en in Hem hebt U ons uw Geest gegeven
als bron van eeuwig leven,
om eens, met Maria, in uw heerlijkheid,
de lof te zingen van uw genadigheid
in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Onze Vader

Meer dan waarschijnlijk heeft Maria de kleine Jezus leren bidden.
Later leerde Jezus ook ons bidden toen Hij zei:
Onze Vader…

Want van U is het Koninkrijk…

Vredeswens

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons laten zien
hoe oprechtheid, standvastigheid, geloof en trouw,
leiden tot vrede en verzoening.
Wij vragen U:
blijf ons inspireren
opdat wij uw vrede dichterbij brengen in onze wereld.
Moge Gods vrede altijd met u zijn.
En geven wij elkaar die vrede van harte door.

Lam Gods

Communie

Wie belust zijn op rijkdom en macht,
en zij die een hart van steen hebben,
zendt Hij heen met lege handen.
Maar wie honger hebben, overlaadt Hij met het beste.
Zie dan het Lam Gods…

Bezinning 1

Maria,
luister genadig
naar een verlangen dat me diep beroert.

Zo graag zou ik ontvankelijk zijn voor God
met heel mijn hart
zoals gij het waart.

Zo graag zou ik Gods woord aanhoren
en het, in geloof,
met heel mijn ziel beamen,
zoals gij het hebt gedaan.

Zo gaarne zou ik Jezus volgen,
zoals gij Hem zijt gevolgd,
tot bij het kruis,
tot in de vreugde van Pasen,
tot in het pinkstervuur,
tot in de heerlijkheid van God.

Gij zijt mij daarin voorgegaan.

Bezinning 2

Dat Maria in de hemel is opgenomen
en daar als koningin gekroond,
herinnert ons eraan
dat wij allemaal heiligen moeten worden.
Hoe kun je heilig worden?
Kijk naar Maria.
Het begon met haar jawoord: mij geschiede naar uw woord.
Ja-zeggen : daar begint het mee,
En dat herhalen: keer op keer.
Telkens opnieuw.

Alle kleine en grote dingen die ons overkomen,
nodigen ons uit
om daarin een taak te zien, een opdracht die God ons geeft.
Daarbij horen vreugde en verdriet.

Denk dan aan het jawoord van Maria.
Eens zullen we definitief kiezen
als we dat ja uitspreken
wanneer we voor de hemelpoort staan.
Maar het ja op dat moment
wordt voorbereid
door ieder jawoord
dat we hier op aarde zeggen.
Diest

Bezinning 3

Weesgegroet

Wees gegroet Maria,
vrouw van alle tijden,
moeder van alle moeders,
draagster van Jezus,
vruchtbare vrouw
in alle betekenissen van het woord.

Gezegend is de vrucht van uw schoot:
Jezus, die ons de weg toont, ook vandaag.
Die ons, zoals Gij, “ja” doet zeggen
op de wereld anders,
op vrede en gerechtigheid.

Wees een steun voor allen die gebeukt gaan
onder zorgen, pijn en verdriet.
Bemoeder en bemoedig ons in moeilijk dagen.
Bid met ons en voor ons
tot de God van alle leven,
in Wie wij geloven,
op Wie wij hopen
voor nu en altijd. Amen.

Slotgebed 1

Goede God,
hier bijeen mochten wij een glimp van U opvangen
en even beseffen dat Gij ons nooit in de steek laat.
Wij danken U vandaag
voor alle mama’s, oma’s,
voor vrouwen en mannen die in woord en daad
laten zien dat Gij leeft.
Versterk ons geloof
en blijf ons liefdevol nabij
alle dagen, tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

Goede God,
wij danken U om Maria, moeder van Jezus.
Haar leven lang was zij een sterke vrouw
die veel heeft meegemaakt,
die haar Zoon de ruimte gaf om te doen
waartoe Gij Hem hebt geroepen.
Zij was een diepgelovige vrouw
en daardoor kon uw goddelijk leven in haar groeien.
De eeuwen door tot op vandaag was zij
een steun en toeverlaat van velen.
Wij vragen U op haar voorspraak,
blijf ons nabij
en help ons verder te leven naar uw Voorbeeld. Amen.

Zending en zegen

In vertrouwen ging Maria een weg van geloof,
een weg van overgave
en een weg van krachtig verzet
tegen alles wat de mensen klein houdt en onrecht aandoet.
Laten we van hier heengaan, gesterkt door dat vertrouwen van Maria.
Moge de Goede God ons daartoe zegenen
als + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink.