Kerstmis C 2012

Viering Kerstmis 2012


Muziek:Aansteken van de vreugdekaars

Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan.
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen.
Zij hebben verwachtingen gewekt,
onze hoop gevoed
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht:
elke week brandde er een kaarsje meer.

Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars,
de vreugdekaars,
omdat het Kind geboren wordt,
door God gezonden als het Licht in de duisternis.
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen.

Begroeting

Kerstmis.
Een woord dat innigheid oproept en gezellig samenzijn.
Toch is Kerstmis veel meer dan dat.
Wij herdenken en vieren de geboorte van Jezus.
God, die zijn liefde voor ons, mensen, zichtbaar wil maken
in het Kind dat Emmanuël wordt genoemd, dat is ‘Ik zal er zijn voor u’.
Hij wil ons samenkomen rond zijn kribbe zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Kerstmis vieren
is meer dan op andere momenten,
dankbaar zijn om Jezus’ geboorte
die Gods grootste zegen
voor onze wereld werd.

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
mensen wat gelukkiger maken,
elke dag opnieuw.
Een hart hebben voor wie zich
verlaten voelt…
verdriet verzachten…

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen.
En door onze trouw aan elkaar
laten wij blijken
dat God ons niet verlaat.

Vergevingsmoment

God,
uw Zoon kwam op aarde om ons te tonen
hoe we uw Rijk kunnen voltooien.
Maar wij gaan wel eens een andere richting uit.
Daarom vragen wij om vergeving.

-Als wij in december onze kerstballen van de zolder halen
zitten ze vaak onder het stof.
De schitterende droom van vrede en goedheid
zit bij ons soms ook onder het stof,
het stof van achteloosheid of egoïsme.
Voor al die keren dat we alleen maar aandacht hadden
voor ónze droom,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Onze mooiste kerstballen zijn dikwijls ook de meest breekbare.
Wij gaan er soms zo weinig zorgzaam mee om.
Zo gaan wij ook vaak weinig behoedzaam om met gekwetste mensen.
Voor ons gebrek aan aandacht en tederheid voor kwetsbare mensen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Soms laten we de kleuren van onze kerstballen vervagen.
Vergeef ons Heer,
als wij ook aan onze droom van Kerstmis
zo weinig of zo kortstondig kleur geven,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wat eertijds werd beloofd,
kent thans begin van verwezenlijking.
Een Kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven:
Zijn naam is Emmanuël, God-die-met-ons-is en blijft,
Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt,
en ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.
Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed

Vandaag ben Ik opnieuw mens geworden -zegt God –
voor de zoveelste keer.
Maar toch vraag Ik me af
of je wel weet waarover het gaat.
Want als Ik naar je kijk en zie hoe jij samenleeft met anderen,
dan denk Ik soms dat je niet weet
dat het met Kerstmis eigenlijk om jou gaat.
Vandaag wil Ik in jou geboren worden
opdat jij, net als Jezus, spiegel kunt zijn van mijn liefde.
Zonder jou zal mijn droom nooit werkelijkheid worden
en zal mijn Goede Boodschap niet meer verder worden verteld.
Zet de deur van je hart voor Mij open,
of is er geen plaats meer in je herberg?
Erwin Roosen

Eerste lezing

Vooraleer wij het verhaal van de geboorte van Jezus beluisteren,
vragen wij ons in de eerste lezing af
of iedereen zomaar het Kind kan vinden.

Wie het Kind wil vinden
moet op weg gaan
door een niets ontziende wereld
met zijn kleine lamp van vertrouwen
tegen argwaan en cynisme in.

Wie het Kind wil vinden
moet een kind weer in de ogen kijken
om de helderheid van het begin te proeven:
hoe wij in volkomen onschuld zijn geboren
met in onze ziel een bron van mededogen.

Wie het Kind wil vinden
moet met hart en geest en handen
onvoorwaardelijk de wending maken
van oorlog naar vrede en
van zelfbehoud naar leven geven.

Wie het Kind wil vinden
moet onverdedigbaar zichzelf worden
om zonder waan van hoge woorden
als een broer te kunnen knielen
bij de minst geziene of vergeten mens.
Kris Gelaude

Muziek:

Evangelie

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

1           In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2           Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3           Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4           Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5           om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6           Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7           en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8           Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9           Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10         Maar de engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11         Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12         Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13         Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14         `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’

Homilie

Geloofsbelijdenis 

Spreken wij nu samen ons geloof uit in het Kind van Bethlehem,
Emmanuël, Ik zal er zijn voor u.

Ik geloof in God
die zoveel van mensen houdt
dat Hij,
in zijn Zoon, het Kind van Bethlehem,
met ons wilde meegaan
door het leven van elke dag.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem
dat ook genoemd wordt:
Emmanuël, God-met-ons,
Kind van vrede,
Verlosser van de wereld.

Ik geloof in dit Kind
met z’n ouders Maria en Jozef,
voor wie geen plaats was in de herberg,
maar bij wie plaats is voor allen.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen
waardoor Hij verlossing bracht
uit de donkerte van het kwaad.

Ik geloof dat wij de Kerstboodschap
verder kunnen dragen
door de kracht van de Geest
ons door Hem geschonken.

Ik geloof in het kerstfeest,
elk jaar opnieuw,
en daarom geloof ik
in een wereld van vrede. Amen.

Omhaling
Muziek:


Voorbeden

In Jezus kreeg de liefde van God voor de mensen vlees en bloed.
Laten wij deze liefde beantwoorden
door inzet en gebed in dienst van het
Komende Rijk van God.

-Bidden wij voor de Kerk
opdat zij steeds meer gestalte zou geven
aan wat God wil zijn:
Emmanuël, God met ons.
Laten wij bidden…
Wij bidden U, verhoor ons Heer.

-Bidden wij om vrede,
vrede tussen volkeren,
bevrijding voor de verdrukten,
bevrijding door ontwapening,
ook ontwapening in ons eigen hart.
Laten wij bidden…
Wij bidden U, verhoor ons Heer.

-Bidden wij voor onszelf
opdat wij ons zouden laten omvormen
tot ware kinderen Gods,
tot vreugdebrengers,
tot boodschappers van vrede en gerechtigheid.
Laten wij bidden…
Wij bidden U, verhoor ons Heer.

Heer, onze God,
in Jezus hebt Gij uw hart geopend voor de mensen.
Wij danken U voor deze blijk van hoop
en bidden U dat wij op waardige wijze
uw Blijde Boodschap mogen uitdragen,
uw Boodschap van liefde, vrede, toekomst, trouw en gerechtigheid.
Dit vragen wij U, in Jezus Christus, onze Heer. Amen.

Gebed over de gaven

Gij die God zijt,
een en al liefde van meet af aan,
met brood en wijn in onze handen
spelen wij in
op uw toekomst van vrede, vreugde, recht voor allen.
Wij bidden U:
maak ons tot mensen van uw welbehagen,
die – brekend en delend en in zorg voor elkaar –
de gedachtenis in ere houden
van Jezus, uw veelgeliefde,
met wie Gij uw naam verbonden hebt,
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij danken U op deze kerstavond/dag
voor de komst van Jezus, uw Zoon in ons midden.
We danken U
omdat Hij verlossing kwam brengen aan de mensen.
Wij danken U omdat die verlossing geldt voor ieder van ons.
Wij bidden U, God,
laat die redding en bevrijding steeds meer voelbaar en zichtbaar worden. Redding voor mensen die ten onder gaan aan schuldgevoel.
Bevrijding voor mensen die worden klein gehouden.
Verlossing voor hen die niet meer weten wat vrede is,
omdat zij voortdurend moeten leven te midden van oorlog en ruzie.
Wij loven en danken U voor de komst van uw Zoon Jezus
en zeggen/zingen U het loflied toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, God,
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,
die ons geleerd en voorgeleefd hebben hoe vruchtbaarheid kan groeien
waar mensen hun leven uit handen geven.
Zij creëerden de ruimte en de thuis
waarin Gij mens zijt geworden,
waarin uw Woord Liefde werd
en uw Licht de duisternis overwon.

Wij danken U, God,
voor de herders in het open veld
die uw Woord hebben beluisterd
en ons voorgingen naar Bethlehem,
hoe eenvoudig van hart zij ook waren.
Wij danken U om allen die vandaag in ons midden als herders leven,
kwetsbaar en klein, zonder pretentie maar met een open hart voor U.

Wij danken U, God,
voor allen die een stal aanbieden
aan wie geen plaats vindt in de herberg van het leven.
Voor hen die het mogelijk maken
dat Gij, ook vandaag nog, geboren kunt worden in deze wereld.
Wij danken U om hen die hun hart een kribbe laten zijn
waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.
In hen wordt Gij vandaag opnieuw geboren.

Wij danken U, God,
voor de wijzen uit het Oosten die ons tot voorbeeld zijn
om steeds onze eigen ster te volgen naar U toe.
Zij leerden ons dat, na ieder oponthoud, Gij U toch weer laat vinden.
Wij danken U voor allen die vandaag
met de kracht van het geloof
een ster ter beschikking stellen
om U te vinden in deze oververlichte wereld.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij gekomen zijt,
zo teder en menselijk mogelijk in Jezus,
uw Zoon en Kind van mensen.
Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft
dat Gij ook vandaag ons nabij zijt
overal waar mensen,
kwetsbaar en weerloos,
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.

Wij danken U, God,
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven
deze weg getoond heeft
toen Hij de avond voor zijn lijden en dood
brood nam en tot U het dankgebed sprak.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
‘Neem en eet hiervan gij allen,
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
dat voor u gegeven wordt.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
‘Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond tussen God en mensen,
dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkon­digen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Wij danken U, God,
voor het levensverhaal van Jezus van kribbe tot kruis:
hoe Hij opgekomen is voor allen die klein en weerloos door het leven gaan,
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,
hoe Hij aan ons leven gaf voor eeuwig
door zelf te sterven op het kruis.
Wij danken U dat Gij Hem terug hebt opgenomen bij U.
Wij danken U, God,
dat Gij ook ons nabij blijft,
vandaag en ons hele leven.

Wij bidden U om de heilige Geest.
Dat Hij ons gevoelig mag maken
voor het wonder en de boodschap van het kerstgebeuren.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij blijft in de vele mensen
met wie wij het wonder van menselijke nabijheid mogen beleven:
mensen die ons voorgingen op deze weg,
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven,
vrienden, die ons bij de hand nemen en bemoedigen
en zo aan ons het wonder van uw mens-worden laten gebeuren.

Voor dit alles danken wij U, God,
Gij die met uw Zoon en de heilige Geest
leeft, nu en in eeuwigheid. Amen.


Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

Dit is de nacht/dag van vrede en liefde voor alle mensen.
Maar die vrede komt er niet zomaar.
Jezus heeft handen en voeten nodig
om te werken aan vrede.
Misschien kunnen wij die handen en voeten zijn.
Wanneer je dat wil proberen,
geef elkaar dan maar een teken
en wens elkaar die vrede toe.

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen, mens geworden,
zodat wij samen met Hem aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Muziek:


Bezinning

Hij die heet
‘Ik zal er zijn voor u’
zal ook nu weer geboren worden.
Hij zal gebeuren in mensen
zoals Hij gebeurde in Jezus van Nazareth.

Eerst heel klein en verdoken
zoals een kind opgroeit in de schoot van zijn moeder.
Hij zal warme geborgenheid behoeven
en lieve zorgen van mensen voor mensen,
en voor het kwetsbaarste eerst.

Hij zal aan het licht komen
waar niemand het verwacht:
in de wereld van de minsten,
in de wereld van de wijze zoekers
naar waarheid en hoop.

Gaandeweg zal Hij ook vandaag
een teken van tegenspraak worden
die ons doet kiezen
voor zijn manier van leven:
goed doen en breken en delen.

Hij die heet
‘Ik zal er zijn’
zal gebeuren
in ons.
Carlos Desoete

Slotgebed

Heer, onze God,
met vreugde hebben we
de geboorte gevierd van uw Zoon,
Kind van vrede, Licht van de wereld.
Maak dat de boodschap van Kerstmis
te zien is in onze daden,
te horen in ons spreken
en te voelen in ons omgaan met elkaar.
Zend ons als liefdevolle kerstmensen.
Laat ons meewerken aan uw droom:
licht en vrede voor elke mens op aarde.
Dit vragen wij U, vandaag en alle dagen. Amen.

Kerstwens PT

Kerstmens zijn
dat is de geboorte van het Kind
een plaats geven in ’t centrum van je leven.
Hem plaatsen in de dingen die je doet
en in de plannen die je maakt.
Het is open bloeien
om er te zijn voor anderen,
en meebouwen aan vrede en rechtvaardigheid
in een wereld die daar zo hard om vraagt.
Moge wij, als Witte-Kerkgemeenschap,
daarvan getuigen.

In die zin mag ik u, in naam van het parochieteam,
een zalig Kerstfeest toewensen.

Zending en zegen

Kerstmis
een dag van licht en vrede.
Dat kan,
als we Gods vrede
straks mee naar huis nemen.
Dat kan,
als we licht en vrede delen met alle mensen
die we vandaag en morgen tegenkomen.
God moge ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Muziek:
           

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.