Kerstmis C 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Kerstmis C (25 12 2009)


Ontsteken van het licht

Wij bidden om licht
voor de grote wereld en voor de gemeente waarin wij wonen:
nieuw licht overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen.
Nieuw geloof,
overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven dat vrede het winnen zal van oorlog.
Nieuwe liefde,
overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd.
Nieuwe ogen,
overal waar mensen het niet meer zien zitten
en op elkaar zijn uitgekeken.

Wij bidden om licht
overal waar duisternis en dood het leven hebben aangevreten,
van grote moorden tot klein handgemeen,
van grote honger tot persoonlijke eenzaamheid,
van het grote wantrouwen tot elk gebrek aan medeleven.

Wij bidden om licht.
Wij bidden om de Messias, de nieuwe Mens.
Dat Hij opstaat in ieder van ons
en in die ene wereld van allen samen. Amen.
(licht wordt aangestoken: de vier adventskaarsen en/of de Paaskaars)

Begroeting

De liefde van God is ons verschenen in een kind,
in een mens van vlees en bloed
en dat kind wordt genoemd:
Zoon van God, Zoon van mensen.
Danken wij God voor dit prachtgeschenk:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Kerstmis.
De kaarsen branden en mensen zoeken,
zonder woorden,
naar de zin van morgen, van elke dag van hun leven.
Kerstmis,
een feest vol tederheid in een harde wereld
waar mensen getroffen worden door de wereldwijde crisis,
waar mensen werk zoeken, maar er geen vinden,
waar mensen zich laten opjagen door bijkomstigheden,
waar velen slachtoffer worden van de wapenhandel van enkelen.

Kerstmis,
het feest van een Redder,
een man van vrede, een zingever.
Woorden van aanmoediging en meevoelen
op elk moment van ons leven.

Kerstmis,
Ik wil jouw licht ontsteken, zegt de Heer.
Ik ben het die jouw vlam doet branden en jou doet leven.
Ik verlang dat ook jij licht zou worden in deze tijd.
Vraag niet hoelang, voor wie of waarvoor…
Maar laat je leven branden,
dan kan Ik door jou wat warmte in deze wereld brengen.
vrij naar Mollem

Vergevingsmoment

Jezus, het Licht van de wereld,
blijft ons uitnodigen,
ook al hebben we zijn Licht vaak gedoofd.
Bij het begin van deze viering
willen we daarom eerst om vergeving vragen.

–  Heer, Gij zijt bij ons gekomen
om te tonen dat Gij elke mens graag ziet.
Wij daarentegen delen mensen op in ‘vrienden’ en ‘anderen’
en ons doen en laten is vaak te veel gericht op eigenbelang.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

–  Christus,
ons geloof en vertrouwen in U als het Licht van de wereld
zijn soms zo wankel.
En een lichtend voorbeeld zijn we al helemaal niet.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

–  Heer, wij denken zo vaak te veel aan ‘krijgen’
en te weinig aan ‘geven en delen’.
We leven te weinig mee
met armen en mensen in nood.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
naar Ekeren


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader.
Amen.

Openingsgebed

Liefdevolle God,
in de geboorte van een kind
hebt Gij laten zien dat het U ernst is:
ons mensen nieuw leven geven.
Wij bidden U:
open onze oren om uw boodschap te beluisteren,
open ons hart om licht en waarheid te kunnen ontvangen,
open onze handen om vreugde met elkaar te delen.
Wij vragen U dit
in naam van Jezus, uw Zoon, voor ons geboren. Amen.


Lezingen

Eerste lezing (Jesaja 52,7-10)
Uit de profeet Jesaja

7           Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8           Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9           Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10          De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Hebreeën 1,1-6)
Uit de brief aan de Hebreeën

1              Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2           heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3           Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4           even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5           Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6           Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord 1995

Alternatieve eerste lezing

Voor wij het verhaal van de geboorte van Jezus beluisteren,
gaan we in de eerste lezing op zoek naar broodnodige wereldverbeteraars
– maar dan wel in de positieve zin van het woord.
Misschien kunnen we dan het Kind waardiger ontvangen.

Stuur ons weer engelen, God,
die licht ontsteken
aan sterren van hoop.

Stuur ons weer engelen, God,
met bekers van troost
voor een wereld vol verdriet.

Stuur ons weer engelen, God,
vuurtorens van geloof door wie
het onmogelijke mogelijk wordt.

Stuur ons weer engelen, God,
wachters in de nacht,
waakzaam uitziend naar de morgen.

Stuur ons weer engelen, God,
boodschappers van uw woord van trouw
te midden onbetrouwbaarheid.

Stuur ons weer engelen, God,
die wapens van geweld
geweldloos ons uit handen nemen.

Stuur ons weer engelen, God,
met sterke, tedere vleugelslag,
voor dolenden een veilige haven.

Stuur ons weer engelen, God,
met lachende gezichten
die zingen over vrede.

Stuur ons weer engelen, God,
liefdevogels uit uw hemel,
geest en kracht voor onze aarde.

Stuur ons weer engelen, God,
die schoonheid scheppen in uw spoor,
vreugde brengen in uw naam.

Stuur ons weer engelen, God,
die diep in ons het kind aanraken,
aandachtig voor wie weerloos is.

Stuur ons weer engelen, God,
dromers, zieners, herders
voor wie het leven heilig is.

Stuur ons weer engelen, God,
die wijzen naar het Kind,
Zoon van uw gerechtigheid.

Stuur ons weer engelen, God,
die beroeren en ontroeren,
het is de hoogste tijd…
Zuster Caritas


Evangelie (Johannes 1,1-18)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1              In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2           Het was in het begin bij God.
3           Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4           had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5           Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6           Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9           Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10          Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11          In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12          Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13          Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14          Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15          Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jezus Christus.
Ik geloof dat zijn geboorte vrede brengt, geluk en blijdschap.
Ik geloof dat ieder kind, opgevoed volgens Jezus’ voorbeeld
een beetje meer vrede kan brengen bij de mensen.
Ik geloof dat met Jezus’ geboorte
een licht in de wereld gekomen is,
een lichtpunt voor allen die in het duister van zorgen,
verdriet en onrust leven.
Ik geloof dat het licht van Kerstmis,
het hele jaar door voor ons moet blijven branden.
Ik geloof dat God
de geboorte van Jezus bedoeld heeft
als een boodschap van vrede en liefde,
een licht voor allen die zoeken
naar het eeuwig licht van zijn heerlijkheid.
Ik geloof dat wij de kerstboodschap verder kunnen dragen,
door de kracht van de Geest
die Hij ons geschonken heeft.
Ik geloof in het Kerstfeest,
elk jaar opnieuw
en daarom in een wereld van licht en vrede. Amen.

Voorbeden 1

– God, wij bidden U voor kleine mensen
die, overal ter wereld,
onder het juk van anderen moeten leven.
Dat zij in hun duistere wereld
het licht van het kerstkind mogen ontwaren
en de kracht vinden
om zich staande te houden
in de hardheid van de wereld.
Laten wij bidden…

– God, wij bidden U voor machthebbers
en gezagsdragers overal ter wereld.
Dat zij de belangen van kleine mensen
immer voor ogen mogen houden.
Dat zij het geluk van zovelen
niet opofferen aan hun eigen belangen
en dat zij de hardheid van de wereld doorbreken.
Laten wij bidden…

– God, wij bidden U voor onszelf,
soms klein en soms ook machtig.
Dat wij het appél van het kerstkind mogen verstaan.
Dat wij in Hem en in ieder kwetsbaar wezen
uw reddend aanbod zien
en de uitnodiging om zelf heil te brengen.
Dat wij de hardheid van de wereld doorbreken.
Laten wij bidden…
Johan Las

Voorbeden 2

– Bidden we dat God ons openbreekt voor het wonder van Kerstmis,
voor het wonder dat Hij ons zo nabij wilde zijn
dat Hij mens is geworden zoals wij,
kwetsbaar en weerloos.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we ons, zoals Maria en Jozef,
niet vastklampen aan eigen dromen,
maar leren om het centrum van ons leven
te verplaatsen naar de kribbe,
de plaats waar Gij, God, in deze wereld geboren kunt worden.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we, zoals de wijzen naar de kribbe gingen,
met de eenvoudige geschenken van ons leven
gaan naar wie arm en zwak is en hulp behoeft.
Laten wij bidden…

– Bidden we dat we, zoals de herders, de kribbe zoeken
langs de eenvoudige en kwetsbare draden in ons leven.
Geef dat we de kerstboodschap in ons opnemen,
in ons hart bewaren
en ze uitdragen met blijheid en enthousiasme.
Laten wij bidden…

God, Gij zijt voor ons mens geworden,
opdat wij mens zouden worden voor elkaar
en meebouwen, steen na steen, aan uw Rijk van liefde en vrede.
Laat in ons uw geboorte geen vruchteloos gebeuren blijven,
laat ons levende getuigen worden
die uw boodschap van hier uitdragen.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.
naar Lovendegem

Gebed over de gaven 1

God,
dagelijks kunnen we kiezen
uit heel wat soorten brood en
onmogelijk te tellen soorten wijn.
Op deze tafel ligt het simpelste brood.
Geeft Gij het de voedzaamheid van uw delende liefde.
Op deze tafel staat een beker met de simpelste wijn.
Geef hem de vreugdevolle smaak
van de komst van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.


Gebed over de gaven 2

God droomt van een goede wereld,
een wereld waarin elke mens gelukkig is.
Naar het voorbeeld van ‘Kind van vrede, Licht van de wereld’
willen we ons daarvoor inzetten.
Aanvaard daarom Heer, dit brood en deze wijn
en heilig ze in uw naam. Amen.
naar Beveren

Tafelgebed

Gij,
die de duisternis niet hebt laten heersen
over de mensen
maar het licht hebt geschapen
waarin zij elkaar konden zien en liefhebben,
wij danken U, God.

Gij ,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over het leven
maar het licht hebt geschapen
waarin woorden of daden helder werden
wij danken U, God.

Gij,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over ons bestaan
maar in Jezus Christus
Licht zijt geworden
voor de hele wereld,
wij danken U, God
en huldigen U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

In Hem,
Jezus Christus,
kwam uw Licht over de wereld,
kregen de dingen hun ware betekenis
en de mensen hun echte gestalte.
Heel zijn leven was liefde,
ook toen Hij
de laatste avond van zijn leven
met zijn vrienden samen was.

Hij heeft toen het brood genomen,
U, God, gedankt en gezegend,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen doorgegeven
met de woorden:
‘Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u,
gebroken en gegeven.’

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
U opnieuw gedankt en gezegend
en de beker aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
‘Neem en drink,
dit is de beker met mijn Bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.’

Daarom nemen we hier dit brood en deze beker
en gedenken
dat Hij door zijn lijden, dood en verrijzenis
licht heeft gebracht over ons bestaan.
Wij gedenken
dat Hij ons nabij blijft
als een weldadig licht
zodat we niet meer in duisternis dwalen.

En wij bidden om zijn Geest:
dat er licht mag komen
over ons spreken en zwijgen,
over ons doen en laten.
Dat er licht mag komen in onze wereld,
licht van gerechtigheid en liefde
zodat mensen en volken
kleurrijker worden voor elkaar.
Dat er licht mag komen
over uw Kerk, uw huis op aarde,
zodat ze schijnen mag
als een baken van hoop en belofte
voor de wereld.

Dit vragen wij U door Jezus Christus
uw Licht in de wereld
die met U en de Geest
ons bidden doet tot God onze Vader.


Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…


Vredewens
Vaak is onze wereld  kil en koud.
Zonder hartelijkheid, gerechtigheid en vrede
zijn velen het kind van de rekening…
Een wereld zonder ‘Sjaloom’, heet dat in de bijbel.
Maar die bijbelse vrede kan hier telkens weer opnieuw beginnen,
eenvoudig als een handdruk of een kus.
Een kleine vlam,
begin van warmte en licht in onze omgeving.
Een kleine vlam die kansen en kleur geeft
en zo een vuur wordt dat niet meer te doven is.
De vrede van de Heer zij altijd met u
en geven wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Toen de herders hoorden dat Jezus geboren was,
gingen zij op zoek en vonden Hem in Bethlehem.
Moge wij de Heer hier vinden
nu wij het Brood breken en delen in zijn naam.
Heer, ik ben niet waardig…


Bezinning 1

Het is Kerstmis voor ons
telkens als we een traan wegnemen bij verdriet,
als we vrede sluiten en haat vergeten.
Telkens als we lijden helpen verlichten,
als wij een woord van liefde spreken.

Het is Kerstmis voor ons
telkens als we nieuwe hoop geven,
als we iets goeds zeggen van onze naaste.
Telkens als we een glimlach doen geboren worden,
als we ons leven kunnen aanvaarden en ook pijn.

Het is Kerstmis voor ons
telkens als wij een zieke bezoeken en vreugde brengen.
Telkens als we van het beste dat we hebben, meedelen
en kunnen geven aan een mens in nood.

Het is Kerstmis voor ons
telkens als God de kans krijgt
om in ons leven een teder mens te zijn
naar O. De Saert

Bezinning 2

Zalig Kerstfeest aan de jongeren
die met elkaar op weg gaan
en zoeken naar zinvol samenleven.
Zij geven God een menselijk gezicht.

Zalig Kerstfeest aan de oudere mensen
die zich onvermoeid blijven inzetten voor anderen,
die hun vrije tijd beschikbaar stellen
om anderen te verzamelen tot gemeenschap.
Zij zijn vandaag Gods uitgestoken handen.

Zalig Kerstfeest aan de Kerk die herboren wordt
door onderdak te geven aan mensen op de dool,
door op te komen voor de minsten,
door oog te hebben voor het welzijn van iedereen.
Zij maakt Gods menswording tastbaar.

Zalig Kerstfeest aan de velen
die stil en ongekend gastvrijheid bieden aan een medemens
en in hun buurt mensen in nood nabij zijn.
Zij laten iets ervaren van Gods nabijheid.

Zalig Kerstfeest aan onze zieken en aan allen
die hen met respect en begrip,
met zorg en liefde nabij zijn.
Zij stralen iets uit van de helende kracht van Jezus Messias.

Zalig Kerstfeest aan u allen
die samenkwamen om Jezus te gedenken
en aan te zitten aan zijn tafel.
Mogen wij Gods zegen voor de mensheid uitstralen.
Broechem


Bezinning 3

Kerstmis…
Het is….
het Kindje laten geboren worden in een stal,
feest vieren, eenvoudig en sober,
denkend aan al die kleine mensen, ook hier vlakbij ons.

Kerstmis….
Het is….
als Jozef en Maria zorgend willen leven
voor de mensen
die onze liefde het meest nodig hebben.

Kerstmis ….
Het is….
als Herders de handen vol hebben om te geven,
gratis, zo maar voor niets,
kunnen bidden en zingen met open handen.

Kerstmis ….
Het is …
een Engel voor een mens worden.
De droom van God over deze wereld:
de vrede zelf proberen waar te maken.

Kerstmis ….
Het is…
als de Wijzen uit het verre oosten
die het kindje hun geschenken geven
en toch weten dat het nooit rijk zal worden.
Want alles wat God heeft,
schenkt Hij weer weg aan de anderen.

Bezinning 4

Kerstmis anno 2009:
Emmanuel,
God met ons
God in ons weer laten geboren worden

In warme gastvrijheid
en de gulheid van het feesten
dankbaar genieten van het nu.

In hartelijke attenties
de oprechtheid van wensen
en meer dan voornemens alleen.

In vredescheppende woorden
en minzaamheid
begaan met anderen
het leven en de mens vieren.

Dan is God met ons
weer geboren
anno 2009.
Kathleen Boedt

Bezinning 5

Bij de geboorte van Jezus
hebben we de menslievendheid
van Hem erkend, die zich noemt:
“Ik zal er zijn voor u.”

Zoals Hij ons heeft voorgeleefd
proberen het ook wij.

Zacht zijn voor wie door hardheid
van mensen werd verwond.

Medelevend luisteren naar het
verhaal van wie vereenzaamd leeft.

Waardering laten aanvoelen
wie alle zelfvertrouwen mist.

Trouw nabij blijven wie niet meer
in de goedheid van het leven gelooft.

In iedere ontmoeting, telkens weer
het beste leggen van onszelf.

Zo hopen we hier en nu
Jezus’ zegen voor elkaar te zijn.
naar Valeer Deschacht

Slotgebed 1

Heer, onze God
wij danken U voor dit Kerstfeest
Wij mochten opnieuw vieren en gedenken
hoe uw Zoon in de wereld kwam
als licht en als redder van mensen.
Wij vragen U,
hou de hoop in alle mensen levend
en maak dat wij met ons leven bijdragen
aan de komst van uw Rijk van vrede in onze wereld.
Door Christus Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.
Broechem

Slotgebed 2

God, onze Vader,
wij danken U voor dit vreugdevol samenzijn.
Help ons op deze kerstdag
te geloven in het wonder dat een betere wereld mogelijk is,
als we naar Jezus’ voorbeeld mensen van licht worden.
Moge Gods Geest ons kracht en moed schenken
om het licht van Kerstmis te laten schijnen
in ons eigen hart en in ons eigen huis,
voor alle mensen dichtbij en ver weg.
Dit vragen we voor elke dag van ons leven. Amen.
Ekeren


Zending en zegen

Kerstmis
een dag van licht en vrede.
Dat kan,
als we Gods vrede
straks mee naar huis nemen.
Dat kan,
als we licht en vrede delen met alle mensen
die we vandaag en morgen tegenkomen.
Dan worden we zelf
licht en vrede voor mensen om ons heen.
God moge ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Lovendegem

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.