Kerstmis C 2006

Zondagsvieringen Werkgroep liturgie Schilde

Kerstmis ABC-jaar 2006

Begroeting

Wie u ook bent,
wat u ook bezig houdt of zoekt,
van waar u ook komt:
welkom en vrede voor u op deze gezegende kerstdag,
gezegend door (+) de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Wees welkom
u allen, mensen van goede wil,
rond een kind:
weerloos, machteloos,
enkel toekomst,
geheel en al belofte…

Wees welkom
om welke reden u dan ook naar hier bent gekomen.
Ik hoop dat u vindt
wat u zoekt bij dit kind:
uitzicht, vertrouwen,
troost, rust…

Wees welkom
u die naar hier bent gekomen
om samen te zijn met elkaar,
om te doen als een kind:
al spelend en zingend,
al biddend en dromend
uzelf te vinden…

Openingswoord 2

Volgende week veranderen we al weer van jaartal.
We denken er niet meer bij na,
maar Jezus’ geboorte heeft te maken met de manier waarop wij jaren tellen:
we rekenen vóór en na Christus.

Jezus heeft de geschiedenis nieuw ingekleurd,
met hoop en vreugde.
Want als het op hoop aankomt
hebben wij, christenen, toch wel
één en ander te bieden.

Ja, hoop en vreugde kun je ook wel vinden
in de kerstsfeer op straat en in de winkels,
in het samen genieten van een gezellig kerstdiner…
maar christenen mogen putten uit een veel diepere bron:
we mogen ons laten aanspreken
door een pasgeboren Kind
dat al 2006 jaar lang
het leven en het hart
van vele miljarden mensen en van hele samenlevingen heeft ingekleurd
met een blijde boodschap van hoop en liefde.

Vergevingsmoment 1

Kerstmis, het feest van licht en vrede.
Bij wie raakt dit feest niet de gevoelige snaar?
Het is en blijft een oerverlangen van iedere mens: vrede en alle goeds.

God,
uw Zoon kwam op aarde om ons de weg te tonen,
om uw Rijk te voltooien.
Maar wij gaan wel eens een andere richting uit.
Daarom vragen wij om vergeving.

Als wij in december onze kerstballen van de zolder halen
zitten ze vaak onder het stof.
De schitterende droom van vrede en goedheid
zit bij ons soms ook onder het stof.
Het stof van achteloosheid of egoïsme.
Voor al die keren dat we alleen maar aandacht hadden
voor ónze droom,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze mooiste kerstballen zijn dikwijls de meest fragiele.
Wij gaan er soms zo weinig zorgzaam mee om.
Zo gaan wij vaak ook weinig behoedzaam om met kwetsbare mensen.
Voor ons gebrek aan aandacht en tederheid voor gekwetste mensen,
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

Soms laten we de kleuren van onze kerstballen vervagen.
Vergeef ons Heer,
als wij ook aan onze droom van Kerstmis
zo weinig of zo kortstondig kleur geven,
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Wat eertijds werd beloofd,
kent thans een begin van verwezenlijking.
Een kind is ons geboren, een zoon is ons gegeven:
Zijn naam is Emmanuël, God-die-met-ons-is en blijft,
Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt,
en ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Deze nacht willen wij bidden voor mensen
die niet vonden wat zij zochten:
een ander mens aan hun zijde,
een kind,
wat vrede in huis…
Dat zij de ster mogen zien,
die de weg wijst naar een zinvolle morgen.
Heer, ontferm U over ons.

Deze nacht willen wij bidden voor mensen
zonder brood, zonder dak,
voor mensen op de vlucht,
mensen vermist,
voor engelen van vrede die soms ‘zomaar’ de mond worden gesnoerd…
Dat er een stem mag komen uit de hoge, onweerstaanbaar;
dat er een Kind mag komen, machtiger dan Herodes.
Christus, ontferm U over ons.

Deze nacht willen wij bidden
om vrede op aarde,
om nog meer mensen van goede wil,
zodat wantrouwen afneemt en vertrouwen toeneemt…
Moge de macht van het weerloze Kind zegevieren.
Heer, ontferm U over ons.

Wat eertijds werd beloofd,
kent thans een begin van verwezenlijking.
Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven:
Zijn naam is Emmanuël, God-die-met-ons-is en blijft,
Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt,
en ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven. Amen.

Openingsgebed 1

Mensgeworden God,
wij dromen ervan te worden
zoals Gij het bedoeld hebt toen Gij ons schiep:
gelukkige mensen
die vrij van elke verslaving dankbaar kunnen zijn voor uw gaven;
gelukkige mensen
die van hun hart een paradijs maken waar iedereen welkom is;
gelukkige mensen
die beminnelijk blijven en anderen ruimte gunnen om zichzelf te zijn;
gelukkige mensen
die zich in Jezus geborgen weten omdat zij Hem navolgen.
Help ons, God, die droom waar te maken.
Dan kunt Gij in ons opnieuw geboren worden
zoals destijds in de stal van Bethlehem. Amen.

Openingsgebed 2

Gij, God, een en al liefde van meet af aan,
kom hier in ons midden
en herschep deze nacht tot een uur van genade.
Maak ons allen tot ooggetuigen van uw menslievendheid.
Richt daartoe onze aandacht en ons hart
op het kind van Bethlehem,
de man uit Nazareth,
met wie Gij uw naam verbonden hebt
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Lezingen

Eerste lezing (Jes. 9, 1-3. 5-6)
Uit de Profeet Jesaja.
1        Het volk dat ronddwaalt in het donker,
ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.
2        Uitbundig laat U hen juichen
en U overstelpt hen met vreugde;
zij verheugen zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het verdelen van de buit.
3        Want het drukkende juk,
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
5        Want een kind wordt geboren,
een zoon wordt ons gegeven.
De heerschappij rust op zijn schouders;
men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held,
vader voor eeuwig, vredevorst.
6        Groot is de macht en eindeloos de vrede
voor de troon van David, voor zijn koninkrijk;
hij zal het stichten en onderhouden
door recht en gerechtigheid
vanaf nu en voor altijd.
De geestdriftige liefde van de Heer van de machten
zal dit teweegbrengen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc.2, 1-14)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

1        In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2        Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3        Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4        Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazaret in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Betlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5        om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6        Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7        en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8        Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9        Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10       Maar de engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11       Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12       Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13       Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14       `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’
KBS Willibrord 1995

Inleiding op alternatieve eerste lezing 1
        
Voor wij het verhaal van de geboorte van Jezus beluisteren
vragen wij ons in de eerste lezing af
of er in de herberg van ons hart wel plaats is om het Kind te ontvangen.


Eerste lezing 1

Misschien is je huis te klein, en kan er niemand meer bij.
Misschien is je huis te groot; Hij zou er zijn weg niet vinden.
Misschien is je hart te koud om met kinderen bezig te zijn.
Misschien is je hart te zwak om nog van goedheid te dromen.
Misschien is het licht van je geloof gedoofd
en je vertrouwen gestorven van ontgoocheling.
Misschien ben je te gespannen,
in de war door dwaallichten en toverlantaarns allerhande.
Misschien is er voor niets en voor niemand plaats,
omdat je propvol angst zit, vrees en dreiging.
Misschien is de deur al op slot,
misschien ben je nooit thuis, niet eens voor jezelf.
Misschien…

Het klinkt weinig hoopvol.
Maar… ging het er zoveel beter aan toe
toen de Heer voor de eerste keer werd geboren?
of waren de mensen toen zoveel anders?

En toch kwam Hij…
Hij komt ieder jaar opnieuw,
ook dit jaar,
vandaag,
en Hij klopt op de deur van je hart.

Geloofsbelijdenis 1

Spreken wij nu samen ons geloof uit in het kind van Betlehem,
Emmanuel, God-met-ons.

Ik geloof in God
die zoveel van mensen houdt
dat Hij,
in zijn Zoon, het kind van Betlehem,
met ons wilde meegaan
door het leven van elke dag.

Ik geloof in het Kind van Betlehem
dat ook genoemd wordt:
Emmanuël, God-met-ons,
Kind van vrede,
Verlosser van de wereld.

Ik geloof in dit Kind
met z’n ouders Maria en Jozef,
voor wie geen plaats was in de herberg,
maar bij wie plaats is voor allen.

Ik geloof in zijn leven voor alle mensen
waardoor Hij verlossing bracht
uit de donkerte van het kwaad.

Ik geloof dat wij de kerstboodschap
verder kunnen dragen
door de kracht van de Geest
ons door Hem geschonken.

Ik geloof in het kerstfeest,
elk jaar opnieuw,
en daarom geloof ik
in een wereld van vrede. Amen.

Geloofsbelijdenis 2

Laten wij samen ons kerstgeloof belijden.

Ik geloof in God, die voor mij
en alle mensen een goede Vader is.
Hij geeft ons de wereld
om die nog mooier en beter te maken.
Ik geloof in Jezus van Nazareth.
Hij is de Zoon van God,
die vandaag geboren werd.
Hij deed ons voor hoe wij liefdevol kunnen leven.
Hij leed en stierf voor ons.
Hij is met Pasen verrezen.
Hij leeft nu verder in zijn woord,
in zijn brood en in vele lieve mensen.
Ik geloof in de Heilige Geest,
hij maakt ons één van hart.
Hij roept ons op om er het beste van te maken.
Ik geloof dat die Geest de kerk blijft vernieuwen. Amen.

Voorbeden 1

Het verhaal van deze nacht maakt ons stil.
De intenties waarvoor wij persoonlijk willen bidden,
leggen wij aan de voeten van het Kind.
Wij bieden ze aan, samen met uw gaven en met dit brood en deze wijn.

– Omwille van keizer Augustus bidden wij:
voor hen die regeren met willekeur of dreigen met oorlog;
voor hen die, in de ban van het kwaad, steeds hoger willen en steeds meer;
voor hen die anderen uitbuiten en medemen­sen gebruiken ten ba­te van zichzelf. Dat zij tot inkeer komen.
Laten wij bidden…

– Omwille van Maria en Jozef bidden wij:
voor hen die worden opgejaagd als speelbal van machthebbers;
voor vluchtelingen en asielzoekers, die van de os naar de ezel worden verwezen; voor hen die zich deze nacht eenzamer voelen dan ooit.
Dat zij aandacht en geborgenheid mogen vinden.
Laten wij bidden…

– Omwille van de herders bidden wij:
voor hen die worden miskend of aan de kant geschoven;
voor zieken en bejaarden, die het gevoel hebben niet meer mee te tellen;
voor hen die leven in de marge van de samenleving: daklozen, zwerfjongeren, drugverslaafden.
Dat zij zichzelf hervinden en weer toekomst zien.
Laten wij bidden…

– Omwille van de engelen bidden wij:
voor hen die goed nieuws te melden hebben;
voor hen die ons toezingen “Eer aan God en vrede op aarde”;
voor alle kerken die zich door het evangelie laten aanspre­ken en uit­dagen.
Dat beloften werkelijkheid mogen worden, en woorden omgezet in daden.
Laten wij bidden…

– Omwille van het Kind bidden wij:
voor alles wat onder mensen klein en kwetsbaar is:
herwonnen kracht, hervonden geloof, de kleine vlam van hoop, ontluikende liefde.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Voor heel velen heeft Kerstmis niets feestelijks.
Integendeel.
En toch is het Kind ook voor hen geboren, vooral voor hen.
Voor die mensen willen wij bij God ten beste spreken.
Door het ontsteken van een kleine vlam stellen wij hen hier in ons midden symbolisch aanwezig.
(V neemt vuur aan de Paaskaars en gaat naar de zevenarmige kandelaar. Bij elke voorbede, gelezen door de lector, steekt hij een kaars aan.)

Wij branden een kaars
voor zieken en gehandicapten,
die met Kerstmis tegen ziekenhuismuren moeten opkijken
en zich droevig afvragen waar de herders van vandaag,
waar de koningen van deze tijd
blijven om met hen te vieren.

Wij branden een kaars
voor de mensen die vandaag vergeten worden,
die nergens terecht kunnen,
nergens welkom zijn,
en hopeloos op zoek zijn naar wat kerstwarmte;
dat zij engelen van mensen mogen ontmoeten
die oog en oor hebben voor hun noden en problemen.

Wij branden een kaars
voor de slachtoffers van moord en geweld
in Irak, Israël, de Palestijnse gebieden, Darfour, Oost Congo…
voor alle onschuldige mannen, vrouwen en kinderen
die verweesd en eenzaam,
onbegrijpend achterblijven,
dat zij de armen niet laten zakken
en hoopvol mogen uitkijken naar een betere toekomst.

Wij branden een kaars
voor de kinderen waar ook ter wereld,
die honger hebben, niet naar school kunnen gaan,
geen bed hebben om in te slapen
en niet naar de dokter kunnen als ze ziek zijn.

Wij branden een kaars
voor wijken en steden
in ons land en ook elders
waar mensen van verschillende culturen en godsdiensten
met elkaar samenleven,
dat wederzijds respect en groeiende verdraagzaamheid
het mogen winnen van haat en geweld en vooroordelen,
dat iedereen zijn verantwoordelijkheid mag opnemen
en blijft kiezen voor een zorgzame samenleving.

Wij branden een kaars
en bidden
om vrede voor onze kinderen,
vrede in onze gezinnen,
vrede in onze straat, in onze buurt,
vrede in ons hart,
vrede voor groot en klein.

De zevende kaars branden wij voor onszelf;
dat wij Kerstmis mogen vieren
in verbondenheid en vriendschap met elkaar;
dat wij het waarom en het waartoe van de geboorte van dit Kind
aan onze kinderen zullen verder vertellen
zodat zij zullen weten
waarom deze dag zo bijzonder is.

Gebed over de gaven 1

God en Vader, Gij die één van ons geworden zijt:
met brood en wijn in onze handen
spelen wij in
op uw toekomst van vrede, vreugde en recht voor allen.
Wij bidden U:
maak ons tot mensen
die begaan zijn
met al wie klein, gekwetst of eenzaam is.
Maak ons tot mensen
die – brekend en delend, en in zorg voor elkaar –
de gedachtenis hoog houden
van het Kind, uit Maria geboren,
begin van een nieuwe wereld,
begin van een nieuw verhaal,
een verhaal van vrede
voor alle mensen van goede wil. Amen.

Gebed over de gaven 2

Brood.
Levensnoodzakelijk.
Even levensnoodzakelijk als warmte en tederheid
en omarmen en bevestigen.
Wijn.
Levensvreugde schenken.
Even rood en levend als blijheid en vertrouwen
en toekomst en aanvaard worden.
Brood en wijn, tekens van “Ik wil bij je zijn”,
tekens die vertellen over een God die met mensen wil leven.
Wij zetten ze hier op de tafel
en brengen Hem zo bij ons.
God, Gij hebt de wereld nieuwe toekomst gegeven
door ons uw Zoon te schenken als mens tussen de mensen.

Tafelgebed

Gezegend is uw naam, Heer onze God,
omwille van Jezus Christus,
in de wereld gekomen als een mensenkind,
eenvoudig en hulpeloos.
In Hem hebt Gij uw heerlijkheid openbaar gemaakt.
Licht kwam Hij brengen
in onze verwarring en onmacht.
Hij heeft vervuld
wat Gij steeds opnieuw hebt beloofd.
Daarom noemen wij Hem ‘Emmanuël’,
God-met-ons, Vredevorst.
Van hem zingt ons verlangen, onze liefde.
En samen met allen die meebouwen aan zijn rijk van vrede,
en met allen die reeds bij U leven,
aanbidden wij U met de woorden:
Heilig, heilig, heilig,…

Voordat wij spreken
hebt Gij, God, ons reeds verstaan.
Voordat wij naar U gaan
zijt Gij ons reeds nabij,
in ons, en boven ons uit,
eeuwig en ongezien.
Gij zijt de enige, onze God.
Het vervult ons met grote eerbied
dat Gij het aandurft
hier te zijn met ons.

Wij danken U
omdat Gij om ons geeft,
omdat wij, mensen,
niet te min zijn voor U,
omdat Gij naar ons wilt luisteren,
en het goed vindt dat wij
– steeds weer en vandaag opnieuw –
U bidden en smeken
om altijd weer hetzelfde:
vrede in en rondom ons.

Wij herinneren U aan uw grote daden
van redding en barmhartigheid,
uw eens gegeven woord,
waargemaakt in het Kind van Betlehem,
Jezus van Nazareth,
door U gered van de dood,
door U tot vrede gemaakt.
Wij houden U aan uw woord, Heer.
Doe aan ons
wat Gij aan Hem gedaan hebt.

Breng ons tot inkeer, God,
roep ons bij onze naam.
Laat ons toch zien,
al was het maar even,
dat het onmogelijke mogelijk wordt,
dat ook wij,
zo groot en zo oud wij zijn,
klein kunnen worden,
opnieuw geboren;
dat het gebeuren kan:
vrede op aarde,
angst bezworen,
honger gestild,
recht gedaan,
brood gebroken,
gedeelde vreugde
van mens tot mens.

Wij danken U omwille van Jezus,
wiens geboorte wij herdenken,
uw mensgeworden goedheid
en liefde voor allen, zonder onderscheid.
Hij blijft voor ons
ons lichtend voorbeeld.

Die, in de nacht voor zijn lijden en dood,
het brood genomen heeft,
het brak en uitdeelde aan zijn vrienden:
Neem en eet hiervan,
dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gebroken, aan u toevertrouwd.

Zo nam Hij ook de beker
die Hij aan zijn vrienden ronddeelde:
Dit is de beker van mijn bloed,
waarmee ik een nieuw verbond bezegel;
Deze beker wordt vergoten
om voor mensen bevrijding te zijn.
Doe dit steeds opnieuw
in herinnering aan mij.

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Daarom is deze dag een dag van vreugde,
van licht en genade,
van goede woorden en blijde Boodschap.
Zend uw Geest over ons,
overschaduw ons met zijn kracht
zodat wij ons hart opengooien
tot een gastvrije woning voor uw Zoon.
Dan zal dit kerstfeest open bloeien
tot daden en dagen van goede wil.

Leer ons luisteren,
wachten en stil zijn,
dan zullen wij het Licht zien,
de engel horen, het Kind vinden,
en wonen in uw Liefde
als kinderen van uw welbehagen.
Wij zullen U verheerlijken
om al wat wij horen en zien
door Jezus Christus, onze Heer,
uw Licht voor ons,
uw woord voor ons,
onze vrede voor eeuwig. Amen.

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Onze ontrouw aan het Kind van Kerstmis
wil de Heer van harte vergeven.
En Hij beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messias, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Moge u, deze nacht nog,
of anders in de komende dagen van Kerstmis,
iemand ontmoeten tegen wie u kunt zeggen:
“U bent een engel geweest voor mij”.
Als u dat niet zou overkomen,
moge u dan iemand ontmoeten
die tegen u zegt, of van u denkt:
“U bent een engel,
want u hebt begrepen waar ik ten diep­ste naar verlang”.

Die kerstervaring wens ik u toe.
Van ganser harte: een zalig Kerstfeest.
En moge de vrede van het Kind van Bethlehem uw hart blijvend verwarmen.
Wensen wij elkaar Zalige Kerstvrede toe.

Vredeswens 2

Wat ik je wens is kracht,
kracht om te leven en om lief te hebben,
kracht om te houden van je werk,
kracht om oog en oor te hebben voor de mens in nood,
kracht om veel te doen voor anderen,
kracht om je hart open te stellen voor de misdeelden,
kracht om te luisteren naar mensen die je nodig hebben,
kracht om de schittering van je ogen te geven aan mensen in de kou,
kracht om vrede te stichten rondom jou.
Die kracht wens ik je om sterk te staan in je taak
omdat er nog zoveel te doen is voor de gerechtigheid in deze wereld.
Moge die vrede van de Heer met jullie zijn
Wensen wij elkaar zalige kerstvrede toe.

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen, mens geworden,
zodat wij met Hem samen aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Kerstmis is
meer dan een kaarsvlam
op een groene krans.
Kerstmis is
gevlamd liggen op een wereld
naar Gods gedacht:
rechtvaardig, vredevol en ongeschonden.
Kerstmis is
er niet voor terugschrikken
zich daar met vuur en vlam
voor in te zetten.

Kerstmis is
meer dan ‘glorie in de hoge’
sfeervol laten klinken.
Kerstmis is
al wat klein is op de wereld
eren en waarderen.
Kerstmis is
de eigen glorie op het spel zetten
en de armen niet ontlopen.

Kerstmis is
meer dan een boom van groen
in een overvolle woonkamer.
Kerstmis is
het groen van deze aarde
beschermen voor mensen van morgen.
Kerstmis is
onze levenswijze versoberen
en afstemmen op een overvolle wereld.
Manu Verhulst.

Bezinning 2

Bidden om een kerst,
een kerst om van te dromen,
met een herberg
waar het kraambed
in de beste kamer staat,
en mensen aanschuiven
om vertederd naar het kind te kijken
en elkander
vriendschap en vrede aan te reiken.

Wij bidden om een kerst,
een kerst om van te dromen,
met een Herodes
die in zijn politiek
het kind centraal stelt,
en soldaten uitstuurt
om iedereen te arresteren
die een vinger
naar een kind durft uitsteken.

Wij bidden om een kerst,
een kerst om van te dromen,
met een wereld
waar geen enkel kind
nog in een beestenbak moet liggen
of terechtkomt in de goot
of, groot geworden,
zal gefolterd worden aan een kruis.

Wij bidden om een kerst
om nooit meer te vergeten
als wij, midden in de nacht,
op weg gaan
en de klokken horen
en heimwee krijgen naar het kind in ons
dat met elke Kerstmis
even wordt herboren.
Manu Verhulst.

Bezinning 3

Ik wens dat je
net als de herders
voor niets hoeft te vrezen,
dat je van onrust mag genezen
en dat je in kinderogen
Gods vrede mag lezen.

Ik wens dat je
net als de wijzen
je moedig op weg durft begeven,
dat je iets van je gaven zal geven
en dat je verbonden met velen
hoopvol zal mogen leven.

Ik wens dat je
net als Jezus’ leerlingen
met moed en inzet mag werken,
mensen in nood mag bemerken
en dat je bij velen
’t vertrouwen kan helpen versterken.

Ik wens dat in je eigen hart
in het komende jaar
een redder mag wonen
om zo van binnenuit
aan ieder mens
Gods liefde te tonen.
Frans Weerts.


Slotgebed 1

Heer onze God,
op dit kerstfeest bidden wij om licht,
licht dat onszelf en de wijde wereld verlicht.
Nieuw licht,
overal waar hoop het heeft moeten afleggen tegen angst en onverschilligheid.
Nieuw geloof,
overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven dat uw verwarmende vrede het winnen zal
van oorlog, conflict, kilte tussen mensen.
Nieuwe liefde,
overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd.
Nieuwe ogen,
overal waar mensen het niet meer zien zitten
en op elkaar uitgekeken zijn.
Wij bidden om licht,
wij bidden dat het Kind van Betlehem
geboren mag worden
in ieder van ons,
en in die ene wereld van ons allen samen. Amen.

Slotgebed 2

Gij die God zijt,
een en al liefde van meet af aan,
wat ver weg leek en niet te geloven,
is dichtbij gekomen deze nacht.
Wij danken U en bidden:
blijf voor ons, vandaag en alle dagen,
een woord van bevrijding,
een licht aan de einder,
een vuur van warmte en geborgenheid
door Jezus, het kind in de kribbe,
het kind van uw belofte,
met wie Gij uw naam verbonden hebt,
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Zending en zegen

Wij verlaten Bethlehem,
in het besef dat de kribbe een teken is
dat het Kind telkens opnieuw geboren moet worden in ons hart,
dat onze God er is voor jou, altijd,
en jij voor Hem.
Keer terug naar de plaats vanwaar je gekomen bent,
brand er wierook met de korrels van uw geloof,
bied mirre aan, de balsem van de hoop,
deel er het goud uit van uw liefde en uw vriendschap.

Als boodschapper van zijn vrede, rust op U Gods zegen: (+) in de naam…
En maak van dit kerstfeest
iets waaraan je, samen met het hele gezin,
echt deugd beleeft.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.