Kerstmis B 2014

Aansteken van de vreugdekaars

Steek de kaarsen aan.
Laat het licht in je ogen schitteren,
ook al is het soms donker in je hart,
ook al kan het duister zijn op je wegen.

Steek de kaarsen aan.
Breng licht in deze wereld,
ook al weet je dat er oorlog is,
ook al besef je dat ‘vrede’
zo dikwijls een ijdel woord is.
Ook al weet je dat er ook vandaag
nog zoveel mensen op de vlucht zijn.

Naast de 4 kaarsen van de adventskrans
steken we vandaag ook de vreugdekaars aan,
zodat de vlam van de hoop gaat branden.
Laat je verlangen opflakkeren,
want Jezus is geboren.

Hij is
in vandaag,
in gisteren en morgen,
in wat is, wat was en wat zal zijn.
Hij is midden onder ons,
Hart van ons hart,
Licht in ons leven.
naar Don Boscogemeenschap Zwijnaarde

Begroeting 1

De liefde van God is ons verschenen in een Kind,
in een Mens van vlees en bloed
en dat Kind wordt genoemd:
Zoon van God, Zoon van mensen.
Danken wij God voor dit prachtgeschenk:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Begroeting 2

Welkom beste mensen,
u die naar hier gekomen bent om samen met ons Kerstmis te vieren.
Laten we samen bidden om Gods zegen,
dat Hij als een licht op onze weg mag zijn,
als een hand op onze schouder,
als een broer die naast ons is
als een God die wij mogen noemen:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
naar Liturgische vieringen

Openingswoord 1

Een kind van licht wijst ons vandaag
de weg van vrede en gerechtigheid,
van liefde en verbondenheid.
Kan deze liefdesboodschap zuiverder klinken
dan in een broos en pasgeboren kind?
Een pasgeboren kind roept een warm gevoel op
dat ons diepmenselijk raakt.
Zo zit in elk kind een goddelijke boodschap.
Jezus draagt die voor ons uit
zijn hele leven lang.

Openingswoord 2

Jozef en Maria
op zoek naar een plaats
om hun kind ter wereld te brengen.
Een kind waarnaar men vol verwachting uitzag.
Vredevorst zou Hij genoemd worden.
Hij, waarover zoveel te doen was geweest,
de Messias, de Langverwachte,
werd geboren in een armzalige stal.
God koos een kind
terwijl de mens stond uit te kijken naar een vorst,
een machtige koning.

Hij wordt onder ons geboren
in het schamele, in het kleine.
Hij zoekt een plaats in onze herberg.
Is Hij een welgekomen gast,
kan Hij in mij geboren worden?
Of stuur ik Hem naar de stal
waar alleen eenvoudigen Hem vinden?
Hij kijkt mij aan met de vragende ogen
van een weerloos kind.
naar Goes

Vergevingsmoment

-Kerstmis,
feest van vrede,
van zwaarden die ploegijzers worden
en lansen die omgesmeed worden tot sikkels.
Maar ik voel mij soms onverdraagzaam,
ik bal mijn vuisten van ongeduld
en ben soms oorzaak van pijn en verdriet.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Maria en Jozef,
twee jonge mensen die hun leven uit handen gaven,
die bereid waren om hun eigen plannen op te bergen
om met God op weg te gaan.
Maar ik weet hoe ikzelf mijn eigen leven in handen wil nemen,
mij weinig of niets laat gezeggen door anderen,
en God niet genoeg ruimte geef
om mij te brengen waarheen Hij wil.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Herders,
eenvoudig en ongekunsteld
mochten als eersten naar Bethlehem gaan.
Maar zelf kijk ik soms kleinerend neer
op al wat eenvoudig en simpel is
en waan ik me ook wel te verstandig
om als eenvoudige-van-hart naar God te gaan.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze kortzichtigheid
en raak ook ons vandaag aan met uw oneindige liefde,
mensgeworden in het Kind van Bethlehem. Amen.
naar Don Boscovieringen Zwijnaarde

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Gij, God, een en al liefde van meet af aan,
kom hier in ons midden
en herschep deze nacht/dag tot een uur van genade.
Maak ons allen tot ooggetuigen van uw menslievendheid.
Richt daartoe onze aandacht en ons hart op het kind van Bethlehem,
de man uit Nazareth,
met wie Gij uw naam verbonden hebt
voor eens en voorgoed: Emmanuël, God-met-ons. Amen.

Openingsgebed 2

Heer God,
in deze nacht/op deze dag
is eens en voorgoed aan het licht gekomen
wie Gij wilt zijn: een God van mensen.
Wees dan voelbaar aanwezig hier in ons midden
als een lamp die ons verlicht,
als een vuur dat ons verwarmt,
als een kind dat toekomst is en belofte.
Open onze ogen opdat wij zouden zien. Amen.
Gooi&Sticht

Openingsgebed 3

Vandaag ben Ik opnieuw mens geworden -zegt God –
voor de zoveelste keer.
Maar toch vraag Ik me af
of je wel weet waarover het gaat.
Want als Ik naar je kijk en zie hoe jij samenleeft met anderen,
dan denk Ik soms dat je niet weet
dat het met Kerstmis eigenlijk om jou gaat.
Vandaag wil Ik in jou geboren worden
opdat jij, net als Jezus, spiegel kunt zijn van mijn liefde.
Zonder jou zal mijn droom nooit werkelijkheid worden
en zal mijn goede boodschap niet meer verder worden verteld.
Zet de deur van je hart voor Mij open
of is er geen plaats meer in je herberg?
Erwin Roosen

Lezingen

Eerste lezing (Jes. 52, 7-10)

Uit de profeet Jesaja

7           Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8           Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9           Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10         De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hebr. 1, 1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

1              Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2           heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3           Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4           even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5           Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6           Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 1, 1-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1                     In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2           Het was in het begin bij God.
3           Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4           had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5           Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6           Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9           Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10         Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11         In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12         Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13         Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14         Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15         Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in Jezus Christus.
Ik geloof dat zijn geboorte vrede brengt, geluk en blijdschap.

Ik geloof dat ieder kind,
opgevoed naar Jezus’ voorbeeld
een beetje meer vrede kan brengen onder de mensen.

Ik geloof dat met Jezus’ geboorte
een licht in de wereld gekomen is,
een lichtpunt voor allen
die in het duister van zorgen,
verdriet en onrust leven.

Ik geloof dat het licht van Kerstmis,
het hele jaar door voor ons moet blijven branden.

Ik geloof dat God
de geboorte van Jezus bedoeld heeft
als een boodschap van vrede en liefde,
een licht voor allen die zoeken
naar het eeuwig licht van zijn heerlijkheid.

Ik geloof dat wij de kerstboodschap verder kunnen dragen,
door de kracht van de Geest
die Hij ons geschonken heeft.
Ik geloof in het Kerstfeest,
elk jaar opnieuw
en daarom in een wereld van licht en vrede. Amen.

Voorbeden 1

-God, wij bidden U voor kleine mensen
die, overal ter wereld,
onder het juk van anderen moeten leven.
Dat zij in hun duistere wereld
het licht van het Kerstkind mogen ontwaren
en de kracht vinden
om zich staande te houden
in de hardheid van de wereld.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor machthebbers
en gezagsdragers overal ter wereld.
Dat zij de belangen van kleine mensen
immer voor ogen mogen houden.
Dat zij het geluk van zovelen
niet opofferen aan hun eigen belangen
en dat zij de hardheid van de wereld doorbreken.
Laten wij bidden…

-God, wij bidden U voor onszelf,
soms klein en soms ook machtig.
Dat wij het appél van het Kerstkind mogen verstaan.
Dat wij in Hem en in ieder kwetsbaar wezen
uw reddend aanbod zien
en de uitnodiging om zelf heil te brengen.
Dat wij de hardheid van de wereld doorbreken.
Laten wij bidden…
Johan Las

Voorbeden 2

-Bidden we dat God ons openbreekt voor het wonder van Kerstmis,
voor het wonder dat Hij ons zo nabij wilde zijn
dat Hij mens is geworden zoals wij,
kwetsbaar en weerloos.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we, zoals Maria en Jozef,
ons niet vastklampen aan eigen dromen,
maar leren om het centrum van ons leven
te verplaatsen naar de kribbe,
de plaats waar Gij, God, in deze wereld geboren kunt worden.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat, zoals de wijzen naar de kribbe gingen,
wij met de eenvoudige geschenken van ons leven
gaan naar wie arm en zwak is en hulp behoeft.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat we, zoals de herders, de kribbe zoeken
langs de eenvoudige en kwetsbare draden in ons leven.
Geef dat we de kerstboodschap in ons opnemen,
in ons hart bewaren
en ze uitdragen met blijheid en enthousiasme.
Laten wij bidden…

God, Gij zijt voor ons mens geworden,
opdat wij mens zouden worden voor elkaar
en meebouwen, steen na steen, aan uw Rijk van liefde en vrede.
Laat uw geboorte in ons geen vruchteloos gebeuren blijven,
laat ons levende getuigen worden
die uw Boodschap van hier uitdragen.
Dat vragen wij U door Jezus, onze Heer. Amen.
naar Lovendegem

Voorbeden 3

Op de dag van Gods menswording
bidden wij tot Hem.

-God, er zijn onder en in ons nog zo veel krachten
die mensen verhinderen te worden
waartoe Gij hen in uw liefde hebt bestemd.
Geef ons daarom profeten en godsmannen en -vrouwen
die met goede woorden en daden mensen helpen
om structuren van onrecht en onderdrukking te doorbreken.
Laten we bidden…

-Wij vragen uw licht voor de zovelen
die moedeloos en lusteloos in het donker
achter ramen verscholen blijven zitten
omdat er in het drukke leven buiten
eigenlijk geen plaats meer voor hen is,
want ze zijn ziek, oud, invalide
of gewoon maar uitgerangeerd omdat er geen werk meer is.
Laten we bidden…

-Wij bidden voor elkaar.
Help ons zo menselijk te worden
dat wij anderen niet van ons vervreemden
– zelf groot en sterk, gezond en actief
en de ander daardoor klein en alleen.
Help ons, U achterna,
meer mens te worden voor elkaar,
geschapen als we zijn naar uw beeld en gelijkenis.
Laten we bidden…
J. Micklinghoff  o.p.

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
ziehier een tafel en wat brood,
een beker met wijn,
gewone dingen van elke dag en van elk huis.
Het brood dat wij breken
is om uit te delen
en de beker met wijn
is een teken van ons vreugdevol samenzijn.
Wij vragen U,
aanvaard deze gaven in deze feestelijke nacht/op deze feestelijke dag
als teken van onze verbondenheid met U,
door Christus Jezus, onze Heer. Amen.
Alline Buellens

Gebed over de gaven 2

God droomt van een goede wereld,
een wereld waarin elke mens gelukkig is.
Naar het voorbeeld van ‘Kind van vrede, Licht van de wereld’
willen we ons daarvoor inzetten.
Aanvaard daarom Heer, dit brood en deze wijn
en heilig ze in uw naam. Amen.
naar Beveren

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij danken U op deze kerstavond/dag
voor de komst van Jezus, uw Zoon in ons midden.
We danken U
omdat Hij verlossing kwam brengen aan de mensen.
Wij danken U omdat die verlossing geldt voor ieder van ons.
Wij bidden U, God,
laat die redding en bevrijding steeds meer voelbaar en zichtbaar worden. Redding voor mensen die ten onder gaan aan schuldgevoel.
Bevrijding voor mensen die worden klein gehouden.
Verlossing voor hen die niet meer weten wat vrede is,
omdat zij voortdurend moeten leven te midden van oorlog en ruzie.
Wij loven en danken U voor de komst van uw Zoon Jezus
en zingen U het loflied toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U, God,
voor het voorbeeld van Jozef en Maria,
die ons geleerd en voorgeleefd hebben hoe vruchtbaarheid kan groeien
waar mensen hun leven uit handen geven.
Zij creëerden de ruimte en de thuis
waarin Gij mens zijt geworden,
waarin uw Woord Liefde werd
en uw Licht de duisternis overwon.

Wij danken U, God,
voor de herders in het open veld
die uw Woord hebben beluisterd
en ons voorgingen naar Bethlehem,
hoe eenvoudig van hart zij ook waren.
Wij danken U om allen die vandaag in ons midden als herders leven,
kwetsbaar en klein, zonder pretentie maar met een open hart voor U.

Wij danken U, God,
voor allen die een stal aanbieden
aan wie geen plaats vindt in de herberg van het leven.
Voor hen die het mogelijk maken
dat Gij, ook vandaag nog, geboren kunt worden in deze wereld.
Wij danken U om hen die hun hart een kribbe laten zijn
waarin uw gekwetste mensen rust en veiligheid vinden.
In hen wordt Gij vandaag opnieuw geboren.

Wij danken U, God,
voor de wijzen uit het Oosten die ons tot voorbeeld zijn
om steeds onze eigen ster te volgen naar U toe.
Zij leerden ons dat, na ieder oponthoud, Gij U toch weer laat vinden.
Wij danken U voor allen die vandaag
met de kracht van het geloof
een ster ter beschikking stellen
om U te vinden in deze oververlichte wereld.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij gekomen zijt,
zo teder en menselijk mogelijk in Jezus,
uw Zoon en Kind van mensen.
Wij danken U dat Hij ons geleerd heeft
dat Gij ook vandaag ons nabij zijt
overal waar mensen,
kwetsbaar en weerloos,
tot leven worden gebracht en ruimte krijgen om te groeien.

Wij danken U, God,
dat Jezus, uw Zoon, ons in leven en sterven
deze weg getoond heeft
toen Hij de avond voor zijn lijden en dood
brood nam en tot U het dankgebed sprak.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen terwijl Hij zei:
‘Neem en eet hiervan gij allen,
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
dat voor u gegeven wordt.’

Zo nam Hij ook de beker met wijn en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
‘Neem deze beker en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond tussen God en mensen,
dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijft dit doen om Mij te gedenken.’

Verkondigen wij het mysterie van het geloof.

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkon­digen wij de dood des Heren, totdat Hij komt.

Wij danken U, God,
voor het levensverhaal van Jezus van kribbe tot kruis:
hoe Hij opgekomen is voor allen die klein en weerloos door het leven gaan,
hoe Hij zieken en zondaars heeft opgenomen in zijn liefde,
hoe Hij aan ons leven gaf voor eeuwig
door zelf te sterven op het kruis.
Wij danken U dat Gij Hem terug hebt opgenomen bij U.
Wij danken U, God,
dat Gij ook ons nabij blijft,
vandaag en ons hele leven.

Wij bidden U om de heilige Geest.
Dat Hij ons gevoelig mag maken
voor het wonder en de boodschap van het kerstgebeuren.

Wij danken U, God,
dat Gij ons nabij blijft in de vele mensen
met wie wij het wonder van menselijke nabijheid mogen beleven:
mensen die ons voorgingen op deze weg,
mensen die ons de weg wijzen doorheen dit gelovig leven,
vrienden, die ons bij de hand nemen en bemoedigen
en zo aan ons het wonder van uw mens-worden laten gebeuren.

Voor dit alles danken wij U, God,
Gij die met uw Zoon en de heilige Geest
leeft, nu en in eeuwigheid. Amen.
naar Goes

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens 1

Heer, Jezus Christus,
Gij hebt ons vrede toegezegd.
Geef dan vandaag uw kerstvrede
aan hen die doorgaans vergeten worden,
aan hen die verdrukt en vernederd worden,
aan hen die leven in oorlog en geweld,
aan hen die het moeilijk hebben in het leven.
En geef die vrede ook aan ons allen,
dat wij ze ronddragen met open handen.
Vervul uw eens gedane belofte
en maak ons allen één,
Gij die leeft in eeuwigheid. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met U.
En laten wij die vrede ook aan elkaar toewensen.
Beveren

Vredeswens 2

Kil en koud is onze wereld.
Zonder hartelijkheid, gerechtigheid en vrede
zijn velen het kind van de rekening…
Een wereld zonder ‘Sjaloom’ heet dat in de bijbel.
Maar die bijbelse vrede kan hier telkens weer opnieuw beginnen,
eenvoudig als een handdruk of een kus.
Een kleine vlam,
begin van warmte en licht in onze omgeving.
Een kleine vlam die kansen en kleur geeft
en zo een vuur wordt dat niet meer te doven is.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede met een hartelijk gebaar aan elkaar door.

Lam Gods

Communie

Toen de herders hoorden dat Jezus geboren was,
gingen zij op zoek en vonden Hem in Bethlehem.
Moge wij de Heer hier vinden
nu wij het Brood breken en delen in zijn naam.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

De herders in het veld
hebben rustig hun schapen geteld
voor ze naar Bethlehem gingen.
En de engel die hing te zingen
heeft onverstoord zijn boodschap gemeld.
Zelfs de wijzen – er waren er niet veel –
volgden het ritme van hun kameel
want de ster
zou toch ergens stil blijven staan.

Zo zijn ze samen naar de stal gegaan.

Het was een bont gezelschap,
van kleur en van soort,
maar ze hadden dezelfde boodschap gehoord.
En dit hadden ze ook gemeen:
ze luisterden meer dan ze spraken
en ze vonden nog tijd om ontroerd te raken
door mensgeworden liefde
in een wereld van steen.

Laat in de nacht gingen ze één na één
hun eigen weg tussen de sterren.
Maar de wijzen bleven bijeen.
Lut Debroey

Bezinning 2

Met liefde gedragen …

Kom, zei hij, het is tijd,
we moeten gaan.
Hij nam haar hand
en zij legde haar ogen in de zijne.
Samen gingen ze op weg.
Hij torste de verwondering,
zij droeg een wereld in haar schoort.

De tocht was lang en zwaar
en toen de tijd gekomen was
dat zij prijs moet geven
wat haar elders was toevertrouwd,
vonden zij nergens plaats.

Zij werd bang,
vouwde haar handen om haar buik
en keek naar hem.
Woordeloos zei hij:
‘Het zal wel goed komen,
ik zal voor je zorgen.’

Zo vonden zij een stal
en gedragen door de winden der tijden,
omringd door alles wat was en wat is,
brachten zij een zoon ter wereld.

De man keek naar de vrouw
en de vrouw keek naar de man.
Samen keken ze naar het kind.
Ze wiegden het in hun liefde
en in haar pijn,
ze had hem aan de wereld uitgeleverd.
Ze wiegden het kind
en hebben het Jezus genoemd.

In liefde ontvangen,
met liefde gedragen,
uit liefde gebaard,
Jezus Messias.
Marjo Dohmen

Bezinning 3

God, ik had het niet verwacht
dat Gij als een gewone mens zoudt geboren worden,
in een stal zonder privacy,
waar iedereen kon binnenvallen.
Met een vader en een moeder die niet getrouwd waren
en al dagen op weg om in orde te zijn met de autoriteiten.

God, ik had het niet verwacht
dat Gij als een kind onder ons zoudt komen,
weerloos en klein.
Ge waart van geen tel
en uw leven was al bedreigd vanaf de eerste dag.

God, ik had het niet verwacht
dat wijzen uit het Oosten U op het spoor zouden komen
en niet de priesters van de tempels dichtbij.
Dat Gij toen reeds ontdekt werd door onbekende heidenen
en miskend door uw eigen volk.

God, ik had het niet verwacht..
omdat ik U niet heb verwacht.
Toch heb ik in mijn hart
altijd naar U uitgekeken,
want ik ben een sprankel ontsprongen uit uw vuur.
Een kleine sprankel,
met een hart en een geweten
gelukkig om alles… gelukkig om Hem…

Slotgebed 1

Heer, onze God,
in deze nacht hebt Gij U aan ons laten zien
in een kind dat kwetsbaar is en veelbelovend tegelijk.
Maak ons klein en ontvankelijk genoeg
om ons te verheugen in uw belofte
en te delen in uw vrede.
Zend ons niet weg met lege handen,
maak ons vol van uw genade. Amen.
Gooi&Sticht

Slotgebed 2

Gij God, die voor ons Vader, Moeder, Kind wil zijn,
wij willen hier uitspreken dat wij bereid zijn
de levenswarmte van Jezus’ menslievendheid uit te dragen.
Zijn Geest willen we tot de onze maken.
En daarom durven wij tot U zeggen:
ja, wij willen samen Kerk zijn zoals Gij die droomt.
Ja, wij willen luisterend oor zijn
voor de vragen en bekommernissen van wie ons levenspad kruisen.
Wij willen zorgzaam omkijken naar zwakken, zieken, eenzamen,
naar wie arm is, of op de vlucht, hoe dan ook.
Ja, wij willen samen een hartelijke Kerk vormen
waar iedereen zich mag thuis voelen en waarvan Gij de hartslag zijt.
Moge uw Geest de stuwkracht zijn van onze zending. Amen.

Zending en zegen

Jezus werd geboren in een kribbe
opdat wij ons allemaal verantwoordelijk zouden voelen
voor het tot leven brengen van goedheid,
het koesteren van het onmogelijke,
het geloven in de broze dingen
die het leven de moeite waard maken
voor iedereen.
Daartoe worden wij gezegend
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
Joan Chittister

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.