Kerstmis B 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Kerstmis


Ontsteken van het licht

Steek de kaarsen aan.
Laat het licht in je ogen schitteren,
ook al is het soms donker in je hart,
ook al kan het duister zijn op je wegen.

Steek de kaarsen aan.
Breng licht in deze wereld,
ook al weet je dat er oorlog is,
ook al besef je dat ‘vrede’
zo dikwijls een ijdel woord is.
Ook al weet je dat er ook vandaag
nog zoveel mensen op de vlucht zijn.

Naast de 4 kaarsen van de adventskrans
steken we vandaag ook de vreugdekaars aan,
zodat de vlam van de hoop gaat branden.
Laat je verlangen opflakkeren,
want Jezus is geboren.

Hij is
in vandaag,
in gisteren en morgen,
in wat is, wat was en wat zal zijn.
Hij is midden onder ons,
Hart van ons hart,
Licht in ons leven.
naar Don Boscogemeenschap Zwijnaarde

Begroeting

Namens Jezus, die met open armen in de kribbe ligt
en elke mens in zijn armen wil sluiten,
heet ik U allen van harte welkom.
Het geeft een warm gevoel om hier vandaag,
ook als familie van Jezus,
samen te mogen vieren in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Vanmorgen niet het bekende kerstverhaal;
dat werd vannacht gelezen.
Wel horen wij hetzelfde goede nieuws,
mysterieus en vertrouwd tegelijk,
opgetekend door de evangelist Johannes:
“Het woord is vlees geworden,
het heeft onder ons gewoond.”.

God, die in den beginne
de duisternis deed wijken toen Hij zei: “Er zij licht”,
diezelfde God wijst ons vandaag op zijn Zoon,
Licht van zijn Licht,
Licht dat ieder mens verlichten wil.

Dat onze ogen mogen opengaan,
dat wij in Jezus het Licht der wereld herkennen,
daartoe willen wij luisteren, zingen, bidden.
naar Gooi & Sticht

Vergevingsmoment

– Wij zoeken naar vrede, naar gerechtigheid,
naar solidariteit tussen mensen.
Heer, Gij zijt het Licht in de duisternis.
Omstraal ons met uw licht en wees onze Redder.
Heer, ontferm U over ons.

– Wij verlangen naar echte menselijkheid,
naar Gods nabijheid onder de mensen.
Zoals de herders vinden wij die bij U,
een Mensenkind onder de mensen.
Omstraal ons met uw licht en wees onze Bron van heil.
Christus, ontferm U over ons.

-Wij verdwalen soms langs donkere wegen.
Maar als een schaduw trekt Gij met ons mee.
Gij wilt voor ons een licht zijn op onze weg,
dat ons vertrouwen en liefde geeft.
Omstraal ons met uw licht en wees onze Vredevorst.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, onze God,
kom in ons bestaan,
onstuitbaar als een kind dat wordt geboren.
Help ons om echt mens te zijn voor elkaar,
Gij, Licht in de nacht,
Schouder om op te steunen.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader.
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, onze God,
om te leven in uw licht,
daartoe hebt Gij ons geroepen vanaf het begin.
Wij bidden U
dat wij ons gewonnen geven aan dat geheim,
dat onze ogen opengaan
voor het licht dat, van U uit, onder ons geboren is,
Jezus Messias,
goed nieuws voor deze wereld
voor vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht


Openingsgebed 2

Heer, onze God,
Gij zijt geen vreemde God gebleven.
Gij zijt onder ons komen wonen
in de tederheid van een kind
en de veilige geborgenheid
van een thuis.

Kom opnieuw bij ons,
ga leven in ons,
wees aanwezig in onze woning,
spreek mee
in alles wat we doen en zeggen
om mensen te onthalen
in de stijl van Jezus, uw Zoon. Amen.
Piet Stienaers

Lezingen

Eerste lezing (Jesaja 52,7-10)

Uit de profeet Jesaja

7        Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8        Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9        Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10       De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Hebreeën 1,1-6)

Uit de brief aan de Hebreeën

1          Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2        heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3        Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4        even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5        Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6        Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord 1995


Alternatieve eerste lezing

Vooraleer wij het verhaal van de geboorte van Jezus beluisteren,
vragen wij ons in de eerste lezing af
of iedereen zomaar het Kind kan vinden.

Wie het Kind wil vinden
moet op weg gaan
door een niets ontziende wereld
met zijn kleine lamp vertrouwen
tegen argwaan en cynisme in.

Wie het Kind wil vinden
moet een kind weer in de ogen kijken
om de helderheid van het begin te proeven:
hoe wij in volkomen onschuld zijn geboren
met in onze ziel een bron van mededogen.

Wie het Kind wil vinden
moet met hart en geest en handen
onvoorwaardelijk de wending maken
van oorlog naar vrede en
van zelfbehoud naar leven geven.

Wie het Kind wil vinden
moet onverdedigbaar zichzelf worden
om zonder waan van hoge woorden
als een broer te kunnen knielen
bij de minst geziene of vergeten mens.
Kris Gelaude

Evangelie (Johannes 1,1-18)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1          In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2        Het was in het begin bij God.
3        Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4        had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5        Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6        Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7        Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8        Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9        Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10       Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11       In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12       Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13       Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14       Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15       Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Spreken wij nu samen ons geloof uit in het Kind van Bethlehem,
Emmanuël, God-met-ons.

Ik geloof in God de Vader,
die ons met zijn licht nabij is.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem,
dat in zijn latere leven
ons zijn mensenliefde
heeft laten zien voor elke mens,
voor kleinen, armen en zieken in het bijzonder.

Ik geloof dat wij met de kracht
van de heilige Geest,
elkaar het licht kunnen geven
van onze hartelijkheid en liefde.

Ik geloof dat wij samen op weg zijn
als wij ons hart laten spreken
om brood en wijn te zijn voor elkaar.
Amen.

Voorbeden 1

Maken wij het stil in ons.
Laten wij bidden.

– Als er ooit een dag is
waarin mensen een lied willen zingen,
een lied van vrede voor iedereen,
dan is het déze dag.
Wij bidden U, God,
dat dit lied van vrede van mond tot mond mag gaan,
heel de wereld door.
Laten wij bidden…

– Als er ooit een dag is
waarin mensen pijnlijk erkennen
dat er voor zo velen
nog steeds geen plaats is in onze herberg…
dan is het déze dag.
Wij bidden U, God,
dat eindelijk ons hart gaat spreken
en onze deuren opengaan.
Laten wij bidden…

Als ooit in een dag
onweerlegbaar
aan het licht is gekomen
dat er hoop is voor kleine mensen,
dat God een toekomst heeft voor al wat kwetsbaar is…
dan is het in déze dag.
Wij bidden U, God,
maak ons klein en kwetsbaar genoeg
om uw woord te horen,
uw licht te ontvangen.
Laten wij bidden…

Als ooit een God mensen nabij is geweest
en hun heeft laten weten: ‘Ik sta aan jullie kant.’,
dan zijt Gij het, God,
op deze Kerstdag.
Wij bidden U:
laat U ervaren zoals Gij zijt,
een God-met-ons. Amen
Gooi&Sticht


Voorbeden 2

Liefdevolle God,
Gij komt onder de mensen wonen
omdat Gij niets anders wilt dan ons geluk.
Daarom bidden wij U vol vertrouwen.

– Voor allen die gevangen zitten in duisternis,
voor jongeren die geen toekomst zien in hun leven.
voor ouderen die zich overbodig voelen,
voor zieken die hun pijn en angst moeilijk kunnen dragen.
God, word mens in hen en beziel hun leven.
Laten wij bidden…

– Voor zovele weerloze mensen in onze wereld bidden wij.
Voor slachtoffers van natuurrampen, van burgeroorlogen,
voor onschuldige vrouwen en kinderen die verweesd achterblijven,
voor miljoenen thuislozen op de vlucht.
God, word mens in wereldleiders en politici,
in ons die het goed hebben,
opdat velen zich het lot van die mensen zouden aantrekken.
Laten wij bidden…

– Voor mensen die, getekend door het leven,
verhard zijn in hun geest en hun gemoed,
voor hen die het contact hebben verbroken
met een gezins- of familielid, een vriend of collega.
Word weer mens, God, in die koude leegte
zodat mensen weer een warm hart krijgen voor elkaar.
Laten wij bidden…

– Laten wij even in stil gebed verwijlen
bij de mensen die wij vannacht zo graag nog in ons midden hadden,
maar die ons zijn voorgegaan naar Gods eeuwige licht.
Laten wij bidden…

God,
blijf niet ver, maar kom in ons leven,
zoals Gij mens onder de mensen zijt geworden.
Beziel ons met uw goedheid
en verlicht ons hart en ons hoofd,
opdat wijzelf herboren worden
naar het voorbeeld van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Gebed over de gaven

Menslievende God,
op deze tafel staan vele gaven
als teken van onze goede wil.
Er is brood en wijn, de tekenen van ons leven,
en er is het licht van uw nabijheid.
Wij bieden onszelf aan en wij bidden:
laat ons gezicht het uwe worden,
laat onze handen uw liefde delen,
laat onze voeten uw ster volgen
om de Blijde Boodschap te verkondigen.
En word weer mens in ons, hier en nu. Amen.

Tafelgebed

Gij,
die de duisternis niet hebt laten heersen
over de mensen
maar het licht hebt geschapen
waarin zij elkaar konden zien en liefhebben,
wij danken U, God.

Gij ,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over het leven
maar het licht hebt geschapen
waarin woorden of daden helder werden
wij danken U, God.

Gij,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over ons bestaan
maar in Jezus Christus
Licht zijt geworden
voor de hele wereld,
wij danken U, God
en huldigen U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig …

In Hem,
Jezus Christus,
kwam uw Licht over de wereld,
kregen de dingen hun ware betekenis
en de mensen hun echte gestalte.
Heel zijn leven was liefde,
ook toen Hij
de laatste avond van zijn leven
met zijn vrienden samen was.

Hij heeft toen het brood genomen,
U, God, gedankt en gezegend,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen doorgegeven
met de woorden:
‘Neem en eet,
dit is mijn Lichaam, mijn Leven voor u,
gebroken en gegeven.’

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
U opnieuw gedankt en gezegend
en de beker aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
‘Neem en drink,
dit is de beker met mijn Bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.’

Daarom nemen we hier dit brood en deze beker
en gedenken
dat Hij door zijn lijden, dood en verrijzenis
licht heeft gebracht over ons bestaan.

Wij gedenken
dat Hij ons nabij blijft
als een weldadig licht
zodat we niet meer in duisternis dwalen.

En wij bidden om zijn Geest:
dat er licht mag komen
over ons spreken en zwijgen,
over ons doen en laten.

Dat er licht mag komen in onze wereld,
licht van gerechtigheid en liefde
zodat mensen en volken
kleurrijker worden voor elkaar.
Dat er licht mag komen
over uw Kerk, uw huis op aarde,
zodat ze schijnen mag
als een baken van hoop en belofte
voor de wereld.

Dit vragen wij U door Jezus Christus
uw Licht in de wereld
die met U en de Geest
ons bidden doet tot God onze Vader.
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredewens

Liefdevolle God,
laat Kerstmis voor ons een nieuw begin worden
en geef ons de sleutels van uw liefde.
Laat ons de vurigste wens van het Kerstekind begrijpen: vrede.
En wensen wij elkaar die vrede toe.

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen, mens geworden,
zodat wij samen met Hem aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Kerstmis
als de dagen in elkaar gekrompen zijn,
als de aarde, naakt en stil, hunkert naar licht,
als het schreeuwerige even tot zwijgen komt,
als de mensheid leert wat deemoed is,
als wij onberekend durven hopen en verwachten,
als bewogenheid zich nestelt in onze ziel,
als het brood op onze tafel geen privilege blijft,
als het visioen van vrede ons gaande houdt,
als liefde het haardvuur aansteekt in ons midden,
als Gods woord in ons handen en voeten krijgt,

als Kerstmis niet één dag,
maar elke dag een beetje is.
Kris Gelaude

Bezinning 2

De hemel raakte de aarde
toen Jezus werd geboren.
Nooit kwam God onze wereld
meer nabij dan in Hem
die Hij zal noemen:
“Mijn Zoon in wie Ik mijn welbehagen heb”.

Hoe trouw God van mensen houdt,
heeft Jezus ons doen ervaren.
Hij was goed, bovenmate goed
tot in de gave van zijn leven,
opdat we leven zouden hebben,
leven in overvloed.

God komt met Kerstmis
ons mensen meer dan anders nabij,
nu we nog trouwer dan ooit
er voor elkaar willen zijn,
met een bijzondere zorg voor wie
alleen nog verdriet overblijft.
Valeer Deschacht

Bezinning 3

Hem laten gebeuren

Met Kerstmis
gaat het niet zomaar om een kind,
maar om de werkelijkheid
die in dat Kind verscholen zit:
dat onze God te zien is,
dat Hij te horen en te voelen,
te ervaren is
in mensen
die Hem in hun leven laten gebeuren.
Om leven van de Verrezene gaat het,
nieuw en ander leven,
dat in de praktijk van mensen,
in de schoot van een gemeenschap
opnieuw geboren,
zichtbaar wordt.

Nieuw leven, ander leven,
wereld omgekeerd,
tegengeschiedenis van God met mensen:
blinden zien,
vooral zij die verblind zijn
door hebben en houden;
doven horen,
krijgen oor voor wat anderen beroert
en voor het appèl
dat van medemensen uitgaat;
stommen spreken,
mondgesnoerden krijgen stem-recht.
Marginaal wordt centrum
en richtsnoer voor alle samenleven.
Mensen bloeien open
om er te zijn voor anderen.
Dat woord moet vlees worden
ook vandaag.

Er is nood aan Kerst-mensen,
meer dan aan kerst-wensen.
Carlos Desoete

Slotgebed 1

Heer, onze God,
hoe zouden wij U kennen
zonder uw Woord voor ons
dat Jezus Christus is?
Bij U van in het begin
is Hij mens geworden midden onder ons.
Alles is door Hem en zonder Hem is niets.
Hij is waarachtig Licht in onze duisternis.
Doe ons geloven in zijn naam
opdat we herboren worden
tot nieuwe mensen, uw kinderen,
dankzij Jezus Christus
van wiens volheid wij allen genade ontvangen,
genade op genade tot in eeuwigheid. Amen.


Slotgebed 2

Mensgeworden God van liefde,
wij hebben de geboorte gevierd van Jezus, uw Zoon.
Wij mogen uw liefde en goedheid opnieuw ervaren.
Trek met ons mee
naar de plaatsen waar wij leven en werken
zodat wij uw Licht uitdragen.
Maak ons aandachtig voor het fijne in iedere mens,
ook in de mens die dreigt uit de boot te vallen.
Laat ons telkens weer zien waar Gij in ons midden mens wilt worden.
Dat het mede door ons mag zijn.
Dit hopen wij in Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

Kerstmis
een dag van licht en vrede.
Dat kan,
als we Gods vrede
straks mee naar huis nemen.
Dat kan,
als we licht en vrede delen met alle mensen
die we vandaag en morgen tegenkomen.
God moge ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Lovendegem

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.