Kerstmis B 2008

(25 12 2008 )


Aansteken van de vreugdekaars

Vier weken van de Advent zijn aan deze dag vooraf gegaan.
In die tijd hebben profeten ons bij de hand genomen.
Zij hebben verwachtingen gewekt,
onze hoop gevoed
en ons geleidelijk doen wennen aan het licht:
elke week brandde er een kaarsje meer.

Naast de vier kaarsen van onze Adventskrans
ontsteken wij vandaag een vijfde kaars,
de vreugdekaars,
omdat het kind geboren wordt,
door God gezonden
als het licht in de duisternis.
Moge dit voor ons een nieuw begin betekenen.

Begroeting

Kerstmis.
Een woord dat innigheid oproept en gezellig samenzijn.
Toch is Kerstmis veel meer dan dat.
Wij herdenken en vieren de geboorte van Jezus.
God, die zijn liefde voor ons, mensen, zichtbaar wil maken in het Kind dat Emmanuël wordt genoemd, dat is God met ons.
Hij wil ons samenkomen rond zijn kribbe zegenen in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilge Geest. Amen.

Openingswoord

Kerstmis vieren
is meer dan op andere momenten,
dankbaar zijn om Jezus’ geboorte
die Gods grootste zegen
voor onze wereld werd.

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
nabije mensen wat gelukkiger maken,
elke dag opnieuw.

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
hart hebben voor wie zich
verlaten voelt..

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen:
het verdriet verzachten

Kerstmis vieren
is meer dan anders,
licht en vrede brengen.
Door onze trouw aan elkaar
laten wij blijken
dat God ons niet verlaat.


Vergevingsmoment

Jezus, het Licht van de wereld,
blijft ons uitnodigen,
ook al hebben we vaak Zijn Licht gedoofd.
Bij het begin van deze viering
willen we daarom eerst om vergeving vragen.

– Heer, Gij zijt bij ons gekomen
om te tonen dat Gij elke mens graag ziet.
Wij daarentegen delen mensen op in ‘vrienden’ en ‘anderen’
en ons doen en laten is vaak te veel gericht op eigenbelang.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
ons geloof en vertrouwen in U als het Licht van de wereld
zijn soms zo wankel.
En een lichtend voorbeeld zijn we al helemaal niet.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, wij denken zo vaak te veel aan krijgen
en te weinig aan geven en delen.
We leven te weinig mee
met armen en mensen in nood.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
en vrede op aarde
aan de mensen die Hij liefheeft.

Wij loven U,
wij prijzen en aanbidden U.
Wij verheerlijken U en zeggen U dank
voor uw grote heerlijkheid.

Heer God, hemelse Koning,
God, almachtige Vader;
Heer, eniggeboren Zoon,
Jezus Christus.

Heer God, Lam Gods,
Zoon van de Vader;
Gij die wegneemt de zonden der wereld,
ontferm U over ons.

Gij die wegneemt de zonden der wereld,
aanvaard ons gebed;
Gij die zit aan de rechterhand van de Vader,
ontferm U over ons.

Want Gij alleen zijt de Heilige,
Gij alleen de Heer.
Gij alleen de Allerhoogste: Jezus Christus,
met de Heilige Geest in de heerlijkheid
van God de Vader. Amen.

Openingsgebed 1

Heer, laat dit feest van de Menswording
in ons een ommekeer bewerken,
zodat ook wij wat meer mens worden.
Geef ons de grote genade
niet te blijven hangen in oppervlakkig geloof,
maar toe te leven naar Jezus’ voorbeeld,
zijn leven, dood en verrijzenis indachtig.
Wellicht wordt dan ook
een nieuwe aarde, een nieuwe mensheid geboren:
uw koninkrijk van vrede en heil. Amen.


Openingsgebed 2

God, zo groot zijt Gij
dat Gij het aankunt
klein te worden zoals wij:
een kind op stro geboren.
Zozeer hebt Gij ons lief
dat Gij ons heel nabij zijt gekomen:
mens onder de mensen.
Geef ons die deemoed en die liefde.
Dan zal het Kerstmis zijn voor alle mensen
en vrede voor de hele wereld. Amen.
Kardinaal Danneels


Openingsgebed 3

God,
geef ons de kracht en de moed om in deze kersttijd
met onze ogen en met onze mond,
met onze handen en voeten,
een klein beetje licht te zijn.
Dan wordt Christus vandaag opnieuw geboren. Amen.

Lezingen

Eerste lezing (Jesaja 52,7-10)
Uit de profeet Jesaja
7           Hoe welkom zijn, op de bergen,
de voeten van de vreugdebode die vrede meldt,
van de vreugdebode met goed nieuws,
die een boodschap van heil laat horen
en tegen Sion zegt: `Uw God is koning!’
8           Luister! Uw torenwachters verheffen hun stem en jubelen eensgezind,
want zij zien met eigen ogen
hoe de Heer naar Sion terugkeert.
9           Jubel en juich, allen tezamen,
puinhopen van Jeruzalem;
want de Heer heeft zijn volk bemoedigd,
Hij heeft Jeruzalem verlost.
10          De Heer toont zijn heilige arm aan de ogen van alle volken,
en de verste hoeken van de aarde
hebben het heil gezien dat van onze God komt.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Hebreeën 1,1-6)
Uit de brief aan de Hebreeën

1              Nadat God vroeger vele malen en op velerlei wijze tot de vaderen gesproken had door de profeten,
2           heeft Hij nu, op het einde van de dagen, tot ons gesproken door de Zoon, die Hij tot erfgenaam gemaakt heeft van al wat bestaat, door wie Hij ook het heelal heeft geschapen.
3           Hij is de afstraling van Gods heerlijkheid en het evenbeeld van zijn wezen, en Hij houdt alles in stand door zijn machtig woord. En na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, heeft Hij zich neergezet aan de rechterhand van de majesteit in den hoge,
4           even hoog verheven boven de engelen als de naam, die zijn erfdeel is geworden, de hunne overtreft.
5           Want tegen welke engel heeft Hij ooit gezegd:
Ik zal voor Hem een Vader zijn,
en Hij zal voor Mij een Zoon zijn?
6           Wanneer Hij evenwel de eerstgeborene
opnieuw de wereld binnenleidt, zegt Hij:
Alle engelen van God moeten zich voor Hem neerwerpen.
KBS Willibrord 1995


Alternatieve eerste lezing

Vooraleer wij het verhaal van de geboorte van Jezus beluisteren, vragen wij ons in de eerste lezing af of iedereen zomaar het Kind kan vinden.

Wie het Kind wil vinden
moet op weg gaan
door een niets ontziende wereld
met zijn kleine lamp vertrouwen
tegen argwaan en cynisme in.

Wie het Kind wil vinden
moet een kind weer in de ogen kijken
om de helderheid van het begin te proeven:
hoe wij in volkomen onschuld zijn geboren
met in onze ziel een bron van mededogen.

Wie het Kind wil vinden
moet met hart en geest en handen
onvoorwaardelijk de wending maken
van oorlog naar vrede en
van zelfbehoud naar leven geven.

Wie het kind wil vinden
moet onverdedigbaar zichzelf worden
om zonder waan van hoge woorden
als een broer te kunnen knielen
bij de minst geziene of vergeten mens.
Kris Gelaude


Evangelie (Johannes 1,1-18)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1              In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2           Het was in het begin bij God.
3           Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4           had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5           Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6           Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9           Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10          Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11          In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12          Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13          Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14          Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15          Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader,
die ons met zijn licht nabij is.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem,
dat in zijn latere leven
ons zijn mensenliefde
heeft laten zien voor elke mens,
voor kleinen, armen en zieken in het bijzonder.

Ik geloof dat wij met de kracht
van de heilige Geest,
elkaar het licht kunnen geven
van onze hartelijkheid en liefde.

Ik geloof dat wij samen op weg zijn
als wij ons hart laten spreken
om brood en wijn te zijn voor elkaar.
Amen.

Voorbeden 1

Laat ons bidden tot God
om doorbraak van zijn licht,
onstuitbaar
zoals een kind geboren wordt.

– Dat Gods licht moge doorbreken
in onszelf,
in hen die ons dierbaar zijn,
in onze kinderen.
Laten wij bidden…

– Dat Gods licht moge doorbreken
in onze zorg om de schepping,
in onze omgang met anderen,
in al wat wij doen en ondernemen.
Laten wij bidden…

– Dat Gods licht moge doorbreken
in onze Kerk,
in haar dienst aan de wereld.
Laten wij bidden…

– Dat Gods licht moge doorbreken
in onze samenleving,
in de zorg voor de zwakkeren,
in de verdeling van geld en goed,
in het behoud van de vrede.
Laten wij bidden…

– Dat Gods licht moge doorbreken
in hen die teleurgesteld zijn,
in mensen die verdrietig zijn,
in allen die geen uitkomst zien.
Laten wij bidden…

– Dat Gods licht moge doorbreken
in hen die ons ontvielen.
Laten wij bidden…

God, Gij die ons hoort,
wees God-met-ons
omwille van Jezus,
uw Woord aan de wereld,
uw ware Licht. Amen.


Voorbeden 2

Tot U wil ik bidden, Jezus,
Woord van God, Licht van zijn Licht.
Dat Gij geboren moogt worden in ons.
Dat wij mogen leren horen met uw oren,
kijken met uw ogen.
Dat wij uw woorden mogen verder spreken
en uw handen mogen zijn.
Dat wij elkaar nabij en tot zegen mogen zijn.
Laten wij bidden…

Tot U wil ik bidden, Jezus,
Woord van God, Licht van zijn Licht.
Dat Gij opstaat in ons opdat wij tot inkeer mogen komen.
Dat wij nooit naar het leven staan
wie ons als naaste gegeven is.
Dat wij de aarde die ons is toevertrouwd,
niet langer vernielen.
Dat wij de leugen afleggen en de waarheid zoeken
en dat wij recht doen zoals Gij
en de vrede dienen.
Laten wij bidden…

Tot U wil ik bidden, Jezus,
Woord van God, Licht van zijn Licht.
Voor hen die hongeren naar brood en leven,
voor hen die uitzien naar iemand die om hen geeft,
voor hen die wachten op een woord van troost,
op een hand op hun schouder.
Voor allen die U, Jezus, willen ontmoeten,
dat zij U tegenkomen in een van ons.
Laten wij bidden…
naar Gooi&Sticht


Gebed over de gaven 1

Menslievende God,
op deze tafel staan vele gaven
als teken van onze goede wil.
Er is brood en wijn, de tekenen van ons leven,
en er is het licht van uw nabijheid.
Wij bieden onszelf aan en wij bidden:
laat ons gezicht het uwe worden,
laat onze handen uw liefde delen,
laat onze voeten uw ster volgen
om de blijde boodschap te verkondigen.
En word weer mens in ons, hier en nu. Amen.

Gebed over de gaven 2

God,
Gij zijt niet als een machtige vorst op deze wereld gekomen,
maar als een klein, weerloos kind.
In eenvoudige symbolen wilt Gij ons nabij blijven:
in een kruis, in gebroken en gedeeld brood en in wijn.
Daarom leggen wij deze tekens, samen met onze gaven op dit altaar.
Wil ze zegenen, God. Amen.

Tafelgebed

Gij,
die de duisternis niet hebt laten heersen
over de mensen
maar het licht hebt geschapen
waarin zij elkaar konden zien en liefhebben,
wij danken U, God.

Gij ,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over het leven
maar het licht hebt geschapen
waarin woorden of daden helder werden
wij danken U, God.

Gij,
die de duisternis
niet hebt laten heersen
over ons bestaan
maar in Jezus Christus
Licht zijt geworden
voor de hele wereld,
wij danken U, God
en huldigen U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig,…

In Hem,
Jezus Christus,
kwam uw Licht over de wereld,
kregen de dingen hun ware betekenis
en de mensen hun echte gestalte.
Heel zijn leven was liefde,
ook toen Hij
de laatste avond van zijn leven
met zijn vrienden samen was.

Hij heeft toen het brood genomen,
U, God, gedankt en gezegend,
het brood gebroken en aan zijn leerlingen doorgegeven
met de woorden:
Neem en eet,
dit is mijn Lichaam voor u,
gebroken en gegeven.

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
U opnieuw gedankt en gezegend
en de beker aan zijn leerlingen gegeven
met de woorden:
Neem en drink,
dit is de beker met mijn Bloed.
Het wordt voor u vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.

Daarom nemen we hier dit brood en deze beker
en gedenken
dat Hij door zijn lijden, dood en verrijzenis
licht heeft gebracht over ons bestaan.
Wij gedenken
dat Hij ons nabij blijft
als een weldadig licht
zodat we niet meer in duisternis dwalen.

En wij bidden om zijn Geest:
dat er licht mag komen
over ons spreken en zwijgen
en over ons doen en laten.
Dat er licht mag komen in onze wereld,
licht van gerechtigheid en liefde
zodat mensen en volken
kleurrijker worden voor elkaar.
Dat er licht mag komen
over uw Kerk, uw huis op aarde,
zodat ze schijnen mag
als een baken van hoop en belofte
voor de wereld.

Dit vragen wij u door Jezus Christus
uw Licht in de wereld
die met U en de Geest
ons bidden doet tot God onze Vader.


Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren werd,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

God beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…


Vredewens

Dit is de nacht/dag van vrede en liefde voor alle mensen.
Maar die vrede komt er niet zomaar.
Jezus heeft handen en voeten nodig
om te werken aan vrede.
Misschien kunnen wij die handen en voeten zijn.
Wanneer je dat wilt proberen,
geef dan elkaar dan maar een hand
en wens elkaar die vrede toe.

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen, mens geworden,
zodat wij met Hem samen aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Toen
in een huis
waar deuren noch vensters sloten
werd een Kind geboren.

Herders
zonder huis
hoorden het, kwamen erop af
en mochten binnen.

Wijzen
ver van huis
zagen het, kwamen erop af
en mochten binnen.

Vandaag
aan onze huizen
waar deuren en vensters goed sluiten
en wij binnen Kerstmis vieren,
kloppen nog steeds mensen aan
die zonder huis of ver van huis
hopen dat ze net als toen
binnen mogen.
Antoon Vandeputte


Bezinning 2


Mochten we een beetje gelijken op de bewoners van de kerststal.
Een beetje op Maria:
meewerkend met Gods genade in overgave en in groot geloof.
Een beetje op Jozef:
dat je iets mag hebben van de bescheidenheid en trouw
waarmee hij zijn verantwoordelijkheid heeft gedragen.
Een beetje op de engelen:
boodschappers van goed nieuws, vrede, vreugde en geluk.
Een beetje op de herders:
die hun schapen leiden en beschermen.
Een beetje op de ezel:
Een en al oor, luisterbereidheid, en veel verdragend.
Mocht je iets hebben van zijn koppige trouw
om door te zetten op de goede weg.
Een beetje op de os, het dier dat trekt:
we hebben nood aan voortrekkers en spoortrekkers.
En veel, heel veel op het Kind:
dat ook in jou iets mag doorstralen
van het echte leven
en dat in jou
de Liefde onweerstaanbaar wordt,
iedereen verwarmend.

Bezinning 3

Je hoeft niet veel te zeggen
wanneer je naar de kerststal gaat.
Weet dat je de vrede vindt
als je dit Kind naar binnenlaat.

Je hoeft geen schatten mee te dragen,
wanneer je naar de kerststal gaat.
Weet dat voor dit Kind
een klein gebaar volstaat.

Je hoeft niet lang te blijven,
wanneer je naar de kerststal gaat.
Als je maar begrepen hebt,
wat dit Kind te wachten staat.

Je hoeft niet bang te zijn
wanneer je naar de kerststal gaat.
Dit Kind legt weer de rust
op jouw vermoeid gelaat.

Je hoeft niet veel te wensen,
wanneer je naar de kerststal gaat.
Weet dat in het nieuwe jaar,
dit Kind je nooit verlaat.


Slotgebed 1

God, onze Vader,
wij danken U voor dit vreugdevol samenzijn.
Help ons op deze kerstavond/dag
te geloven in het wonder dat een betere wereld mogelijk is,
als we naar Jezus’ voorbeeld mensen van licht worden.
Moge Gods Geest ons kracht en moed schenken
om het licht van Kerstmis te laten schijnen:
in ons eigen hart en in ons eigen huis
voor alle mensen dichtbij en ver weg.
Dit vragen we voor elke dag van ons leven. Amen.


Slotgebed 2

Heer, onze God,
met vreugde en een dankbaar hart
hebben wij de geboorte van uw Zoon gevierd.
Naar zijn voorbeeld zijn wij
gezonden om te dienen.
Laat ons in naam van het Kind Jezus
een bron van warmte zijn
voor mensen dichtbij en wereldwijd.
Geef ons uw zegen
en zend ons als mensen van goede wil.
Dit vragen wij U, door Jezus uw Zoon. Amen.

Zending en zegen

Kerstmis
een dag van licht en vrede.
Dat kan,
als we Gods vrede
straks mee naar huis nemen.
Dat kan,
als we licht en vrede delen met alle mensen
die we vandaag en morgen tegenkomen.
Dan worden we zelf
licht en vrede voor mensen om ons heen.
God moge ons daarbij zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.