Kerstmis A 2013


Aansteken van de vreugdekaars

Wij bidden om licht
voor de grote wereld en voor de gemeente waarin wij wonen:
nieuw licht overal waar de stoppen van de hoop zijn doorgeslagen.
Nieuw geloof,
overal waar mensen zich terugtrekken
en niet meer geloven dat vrede het winnen zal van oorlog.
Nieuwe liefde,
overal waar de aandacht voor elkaar is verflauwd.
Nieuwe ogen,
overal waar mensen het niet meer zien zitten
en op elkaar zijn uitgekeken.

Wij bidden om licht
overal waar duisternis en dood het leven hebben aangevreten,
van grote moorden tot klein handgemeen,
van grote honger tot ieders eenzaamheid,
van het grote wantrouwen tot ieders gebrek aan medeleven.

Wij bidden om licht.
Wij bidden om de Messias, de nieuwe Mens.
Dat Hij opstaat in ieder van ons
en in die ene wereld van allen samen. Amen.
licht wordt aangestoken:de vier adventskaarsen en/of de Paaskaars

Begroeting

Kerstmis:
van de kou warmte maken,
van het duister naar het licht gaan
en geloven dat Gods menswording een boodschap van hoop is
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

God werd onder ons geboren als een kind,
in doeken gewikkeld en slapend in een stal.
Hij is ‘God met ons’
voor altijd en iedereen.
Hij is een man van geloof, hoop en eindeloos vertrouwen.
Hij is ‘God op zijn best’
voor tijd en eeuwigheid.

Openingswoord 2
 
De Joden wachtten al eeuwen op de Messias,
maar ze zaten niet te wachten op dít kind.
Zeker niet als ze later zijn boodschap horen:
een vreemdeling opnemen,
zieken en zwakken voorrang verlenen,
leven voor elkaar…
Toch heeft die boodschap al meer dan 2000 jaar
miljoenen mensen weten te boeien,
omdat zij in de diepte van hun hart aanvoelen
dat Jezus ons wijst op de kern van ons bestaan,
namelijk liefde en gerechtigheid.
Ook wij zijn hier vandaag samen gekomen
om zijn licht, zijn warmte en zijn hoopvolle boodschap voor alle mensen
te vieren en aan mekaar door te geven.

Openingswoord 3

Kerstmis.
De kaarsen branden en mensen zoeken,
zonder woorden,
naar de zin van morgen,
elke dag van hun leven.
Kerstmis,
een feest vol tederheid in een harde wereld
waar mensen getroffen worden door de wereldwijde crisis,
waar mensen werk zoeken, maar er geen vinden,
waar mensen zich laten opjagen door bijkomstigheden,
waar velen slachtoffer worden van de wapenhandel van enkelen.

Kerstmis,
het feest van een Redder,
een Man van vrede, een Zingever.
Woorden van aanmoediging en meevoelen
op elk moment van ons leven.

Kerstmis,
Ik wil jouw licht ontsteken, zegt de Heer.
Ik ben het die jouw vlam doet branden en jou doet leven.
Ik verlang dat ook jij licht zou worden in deze tijd.
Vraag niet hoelang, voor wie of waarvoor…
Maar laat je leven branden,
dan kan Ik door jou wat warmte in deze wereld brengen.
vrij naar Mollem

Vergevingsmoment 1

Wij zijn naar hier gekomen vol goede wil.
Maar wij zijn maar mensen
en onze goede wil wordt wel eens op de proef gesteld
en dan laten we het vaak afweten.
Laten we in alle eenvoud aan God en elkaar
ons tekortkomen bekennen.

-Het eerste en laatste lied dat we vandaag horen
is het lied van uw liefde voor ons, God.
Maar op andere  dagen zijn wij niet altijd bereid
om echt naar dit lied te luisteren.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Het is een lied van vrede voor alle mensen.
Maar oorlogen en conflicten zijn schering en inslag in onze samenleving
en ook in ons leven is er ruzie en onmin.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het is ook een lied van verzoening en bevrijding.
Maar wij zijn niet altijd bereid ons te verzoenen
en het kwaad, dat ons door anderen is aangedaan, te vergeven.
Daarom vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Alternatief gebed om ontferming 2

Modern Kerstfeest

Vanuit de diepte van mijn welvaartsstaat
roep ik tot U, tot Gij U vinden laat.

Want ik heb alles wat mijn hart begeert,
alleen ’t geloven heb ik afgeleerd.

De woorden van het oude kerstverhaal
spreken voor ons een onverstaanbare taal.

Want wie gelooft er in een eng’lenlied
als hij het duivelse op aarde ziet?

Wie laat er nu nog alles in de steek
alleen omdat hij naar de hemel keek?

Wij geven U geen mirre of wierook meer,
en ’t goud kunnen wij zelf gebruiken, Heer.

Wanneer men nu de kinderen vermoordt
wordt er nog nauwelijks protest gehoord.

De herders vonden ’t Kind en spraken over Hem;
wij zwijgen nog na twintig eeuwen Bethlehem.

Wat moet het toch verdrietig voor U zijn
dat wij zo groot doen – want U werd zo klein.

Wij zijn de kinderen van een harde, koude tijd,
maar laat ons zien dat Gij toch onze Vader zijt.

Dat Gij ons zoekt in onze duisternis
omdat uw liefde onveranderd is.
Nel Bisschop

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Mensgeworden God, wij dromen ervan te worden
zoals Gij het bedoelde toen Gij ons hebt geschapen:
gelukkige mensen
die vrij van elke verslaving dankbaar kunnen zijn voor uw gaven.
Gelukkige mensen
die van hun hart een paradijs maken waar iedereen welkom is.
Gelukkige mensen
die beminnelijk blijven en anderen ruimte gunnen om zichzelf te zijn.
Gelukkige mensen
die zich in Jezus geborgen weten omdat zij Hem navolgen.
Help ons, God, die droom waar te maken.
Dan kunt Gij opnieuw in ons geboren worden
zoals destijds in de stal van Bethlehem. Amen.

Openingsgebed 2

God,
Emmanuel, dat is God-met-ons,
hebt Gij ons vandaag geschonken.
Hij was mens zoals wij,
een kind om te koesteren.
Hij bracht ons een boodschap van eenvoud en liefde.
Moge Hij licht zijn in ons leven
en onze gids zijn naar uw Rijk,
Hij die met U en de H. Geest leeft
vandaag, morgen en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.
naar gezinsviering Broechem

Openingsgebed 3 (Dagmis: Joh. 1,1-18)

Heer, onze God, niemand heeft U ooit gezien.
In uw Zoon Jezus zijt Gij ons nabij gekomen.
Hij is uw licht in de duisternis, ons heil en onze vrede.
Open ons hart
om van deze vreugde mee te delen
aan iedere mens van goede wil.
Door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Laten we als mensen van goede wil luisteren naar de lezingen uit de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 9, 1-3. 5-6)

Uit de Profeet Jesaja

1           Het volk dat ronddwaalt in het donker,
ziet een helder licht.
Over hen die wonen in een land vol duisternis
gaat een stralend licht op.
2           Uitbundig laat U hen juichen
en U overstelpt hen met vreugde;
zij verheugen zich voor uw aanschijn
zoals er vreugde is bij de oogst
en gejuich bij het verdelen van de buit.
3           Want het drukkende juk,
de stang op hun schouders,
de stok van de drijver,
U breekt ze stuk als op de dag van Midjan.
5           Want een kind wordt geboren,
een zoon wordt ons gegeven.
De heerschappij rust op zijn schouders;
men noemt hem wonder van beleid, goddelijke held,
vader voor eeuwig, vredevorst.
6           Groot is de macht en eindeloos de vrede
voor de troon van David, voor zijn koninkrijk;
hij zal het stichten en onderhouden
door recht en gerechtigheid
vanaf nu en voor altijd.
De geestdriftige liefde van de Heer van de machten
zal dit teweegbrengen.
KBS Willibrord 1995

Alternatieve eerste lezing

Voor wij het verhaal van de geboorte van Jezus beluiste­ren vragen wij ons in de eerste lezing af of ons hart klaar is om het Kind te ontvangen.

Mens worden,
dat is afstand doen van je macht,
en je ontledigen voor elkaar.
Dat is klein worden
en groot zijn in je liefde.

Mens worden,
dat is de geboorte van het Kind
een plaats geven in ’t centrum van je leven.
Hem plaatsen in de dingen die je doet,
en de plannen die je maakt.

Mens worden
is heersen over het kwaad,
meehelpen om een paradijs te scheppen
in een wereld die daar zo hartstochtelijk om vraagt.

Evangelie (Lc.2, 1-14) nachtmis

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas

1           In die dagen vaardigde keizer Augustus een decreet uit
dat de hele wereld zich moest laten registreren.
2           Deze eerste registratie vond plaats
toen Quirinius gouverneur van Syrië was.
3           Allen gingen op weg om zich te laten inschrijven,
ieder in zijn eigen stad.
4           Zo ook Jozef; hij ging van de stad Nazareth in Galilea naar Judea,
naar de stad van David, Bethlehem genaamd,
omdat hij uit het huis van David stamde,
5           om zich te laten inschrijven, samen met Maria,
zijn verloofde, die zwanger was.
6           Terwijl ze daar waren
kwam voor haar de tijd dat ze moest bevallen,
7           en ze baarde een zoon, haar eerstgeborene;
ze wikkelde Hem in doeken en legde Hem in een voerbak,
omdat er geen plaats voor hen was in het gastenverblijf.
8           Er waren daar in de buurt herders,
die in het veld overnachtten om de wacht te houden bij hun kudde.
9           Opeens stond er een engel van de Heer bij hen
en de heerlijkheid van de Heer omstraalde hen.
Ze schrokken hevig.
10         Maar de engel zei:
`Schrik niet, want ik heb een goede boodschap voor u,
een grote vreugde voor het hele volk.
11         Vandaag is in de stad van David uw redder geboren;
Hij is de Messias, de Heer.
12         Dit is het teken voor u:
u zult een kind vinden dat in doeken is gewikkeld
en in een voerbak ligt.’
13         Plotseling was er bij de engel een heel leger uit de hemel;
ze loofden God met de woorden:
14         `Glorie aan God in de hoogste hemel,
en op aarde vrede onder de mensen
in wie Hij een welgevallen heeft.’
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh., 1, 1-18) Dagmis

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

1                     In het begin was het woord, en het woord was bij God,
en het woord was God.
2           Het was in het begin bij God.
3           Alles is door Hem ontstaan, en buiten Hem om is er niets ontstaan.
Wat ontstaan was,
4           had leven in Hem, en het leven was het licht van de mensen.
5           Het licht schijnt in de duisternis, en de duisternis kon het niet aan.
6           Er is een mens geweest, een gezondene van God; zijn naam was Johannes.
7           Hij kwam als getuige: hij moest getuigen van het licht,
opdat allen door hem tot geloof zouden komen.
8           Hij was niet het licht, hij moest getuigen van het licht.
9           Het ware licht was er, dat elke mens verlicht
en dat in de wereld moest komen.
10         Het was in de wereld, een wereld die door Hem was ontstaan,
en die wereld heeft Hem niet erkend.
11         In zijn eigen huis is Hij gekomen,
en zijn eigen mensen hebben Hem niet opgenomen.
12         Aan diegenen die Hem toch opnamen,
heeft Hij het vermogen gegeven om kinderen te worden van God:
aan hen die geloven in zijn naam.
13         Niet langs de weg van het bloed,
niet door de begeerte van het vlees of door mannelijk streven,
maar uit God zijn ze geboren.
14         Ja, het woord is vlees geworden!
Hij is onder ons zijn tent komen opslaan
en we hebben zijn heerlijkheid gezien,
de heerlijkheid die Hij als eniggeboren Zoon aan de Vader ontleende, vervuld als Hij was van genade en waarheid.
15         Van Hem legt Johannes getuigenis af
en zijn verklaring luidt:
`Hem bedoelde ik toen ik zei:
`Hij die na mij komt, is mijn meerdere, want vóór mij was Hij er al.’
16 Van zijn volheid hebben wij allen ontvangen, genade op genade.
17 Want is de wet gegeven door Mozes, de genade en de waarheid zijn gebracht door Jezus Christus.
18 Niemand heeft God ooit gezien, maar de eniggeboren God, die rust aan het hart van de Vader, Hij heeft Hem doen kennen.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God de Vader,
die ons met zijn licht nabij is.

Ik geloof in het Kind van Bethlehem,
dat in zijn latere leven
ons zijn mensenliefde
heeft laten zien voor elke mens,
voor kleinen, armen en zieken in het bijzonder.

Ik geloof dat wij met de kracht
van de heilige Geest,
elkaar het licht kunnen geven
van onze hartelijkheid en liefde.

Ik geloof dat wij samen op weg zijn
als wij ons hart laten spreken
om brood en wijn te zijn voor elkaar.
Amen.

Voorbeden 1

Het verhaal van deze nacht/dag maakt ons stil.
De intenties waarvoor wij persoonlijk willen bidden,
leggen wij aan de voeten van het Kind.
Wij bieden ze aan, samen met uw gaven en met dit brood en deze wijn.

-Omwille van keizer Augustus bidden wij.
Voor hen die regeren met willekeur of dreigen met oorlog.
Voor hen die, in de ban van het kwaad, steeds hoger willen en ste­eds meer.
Voor hen die anderen uitbuiten en medemensen gebruiken ten ba­te van zich­z­elf. Dat zij tot inkeer mogen komen.
Laten wij bidden…

-Omwille van Maria en Jozef bidden wij.
Voor hen die worden opgejaagd als speelbal van machtheb­bers.
Voor vluchtelingen en asielzoekers,
die van de os naar de ezel verwezen worden.
Voor hen die zich vandaag eenzamer voelen dan ooit.
Dat zij aandacht en geborgenheid mogen vinden.
Laten wij bidden…

-Omwille van de herders bidden wij.
Voor hen die worden miskend of aan de kant geschoven.
Voor zieken en bejaarden, die het gevoel hebben niet meer mee te tellen.
Voor hen die leven in de marge van de samenleving:
daklozen, zwerfjon­geren, drugsverslaafden.
Dat zij zichzelf hervinden en weer toekomst zien.
Laten wij bidden…

-Omwille van de engelen bidden wij.
Voor hen die goed nieuws te melden hebben.
Voor hen die ons toezingen “Eer aan God en vrede op aarde”.
Voor alle Kerken die zich door het evangelie laten aanspre­ken en uit­dagen.
Dat beloften werkelijkheid mogen worden, en woorden omgezet in daden.
Laten wij bidden…

-Omwille van het Kind bidden wij.
Voor alles wat onder mensen klein en kwets­baar is:
herwonnen kracht, hervonden geloof, de kleine vlam van hoop, ontluikende liefde.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

-Vandaag willen wij bidden voor mensen
die niet vonden wat zij zochten:
een ander mens aan hun zijde,
een kind,
wat vrede in huis…
Dat zij de ster mogen zien,
die hen de weg wijst naar een zinvolle morgen.
Laten wij bidden…

-Vandaag willen wij bidden voor mensen
zonder brood, zonder dak,
voor mensen op de vlucht,
mensen vermist,
voor engelen van vrede die soms ‘zomaar’ de mond worden ge­snoerd…
Dat er een stem mag komen uit de hoge, onweerstaanbaar;
dat er een Kind mag komen, machtiger dan Herodes.
Laten wij bidden…

-Vandaag willen wij bidden
om vrede op aarde,
om nog meer mensen van goede wil,
zodat wantrouwen afneemt en vertrouwen toeneemt.
Moge de macht van het weerloze Kind zegevieren.
Laten wij bidden…

Wat eertijds werd beloofd,
kent thans begin van verwezenlijking.
Een kind is ons geboren, een Zoon is ons gegeven:
zijn naam is Emmanuël, God-die-met-ons-is en blijft,
Hij die ons de hand reikt, ons vergeving schenkt,
en ons begeleidt, ons leven lang, tot in het eeuwig leven. Amen.

Voorbeden 3

Het verhaal van deze Kerstmis maakt ons stil.
Onze gebedsintenties leggen wij aan de voeten van het Kind.
Wij bieden ze aan,
samen met uw gaven en met dit brood en deze wijn.

-Kerstmis,
een feest van blijheid,
omdat een Kind onder ons geboren is,
mens en God tegelijk.
God die spreekt tot jou en mij
in de eenvoud van een kind.
Daarom vieren wij feest in blijheid.
Laten wij bidden om blijheid…

-Kerstmis,
een feest van eenvoud,
omdat de herders, – marginalen -,
als eersten de ster zagen
en het Kind mochten zien.
Het is een waarschuwing voor onze zelfgenoegzaamheid.
De eenvoud van het kind
spreekt tot het hart.
Daarom vieren we feest in eenvoud.
Laten wij bidden om eenvoud…

-Kerstmis,
een feest van vrede,
omdat het Kind spreekt
tot allen die van goede wil zijn,
die het goed menen met elkaar.
En meestal zijn wij ook wel van goede wil,
zeker op een dag als vandaag.
Maar het feest van vrede duurt meestal niet zo lang.
Laten wij bidden om vrede…

-Kerstmis,
een feest van liefde.
Liefde van de moeder en het kind,
liefde van de ouders voor elkaar.
Liefde van jonge mensen die elkaar graag zien.
En liefde ook van de mensen onder elkaar:
een glimlach, een schouderklopje, een bemoedigend woord.
Laten wij bidden om liefde…

-Kerstmis,
een begin,
elk jaar opnieuw.
Misschien heeft het Kind het zo wel gewild,
als een voortdurend herhaalde herinnering
aan het goede en schone dat in ons allemaal zit.
Als een herinnering ook dat dit onze opdracht is,
nu met Kerstmis,
maar ook alle dagen, een heel jaar lang.
Laten wij bidden om elke dag opnieuw te kunnen beginnen…

Gebed over de gaven 1

God en Vader, Gij die één van ons geworden zijt,
met brood en wijn in onze handen
spelen wij in
op uw toekomst van vrede, vreugde en recht voor allen.
Wij bidden U:
maak ons tot mensen
die begaan zijn
met al wie klein, gekwetst of eenzaam is.
Maak ons tot mensen
die – brekend en delend, en in zorg voor elkaar –
de gedachtenis hooghouden
aan het Kind, uit Maria geboren,
begin van een nieuwe wereld,
begin van een nieuw verhaal.
Een verhaal van vrede
voor alle mensen van goede wil. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
als kinderen van eenzelfde Vader
scharen wij ons rondom deze tafel,
reiken wij elkaar de vreugdebeker,
delen wij het brood van vrede.
Wij bidden U dat wij, gesterkt door deze gaven,
groeien in het licht van Hem
wiens geboortefeest wij vieren:
Jezus Messias,
goed nieuws voor deze wereld voor vandaag
en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij danken U op deze Kerstavond / Kerstnacht / Kerstdag
voor de komst van Jezus, uw Zoon in ons midden.
We danken U,
dat er in Hem verlossing kwam voor de mens en de schepping.

Wij bidden U,
dat redding en bevrijding steeds meer
voelbaar en zichtbaar mogen worden.
Redding voor mensen die ten onder gaan aan eigen schuldgevoel.
Bevrijding voor mensen die worden klein gehouden.
Verlossing voor hen die niet meer weten wat vrede is,
omdat zij voortdurend moeten leven met oorlog en ruzie.

Wij loven en danken U voor de komst van uw Zoon Jezus
en zingen U daarom dit loflied toe:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Zo staan wij voor U, God, op deze kerstavond / kerstnacht /kerstdag
dankbaar voor de geboorte van uw Zoon,
maar tegelijk ook met nog zovele vragen en gebeden,
omdat uw Boodschap niet overal wordt gehoord en niet overal kansen krijgt.

Toch mogen wij mensen van hoop en vertrouwen zijn
dankzij dit Kerstfeest.
Toch mogen wij blijven geloven in een wereld
waar de vrede het op de duur zal winnen van alle geweld
en waar pijn zal wijken voor genezing.

Die hoop is ons aangereikt door uw Zoon,
het Kind van Bethlehem.
Met Hem in ons midden kunnen wij staande blijven,
zolang wij zijn teken van breken en delen verstaan
en onder ons levend houden.
Dat willen wij graag doen door ons te herinneren
wat Hij deed die laatste maaltijd met zijn leerlingen.
Zend dan uw Geest over deze gaven
zodat zij worden het Lichaam en Bloed van uw Zoon.

Op de avond van het afscheid nam Hij wat brood in zijn handen,
zegende het en gaf het aan zijn leerlingen met de woorden:
“Neem en eet want dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn in zijn handen
sprak er een zegen en dankgebed over uit en zei:
“Neem deze beker en drink er allen uit
want dit is de beker van het nieuwe altijddurende verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert dat Gij verrezen zijt.

Goede God, op deze kerstavond / kerstnacht /kerstdag bidden wij voor hen
die ons voorgingen op de weg naar de Heer
en we vragen dat ze mogen leven in het eeuwige Licht.
We bidden vandaag ook voor hen die niets meer hebben
om te delen en weg te geven,
voor hen die tegen hun wil in gescheiden zijn van hun dierbaren,
voor hen die op deze kerstavond / kerstnacht /kerstdag
elkaar aanvallen en bevechten.

Moge uw vrede God,
steeds meer zichtbaar worden in ieder van ons,
in de relaties met de mensen onderling,
in de grote wereld om ons heen
waar oorlog en onrust mensen angstig maken.

Schenk ons uw Geest die leven geeft.
Doordring ons met zijn kracht en laat ons zo mensen worden
naar de maat van uw Zoon Jezus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem zal uw naam geprezen zijn
Heer onze God, almachtige Vader, in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.
naar Broechem

Onze Vader

Met het Kind dat ons geboren wordt,
zoals dit Kind het ons geleerd heeft,
zo willen wij bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Onze ontrouw aan het Kind van Kerstmis
wil de Heer van harte vergeven.
En Hij beloofde dat zijn Zoon zal wederkomen
om ons allen op te nemen in zijn Rijk dat komen zal.
Daarom kunnen wij hoopvol uitzien
naar de komst van Jezus Messi­as, zijn Zoon.
Want van U is het koninkrijk,…

Vredeswens

Wij danken U, God,
dat Kerstmis een feest van vrede is.
Moge weer veel mensen hun onvrede naast zich neerleggen
en vrede voelen en stichten.
Wij bidden
dat het dan de vrede van God mag worden,
de vrede van het Kind,
vrede die sterker is dan alle geweld.
Geef ons het inzicht en het doorzettingsvermogen
om te blijven werken aan die vrede
nu en alle dagen van ons leven. Amen.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En wensen wij elkaar vandaag heel veel vrede toe.
naar Broechem

Lam Gods

Communie

In het Kind van Bethlehem is God ons nabij gekomen,
is Hij mens geworden,
zodat wij samen met Hem aan tafel kunnen gaan
en eten van hetzelfde brood.
Gelukkig zijn wij omdat wij daartoe worden uitgenodigd.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Mijn wens voor jou is
dat je altijd in je hart
de gouden herinnering bewaren mag
aan elk moment van echte kerstvrede
dat je hebt gekend.

Dat je dapper mag zijn in het uur
van de beproeving,
wanneer de berg die je moet beklimmen
heel hoog schijnt
en de lichtbakens van hoop zeer ver.

Dat iedere gave die God je schonk
mag groeien met de jaren,
om vreugde te brengen in de harten
van hen die je liefhebt.

Mijn wens is dat, in ieder uur van vreugde of leed,
de vredebrengende glimlach van het kerstkind
met jou mag blijven,
en dat je altijd heel dicht bij God mag zijn.
Een Ierse kerstwens

Bezinning 2

Het is Kerstmis voor ons
telkens als we een traan wegnemen bij verdriet,
als we vrede sluiten en haat vergeten.
Telkens als we lijden helpen verlichten,
als wij een woord van liefde spreken.

Het is Kerstmis voor ons
telkens als we nieuwe hoop geven,
als we iets goeds zeggen van onze naaste.
Telkens als we een glimlach doen geboren worden,
als we ons leven kunnen aanvaarden, en ook pijn.

Het is Kerstmis voor ons
telkens als wij een zieke bezoeken en vreugde brengen.
Telkens als we van het beste dat we hebben
meedelen en kunnen geven aan een mens in nood.

Het is Kerstmis voor ons
telkens als God de kans krijgt
om in ons leven een teder mens te zijn.
naar O. De Saert

Bezinning 3

Het kerstverhaal is een verhaal vol tederheid,
het verhaal van een Kind, een Mens zonder macht,
die de machtigen onttroont.
De kerstliederen mogen teder zijn.
Want tederheid is kracht,
is het enige antwoord op geweld.
De kerstliederen mogen en moeten dromen.
Want de droom verandert de wereld.
Maar de wereld, het geweld, de werkelijkheid,
mogen niet aanwezig zijn in ons zingen
en in onze gedachten.
Want wij zingen tegen de werkelijkheid van onze dagen,
tegen de wereld en haar machthebbers,
tegen de leugenaars en hun keuzes,
tegen de tovenaars en hun misleiding,
tegen onszelf.
Heden is u een Redder geboren.
En daarom: waak bij het Kind.
Bescherm de droom:
hij is zo weerloos, zo blootgesteld aan weer en wind.
Durf geloven.
Wees gangmaker van het onmogelijke,
het vandaag onmogelijke
dat in de kerstnacht verwacht wordt.
En heb geduld.
Datgene waarop zovelen zolang hebben gewacht,
is niet het werk van één nacht,
zelfs niet van een kerstnacht.
Hoed de droom:
een wereld vol vrede, de mens eindelijk genezen.
De mens eindelijk mens.
Van Godswege.
uit Hopen op de dageraad, F. Cromphout

Bezinning 4

Enkel een handvol hoop:
wat groen,
twinkelende lichtjes,
dansende vlammen
en een ster
boven een kribbe
met een pasgeborene en zijn ouders,
groot genoeg
voor het ontzag
van herders en wijzen.

Want vrede voor deze wereld
begint klein
maar vurig
en aanstekelijk.

De man van Nazareth
was eens een ontwapenend kind.
Kathleen Boedt

Bezinning 5

In Jezus’ geboorte
bracht God een boodschap van
‘vrede voor alle mensen’.

Van ons wordt ook verwacht
mensen van vrede te zijn.
We stappen heen over elkaars tekorten.
Ook wij zijn wel eens fout.
Aangedaan leed vergeven we van harte.
Ook wij ontgoochelen wel eens.

Zoals Jezus willen we
goed zijn,
met een grote trouw,
ook wij hebben nood aan liefde
die niet slijt aan de tijd.
Valeer Deschacht

Slotgebed 1

Laat ons geloven dat in Bethlehem
de wieg staat van een nieuwe wereld, God,
waarin uw droom zichtbaar wordt
en waarin voor elke mens
evenveel plaats is.
Geef ons de durf
te leven en te delen met anderen.
En laat ons af en toe
ook opkijken naar Maria
en in ons hart
de overtuiging koesteren
dat Gij oneindig veel van ons houdt,
door Jezus Christus onze Heer en Broeder. Amen.


Slotgebed 2

Heer, onze God,
om uw woord te horen
en uw menslievendheid te ervaren
waren wij hier samen in dit uur.
Wij bidden U:
maak deze gemeenschap
tot een plaats waar Gij te vinden zijt.
Herschep ons tot mensen die steeds meer leven in uw licht,
en zich geheel en al gewonnen geven aan Jezus Messias,
goed nieuws voor deze wereld voor vandaag
en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.
naar Gooi & Sticht

Zending en zegen

Kerstmis kan gebeuren
op duizenden plaatsen.
Ieder dorp en elke plek
kan Bethlehem heten
en ieder hart kan een kribbe zijn
waarin liefde “mens” wordt
voor mensen van vandaag.
Die plekken en die harten wil God graag zegenen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Kerstviering Goes

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.