Kerkwijding van de basiliek Sint-Jan van Lateranen 9 november B 2008

Begroeting

Tempels en kerken, moskeeën en synagogen-
mogen het huizen zijn
waarin mensen hun hart verheffen
tot Hem die mensen tot leven riep.
Dat vieren wij vandaag.
Dit is zo’n huis.
God roept ons hier samen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Jacques Verhees

Openingswoord 1

We vieren vandaag het feest van de wijding
van de basiliek Sint-Jan van Lateranen,
opgericht in 320 door keizer Constantijn.
Als kathedraal van de paus
wordt zij beschouwd als ‘moeder en hoofd van alle kerken’.

Op de aloude vraag waar we God kunnen ontmoeten
vinden we het antwoord door naar zijn Zoon te kijken.
In Hem treffen we God en mens aan.
Onze kerk is daarom meer dan zomaar een gebouw
waarin Hij gespreksonderwerp is,
Iemand over wie men denkt en spreekt.
Zij is de ruimte waarin Hij ons de hand reikt
en waar wij onze hand in de Zijne leggen.

Openingswoord 2

We vieren vandaag het feest van de wijding
van de basiliek Sint-Jan van Lateranen,
opgericht in 320 door keizer Constantijn.
Als kathedraal van de paus
wordt zij beschouwd als ‘moeder en hoofd van alle kerken’.

De Kerk van Jezus is over heel de wereld verspreid.
De opvolgers van de apostelen zijn de herders
die lokale gemeenschappen voorgaan in liefde.
Ze zijn verbonden met de bisschop van Rome,
de opvolger van Petrus.

Vergevingsmoment

God,
een goed christen zijn is niet zo gemakkelijk.
We ondervinden het elke dag opnieuw.
Daarom komen wij tot U om te bidden om vergeving
voor wat we verkeerd deden.

– Heer,
wij weten uw boodschap soms zo in te pakken
naar eigen smaak en willekeur
dat het origineel niet meer herkenbaar is.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
populariteit, prestige en bezit
voeren vaak de boventoon in ons leven.
Voor U hebben we echter een plaatsje achteraan gereserveerd.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
wij duwen anderen dikwijls naar de kant
om onszelf beter te verkopen en op de voorgrond te plaatsen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
Gij hebt ons de ware levensweg getoond.
Help ons die weg te bewandelen
alle dagen van ons leven. Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens. Amen.

Openingsgebed 1

God,
moge dit stenen gebouw
waarin wij wekelijks samenkomen
als rustpunt in ons jachtig bestaan,
ons blijven inspireren.
Moge onze geloofsgemeenschap in staat zijn
om uw gelaat te laten oplichten voor de wereld.
Moge liefde, aandacht en zorg voor mensen
gestalte krijgen in onze toewijding aan elkaar. Amen.
naar Jan Las

Openingsgebed 2

God,
Gij hebt ons uitgekozen
om de levende bouwstenen te zijn
van het heiligdom waarin Gij woont.
Blijf uw kerk de gaven schenken van uw Geest,
zodat uw Kerk uitgroeit tot het nieuwe Jeruzalem.
Dat vragen wij U voor vandaag en morgen en alle dagen
tot in eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Eerste lezing (Ezechiël 47,1-2.8-9.12)
Uit de Profeet Ezechiel

1        Toen bracht hij mij terug naar de ingang van de tempel.
Daar zag ik onder de drempel water opwellen
en in oostelijke richting stromen;
de voorzijde van de tempel ligt immers op het oosten.
Het water stroomde eerst zuidwaarts langs de muur
en vervolgens langs de zuidkant van het altaar.
2       Hij leidde mij door de noordpoort buitenom
naar de oostelijke buitenpoort,
en rechts daarvan kwam het water weer tevoorschijn.
8        Hij zei:
`Dit water stroomt door het oostelijk deel van het land
naar de Araba, mondt uit in de Zoutzee
en maakt het water van de zee gezond.
9        De rivier brengt leven overal waar hij stroomt,
het wemelt er van dieren.
De zee zit vol vis,
want de rivier die erin uitmondt, maakt het water gezond.
Overal waar hij stroomt is volop leven.
12
       Aan beide oevers van de rivier groeien allerlei vruchtbomen; hun bladeren verdorren niet en ze zijn nooit zonder vruchten.
Elke maand dragen ze vruchten,
omdat het water dat ze voedt uit het heiligdom komt.
De vruchten zijn eetbaar en de bladeren hebben geneeskracht.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (1 Korinthiërs 3, 9b –11.16-17)
Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

9        Gods bouwwerk bent u.
10       Naar de mij gegeven genade van God
heb ik als een kundig bouwmeester het fundament gelegd
waarop een ander voortbouwt.
Maar laat iedereen uitkijken hoe hij daarop verder bouwt.
11       Want niemand kan een ander fundament leggen
dan wat er reeds ligt,
namelijk Jezus Christus.
16
       Weet u niet dat u Gods tempel bent
en dat de Geest van God in u woont?
17       Als iemand de tempel van God te gronde richt,
zal God hem te gronde richten.
Want de tempel van God is heilig,
en die tempel bent u.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (
Johannes 2,13-22)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

13       Het was kort voor het Joodse Pasen.
Jezus begaf zich naar Jeruzalem
14       en zag daar hoe men in de tempel runderen,
schapen en duiven stond te verkopen en geld zat te wisselen.
15       Hij knoopte touwen aaneen tot een zweep
en joeg ze allemaal de tempel uit,
schapen en runderen erbij.
De tafels van de wisselaars gooide Hij met geld en al omver.
16       En tegen de duivenverkopers zei Hij:
`Weg ermee! Maak van het huis van mijn Vader geen markt!’
17       Zijn leerlingen beseften dat er geschreven staat:
De ijver voor uw huis zal Mij verteren.
18       De Joden riepen Hem ter verantwoording met de vraag:
`Welk teken geeft U ons te zien als bewijs dat U zo mag optreden?’
19       Jezus gaf hun ten antwoord:
`Breek deze tempel af, en in drie dagen laat Ik hem herrijzen!’
20       Daarop zeiden de Joden:
`Zesenveertig jaar is er aan deze tempel gebouwd,
en U wilt hem in drie dagen laten herrijzen?’
21       Met dit woord doelde Jezus echter op de tempel die Hijzelf was.
22       Toen Hij verrezen was uit de dood
beseften zijn leerlingen dat Hij daarop gedoeld had,
en ze geloofden in de Schrift
en in het woord dat Jezus gesproken had.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof dat het leven mij geschonken werd
door God, onze Vader, bron van liefde.
Ik geloof dat ik geroepen ben
om mee te werken aan een toekomst
die voor elke mens menswaardig is.

Ik geloof in die uitzonderlijke mens
die niet geleefd heeft voor zichzelf.
Ik geloof in die mens
die wij kennen als zoon van mensen
en Zoon van God,
die en ereplaats gaf aan mensen
die over het hoofd werden gezien.

Ik geloof dat zijn Geest onder ons werkt
als wij in zijn naam samen zijn
en wij elkaar levenskansen geven.
Ik geloof dat zijn Geest
ons telkens weer aanspoort
om naar elkaar om te zien
en zo mensen te worden met en voor elkaar.

Ik geloof dat ons leven
niet zal eindigen in het zinloze niets,
maar dat wij eens zullen leven
bij de bron van liefde die ons dit leven schonk. Amen.

Voorbeden 1

In huizen van gebed
komen mensen wereldwijd samen.
Bevelen wij die huizen en die mensen aan
bij Hem die ons van harte zijn vrede wil schenken.

– Voor de gebedshuizen van velerlei gezindten en religies:
dat bidders er geborgenheid en vrede mogen vinden.
Dat zij er mogen buitenkomen, gegroeid als mens,
en in staat om iets van Gods licht uit te stralen.
Laten we bidden…

– Voor kerkkoren en voorgangers,
voor lectoren en misdienaars
en voor al die anderen die mee vorm geven
aan de eredienst in gebedshuizen.
Dat zij respectvol ruimte weten te scheppen
voor Gods aanwezigheid.
Dat zij bijdragen tot een sfeer
waarin Gods woord tot zijn recht kan komen,
en mensen kan vervullen van zijn vrede.
Laten we bidden…

– Voor onze kerkgemeenschap hier ter plaatse:
dat wij elkaar mogen blijven stimuleren in geloof en gebed.
Laten we bidden…

naar Jacques Verhees
God,
zegen uw Kerk
en maak haar tot een werkzaam instrument in uw hand
om de droom van uw Rijk werkelijkheid te laten worden. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

– Voor de Kerk in deze wereld:
dat zij in de geschiedenis tussen God en de mensen
Gods aanwezigheid doet oplichten.
Laten we bidden…

– Voor alle gelovigen:
dat hun onderlinge liefde
de bouwsteen mag zijn voor de eenheid in de Kerk.
Laten we bidden…

– Voor allen die werken
aan een betere verstandhouding tussen mensen:
dat zij woorden van bemoediging mogen spreken
en toegesproken krijgen.
Laten we bidden…

Voorbeden 3

– Voor de Kerk van Rome
en allereerst voor paus Benedictus:
dat hij Gods volk mag voorgaan in liefde.
Laten we bidden…

– Voor de bisschoppen, de opvolgers van de apostelen:
dat zij als goede herders
zorg dragen voor het volk dat hun is toevertrouwd
en de eenheid met de opvolger van Petrus bewaren.
Laten we bidden…

– Voor de christelijke kerken:
dat zij toegroeien naar de volle eenheid
waarvoor Christus gebeden heeft.
Laten we bidden…

Gebed over de gaven

God, onze Vader,
met brood en wijn hier op tafel
willen wij U aanwezig brengen.
Geef dat allen die tot U bidden,
de kracht ervaren van uw oneindige liefde.
Dat vragen wij U voor vandaag en alle dagen. Amen.


Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Benedictus en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Heer, leer ons bidden,
zonder grote woorden,
in de stilte van ons hart.

Dat uw naam mag klinken
alle dagen van ons leven,
als een zegen voor alles wat leeft.

Dat uw rijk zichtbaar mag worden
in ons zoeken naar gerechtigheid,
in ons geloof dat bergen verzet.

Dat uw wil mag geschreven zijn in ons hart;
dat wij trouw mogen zijn aan uw verbond.

Wees voor ons dagelijks brood,
dat wij met anderen delen.

Wees voor ons vergeving en verzoening;
wil ons aanvaarden, maak ons nieuw
en geef dat wij anderen hun fouten vergeven.

Wees voor ons bevrijding van alle kwaad:
open ons hart en onze geest,
dat wij voor anderen,
een zegen mogen zijn. Amen.

Vredewens

Iedere dag worden wij geconfronteerd
met wrijvingen in onze eigen kleine wereld
en in die grote daarbuiten.
Jezus laat ons zien dat het mogelijk is
stappen te zetten in de richting van verzoening en vrede.
Geef ons daarom de moed, Heer,
om mild en verdraagzaam te zijn.
Zo kunnen wij uw vrede waarmaken.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En met uw Geest.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.

Communie

Met dit brood en deze wijn,
uw lichaam en bloed,
wilt Gij ons steunen en nabij zijn
om uw weg te volgen, Heer.
Zie dan dit Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

         Samen kerk zijn
De kerkgemeenschap is als een kerkgebouw.
Een kerk is opgebouwd uit duizenden stenen.
Elke steen heeft zijn eigen plaats en functie.
Sommige stenen zitten, onzichtbaar, in het fundament;
ze dragen het geheel en geven stevigheid.
Andere stenen zijn zichtbaar,
sommige binnen, andere buiten,
de één hoog, de andere laag.
Er zijn stenen die als functie hebben
iets te ondersteunen of te omlijsten.
Maar allemaal samen vormen die stenen
het ene kerkgebouw.
Zo vormen we ook allemaal samen de kerkgemeenschap,
ieder met zijn eigen plaats en functie,
ieder met zijn eigen talenten.
Kees Pannekoek

Bezinning 2

Aan de rand van het kerkgebeuren
staan mensen met een warm hart en grote ogen.
Zij zoeken naar een stukje onvervalste boodschap.

Wij hebben die boodschap ontvangen
en dragen die uit.
Maar we hebben ze wel verpakt
in kerkdienst en geboden.
En die lijken voor mensen aan de rand
hinderlijk en overdreven.

Wij zijn maar niet in staat
om onvervalst de blijde boodschap
uit te dragen.
Wij hebben zelf nog niet ontdekt
wat God betekenen kan
voor elke mens van goede wil.

Wij zijn te arm
om het onvervalste evangelie te beleven.
Want wij staan zelf aan de rand
van wat Jezus heeft genoemd:
het koninkrijk van God.

Zolang wij randchristenen zijn,
zullen er ook
randkerkelijken zijn.
naar Manu Verhulst


Slotgebed

Ik ben blij dat Ik je af en toe
in mijn huis mag ontmoeten – zegt God.
Ik hoop dat je je er thuis voelt
en dat je er ervaart
dat Ik, doorheen mensen, van je hou.
Graag wens Ik dat je zelf een ‘huis van vriendschap’ wordt
en dat je met heel veel tederheid en genegenheid
met mensen omgaat, ook als je het moeilijk met hen hebt.
Durf mensen vergeving aanreiken
en schrik er niet voor terug
je eigen kleine kanten toe te geven.
Ik wil je daarbij helpen
door je te laten delen in mijn vriendschap.
Het is aan jou om er een antwoord op te geven – zegt God.
Erwin Roosen

Zending en zegen 1

Het was goed hier te zijn
bij woorden en brood van vrede.
Maar het is ook goed heen te gaan
om die vrede uit te dragen .
Dat de hemel ons daartoe mag zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Jacques Verhees


Zending en zegen 2

Als wij willen weten wie God is moeten we naar Jezus kijken.
Hij is het liefste beeld dat we van Hem kunnen hebben.
Laten we dat ook zijn voor allen die we ontmoeten.
Moge God ons daartoe zegenen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.