Hemelvaartdag C 2013Begroeting
        
Van harte welkom bij dit samenzijn op Hemelvaartsdag
dat wij in het teken plaatsen van +de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Welkom op Hemelvaartsdag.
Hemelvaart markeert een begin- en een eindpunt.
De periode met de aardse Jezus wordt afgesloten.
De Kerk van de levende herinnering begint.
Misschien kan je dat vergelijken met het moment
waarop je het ouderlijk huis verlaat
om je eigen nest uit te bouwen.
Je weet genoeg om die nieuwe taak aan te vatten
maar toch is er even dat vacuüm en de bezorgde vraag:
red ik het? Hoe zal het gaan?
Een beetje bemoediging kan dan deugd doen.
Moge deze viering ons die bemoediging schenken.

Openingswoord 2

Vandaag, Hemelvaartsdag, zijn wij samen
onder het motto: ‘Verheven, niet verdwenen’.
Dat Jezus thuis is bij God, zijn Vader,
belet Hem niet met mensen begaan te zijn.

Vergevingsmoment 1

-Het is hier nog helemaal geen hemel op aarde.
Er is nog zoveel onrecht in deze wereld.
Daarvan worden wij soms moedeloos.
Maar dan vergeten we dat het ook ónze taak is
daaraan iets te doen.
Geen grootse zaken,
maar beginnen in het klein, in onze eigen omgeving.
Omdat we zo gemakkelijk excuses vinden
om toch maar zelf niets te moeten doen,
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Het is hier nog helemaal geen hemel op aarde.
Toch gebeurt er heel wat goeds in de wereld.
In plaats van dat wat meer op de voorgrond te plaatsen,
klagen en zagen we liever over wat fout loopt
en zijn we allesbehalve ‘blije’ getuigen,
of mensen die hoop en toekomst uitstralen.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Het is hier nog helemaal geen hemel op aarde.
Wij noemen ons wel christenen en we zijn het waarschijnlijk ook wel,
maar de plaats die we aan U, God, geven in ons leven,
is vaak minimaal.
Waarachtig en vurig getuigen van uw Boodschap
past meestal niet in ons kraam.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
help ons uw Boodschap wat dieper te laten doordringen,
zodat wij uw opdracht om te leven naar het voorbeeld van uw Zoon
wat beter ter harte nemen,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

-Heer,
Gij hebt aan uw leerlingen gevraagd om van U te getuigen.
Helaas staan wij vaak met onze mond vol tanden.
Wat zou de wereld er anders uitzien
als wij elke dag zouden leven zoals Gij van ons verlangt.
Voor onze lauwheid:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
uw liefde voor alle mensen mogen wij doorgeven,
maar vaak fungeren wij eerder als barrière
dan als doorgeefluik.
Voor ons tekort aan liefde:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij zijn geroepen tot verantwoordelijkheid voor uw schepping
en om uw mensen te laten groeien naar uw beeld en gelijkenis.
Maar ons denken en doen zijn vaak meer op onszelf gericht:
waarvan wij het meest profijt hebben, dat krijgt voorrang.
Voor ons egoïsme:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God van hemel en aarde,
Gij hebt uw Zoon Jezus
die ten dode toe met mensen begaan was,
opgenomen bij U
en Hem een plaats gegeven aan uw rechterhand.
Wij bidden U:
beziel ons met zijn Geest,
oriënteer ons op de weg van zijn liefde
die leven doet en duren zal
tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
op het feest van Jezus’ Hemelvaart,
bidden wij U:
moge zijn levenswijze
en zijn aanwezigheid bij U
ons aansporen om zijn woorden te verstaan
en zijn daden na te volgen.
Geef ons kracht om daarvan te getuigen.
Dit vragen wij U door Jezus die altijd met ons is. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar de lezingen
die ons oproepen tot wereldwijde zending
om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Eerste lezing (Hand. 1, 1-11)

Uit de Handelingen van de apostelen

1              Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2        tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3        Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen
en sprak over het koninkrijk van God.
4        Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5        immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest, binnen enkele dagen.’
6        Degenen die daar samengekomen waren, stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
7        Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8        maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn
in Jeruzalem, in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9        Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10       Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11       die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 1, 17-23)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

17       Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18 Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel te midden van de heiligen
19       en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20       heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21       hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22       Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23       die zijn lichaam is, de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Lc., 24, 46-53)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

46       In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen:
`Er staat geschreven dat de Messias zou lijden
en op de derde dag uit de doden zou opstaan,
47       en dat in zijn naam de bekering zou worden verkondigd aan alle volken,
tot vergeving van zonden.
48       Jullie zullen hiervan getuigen, te beginnen in Jeruzalem.
49       Ik zend jullie wat mijn Vader heeft beloofd.
Jullie moeten in de stad blijven
totdat je wordt toegerust met kracht van boven.’
50       Toen bracht Hij hen buiten de stad tot bij Betanië.
Daar hief Hij zijn handen en zegende hen.
51       En terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen
en werd Hij in de hemel opgenomen.
52       Zij vielen voor Hem op de knieën
en keerden daarna in grote vreugde terug naar Jeruzalem.
53       Zij bleven voortdurend in de tempel en prezen God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Wij geloven in God
die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn, al onze dagen.

Wij geloven in Jezus van Nazareth,
in wie God zichtbaar is geworden,
Mens onder de mensen,
voor mensen geleefd en gestorven.

Wij geloven in Gods Geest
die ons roept tot recht en vrede,
om te helen wat gebroken is,
om hoop te bieden aan wie lijden moet.

Wij geloven in een mensenkerk
die werkt aan Gods droom:
arme en kleine mensen
een stukje hemel op aarde geven. Amen.

Voorbeden 1

Alles waarom wij ons persoonlijk bekommeren
mogen wij aan God toevertrouwen.
Wij leggen het op het altaar van de Heer om het,
samen met uw gaven en deze gaven, aan Hem op te dragen.

-Bidden wij als geloofsgemeenschap.
Dat wij elkaar, in de Geest van Jezus,
op de been houden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die in hogere sferen leven,
hun blik alleen maar op de hemel gericht.
Voor wie, vroom en godsdienstig,
slechts om de eigen zielenzaligheid bekommerd zijn.
Dat zij groeien tot het besef
dat God nooit daar wordt gediend,
waar medemensen worden vergeten.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die gefixeerd staan op het aardse,
op wat tastbaar is en concreet.
Voor hen die afstandelijk zijn en kil.
Dat zij groeien tot het besef
dat God zich laat ontmoeten in de warmte van mens tot mens.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die hun leven bouwen
op de pijlers van geloof, hoop en liefde in het spoor van Jezus
en voor allen die in woord en daad van diezelfde Jezus getuigen,
ver weg, in missie en zending,
of dicht bij huis, in ons midden.
Laten wij bidden…

-Bidden we om geestkracht en durf voor ieder van ons.
Dat wij overeind blijven in de stormen van het leven
en elkaar niet laten vallen.
Dat we blijven proberen elkaar te begrijpen en bij te staan,
en zo meer medemens worden voor elkaar.
Laten wij bidden…

-Bidden we dat wij, als geloofsgemeenschap,
de boodschap van Jezus’ sterven en verrijzen,
van zijn Hemelvaart en van de komst van de Geest met Pinksteren,
mogen verstaan, mogen vieren en verkondigen.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

-Bidden we voor alle leerlingen van Jezus.
Dat ze niet naar de hemel blijven staren,
maar naar het voorbeeld van Jezus
zouden bouwen aan een wereld van vrede en liefde.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor allen die ons zijn voorgegaan naar de hemel.
Dat zij bij de verheerlijkte Jezus eeuwig geluk mogen vinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor hen die nog niet naar de hemel kunnen kijken
omdat ze vastgeroest zitten in macht, bezit of egoïsme.
Dat zij geprikkeld mogen worden door onbaatzuchtige getuigen van Gods Woord.
Laten wij bidden…

-Bidden we ook voor allen die in woord en daad
en met de inzet van al hun talenten,
getuigen van Gods Goede Boodschap.
Dat zij de droom van God over een rechtvaardige wereld voor allen,
elke dag meer werkelijkheid mogen laten worden.
Laten wij bidden…
naar Olen

Gebed over de gaven 1

God van hemel en aarde,
aanvaard in deze gaven,
ons geloof in uw Zoon
die Gij een plaats hebt gegeven aan uw rechterhand.
Leer ons te leven zoals Hij,
zodat we eens mogen delen in zijn heerlijkheid
en wonen bij U, onze God en Vader in eeuwigheid. Amen.

Gebed over de gaven 2

God van hemel en aarde,
de eenvoud van deze gaven
doet denken aan Jezus, uw Zoon,
die om zijn eenvoud en zijn dienende liefde
hoogverheven werd bij U.
Zijn verheffing is onze hoop.
Versterk ons, hier rond zijn tafel,
tot mensen die in zijn voetspoor gaan
en zich geheel en al wijden aan uw Rijk
dat duren zal tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
omdat Gij onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
in Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader.
En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Moge wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens
Heer Jezus, wij vieren vandaag dat Gij zijt thuisgekomen in de hemelse vrede.
Wij zijn daarvan nog ver verwijderd.
Groot is de verdeeldheid in onze Kerken, in ons land, in de wereld:
arm tegenover rijk,
machtigen tegenover machtelozen…
soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wees met ons als wij daaraan iets willen doen.
Beziel onze mond, onze handen en voeten
tot boodschappers van uw vrede op aarde.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij elkaar een hartelijk teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zijn vrienden hebben het altijd vermoed:
Hij hoorde niet thuis in deze wereld.
Zijn blik was te eerlijk; zijn glimlach, als van een kind.
Zijn gebaar was vertedering, nooit bedreiging.
Zijn woord was waarheid.

Zo’n mens kan het op onze wereld nooit langer dan 30 jaar volhouden.
Een tijdje vindt men hem ‘sympathiek’,
daarna is hij ‘interessant’, vervolgens ‘nogal vreemd’,
en tenslotte ‘ongepast’, dat wil zeggen ‘ongewenst’.
Het is dan nog maar een kleine stap naar ‘geliquideerd’.

Hemelvaart is een mooi woord voor een grote tragedie:
God, die door de mens op zijn plaats wordt gezet,
die zich niet ongestraft tussen mensen mag bewegen
en zijn droom van vrede moet inslikken.

God draagt nu de littekens die nooit meer genezen.
Zijn littekens zijn de mensen die lijden aan deze wereld,
die kapot gaan aan pesterijen,
die machteloos proberen op te boksen tegen onrecht.
Het zijn de mensen die altijd opzij gezet worden
en op den duur aan zichzelf gaan twijfelen.
Het zijn de mensen die gekwetst worden in hun edelste gevoelens
en het aan niemand kunnen zeggen.

Hemelvaart is niet voorbij…
Zijn vrienden gaan nog steeds dezelfde weg
van ‘sympathiek’ naar ‘geliquideerd’.
Hun littekens zullen nooit genezen.
Manu Verhulst

Bezinning 2

Is de Hemelvaart van Jezus een afscheid?
Het is geen afscheid want Hij verlaat ons niet.
Integendeel, Jezus blijft werkzaam in ons.
Hij stuwt ons om zijn Blijde Boodschap verder te verkondigen,
hier in deze wereld,
en om met beide voeten op de aarde te blijven staan.
Hij blijft ieder van ons roepen en zenden
om met volle inzet
zijn liefdevolle barmhartigheid aan elkaar door te geven.
Wij die met Hem willen meewerken
zullen hiertoe de nodige kracht ontvangen
om in deze opdracht te slagen:
vrede brengen, ook vandaag!

Bezinning 3

Ze stonden er bedremmeld,
zeg maar, verslagen, bij.
Eerst op die vrijdag
hadden ze Hem verloren aan de dood
en nu zijn Hemelvaart
aanstaande was,
verloren ze Hem opnieuw.
Toen Hij stierf op die vrijdag
week zijn lichaam, niet zijn geest.
De Geest was bij hen,
was gebleven,
levend, warm en zeer nabij,
vertrouwd en eigen,
als altijd.
En nu ineens,
starend naar de hemel,
was er de leegte.
Als van God verlaten
bleven ze bij elkaar
en uitzichtloos was de diepe,
de diepste duisternis.

Eén lichtpunt was er,
een belofte, een toezegging,
meer niet.
Maar ze wisten dat
het bij zo een belofte meer gaat
om de waarde van Hem
die belooft,
dan om de inhoud van de belofte.
Kees Harte

Slotgebed 1

Leerling van Jezus
ben je nooit voor jezelf
– zegt God.
Want als je van Mij durft getuigen
zal je dat geen succes bezorgen
en je zult er ook niet rijk van worden,
wel gelukkig,
omdat je ‘goed nieuws’ brengt
en een bron van tederheid ontsluit
in het hart van velen.
Ga dan,
durf mijn profeet te zijn,
en vertel aan iedereen
die het horen wil
dat Ik een God van liefde ben.
En op het moment
dat de hemel de aarde raakt,
zul je Mij ontmoeten
– zegt God –
en je vreugde zal volkomen worden.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
als erfgenamen van Jezus’ opdracht
zijn wij ons bewust van onze verantwoordelijkheid.
Wij willen meebouwen aan een geloofwaardige Kerk,
dragers en schenkers zijn van vreugde, hoop en liefde.
Wij hebben echter uw zegen nodig
om over de drempel van de twijfel te geraken.
Zegen ons daarom en geef ons vleugels,
voor nu en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Wij zijn niet gezonden om naar de hemel te kijken
maar om in de wereld en in het leven van iedere dag
aan God handen en voeten en een gezicht te geven.
Als we daarvan werk maken,
zal Gods zegen op ons rusten: + Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.