Hemelvaart B 2009

 

Begroeting

Van harte welkom bij dit samenzijn op Hemelvaartsdag
dat wij in het teken plaatsen van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Iemand is van ons heengegaan
maar zijn invloed werkt door,
zo wordt ons vandaag toegezegd.
Jezus is ten hemel opgestegen
maar zijn volgelingen heeft Hij uitgenodigd
zijn werk voort te zetten.
Die uitnodiging mogen wij hier en nu
heilzaam tot ons laten doordringen.
Om ons daarop voor te bereiden
bidden wij:


Vergevingsmoment

Hemelvaart roept ons op om er vaart in te steken,
om er op uit te trekken en het goede nieuws te verkondigen.
Omdat ons dat niet altijd lukt
vragen wij God en elkaar om ontferming.

– Heer, onze God, wij zijn geroepen
om zelf onze verantwoordelijkheid op te nemen
tegenover onze medemensen en heel uw schepping.
Vergeef ons wanneer we hierin tekort zijn geschoten.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, onze God, wij zijn geroepen
om de zending die Gij ons hebt toevertrouwd,
waar te maken.
Vergeef ons wanneer we hierin tekort zijn geschoten.
Christus, ontferm U over ons.

Heer, onze God, wij zijn geroepen
om uw liefde zichtbaar te maken.
Er zijn de noden en vragen van mensen rondom ons,
waarin wij U, God, kunnen horen.
Vergeef ons wanneer we hierin tekort zijn geschoten.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de goede God zich over ons ontfermen,
ons gebrek aan durf en overtuiging vergeven
en ons geleiden tot het eeuwig leven. Amen.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.Openingsgebed 1

Heer onze God, dankbaar gedenken wij Jezus’ hemelvaart,
volheid van leven voor Hem.
Omwille van mensen had Hij zijn leven ter beschikking gesteld.
Dankbaar gedenken wij ook
zijn eervolle opdracht aan ons
om zijn werk voort te zetten.
Beziel ons daartoe met heilige Geest,
opdat wij met vreugde zullen doen
wat Hij ons ter uitvoering toevertrouwt. Amen.


Openingsgebed 2

Heer,
ook ons geeft Gij vandaag de opdracht
op eigen benen te staan en uw boodschap waar te maken.
Blijf ons nabij met uw liefdevolle zorg en kracht,
vandaag en elke dag van ons leven. Amen.

Lezingen

Luisteren wij nu naar de lezingen die ons oproepen
tot wereldwijde zending om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen.

Eerste lezing
(Handelingen 1,1-11)
Uit de Handelingen der Apostelen

1              Mijn eerste boek, Teofilus,
ging over alles wat Jezus heeft gedaan en geleerd, vanaf het begin
2              tot de dag waarop Hij in de hemel werd opgenomen,
nadat Hij aan de apostelen die Hij had uitgekozen,
door de heilige Geest zijn opdracht had gegeven.
3           Aan hen heeft Hij veertig dagen lang herhaaldelijk bewezen
dat Hij na zijn lijden weer in leven was.
Hij vertoonde zich aan hen en sprak over het koninkrijk van God.
4           Toen Hij bij hen was, drukte Hij hun op het hart:
`Ga niet uit Jeruzalem weg,
maar blijf wachten op de belofte van de Vader
die jullie van Mij hebben gehoord;
5           immers, Johannes doopte met water,
maar jullie zullen gedoopt worden in heilige Geest,
binnen enkele dagen.’
6           Degenen die daar samengekomen waren,
stelden Hem toen de vraag:
`Heer, herstelt U in deze tijd het koninkrijk voor Israël?’
Maar Hij zei tegen hen:
`Het komt jullie niet toe de tijden of momenten te kennen
die de Vader in zijn volmacht heeft vastgesteld;
8           maar wanneer de heilige Geest over jullie komt,
zullen jullie kracht ontvangen en mijn getuigen zijn in Jeruzalem,
in heel Judea en Samaria,
en tot het uiteinde van de aarde.’
9           Na deze woorden werd Hij voor hun ogen omhooggeheven
en een wolk onttrok Hem aan het gezicht.
10          Terwijl Hij zo heenging en zij nog naar de hemel stonden te turen,
stonden er opeens twee mannen naast hen in witte kleren,
11          die zeiden:
`Galileeërs, wat staan jullie daar toch naar de hemel te kijken?
Deze Jezus, die van jullie is weggenomen en in de hemel is opgenomen,
zal op dezelfde manier terugkomen
als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.’.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Efeziërs 1,17-23)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efese

Broeders en zusters,
17          Moge de God van onze Heer Jezus Christus,
de Vader der heerlijkheid,
u de Geest van wijsheid en openbaring geven,
om Hem echt te kennen.
18          Moge Hij de ogen van uw hart verlichten,
zodat u ziet hoe groot de hoop is waartoe Hij u roept,
hoe rijk de heerlijkheid is van zijn erfdeel
te midden van de heiligen
19          en overgroot zijn macht over ons die geloven.
Dezelfde sterkte en kracht
20          heeft Hij betoond in Christus,
toen Hij Hem opwekte uit de doden
en liet zetelen aan zijn rechterhand in de hemel,
21          hoog boven alle heerschappijen, machten, krachten en hoogheden,
en boven elke naam die genoemd wordt,
niet alleen in deze maar ook in de toekomstige wereld.
22             Alles heeft Hij onder zijn voeten gelegd,
en Hemzelf, verheven boven alles,
heeft Hij als hoofd gegeven aan de kerk,
23          die zijn lichaam is,
de volheid van Hem die het al in alles vervult.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Marcus 16,15-20)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Marcus

Toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen:
16          Wie tot geloof komt en gedoopt wordt, zal gered worden,
maar wie niet tot geloof komt, zal veroordeeld worden.
17          De volgende tekenen zullen hen die tot geloof gekomen zijn, begeleiden:
in mijn naam zullen ze demonen uitdrijven,
nieuwe talen zullen ze spreken,
18          met hun handen zullen ze slangen opnemen,
en als ze dodelijk gif drinken, zal dat hun niet deren.
Zieken zullen ze de handen opleggen
en zij zullen gezond worden.’
19          Nadat de Heer Jezus hun dit gezegd had,
werd Hij in de hemel opgenomen
en nam Hij plaats aan de rechterhand van God.
20          Zij trokken eropuit om overal de boodschap uit te dragen,
terwijl de Heer meewerkte en het woord kracht bijzette
door de begeleidende tekenen.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de Zoon
die zetelt aan de rechterhand van de Vader,
en met zijn Geest ons nabij wil zijn.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

– Danken wij God voor mensen die,
hoe dan ook, toekomst scheppen voor anderen.
Zij helpen mee om uw hemel op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…

– Danken wij God voor mensen die
zich inzetten voor een warmhartige samenleving.
Zij helpen mee om uw hemel op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…

– Danken wij God voor mensen
die niet afwachtend naar de hemel blijven staren,
maar oog en aandacht hebben voor wat er omgaat in anderen.
Zij helpen mee om uw hemel op aarde zichtbaar te maken.
Laten wij bidden…


Voorbeden 2

– Voor alle mensen die leven vanuit hun geloof,
die Jezus’ boodschap van liefde verkondigen in woord en daad
en zijn werk op deze aarde voortzetten:
dat de Heer hen nabij mag zijn in goede en kwade dagen.
Laten we bidden…

– Voor alle mensen die in deze tijd geen uitweg zien,
voor allen die, bang en onzeker omtrent de toekomst,
hun heil zoeken in verstrooiing of verslaving:
dat de Heer hen nabij mag zijn
en hen de zin van het leven helpt vinden.
Laten we bidden…

– Voor alle mannen en vrouwen in missie en zending,
voor allen die belangloos werken in een ontwikkelingsland:
dat de Heer hen nabij mag zijn, ook in hun ontgoochelingen.
Laten we bidden…

– Voor alle gestorvenen, voor de dierbaren die we missen,
voor allen die van ons zijn heengegaan in de verwachting van eeuwig leven:
dat de Heer hen nabij mag zijn en hun hoop niet beschamen zal.
Laten we bidden…

God van hemel en aarde,
doe ons leven uit de kracht van Jezus
opdat wij eens, zoals Hij,
worden opgenomen in uw vreugde. Amen.

Gebed over de gaven

God van hemel en aarde,
zie ons hier samen rond brood en beker,
tekens van Hem die zich gaf ten einde toe.
Mogen wij, brekend en delend met elkaar,
Jezus steeds beter leren kennen
en zijn manier van leven tot de onze maken.
Hij vond immers genade in uw ogen,
zijn naam gaat boven elke naam uit, nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, Heer onze God,
om alles wat Gij voor ons zijt:
schepper en bevrijder,
herder van mensen, licht en leven.
Wij danken U omdat Gij liefde zijt,
die onze lotgenoot wil zijn,
die ons falen vergeeft en zich over ons ontfermt,
die begaan is met ons lijden en onze vreugden deelt.
Wij blijven vertrouwen op U,
ook als uw aangezicht niet wordt gezien,
uw stem niet wordt gehoord
en Gij machteloos schijnt om ons te helpen.
Met allen die uw naam hoog houden in lief en leed,
in leven en sterven, bidden wij:

Heilig, heilig, heilig …

Wij danken U, Heer onze God,
om Jezus, uw Zoon:
Hij gaf ons een teken van zijn liefde.
In Hem is uw vergeving en genezing
mens geworden.

Want Hij heeft die laatste avond brood genomen,
daarvoor dank gezegd, het gebroken,
het zijn vrienden aangereikt met de woorden:
“Neem en eet, dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo heeft Hij ook de beker genomen,
daarvoor dank gezegd,
en hem rondgegeven met de woorden:
“Drink allen hieruit,
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor velen vergoten wordt
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen tot mijn gedachtenis.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Samen komen wij tot U, God,
met dit brood en deze beker
en wij bidden U:
gedenk Hem die zich voor ons heeft gedeeld
en aanvaard dit als teken van onze toewijding.

Toen Jezus zijn werk van vrede had volbracht
hebt Gij, Vader, Hem hoog verheven
en Hem ‘ Mensenzoon ‘ genoemd.
Zend nu zijn Geest in ons midden:
een Geest die niet verdeelt maar samenbrengt.
die geloof geeft in de toekomst,
vertrouwen in de mens,
barmhartigheid en recht.

Zo kan deze wereld een koninkrijk van vrede worden
waar vreugde en toekomst is voor allen,
een wereld waar het goed is te leven
in de naam van Jezus, uw Zoon.

Door Hem danken en eren wij U, Vader,
en vervuld van zijn Geest zullen wij zijn boodschap
verder uitdragen tot het einde der tijden. Amen.

Onze Vader

Opdat de Geest van Christus in ons werkzaam zou kunnen zijn
moeten wij ons verbonden voelen
met God, ons aller Vader. En daarom bidden wij:
Onze Vader…

Vaak voelen wij ons klein en machteloos.
Toch schuilen ook in ons krachten van geloof, hoop en liefde.
Mogen wij bij elkaar die krachten tot leven wekken,
zodat er in ons midden een beweging op gang komt van geloof en hoop,
en van liefde die sterker is dan alle aardse machten.
Dan zullen wij hoopvol mogen uitzien
naar de wederkomst van Jezus Messias uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

40 dagen lang klonk uit Jezus’ mond
dezelfde groet: “Vrede zij u!”
Nu is zijn leven in vrede tot voltooiing gekomen.
Geef ook ons, Heer,
de vrede waarnaar wij verlangen
en die bestemd is voor alle mensen.
Deze vrede van de Heer zij met u.
En geven wij elkaar een hartelijke blijk van vreugde en vrede.

Lam Gods

Communie

De Heer nodigt ons uit aan zijn tafel.
Hij biedt deze gaven aan.
Laten wij ze ontvangen als blijk van onze bereidwilligheid
om te delen met elkaar,
om gemeenschap te vormen met elkaar.
Zie het Lam Gods…


Bezinning

Hemelvaart

Hemel is niet een plaats hoog boven het uitspansel
en ver achter de sterren,
– niet het domein van de ruimtevaart –
en hemel is veel meer dan wat voor ons gereserveerd is
na het uur van onze dood.
Hemel is elke plek en elk moment
waar Hij die heet “Ik zal er zijn”, gebeurt,
waar alle leven, denken, doen en spreken
van Hem doordrongen is en zijn liefde zichtbaar maakt.
Die hemel heeft de Verrezene op aarde gebracht.
En daar hoort Hij thuis.
En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.
Hemel is thuiskomen,
je diepste bestemming vinden in het bemind zijn,
in het onvoorwaardelijk er mogen zijn,
omdat Iemand even onvoorwaardelijk er is voor ons.
Hemel is baden in zijn Geest,
ondergedompeld, gedoopt worden in een leven
waarvan het “Hebt elkander lief” de rode draad is
en waar ieder mens tot zijn recht mag komen.
Die hemel heeft de Verrezene op aarde  gebracht.
En daar hoort Hij thuis.
En wij, wij zijn tot hemelvaart geroepen.
Hemel begint hier en nu want hij hoort bij de aarde,
zoals de aarde bestemd is
om woonplaats van God te zijn.
Twee delen van dezelfde wereld van God.
Ze horen samen, onlosmakelijk verbonden:
aarde en hemel,
mens en mens en God, leven en dood en leven.
Daarom moeten alle volken gedoopt,
ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
zoals ze ons door de Vader beloofd is
zoals ze ons door de Zoon is voorgeleefd
zoals ons door de Geest in ’t hart is geprent.
Allen moeten gedoopt, ondergedompeld worden
in een nieuwe manier van leven
getekend met de Naam van onze God
“Ik zal er zijn voor u”.
Hoe meer wij die Naam als een werkwoord gaan vervoegen,
hoe meer zijn Naam ons leven zal tekenen,
des te meer we zullen weten dat Hij met ons is
tot de wereld voltooid zal zijn
tot louter hemel.
Tot hemelvaart zijn wij geroepen.
Ward Vanoverbeke


Slotgebed

Jezus, mens geworden onder ons,
wij vieren vandaag
dat Gij zijt thuis gekomen bij uw en onze Vader.
Hier op aarde zijn wij nog ver van huis.
Soms is het hier eerder een hel dan een hemel.
Wij bidden u:
moge uw Geest ons doen ontwaken
en ons bewust maken van onze persoonlijke en collectieve verantwoordelijkheid.
Laat ons U vinden
in hen die geslachtofferd worden
op de altaren van geld en macht.
Dan zal de liefde zegevieren
die Gij, als mensenkind, ons hebt voorgeleefd. Amen.
Manu Verhulst


Zending en zegen

Het is niet aan ons de dag te bepalen,
maar eens zal hij komen,
de dag waarop weer mensen worden geroepen
om het woord ‘God’ zo uit te spreken,
dat heel de wereld verandert en vernieuwt.
Daartoe zegene Hij ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Dietrich Bonhoeffer

 

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.