Heilige Familie C 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Feest Heilige Familie (27 12 2009)

Begroeting

Tweede keer hier samen in een drie dagen.
Maar daarom niet minder welkom
rond het altaar van de Heer
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

De belangrijkste woorden uit het evangelie van vandaag
zijn de eerste woorden die Lucas Jezus laat uitspreken.
‘Wisten jullie dan niet
dat Ik bij mijn Vader moest zijn?’
Die woorden zijn een programmaverklaring.
Ze betekenen zoveel als:
Ik moet bezig zijn met de dingen
die mijn God ter harte gaan:
het welzijn van alle mensen,
hier en waar ook ter wereld.

Om de geest die Jezus dreef,
in ons te laten groeien
en zo onze persoonlijke opdracht op het spoor te komen
vieren we nu samen eucharistie.
En we hopen dat God ons tegemoet treedt,
dat we zijn aanwezigheid mogen ervaren
in ons samenzijn en samenleven.
naar Jos Devijver

Vergevingsmoment

Laten we vandaag een verbond sluiten,
de handen in elkaar slaan
voor een nieuwe manier van leven
waar we gaandeweg elkaar opnieuw ontmoeten,
zo verschillend als we zijn,
en waar we elkaar het recht gunnen
om te zijn
wie we ten diepste zijn.
Waar de norm van ons samenleven
niet bepaald wordt  door de wet van ‘Nooit Genoeg’,
waar de kwaliteit van leven
niet afgemeten wordt
aan wat mode en reclame voorschrijven.

Laten we een verbond sluiten
om samen werk te maken
van een nieuwe manier van leven.
Gods eigen naam ’Ik zal er zijn voor u’
zal daarin de leidraad zijn
voor ons omgaan met mensen en dingen.
Dan hoeft niemand meer te zeggen:
“Waar is uw God?”.
Hij zal immers te zien zijn in ons.
Hij zal gebeuren.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.Openingsgebed

Met Kerstmis ben je familie van Mij geworden – zegt God –
omdat Ik in jou mens werd
en omdat mijn liefde door jou handen en voeten kreeg.
Graag wil Ik jouw Vader zijn
en zorg voor je dragen.
Ik wil met je meegaan op je levensweg
waarheen die weg je ook voert.
Hopelijk durf je Mij vertrouwen
en jouw hand in mijn hand leggen
om samen aan een nieuwe toekomst
van hoop, geloof en liefde te werken.
Jij bent mijn kind van wie Ik zielsveel hou.
Ik geloof in je
omdat Ik je het leven heb gegeven.
Geloof ook in Mij!
Het zal je gelukkig maken.
Erwin Roosen


Lezingen
Twee schriftlezingen die op een verschillende manier
de relatie tussen ouders en kinderen belichten.
Laten we daar samen naar luisteren.

Eerste lezing (Jesus Sirach 3,2-6.12-14)
Uit het boek Ecclesiasticus

2   De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3  Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4   en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5  Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13 Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Kolossenzen 3,12-21)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters,
Bekleed u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
14          Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Lucas 2,41-52)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

41          Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem.
42          Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw.
43          Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden,
bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter,
zonder dat zijn ouders het wisten.
44          In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond,
reisden ze een hele dag
voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen.
45          Maar toen ze Hem niet vonden,
keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken.
46             Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel;
Hij zat er midden tussen de rabbi’s,
luisterde naar hen en stelde hun vragen.
47          Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht
en zijn antwoorden.
48             Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan.
Zijn moeder zei:
`Kind, hoe kon je ons dit aandoen?
Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’
49             Hij zei tegen hen:
`Waarom hebben jullie mij gezocht?
Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’
50 Maar zij begrepen deze uitspraak niet.
51 Hij ging met hen mee naar Nazareth,
en schikte zich naar hen.
Zijn moeder bewaarde alles in haar hart.
52          Jezus werd een wijs en volwassen man,
die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God

die leven geeft aan mensen,
die ons koestert als zijn kinderen
en die er zal zijn al onze dagen.

Ik geloof in Jezus van Nazareth

in wie God zichtbaar is geworden:
mens onder de mensen,
voor mensen geleefd en gestorven,
maar opgestaan ten leven.

Ik geloof in Gods Geest

die ons in beweging zet
om te helen wat gebroken is,
om te troosten wie te lijden heeft,
om hoop te bieden aan wie vertwijfeld is.
Hij brengt mensen samen in liefde.

Ik geloof in de kerkgemeenschap

geroepen om dienstbaar te zijn aan deze wereld.

Ik geloof in het leven

dat sterker is dan de dood. Amen.


Voorbeden

– Bidden we voor alle ouders van nu:
om liefde voor hun kinderen,
om een goede onderlinge verstandhouding,
om geduld bij het opvoeden,
om wijsheid bij conflicten.
Laten wij bidden…

– Bidden we voor de tijd en de maatschappij waarin wij leven:
om respect voor het verleden,
om oprechte zorg voor de toekomst,
om verlangen naar diepgang,
om openheid voor uw woord, Heer.
Laten wij bidden…

Bidden we voor de Kerk in onze dagen:
om waarachtigheid in het verkondigen,
om mededogen in de dienstbaarheid,
om creativiteit in het vieren,
om een lange adem bij de opbouw van de geloofsgemeenschap.
Laten wij bidden…

– Bidden we tenslotte voor allen die ons gebed vroegen:
om steun voor hen die het moeilijk hebben,
om uitzicht voor hen die zorgen hebben,
om kracht en genezing voor onze zieken,
om troost voor hen die bedroefd zijn.
Laten wij bidden…
naar Gerard Kock

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven

Heer onze God,
met blijdschap bieden wij U onze gaven
van brood en wijn aan.
Maak ze tot Lichaam en Bloed van uw Zoon,
om met zijn kracht in vrede en liefde te leven.
Laat in elk huis, in elke familie het teken aan de hemel zien,
een ster om te volgen,
een weg om te gaan
naar Jezus, kind en man uit Nazareth,
uw Zoon. Amen.


Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig …

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Bidden we samen, als kinderen van dezelfde Vader,
het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:

Onze Vader…

God, Vader die liefde zijt,
Gij kent ieder van ons
en allen die met ons verbonden zijn.
Wij komen naar U toe
elk met ons eigen eenvoudig mensenhart.
Geef ons allen de vrede, de vreugde en de vriendschap van Jezus,
en maak ons hart vrij en ontvankelijk,
diep en breed genoeg om allen te herbergen.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…


Vredewens

Heer Jezus Christus,
laat ons delen in uw vrede,
leg uw vrede in ons hart,
in ons denken
en in ons handelen
zodat wij uw vrede uitstralen
naar al wie ons levenspad kruist.
Moge Gods vrede altijd met u zijn
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

We kunnen God enkel ‘Vader’ noemen
als we in elk ander
een zus of een broer herkennen.
Laat ons daarom dit brood breken en delen
in eenheid en vrede.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Gebed

God, zegen onze kinderen en jongeren.

Maak ze scherpzinnig en sterk,
bestand tegen leugens en schijnwaarden.

Beloof ze uw licht op hun wegen
en de moed om ook in het donker
hun weg te zoeken.

Zegen hen met vriendschap en liefde
en met kracht in uren van eenzaamheid.

Zegen hen met vreugde
Zegen hen met tranen.

Vul hun dagen met werk en rust,
met ernst en spel.

Roep ze tot vrijheid,
roep ze tot dienstbaarheid.

Laat ze toch groeien
en maak ze hoopvol voor de dagen die komen.


Slotgebed 1

Door uw geboorte op Kerstmis
zijt Gij familie van ons geworden, God.
Graag wil ik U daarvoor danken.
Bij U voel ik me thuis!
Misschien heeft Jezus dat ook ervaren
toen Hij U, op zijn twaalfde al, ‘Vader’ noemde.
Het doet in elk geval heel veel deugd
wanneer ik af en toe
mag voelen dat Gij er zijt voor mij. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Heer, onze God,
overal om ons heen kunnen wij U zorgzaam aanwezig zien:
in vaders en moeders,
in grootouders en kinderen,
in zovele luisterende en liefdevolle mensen.
Wij bidden U,
leer ons uw rijkdom en uw heerlijkheid zien
in de ogen van elkeen die ons levenspad kruist.
Leer ons dank zeggen voor de grote en kleine dingen
die wij van zovelen dagelijks ondervinden.
Dit vragen wij U
op voorspraak van Maria,
uw en onze moeder tot in eeuwigheid. Amen.

Zending en zegen

God, onze Vader,
wij danken U voor dit samenzijn.
Laat ons meer en meer leven
als kinderen van dat ene grote gezin,
waarvan Gij de Vader zijt.
Geef ons hiervoor de kracht in het nieuwe jaar,
want Gij hebt ons geroepen
om van elkaar te houden
en om elkaar tot vreugde te zijn.
Zegen ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
naar Borsbeek

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.