Heilige Familie A 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Feest van de heilige Familie A-jaar (30 12 2007)


Begroeting

Op de drempel van een nieuw jaar
willen wij samen bidden om eenheid
– eenheid in verscheidenheid –
zoals God één is in de liefde van
+ de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.


Openingswoord

Kerstmis ligt achter onze rug.
Aan ons om in het komende jaar
de geest van Kerstmis,
de geest van vrede en verdraagzaamheid
tot werkelijkheid te maken.

Traditioneel vieren we op de zondag na Kerstmis het feest van de heilige Familie.
Vandaag willen wij dit feest verbreden
en gedenken dat wij allen samen
– eenheid in verscheidenheid –
één grote mensenfamilie vormen.

Het evangelie brengt ons in herinnering dat,
ook nog op onze dagen,
Jozef, het Kind en zijn moeder op de vlucht zijn.
In veelkleurige rassen, talen en culturen verblijven zij onder ons,
als vreemdelingen,
als vluchtelingen.

Zoals uit de lezingen blijkt
draagt God al wie op de vlucht is
een warm hart toe.
Als ons hart voor deze mensen koud en kil is,
als wij onze deuren ongastvrij gesloten houden,
dan roept God ons op
om ons te bekeren tot de geest van het evangelie.

Vergevingsmoment

Wij dromen van een wereld vol liefde en geluk voor iedereen.
Maar wij schieten vaak tekort om daaraan gestalte te geven.
Daarom vragen wij U en elkaar om begrip en vergeving.

Heer, wij willen een wereld opbouwen van liefde,
maar wij klampen ons vast aan onze zelfgenoegzaamheid.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Christus, wij beroepen ons op de naastenliefde
als wij ons tekort gedaan voelen,
maar zelf zijn wij zo weinig bereid
ons voor elkaar in te zetten.
Daarom bidden wij U om vergeving:
Christus, ontferm U over ons.

Heer, uw liefde roept ons op
om een hart te hebben voor iedereen
maar vaak sluiten wij ons op
in ons eigen, al te kleine wereldje.
Daarom bidden wij om vergeving:
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Vader, bron van alle liefde,
zich in zijn barmhartigheid over ons ontfermen,
onze zonden vergeven
en ons in liefdevolle verbondenheid
geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed

God,
Gij die mensen toevertrouwt aan elkaars zorg en aandacht,
zegen onze gevoelens voor elkaar
met de warmte van uw liefde.
Leer ons oog hebben voor wat er leeft in de mensen om ons heen
opdat wij zo elkaar gelukkig zouden maken
en wij één grote familie zouden vormen,
zoals Gij dit wellicht bedoeld hebt.
Wij vragen het U, in Jezus’ naam. Amen.

Lezingen
Luisteren we nu naar verhalen van geloof uit de Schrift.

Eerste lezing (Jesus Sirach 3,2-6.12-14)
Uit het boek Ecclesiasticus

2           De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3           Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4           en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5           Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6           Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12          Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13          Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14          Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kolossenzen 3, 2-17)
Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters
12          Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
13          Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven.
14          Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
15          En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
16          Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en geestelijke liederen.
17          Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Mat.teüs 2,13-15.19-23)
Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13          Toen de Wijzen de wijk genomen hadden,
verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer,
die zei:
`Sta op, neem het kind en zijn moeder mee
en vlucht naar Egypte,
en blijf daar tot ik u waarschuw.
Want Herodes staat het kind naar het leven.’
14          Hij stond op en nam nog die nacht met het kind
en zijn moeder de wijk naar Egypte
15          en bleef daar tot de dood van Herodes,
opdat vervuld zou worden wat door de Heer
bij monde van de profeet gezegd is:
Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.
19             Toen Herodes gestorven was,
verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer,
die zei:
20          `Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël,
want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood.’
21          Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee
en ging naar het land Israël.
22          Toen hij hoorde dat Archelaüs
zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea,
was hij bang om daarheen te gaan.
In een droom gewaarschuwd,
week hij uit naar het gebied van Galilea,
23          en vestigde zich in de stad Nazaret,
opdat vervuld zou worden
wat bij monde van de profeten gezegd is:
Hij zal Nazoreeër genoemd worden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij dat wij door God geroepen zijn
om als mensengemeenschap zorg te dragen voor elkaar.

Wij geloven in God de Vader,
die zijn schepping in onze handen heeft gegeven
om er een woning van te maken
waarin het goed is om te leven.

Wij geloven in de zoon Jezus Christus,
die bij ons kwam wonen en nu leeft
in de harten van de mensen.
Hij is ons voorbeeld van liefde tot het uiterste.

Wij geloven in Gods Geest,
die ieder van ons de kracht geeft
om aan het rijk van God mee te bouwen.

Wij geloven in een gemeenschap
waarin elkeen zorg draagt voor de ander;
waarin eenieder aan de blijde boodschap
gestalte geeft door woord en daad.

Wij geloven dat een mensenleven
nooit zal eindigen
en dat we hoopvol mogen uitzien
naar het eeuwig geluk bij de Vader. Amen.

Voorbeden 1

– Bidden wij om wijsheid en kracht voor ouders en opvoeders.
Dat zij met liefde en geduld hun taak behartigen
en zo de kinderen, die hun zijn toevertrouwd,
de kans geven op te groeien tot gelukkige mensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij om respect en eerbied van kinderen
voor hun ouders en opvoeders.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor ouders die gescheiden zijn.
Dat zij toch een manier mogen vinden
om hun kinderen nabij te zijn
en hen de weg te wijzen in het leven.
Laten wij bidden…

God van alle leven,
Gij, die het geluk van mensen wilt,
neem ons bij de hand,
opdat wij zouden doen wat goed is
en zo mee zouden bouwen aan een toekomst
waarin Gij welbehagen vindt. Amen.
naar Adrie De Lange

Voorbeden 2

– Bidden wij voor hen,
die zoals eens Jezus, Maria en Jozef,
op de vlucht zijn voor geweld en onderdrukking
en die onderdak en asiel zoeken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen,
die zich eenzaam en verlaten voelen
omdat ze geen familie of vrienden meer hebben.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor gezinnen
waar de liefde zoek is.
Laten wij bidden…

Goede God,
laat deze mensen niet los
en mogen zij mensen ontmoeten die uw hand naar hen uitsteken. Amen.

Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:


Gebed over de gaven

God van alle mensen,
wij plaatsen brood en wijn op dit altaar,
en wijden deze gaven aan u toe.
Wij kunnen echter dit brood niet smaken
en van deze wijn niet genieten
zonder een diep verlangen naar vrede en vreugde
voor iedereen op aarde.
Daarom bidden wij:
Zegen deze gaven,
zegen ons,
opdat wij bereid zouden zijn daadwerkelijk hulp te bieden
aan allen die, veraf en dichtbij, een beroep op ons doen.
Laat ons zo aan de wereld tonen
dat wij uw Zoon hebben begrepen
en willen meewerken aan zijn komst op aarde. Amen.


Tafelgebed

God, wij danken U
omdat Gij een God van liefde zijt,
een God die oog en hart heeft
voor ons, zoekende mensen.
Wij danken U
omdat Gij de naam van elke mens geschreven hebt
in de palm van uw hand.
Wij danken U omdat Gij herkenbaar zijt
in elke goede mens,
in ogen vol mildheid,
in een teder gebaar.
Overduidelijk hebt Gij dat getoond in Jezus
uw mensgeworden Zoon.
Als geen ander gaf Hij
gestalte aan uw goedheid en uw liefde voor de mensen.
Gij zijt de hand op onze schouder,
de stem die ons moed inspreekt of tactvol corrigeert.
In alle mensen die om ons bekommerd zijn,
die ons vergeven en aanmoedigen,
mogen wij de warmte van uw hart vermoeden.
Als liefde ook ons hart beroert,
onthullen wij  iets van uw gelaat.
Omdat wij dit mochten ontdekken
noemen wij uw naam
en danken U schroomvol met de woorden:
Heilig, heilig, heilig…
Wij danken U, God, voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.
Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.
Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen steeds nieuwe kansen
omdat Hij wist dat elke mens uniek is in de schepping.
Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.
Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”
Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”
Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.
Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij rond deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.
Geef dat wij elkaar zouden waarderen,
dat we niet blind zouden zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.
Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om één grote familie te vormen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Laat het waar zijn, God, wat in Jezus waar geworden is:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen om de mens naast ons gelukkig te maken.
Laat het waar zijn dat wij in ons samenleven
uw droom van vrede en gerechtigheid werkelijkheid laten worden.
Dan mogen wij in vreugde uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus Christus,
bij uw geboorte zongen de engelen vrede toe
aan mensen die van goede wil waren.
Geef ook vandaag uw vrede vooral aan mensen
die onderdrukt en vernederd worden,
aan mensen die leven midden oorlog en geweld,
aan gezinnen waar spanningen heersen,
aan mensen die het moeilijk hebben.
Geef ook die vrede aan ons
en mogen wij ze met open handen doorgeven aan elkaar.


Lam Gods

Communie

Moge de Heer in ons midden komen,
ons beschikbaar en breekbaar maken
als levend brood
voor de toekomst van de zwaksten, van de minsten.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Gebed van ouders voor hun kinderen
Heer,
geef aan onze kinderen
een sterk hart,
een hart dat zich goed voelt.
Een hart dat blij is om het goede
en dat stil kan zijn om naar anderen te luisteren.
Laat hun leven niet beheerst worden
door geld en hebzucht,
maar leer ze wel tellen wat ze opgebouwd hebben
met de bouwstenen van hun leven.
Laat ze de echte zin van hun bestaan kennen.
Laat ze de moed nooit opgeven.
Toon hen, op hun weg naar de toekomst,
waar ze een plek kunnen vinden
van rust en bezinning.
Laat het een boeiende weg zijn
met achter iedere bocht een uitdaging
die ze met volle kracht kunnen overwinnen.
Laat in iedere dag geluk schuilen
dat hen altijd weer zal doen verlangen naar morgen.
Laten er altijd liefdevolle mensen zijn
die, in vriendschap, hun armen om hun schouders
zullen slaan.
Laat hen gul zijn met hun vriendschap.
En, God,
als ze U in de drukte van de dagen, vergeten,
als het U belieft,
vergeet Gij hen dan niet.


Slotgebed

God, Gij hebt uw Zoon laten geboren worden en opgroeien
in de geborgenheid van een gezin.
Bij Jozef en Maria is Hij
van dag tot dag meer mens geworden
en heeft Hij zijn opdracht in de wereld ontdekt.
Wij bidden U voor onze gezinnen,
dat zij in goede en kwade dagen
sterk mogen zijn,
diep verbonden,
vergevingsgezind en vreugdevol
en nooit moe worden zich in te zetten
voor elkaar en voor de grote wereld.
Genees in uw barmhartigheid
alle pijn van gebrokenheid en onmacht.
Laat niemand ontmoedigd worden.
Zegen overvloedig alle gezinnen:
zij staan in het hart van uw Kerk
en zijn de bron van leven
voor heel de gemeenschap. Amen.
Kardinaal Godfried Danneels

Zending en zegen

Moge de geest van Kerstmis,
de geest van vrede en verdraagzaamheid,
ons bezielen
wanneer wij van hier weggaan, een nieuw jaar tegemoet.
Moge Gods zegen rusten op ons
en op allen die in het komende jaar ons levenspad zullen kruisen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.