Heilige drie-eenheid C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Heilige Drie-eenheid C (30/05/2010)

Begroeting

Vandaag, op de feestdag van de Heilige Drie-eenheid
maken wij het kruisteken uitdrukkelijker en bewuster dan anders.
Want elke keer als wij dit kruisteken maken bevestigen wij ons geloof in God,
zijn drievoudige aanwezigheid in ons bestaan.
Laten wij dan deze viering beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Broechem

Openingswoord

Liefde is het sleutelwoord in ons geloof.
Het is de liefde van zijn Vader
die Jezus deelt met zijn leerlingen.
Het is de liefde voor Christus
die ons drijft om zijn Boodschap te beleven en uit te dragen.
Het is uit liefde voor ons
dat de Heer ons zijn Geest zendt.
Laten we in die liefde hier samen zijn
en bidden om ontferming.

Vergevingsmoment

– Heer, soms leven wij alsof wij de heersers zijn
over alle leven en over al wat bestaat.
Dan vergeten we dat Gij onze Schepper zijt.
Heer, ontferm U over ons

– Christus, Gij hebt ons de liefde van uw Vader getoond.
Gij zijt heel uw leven een toonbeeld van liefde geweest,
zelfs tot in de dood.
Gij hebt ons gevraagd elkaar lief te hebben zoals Gij ons dat hebt voorgedaan.
Al te dikwijls vergeten wij dit.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, als Geest bezielt Gij ons
om uw Boodschap verder uit te dragen,
om vuur te zijn voor anderen
als ze zich eenzaam, verdrietig of niet begrepen voelen.
Maar vaak zetten wij een demper op uw Geest,
doven wij soms de vlaspit in plaats van ze aan te wakkeren.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons tekortkomen,
wees ons barmhartig,
zoals uw Zoon dat was
en zend ons uw Geest om het in de toekomst beter te doen. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.

Openingsgebed

Heer God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon.
Zijn leven verwijst ons
naar het geheim van uw bestaan-in-liefde.
Help ons nederig te geloven
in het mysterie van de heilige Drievuldigheid,
in de liefde die gestalte krijgt
door de mildheid van mensen om ons heen.
Wij hopen op uw barmhartigheid,
op eeuwige vergeving
als wij U ontmoeten van aanschijn tot aanschijn. Amen.

Lezingen

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spreuken 8, 22-31)
Uit het boek der spreuken

Zo spreekt de Wijsheid van God:
22 De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg,
nog voor zijn werken, van oudsher.
23 Uit eeuwigheid ben ik gevormd,
vanaf het begin, voordat de aarde ontstond.
24 Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
25 Voordat de bergen werden neergezet,
nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan.
26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
zelfs niet de elementen van de wereld.
27 Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette,
toen Hij een boog spande over de oceaan,
28 en daarboven het machtige wolkengewelf zette;
toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte
29 en de zee haar grens gaf,
zodat het water zijn geboden niet overtrad,
en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde.
30 Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde,
en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit
verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer,
31 mij verheugend over zijn aardrijk
en ik vond mijn vreugde bij de mensen.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing (Romeinen 5,1-5)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

1        Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
2        Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid van God.
3        Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
4        volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.
5        En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Johannes 16,12-15)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
12       Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,
maar je kunt het nu nog niet verwerken.
13       Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn
– niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt –
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.
14       Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen,
komt van Mij.
15       Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;
daarom mag Ik zeggen dat
hetgeen Hij jullie zal meedelen,
van Mij komt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Drie-ene God,
‘Vader’ noemen wij U,
oorsprong van al wat leeft.
Hemel en aarde komen uit uw hand.
Uw grootheid ervaren wij in heel de schepping.

Wees uw mensen nabij.
Vergezel ons op onze weg
zoals Gij eertijds meetrok met uw volk Israël
om het thuis te brengen in het land van belofte.

Drie-ene God,
‘Zoon’ en ‘Broeder’ noemen wij U.
Als mens van vlees en bloed
zijt Gij ons tegemoet gekomen
in Jezus van Nazar­eth.
Op de weg die naar de Vader leidt,
zijt Gij onze gids en leidsman.
In uw voetspoor mogen wij gaan.

Wees ons nabij.
Laat ons zien hoe wij, mensen,
kunnen leven met en voor elkaar,
zorgzaam en liefdevol tot het uiterste.

Drie-ene God,
‘Heilige Geest’, ‘Levensadem’ noemen wij U,
kracht van ons bestaan.
Alles wat leeft
doordringt Gij met warmte en licht.

Wees ons nabij
zodat wij, mensen, durven leven
in vreugde- en vredevolle gemeenschap met elkaar.

Drie-ene God,
wij danken U
dat Gij er zijt
voor ons en met ons,
vandaag en alle dagen. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij voor mensen
die er moeite mee hebben om nog in een ‘goede God’ te geloven.
Dat ze vroeg of laat mensen ontmoeten
in wie zij iets van Gods aanwezigheid ontdekken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor al wie zich van ‘God noch gebod’ iets aantrekken.
Dat zij vroeg of laat gehoor geven aan het beste wat in hen leeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor jonge mensen die God moeilijk met ‘Vader’ kunnen aanspreken omdat ze met het begrip ‘vader’ overhoop liggen.
Dat ze ooit op het spoor mogen komen van wat mensen gelukkig kan maken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– God,
wij danken U dat wij het leven uit uw hand hebben ontvangen
en wij vragen U:
leer ons zorgvuldig en eerbiedig met uw schepping om te gaan.
Laten wij bidden…

– God,
wij danken U voor uw bevrijdende liefde,
duidelijk zichtbaar in Jezus van Nazareth
en wij bidden U:
dat wij in navolging van Hem,
mogen werken aan een nieuwe wereld van vrede en rechtvaardigheid.
Laten wij bidden…

– God,
wij danken U voor uw Geest die ons leven bezielt
en wij bidden U:
dat wij gehoor geven aan uw woord,
en blijmoedig voortgaan
op weg naar uw toekomst.
Laten wij bidden…

God,
Gij die met ons zijt,
vandaag en alle dagen,
wij zegenen uw naam:
Vader, Zoon en H. Geest,
God van mensen, tot in eeuwigheid. Amen.
naar Jan Verheul

Gebed over de gaven

God, hemelse Vader,
wij zijn uw mensenkinderen, wij gaan U ter harte.
Breng ons rond deze tafel nader tot U en tot elkaar.
Laat ons proeven van uw grootste gave:
uw liefde, mens geworden in Jezus van Nazareth.
Maak ons zo deelgenoot aan uw eigen leven.
We vragen het U door Jezus, uw veelgeliefde Zoon,
en in de kracht van uw heilige Geest. Amen.


Tafelgebed

Dank U, God,
omdat Gij voor ons een Vader wilt zijn
die zorg draagt voor ons
en bij wie we steeds mogen thuiskomen.
Dank U, Jezus, Zoon van de Vader,
omdat Gij ons Gods liefde hebt getoond
en omdat Gij allen die met U op stap willen gaan,
in uw vriendenkring opneemt.
Dank U, heilige Geest,
omdat Gij ons met uw licht
Jezus en de Vader openbaart,
omdat Gij ons leven kracht geeft.
Dank U, drie-ene God,
omdat Gij ons laat delen in uw liefde.
Graag willen wij U dank zeggen en samen bidden:
naar Daniël Neetesonne

Heilig, heilig, heilig

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Heer Jezus,
kom ons tegemoet.
Doorbreek de muren van ongeloof en onbegrip.
Neem alle twijfel en moedeloosheid weg uit ons hart,
en vul het met uw vrede en vreugde.
Maak ons tot bewerkers van vrede en verzoening in uw naam.
Moge Gods vrede met ons zijn.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Het Brood dat wij mogen breken
geeft gemeenschap met het Lichaam van Christus.
Zoals het Brood één is, vormen wij allen één lichaam.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Niemand van ons weet
wie Gij zijt, God.
Niemand van ons
heeft U in pacht.

Gij zijt als liefde:
gewoonweg te beleven.
Gij zijt als lijden:
ermee vechten en aanvaarden.
Gij zijt als geluk:
louter te ondergaan.

Gij schuilt in het hart van
mensen die simpel en bescheiden goed doen.
Gij zit wijze en deemoedige mensen in het bloed.
Gij gaat mee met elkeen die U zoekt en meemaakt,
met allen die, waar ook ter wereld,
vredig met elkaar omgaan.
Peer Verhoeven

Bezinning 2

Wie God zegt,
moet het verhaal vertellen
van Hem die heet: ‘ Ik zal er zijn voor u ‘,
die als een Vader aan de oorsprong staat van ons bestaan,
die ons de wereld heeft toevertrouwd
opdat wij er zorg voor zouden dragen,
die met ons meegaat,
ons zegent en zendt
om een zegen te zijn voor anderen.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van Jezus Christus,
de Mens in wie duidelijk werd
wie God is,
die zijn naam ten volle heeft waargemaakt.
De Mens die er is voor anderen:
als brood aan mensen gegeven.

Wie God zegt
moet het verhaal vertellen
van zijn Geest die in ons leeft,
die in ons spreekt ‘ Ik ben er voor u ‘,
die ons bezielt en richt
om zijn naam in ons leven
te waar te maken.

Onze God is een groot verhaal van liefde,
dat in ons leven te lezen is.

Slotgebed

God, onze Vader,
leer ons U te vinden als de Ene die ons geluk en vrede gunt.
Jezus Christus,
Gij stuurt ons op pad om uw boodschap van bevrijding te verkondigen.
Geest van God,
begeleid ons op die weg van zorg en recht voor iedereen.
Drie-ene God,
wees de toetssteen voor ons doen en laten.
Moge Gij zichtbaar worden in onze omgang met mensen,
iedere dag opnieuw en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Moge uw gezichten stralen van vreugde,
want God is onze Vader.
Hij is liefde.

Moge uw handen vrede brengen,
want Gods Zoon is onze broeder.
Hij is vergeving en genezing.

Moge uw voeten u leiden
op de weg van het leven,
want de Geest van God stuwt ons.
Hij is onze gids en reisgenoot.

Moge ons zegenen de drie-ene God:
+ Vader, Zoon en Geest. Amen.
Kees Pannekoek

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.