H. Drie-eenheid C 2013

ZONDAGSVIERINGEN
H. Drie-eenheid C (26 05 2013)

Begroeting

Vandaag herkennen wij in God drie gezichten:
wij vieren de drie-eenheid van onze God.
Wat dat betekent, daarover zullen wij in deze viering nadenken
door te luisteren, te bidden en te zingen.
En dan zullen we hier samenzijn in naam van die Drie-ene God:
+ Vader, Zoon en H. Geest. Amen.
4-ingen

Openingswoord


Op dit feest van de heilige Drievuldigheid
– een omschrijving waar ons verstand niet goed bij kan –
willen we samen biddend mijmeren
over dat grote, ongrijpbare mysterie
dat wij ‘God’ noemen.
Eeuwenlang zijn mensen naar Hem op zoek.
Bij die lange rij willen wij ons aansluiten
en Hém namen geven
zoals wij, mensen, namen geven aan allen
die wij willen kennen en herkennen,
aan iedereen tot wie wij willen spreken,
die wij willen opnemen in ons hart.

Vergevingsmoment

-Elke dag mogen we opnieuw beginnen
om vrede en vreugde te brengen bij de mensen.
Toch hebben wij daaraan vaak te weinig aandacht besteed.
We deden liever onze eigen zin,
waren jaloers op wie meer kreeg,
en al het mooie en goede dat we mochten ondervinden
waren we snel weer vergeten.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Alles wat groeit en bloeit is een geschenk van God.
Toch zien we dat niet altijd
ene lopen er achteloos aan voorbij.
We hebben grote plannen voor vakantie in de natuur,
maar hebben te weinig eerbied voor die natuur.
Zelf hebben we anderen soms hard nodig,
maar even later zien we die anderen gewoon niet meer staan
of zijn we hen te weinig dankbaar.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Macht, bezit en prestige spelen vaak een belangrijke rol
in onze levenskeuzes.
Eerbied en bescheidenheid zijn soms ver te zoeken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God, altijd weer vergeef Jij ons als wij nalaten de wereld
beter bewoonbaar te maken voor mekaar.
Wij willen het beter doen, God.
Zegen onze pogingen daartoe.
Dat vragen wij u door Jezus, uw Zoon en onze Broeder.Amen.
vrij naar 4-ingen

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt. Amen.
Openingsgebed 1

Heer, onze God,
in het leven van elke dag
ervaren wij dat Gij onze Vader zijt.
En waar wij de draad van Jezus’ verhaal opnemen,
wordt zijn Geest in ons werkzaam.
Wij willen proberen uw boodschappers te zijn
en in woord en daad
U te verkondigen als Vader, Zoon en H. Geest. Amen.

Openingsgebed 2

Gij zijt met uw hart bij uw mensen, God.
Zo hebben wij U leren kennen in Jezus
die ons aller Broeder en Hoeder wilde zijn.
In Hem zijt Gij God-met-ons geworden.
Beziel ons met de Geest die Hem vervulde
opdat ook wij licht en warmte zouden worden
voor de wereld om ons heen,
samen met velen, uw volk onderweg. Amen.
naar Jacques Verhees

Lezingen (Spr.8,22-31 ; Joh.16,12-15)

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spr. 8, 22-31)

Uit het boek der spreuken

Zo spreekt de Wijsheid van God:
22 De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg,
nog voor zijn werken, van oudsher.
23 Uit eeuwigheid ben ik gevormd,
vanaf het begin, voordat de aarde ontstond.
24 Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
25 Voordat de bergen werden neergezet,
nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan.
26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
zelfs niet de elementen van de wereld.
27 Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette,
toen Hij een boog spande over de oceaan,
28 en daarboven het machtige wolkengewelf zette;
toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte
29 en de zee haar grens gaf,
zodat het water zijn geboden niet overtrad,
en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde.
30 Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde,
en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit
verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer,
31 mij verheugend over zijn aardrijk
en ik vond mijn vreugde bij de mensen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Rom., 5, 1-5)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,

1           Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
2           Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid van God.
3           Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
4           volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.
5           En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Joh., 16, 12-15)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
12         Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,
maar je kunt het nu nog niet verwerken.
13         Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn
– niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt –
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.
14         Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen,
komt van Mij.
15         Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;
daarom mag Ik zeggen dat
hetgeen Hij jullie zal meedelen,
van Mij komt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in de God van het verbond,
wiens naam is: “Ik ben er voor jou.”

Ik geloof in de God van Jezus,
als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten,
ons dragend als het moeilijk wordt.

Ik geloof in Jezus,
die van zichzelf kon zeggen:
“Ik ben de Weg.”

Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg,
de betrouwbare gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.

Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods licht in ons brandend.

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg,
een gemeenschap van mensen
die blijven geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle als een eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

God is niet ver.
In een mensenzoon is Hij God-met-ons geworden.
Door zijn heilige Geest houdt Hij de liefde in ons levend.
Bidden wij om ruimte voor Hem
in de harten van al zijn mensenkinderen.

-Voor allen die God ver weg wanen.
Dat zij Hem in Jezus leren kennen
als een nabije God die met mensen begaan is,
lief en leed met hen delend.
Laten wij bidden…

-Voor allen die van God vervreemd zijn.
Dat zij Hem op het spoor komen in het werk van zijn handen,
in liefde van mensen om hen heen,
in woorden van leven,
uitgezaaid door de Mensenzoon
in wie Hij God-met-ons wilde zijn.
Laten wij bidden…

-Voor allen die vandaag ter kerke gaan.
Dat zij, bemoedigd door Jezus’ Woord,
hun hart openen voor Gods menslievendheid,
ons toegeademd door zijn heilige Geest.
Laten wij bidden…

God,
spreek tot ons hart
en blijf ons roepen tot wij eens in U voltooid zijn,
en Gij alles in allen zult zijn. Amen.
Jacques Verhees


Voorbeden 2

-Bidden we tot de Vader
die van ieder van ons houdt
en onze naam geschreven heeft
in de palm van zijn hand.
Dat wij op zijn goedheid en nabijheid durven vertrouwen.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot Jezus
die wij Zoon van God mogen noemen,
die met ons meegaat als Vriend en Tochtgenoot,
en die zich telkens opnieuw aan ons geeft in brood en wijn.
Dat wij Hem navolgen
in zijn concrete zorg voor mensen.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot de heilige Geest
die sinds ons doopsel in ons woont
en vruchten van liefde, vrede en vreugde schenkt.
Dat wij en alle christenen
openstaan
om zijn gaven te ontvangen
voor onszelf, de Kerkgemeenschap
en de wereld waarin we leven.
Laten wij bidden…

-Bidden wij in deze examentijd
bijzonder tot de heilige Geest
om zijn kracht voor alle kinderen en jongeren.
Dat zij volhouden in hun studies.
En bidden we om wijsheid voor allen die hen omringen
als familie of leerkrachten.
Laten wij bidden..
.          
                                                                       federatie Kana


Gebed over de gaven

God,
zie ons hier samen rond brood en beker,
de tekenen waarin Jezus, uw Zoon,
zich geheel en al heeft gegeven.
Wij bidden U
dat wij tot breken en delen komen
en tot leven, zoals Hij.
Dan vinden wij U,
Vader, Zoon en heilige Geest,
als een God-met-ons
voor vandaag en alle dagen tot in eeuwigheid. Amen.


Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Als uw zonen en dochters maakt Gij ons tot deelgenoot
aan uw creatieve liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest.
Laten wij dit vredevolle genieten van elkaar
uitdragen naar de vier windstreken.
Laten wij die Godsvrede doorgeven van mens tot mens
tot een vredesketen die de hele wereld omspant.
Die vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Het Brood dat wij mogen breken
geeft gemeenschap met het Lichaam van Christus.
Zoals het Brood één is, vormen wij allen één lichaam.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Intreden in het mysterie

Geloven is iets anders dan godsdienstkennis
en het aanvaarden van waarheden en leerstellingen.

Geloven begint met het binnentreden in een groot mysterie,
tastend en zoekend,
vragend en bedelend om licht,
tot op een dag God naar je toekomt
en je zijn aanwezigheid laat voelen in duizend dingen van elke dag.

Geloven is dan verder zien,
door de dingen heen kijken naar Diegene
die er achter staat.

Geloven is de eigen aardse veiligheid verlaten en over het water wandelen,
zich toevertrouwen aan een Wezen
dat je werkzaam aanwezig weet
en dat je steeds verder lokt.

Geloven is zich laten opnemen in een nieuwe, diepere dimensie,
in een ruimte waar alle grenzen verdwenen zijn.

Geloven is in volle vertrouwen in het duister springen.
Het is een sterke vorm van liefhebben.
Phil Bosmans


Bezinning 2

Drievuldigheidszondag is zoveel
als het naamfeest van God:
één God, vele namen.
De klassieke namen:
één God in drie personen,
een God die we noemen: Vader, Zoon en Geest.

Men zou ook kunnen zeggen:
God in het verleden: de Vader, de Schepper die ons het leven gaf.
God in het heden: de Zoon, God hier-en-nu, die zijn tent opslaat in ons midden.
En God in de toekomst: de Geest die de komende dingen aankondigt
en ons ten volle de waarheid brengt.

Vele namen…zoals
de God boven mij (de Vader, de Heer van al wat bestaat),
de God naast mij (Jezus, die onze broeder werd),
en God in mij (de Geest die in ons woont).
Maar het meest van al verbaast mij
dat deze grote God zich met kleine mensen inlaat.
‘Wat is dan die mens dat Gij aan hem denkt?’
Hebt Gij niet gezegd: “Ik zal er zijn voor u?”
Olen

Slotgebed

God-die-leeft met ons verbonden,
met woorden die niet toereikend waren
hebben wij getracht U ter sprake te brengen.
In kleine, aarzelende gebaren
hebben wij rond uw tafel
Hem herdacht die ons hierin is voorgegaan.
Gij hebt uw Geest gemengd in onze woorden.
Wij danken U, Vader, en bidden:
kneed ons in al onze verscheidenheid
verder tot één gemeenschap,
levend vanuit uw Geest . Amen.

Zending en zegen

Moge de Drie-ene God ons zegenend nabij zijn:
in de naam van + de Vader, bron van alle leven,
in de naam van de Zoon, onze Broeder die wil dat wij allen één zouden zijn,
in de naam van de Geest van waarheid en liefde,
die ons begeestert en bemoedigt als wij gaan getuigen van het evangelie. Amen.
Jacques Verhees

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.