H. Drie-eenheid B 2012

ZONDAGSVIERINGEN
H. Drie-eenheid (3/06/2012)


Begroeting

Laten wij ons afstemmen op Hem,
die wij + Vader, Zoon en heilige Geest noemen. Amen.

Openingswoord

In zijn laatste woorden tot zijn leerlingen
windt Jezus er geen doekjes om:
“Ga”, zegt Jezus, “trek erop uit,
en spreek over mijn Bevrijdende Boodschap.”
Als het om verkondiging en getuigenis gaat
zouden christenen geen faalangst mogen kennen,
want Jezus belooft drievoudige hulp:
van Hemzelf,
van een bezorgde, hemelse Vader
en van de heilige Geest.

Op het feest van de heilige Drie-eenheid
is het goed eens na te denken
hoe we concreet invulling geven aan dit ‘Ga en verkondig’.
Misschien houden we ons aan beide oren doof,
of bedenken we allerhande smoesjes
om toch maar niet op stap te hoeven gaan.

Om onze vaak lakse houding als christen
vragen we God om vergeving.
Rita Kuijpers

Vergevingsmoment

– Heer,
wij zijn ver van U,
wij hebben genoeg aan onszelf.
Aan U, Vader,
die oorsprong en bestemming
van ons leven zijt,vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
wij zijn ver van U,
wij gaan onze eigen wegen.
Aan U, Christus,
die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

– Heer,
wij dolen soms ver van U,
en wij zijn arm aan bezieling,
zonder dromen, zonder kracht.
Aan U, heilige Geest van God,
die liefde zijt, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

God,
hoe zullen wij U noemen,
Gij, ongrijpbaar geheim
waarvoor elk woord te klein is,
en elk vermoeden slechts een glimp
van uw eindeloos en diep bestaan?
Zegen ons woordeloos weet hebben van U.
Zegen ons stamelend zoeken.
Zegen ons als wij ervaren
dat er met U altijd leven is en toekomst. Amen.

Openingsgebed 2

God van mensen,
wij komen hier samen
om ons toe te vertrouwen aan U,
wiens bevrijdersnaam luidt ‘Ik zal er zijn’,
en die in Jezus God-met-ons zijt willen worden.
Spreek door uw heilige Geest tot ons hart
opdat wij, onze schamelheid ten spijt,
bij U geborgenheid en vrede mogen vinden,
menslievendheid en tegemoetkoming. Amen.
Jacques Verhees

Lezingen

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing
(Deuteronomium 4,32-34.39-40)

Uit het boek Deuteronomium

Mozes sprak tot het volk en zei:
32       “Ga de oude tijden maar na die u zijn voorafgegaan,
vanaf de dag dat God mensen op de aarde schiep.
Kijk maar van het ene uiteinde van de hemel tot aan het andere:
is er ooit zoiets groots gebeurd of is er ooit iets dergelijks gehoord?
33       Heeft een volk ooit een god uit het vuur horen spreken zoals u,
en daarbij het leven behouden?
34       Of heeft ooit een god geprobeerd uit een ander volk
een volk uit te kiezen door beproevingen,
door tekenen en wonderen, door oorlogen,
met sterke hand en uitgestrekte arm,
door grote, schrikwekkende daden,
zoals de Heer uw God die voor uw eigen ogen in Egypte heeft verricht?
39       Erken dan heden en prent het in uw hart:
de Heer is God boven in de hemel en beneden op de aarde;
er is geen ander.
40       Onderhoud zijn voorschriften en geboden die ik u heden geef.
Dan zult u met uw kinderen gelukkig zijn
en lang leven op de grond die de Heer uw God u voor altijd schenkt.”
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Romeinen 8,14-17)

Uit de eerste brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome

Broeders en zusters,
14       Allen die zich laten leiden door de Geest van God,
zijn kinderen van God.
15       De Geest die u ontvangen hebt, is er niet een van slaafsheid,
die u opnieuw vrees zou aanjagen.
U hebt een Geest van kindschap ontvangen,
die ons doet uitroepen: Abba, Vader!
16       De Geest zelf bevestigt het getuigenis van onze geest
dat wij kinderen zijn van God.
17       Maar als wij kinderen zijn,
dan zijn wij ook erfgenamen,
en wel erfgenamen van God tezamen met Christus,
omdat wij delen in zijn lijden,
om ook te delen in zijn verheerlijking.
KBS Willibrord 1995
Evangelie (Matteüs 28,16-20)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

16       De elf leerlingen trokken naar Galilea,
naar de berg die Jezus hun had aangewezen.
17       Toen ze Hem zagen, vielen ze op de knieën,
sommigen twijfelden.
18       Jezus kwam op hen toe en zei:
`Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde.
19       Ga, en maak alle volkeren tot leerling;
doop hen in de naam van de Vader, de Zoon en de heilige Geest,
20       en leer hun alles onderhouden wat Ik jullie geboden heb.
Weet wel, Ik ben met jullie,
alle dagen,
tot aan de voleinding van de wereld.’
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is.

Ik geloof in de God van het verbond,
wiens naam is: “Ik ben er voor jou.”

Ik geloof in de God van Jezus,
als een Vader met ons op weg,
naast ons in goede momenten,
ons dragend als het moeilijk wordt.

Ik geloof in Jezus,
die van zichzelf kon zeggen:
“Ik ben de Weg.”

Hij is onze reisgezel, een vriend onderweg,
de betrouwbare gids die zijn leven geeft
opdat niemand onderweg zou bezwijken.

Ik geloof in de Geest,
de stille, ongeziene kracht op onze levensweg.
Hij houdt Gods licht in ons brandend.

Ik geloof in de gemeenschap samen op weg,
een gemeenschap van mensen
die blijven geloven in breken en delen.
Ik geloof dat wij samen op weg zijn
naar leven ten volle als een eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn,
en met uw gaven aan Hem aan te bieden.

– Drie-ene-God,
Gij die heel ons bestaan met oneindige liefde omvat,
wij bidden U
dat wij, bij alles wat ons overkomt,
ons vertrouwen in U nooit zouden verliezen.
Laten wij bidden…

– Drie-ene-God,
Gij die de volheid van uw Geest
liet rusten op uw Zoon Jezus,
die ons uw liefde heeft voorgeleefd,
wij bidden U:
moge wij leven naar zijn voorbeeld.
Laten wij bidden…

– Drie-ene-God,
Gij die uw Geest hebt gezonden
om het aanschijn van de aarde telkens weer te vernieuwen,
om wat verkild is te warmen
en wat verdord is te bezielen,
wij bidden U:
ontsteek in ons allen het vuur van uw liefde.
Laten wij bidden…

Drie-ene-God,
wij bidden U
dat wij ons als uw kinderen bij U geborgen weten
en ons blijven vasthouden aan het voorbeeld van Jezus,
bezield door uw Geest. Amen.
naar Gerard Kock


Voorbeden 2

– Bidden wij om moed
om de uitdagingen die vandaag op ons afkomen
niet uit de weg te gaan.
Dat we leren geloven in een nieuwe, veranderde tijd.
Dat we niet angstvallig vasthouden
aan wat geen leven meer biedt,
maar vertrouwen op de levensadem van God,
die alle mensen bezielt.
Laten wij bidden…

– Bidden we om openheid
naar mensen van andere godsdiensten en overtuigingen.
Dat we de bescheidenheid leren om bij elkaar in de leer te gaan,
meer geboeid door wat ons met elkaar verbindt
dan krampachtig zoekend
naar wat ons boven de ander uittilt.
Laten wij bidden…

– Bidden we om verbondenheid met elkaar.
Dat we elkaar tot steun mogen zijn
in het zoeken naar betrouwbare wegen
die de kwaliteit van het menselijk leven ten goede komen
op weg naar een mensheid die samen zit aan één gedeelde tafel.
Laten wij bidden…
Ignace D’hert o.p.

Voor al deze intenties, voor al wat ons persoonlijk ter harte gaat, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

God, onze Schepper,
in het teken van brood en wijn
herinneren wij ons uw Zoon,
drager van uw beeld bij uitstek.
Geef dat wij op Hem gelijken,
zoals Gij ons in oorsprong hebt bedoeld.
Dit vragen we U door Jezus, uw Zoon,
die met U en de heilige Geest leeft tot in eeuwigheid. Amen.
Lovendegem

Gebed over de gaven 2

God van leven, Drie-Ene God,
aanvaard wat wij U aanbieden:
dit brood en deze wijn.
Blaas er uw Adem over heen.
Leg uw naam op ons,
opdat ons leven een blijvende gave mag zijn voor U
die leeft in eeuwigheid. Amen.
naar Heeswijk

Tafelgebed

God, onze Vader,
wij danken U omwille van Hem die Gods Zoon genoemd wordt.
Die naam hebben de mensen Hem gegeven.
Niemand beter dan Hij heeft God zo dichtbij gebracht.
Als twee druppels water lijkt Hij op de Vader.
Wij danken U ook voor de Geest.
Dank zij uw heilige Geest kunnen wij uw werk verder zetten
en bouwen aan een betere wereld.

Wij danken U ook voor de zovele goede mensen
die uw naam – God is liefde – levendig houden onder ons.
Samen met zovelen die uw naam verder vertellen
willen wij U loven en prijzen met de woorden.

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem
die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn Boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredewens

Waar vrede is en verbondenheid, liefde en eenheid, daar is God.
Daarom bidden wij:

Heer, Jezus Christus,
neem alle verdeeldheid weg uit ons midden,
schenk ons uw Geest, en leer ons nieuwe wegen gaan,
die bevrijding en leven geven,
opdat ook wij, zoals Gij, mogen getuigen
van Gods blijvende aanwezigheid midden onder ons.
De vrede des Heren zij altijd met u.
En geven wij in de geest van verbondenheid elkaar die vrede van harte door.
Grimbergen


Lam Gods

Communie

Blijf bij ons Heer, en ga met ons aan tafel
om het leven van breken en delen niet te verleren.
Tot kracht en tot leven heeft Jezus zich gegeven
voor alle mensen tot op vandaag.
Zalig zij die mogen delen
in dit gebaar van brood breken.
Zie dan Hem die alle onvrede
uit ons leven en uit onze wereld wegneemt.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

God,
Vader,  Zoon en heilige Geest
met drie in één
kunt Gij de hele wereld aan
en begint Gij opnieuw wat onbegonnen lijkt:
blinden zien, doven horen, stommen spreken, lammen gaan
en voor wie gevangen zaten
gaat een bevrijde wereld open.

Met drie in één
durft Gij het wonder aan,
dat stenen veranderen in brood,
dat water verandert in wijn,
en dat eenlingen veranderen in gezworen kameraden.

Met drie in één
doet Gij de honger naar gerechtigheid herleven.
Dan wordt ‘ontmoedigd zwijgen’
tot ‘waarheid doen’,
vandaag en vele dagen.

Slotgebed

God van hemel en aarde,
van verleden, heden en toekomst,
Gij zijt te groot voor ons bevattingsvermogen.
Daarom danken wij U
dat Gij U hebt laten zien in Jezus Christus.
Door Hem hebt Gij ons een toekomst bereid
en door zijn Geest bezielt Gij ons
om ons in te zetten voor uw Goede Boodschap,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.
vrij naar Levensecht

Zending en zegen

In het evangelie hoorden we Jezus tot ons zeggen:
“Zie, ik ben met jullie alle dagen”.
In goed gezelschap worden wij gezonden en gezegend
om zijn Goede Boodschap uit te dragen:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.