Geboorte van Johannes De Doper 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Geboorte van Johannes De Doper C-jaar (24 06 2007)

Begroeting

Onze God – + Vader, Zoon en Geest –
laat niet los wat Hij geschapen heeft,
maar blijft trouw tot in eeuwigheid.

Openingswoord

Vandaag viert de liturgie het feest van Johannes de Doper.
Had hij dit kunnen voorzien
dan zou Johannes hiertegen wellicht geprotesteerd hebben.
Hij vond zichzelf immers totaal onbelangrijk
en verwees steeds, weg van zichzelf,
naar degene die ná hem zou komen
en tegenover wie hij zich niet waardig voelde
de riem van zijn sandalen los te maken: de Messias.
Dié zal verlossing brengen,
dié zal Gods Rijk op aarde vestigen.

Voor de komst van dat Rijk
moeten wij ons klaar maken.
Dat veronderstelt bekering,
dat vraagt bezinning op onze manier van leven.
Daarom is het goed als wij bij het begin
van deze samenkomst
God en elkaar om vergeving vragen.

Vergevingsmoment

Wij hebben allen onze goede en kwade dagen;
laten wij ons daarom bij de aanvang van deze viering
bezinnen over onze houding tot de anderen
en willen wij elkaar vergeving vragen en schenken.

Omdat wij onvoldoende begrip opbrengen voor elkaar,
en ons te weinig inzetten voor het geluk van anderen:
Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Omdat wij, uit zwakheid of onverschilligheid,
zo vaak voorbijgaan aan wie ons oprecht liefhebben,
omdat wij vergeten dankbaar te zijn:
Christus, ontferm U over ons.

Christus, ontferm U over ons.

Om alles wat we voor onze medemens
hadden kunnen doen en zijn,
om alles wat ongezegd bleef en ongedaan:
Heer, ontferm U over ons.

Heer, ontferm U over ons.

Laten wij elkaar vergeving schenken
en moge de barmhartige God ons in zijn liefde opnemen
en geleiden tot het eeuwig leven.

Amen.

Lofprijzing

Met God willen wij samen zijn,
in zijn dienst willen wij leven,
zijn woord willen wij spreken,
zijn wil vervullen,
zijn naam aanroepen.

Allen zullen erkennen, God,
dat Gij voor ons vrede zijt,
recht doet en vreugde brengt,
zorgt en heelt, omdat in U alle heil is.

De aarde geeft haar grondstoffen,
mensen produceren goederen,
maar uw zegen, God,
begeleidt onze handen.

Allen moeten het horen, God,
en beseffen dat Gij zorg draagt voor de mens.

Amen.

Openingsgebed

Heer, onze God,
wij bidden u
help ons en onze kerken
– zoals weleer Johannes de Doper –
te getuigen van Jezus uw Zoon,
die midden onder ons aanwezig is,
ook als wij Hem niet herkennen.

Vaak verkondigen wij meer onszelf
en verduisteren wij
uw boodschap die het antwoord is en blijft
op ons diepste levensverlangen,
vandaag en alle dagen, tot in uw eeuwigheid. Amen.

Lezingen

Luisteren wij naar de Schrift waarin God zijn woord tot ons richt.

Eerste lezing (Jes. 49, 1-6)

Uit het boek Jesaja.

1           Luister naar mij, eilanden,
spits de oren, verre volken!
Toen ik nog in de moederschoot was, heeft de Heer mij geroepen,
nog voor mijn geboorte heeft Hij mijn naam genoemd.
2           Hij heeft mijn mond zo scherp als een zwaard gemaakt,
en mij in de schaduw van zijn hand geborgen;
Hij heeft van mij een gladgeslepen pijl gemaakt,
en mij in zijn koker opgeborgen.
3           Hij sprak tot mij:
`U bent mijn dienstknecht, Israël,
door u toon Ik mijn heerlijkheid.’
4           Toen zei ik: `Vergeefs heb ik mij moe gemaakt,
mijn kracht heb ik vruchteloos en voor niets verbruikt’;
maar de Heer zal mij recht brengen
en mijn God zal mij belonen.
Ik sta hoog in aanzien bij de Heer,
en mijn God is mijn kracht.
5              Maar nu sprak de Heer, die mij vormde tot zijn dienstknecht,
nog voor mijn geboorte,
om Jakob naar Hem te laten terugkeren,
want Hij wilde Israël verzameld zien.
6           Hij sprak: `Het is voor u te gering om mijn dienstknecht te zijn,
om Jakobs stammen op te richten en om Israëls overlevenden terug te brengen;
Ik stel u aan om een licht voor de volken te zijn:
mijn heil moet reiken tot in de uithoeken van de aarde.’
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Hand., 13, 22-26)

Uit de handelingen van de apostelen.

22 Na veertig jaar koningschap van Saul, liet de Heer hem vallen en verhief Hij David tot koning over hen; van hem getuigde Hij: `In David, de zoon van Isaï, heb Ik een man naar mijn hart gevonden, die geheel naar mijn wil zal handelen.”
23 Uit zijn nageslacht heeft God Israël zoals beloofd een redder gebracht, Jezus.
24 Voorafgaand aan Jezus’ optreden had Johannes eerst een doop van bekering verkondigd aan heel het volk Israël.
25 Toen Johannes zijn taak had volbracht, zei hij: `Wie u denkt dat ik ben, ben ik niet; maar, let op, na mij komt iemand wiens schoenen ik niet waard ben los te maken.”
26 Broeders, afstammelingen van Abraham en ook u, godvrezenden, wij hebben de taak gekregen deze redding te verkondigen.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 1, 57-66.80)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

57 Voor Elisabet was de tijd gekomen dat ze moest bevallen, en ze baarde een zoon.
58 Haar buren en haar familie hoorden hoe barmhartig de Heer voor haar was geweest, en ze deelden in haar vreugde.
59 Een week later kwamen ze het kind besnijden, en ze wilden hem de naam van zijn vader Zacharias geven.
60 `Nee,’ zei zijn moeder, `hij moet Johannes genoemd worden.’
61 Ze zeiden tegen haar: `Die naam komt in de familie toch niet voor.’
62 Ze wenkten zijn vader, en vroegen hoe hij hem wilde noemen.
63 Hij vroeg om een schrijftafeltje en schreef daarop: `Zijn naam is Johannes.’ En iedereen was verbaasd.
64 Maar op hetzelfde moment kon hij zijn mond en zijn tong weer bewegen, en hij prees God.
65 De hele buurt werd door ontzag bevangen, en in heel het bergland van Judea werd dit alles druk besproken.
66 Het hield allen die ervan hoorden bezig, en men vroeg zich af: `Wat zal er wel niet worden van dit kind?’ Want onmiskenbaar rustte de hand van de Heer op hem.
80 De jongen groeide op en werd steeds sterker door de Geest; hij verbleef in eenzame streken tot de dag waarop hij zich aan Israël vertoonde.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Laten wij getuigenis afleggen
van ons geloof in Gods genadigheid,
in Gods bekommerd-zijn met de mens.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd.
Amen


Voorbeden

Bij het begin van deze tafeldienst bidden wij tot God die ons leven begeleidt
met zijn Geest van kracht en liefde.
Hem bieden wij onze gaven en onze gebedsintenties aan.

-Johannes was een roepende in de woestijn.
Roep ook vandaag, God, mensen
die bekering en verzoening onder mensen kunnen bewerken.
Laten wij bidden…

-Johannes was de voorloper van een nieuwe tijd,
een wegbereider voor de Mensenzoon.
Zend ook vandaag, God, profeten
die in deze tijd, tegen de stroom in, paden effenen voor uw Zoon.
Laten wij bidden…

-Johannes heeft Jezus gedoopt tot verkondiger van Gods Rijk.
Moge ook vandaag mensen opstaan
die in prediking en catechese, in kunst en cultuur,
niet zichzelf in de schijnwerpers zetten, maar de Geest van Jezus uitdragen.
Laten wij bidden…

Voor dit alles en nog veel meer, bidden wij:

Gebed over de gaven

Genadige God,
aanvaard in brood en beker
onze dank
voor de komst van Hem,
die wij door het getuigenis van Johannes de Doper
hebben leren kennen als onze Verlosser:
Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, barmhartige God,
omdat Gij een God van mensen zijt,
dat Gij onze God genoemd wil worden,
dat Gij ons kent bij onze namen,
en dat Gij de wereld in uw handen houdt.

Want daarom hebt Gij ons geschapen
en geroepen in dit leven:
dat wij met U verbonden zouden zijn,
wij, uw mensenvolk op aarde.

Gezegend zijt Gij,
schepper van al wat bestaat;
gezegend zijt Gij,
die ons ruimte geeft en tijd van leven;
gezegend zijt Gij om het licht in onze ogen
en om de lucht die wij ademen.

Wij danken U voor heel de schepping,
voor alle werken van uw handen,
voor alles wat Gij gedaan hebt in ons midden
door Jezus Christus, onze Heer.

Daarom huldigen wij uw naam,
Heer onze God,
en aanbidden U met de woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar wij mogen U wel ontmoeten
waar mensen van elkaar houden,
genade zijn voor elkaar
en uw schepping eerbiedigen.

Wij hebben U nooit gezien, God,
maar Gij geeft Uzelf aan ons,
in een medemens, in een geliefde,
in een reisgezel, in een zieke,
in Jezus, de dienaar van de wereld.

De avond voor zijn lijden en dood
zat Hij met zijn vrienden aan tafel.
Toen nam Hij brood als teken van zijn leven
brak het, deelde het rond en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen
want dit is mijn lichaam, mijn leven,
voor u gegeven, voor u gebroken.”

Toen nam Hij de beker met wijn,
gaf hem rond en zei:
“Neem en drink hier allen uit,
want dit is de beker van het nieuwe en eeuwige verbond.
Dit is mijn bloed dat voor u vergoten wordt
opdat het kwaad uit de wereld zou verdwijnen,
opdat er vreugde en toekomst zou zijn voor alle mensen.
Telkens als gij van dit brood eet en uit deze beker drinkt,
denk dan aan Mij.”

Verkondigen wij de kern van ons geloof:

Heer, Jezus, wij verkondigen uw dood,
en belijden tot Gij wederkeert
dat Gij verrezen zijt.

Om dit te herdenken
blijven wij het brood breken voor elkaar,
zoals zovelen reeds voor ons deden.
Wij bidden voor de mensen
die een bijzondere plaats innemen in ons hart,
ook voor hen die van ons zijn heengegaan.
Laat uw mensen nooit verloren gaan,
bewaar hen in uw liefde,
schrijf hun namen in de palm van uw hand.

Zend uw Geest uit over uw kerk.
Geef ons hoop, God.
Geef ons vrede omwille van Jezus Christus.
Met Hem en in Hem
zijn wij uw mensen,
zijt Gij onze Vader,
nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Bidden wij als kinderen van dezelfde Vader,
met de woorden die zijn Zoon ons heeft voorgebeden:
Onze Vader,….

Gij Heer, die ons ruimte en vrijheid gunt,
leer ons die zo gebruiken dat wij anderen die ruimte niet ontnemen,
dat wij ieder mens op onze weg in zijn waarde laten,
en hem proberen te zien met Uw ogen.
Als Gij ons ontvankelijk maakt voor elkaar
zullen wij hoopvol kunnen uitzien naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Gij die onvermoeibaar zijt in het maken van nieuw begin,
Gij die steeds opnieuw uw hoop vestigt op mensen,
wees met de moedelozen die niet meer durven dromen,
wees met hen die niet meer durven hopen dat
de wereld ooit nog leefbaar wordt voor al uw mensen.
Doe hen en ons weer opleven,
doe hen en ons weer geloven dat
onheil ten goede kan worden gekeerd als wij ons willen en durven inzetten.
Doe hen en ons weer geloven
dat Gij uw beloofde vrede zult schenken
als wij ze waarmaken, met elkaar.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
Geven wij elkaar een teken van die vrede.

Lam Gods

Communie

God wil een God voor mensen zijn.
Daarom zond Hij zijn zoon
die zichzelf brak en uitdeelde
tot voedsel voor ons allen.
Dit is het Lam Gods dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Hij zal ‘Johannes’ heten;
dat betekent: “God is genadig”.
Wat zal er van dit kind geworden?
Wordt hij de beloofde Messias,
of is hij de reïncarnatie van de profeet Elia?
Is hij het licht
dat de diepste duisternis verlicht?

Neen,
hij is de vinger die wijst naar wie na hem komt.
Hij effent de weg voor Hem, die komen zal.
Hij is de wegbereider,
de voorloper,
de roepende in de woestijn.
Hij is niet het licht,
wel de lamp die brandt
tot de dag aanbreekt.

Ook u en ik
zijn geroepen om ‘Johannes’-en te zijn:
mensen die de ster aanwijzen,
de Ster die ‘Jezus’ heet;
mensen die de weg banen
naar Jezus – Hij is de Weg;
mensen die de waarheid aankondigen,
de waarheid die ‘Jezus’ is;
mensen die, in Jezus’ naam,
tot leven wekken
wat ten dode is.

Wij zijn het licht niet,
we zijn er de getuigen van,
dienaars,
om de liefde Gods.

Slotgebed

Genadige God,
wij danken U voor Uw profeten,
voor mensen die licht willen brengen
in onze duisternis.
Wij danken U voor Johannes de Doper
in wie een nieuwe tijd aanbrak,
de tijd van ‘Uw Rijk kome’.
Vorm ons om
tot mensen die elkaar opbouwen
en zo zichtbaar maken
dat Uw Rijk er is
midden onder ons.
Dat vragen wij U in Jezus,
Uw Zoon en onze Heer. Amen.

Zending en zegen

De vakantie staat voor de deur,
een tijd van genieten van zon, natuur en mensen,
een tijd van rust, ontspanning.
Laat ons de komende weken
de naam ‘Johannes’
– dat betekent: God-is-ons-genadig –
in ere houden,
en zo getuigen zijn van Hem-die-komt:
God, (+) Vader, Zoon en Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.