Feest van de Heilige Familie B 2014

28 12 2014

Begroeting

Tweede keer hier samen in een paar dagen.
Maar daarom niet minder welkom
rond het altaar van de Heer
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Jezus was veertig dagen oud
toen zijn vader en moeder Hem naar de tempel in Jeruzalem brachten.
Dat was zo de gewoonte in die tijd.
Iedere joodse vader ging met zijn eerstgeboren zoon naar de tempel
en offerde dan twee jonge duiven.
Dit evangelie is één van de weinige ‘kindheidsverhalen’ over Jezus.
Het is als een soort familieportret.
De H. Familie als ideaalbeeld,
maar dat betekent nog niet dat alles er rozengeur en maneschijn was.
Ook Maria ondervond dit op het moment dat ze de oude Simeon hoorde.

Openingswoord 2

Hopelijk hebben jullie allemaal een mooi, vreugdvol kerstfeest mogen vieren.
Een gelegenheid om te ervaren
wat het betekent een goede familie, een ‘thuis’ te hebben.
Juist in deze tijd
waarin we onze familiebanden aanhalen, en soms herstellen,
zet ook de Kerk de familie centraal.
Daarvoor grijpt ze terug naar het gezin
waarin Jezus als kind mocht opgroeien.
Laten wij op dit feest van de heilige familie
eensgezind samen eucharistie vieren.

Vergevingsmoment 1

De overgang van oud naar nieuw
is een goede gelegenheid
om even terug te blikken.
Voor wat wij in het voorbije jaar verkeerd deden
vragen wij om vergeving.

-Heer, we besteden massa’s tijd om te doen wat we graag doen,
maar wij vergeten wel eens tijd vrij te maken
om een ander blij te maken.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus, elk jaar opnieuw starten we met veel goede voornemens,
maar terugblikkend naar het jaar dat achter ons ligt
moeten we bekennen dat die mooie woorden,
lang niet altijd daden zijn geworden.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer, van de dagen die achter ons liggen
zijn er heel wat voorbijgegaan
dat wij U onverschillig zijn voorbij gelopen.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Vergevingsmoment 2

Omdat wij zo vaak tekortschieten
in geloof en in Godsliefde,
in ouderliefde en in kinderliefde,
vragen wij vergeving
aan de Heer en aan de moeder van onze Heer.

-Omdat wij te weinig bereid zijn
onze persoonlijke belangen op zij te zetten
voor het geluk van hen
met wie we dagelijks samenleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat ons leven en onze kwaliteiten
ons gegeven zijn als een geschenk,
en dat wij daarom, zoals Maria,
onszelf tot een geschenk moeten maken voor anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat de grondhouding van ons leven
zo heel anders is
dan die welke Maria bezielde
tot een leven van echte trouw in dienende liefde.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn Boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 1

Met Kerstmis ben je familie van Mij geworden – zegt God –
omdat Ik in jou mens werd
en omdat mijn liefde door jou handen en voeten kreeg.
Graag wil Ik jouw Vader zijn
en zorg voor je dragen.
Ik wil met je meegaan op je levensweg
waarheen die weg je ook voert.
Hopelijk durf je Mij vertrouwen
en jouw hand in mijn hand leggen
om samen aan een nieuwe toekomst
van hoop, geloof en liefde te werken.
Jij bent mijn kind van wie Ik zielsveel hou.
Ik geloof in je
omdat Ik je het leven heb gegeven.
Geloof ook in Mij!
Het zal je gelukkig maken.
Erwin Roosen

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
op deze feestdag van de heilige Familie
bidden wij U:
doe ons uw Woord verstaan als een roep tot openheid,
tot vriendschap over en weer.
Maak dat wij verder kijken
dan ons eigen gezin
en beseffen dat wie gelooft
familie is van iedereen op aarde.
Dat vragen wij U
door de Broeder van ons allen,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Openingsgebed 3

Goede Vader,
vandaag herdenken we hoe uw Zoon naar de tempel werd gebracht.
Laat ons, in het spoor van Jozef en Maria, dankbaar zijn om elk nieuw leven.
Leer ons elkaar te beminnen met de warmte van ons hart.
Dan wordt ons huis tot een echte thuis. Amen.
Johan Van Calbergh

Lezingen

Eerste lezing (Sir., 3, 2-6. 12-14)

Uit het boek Eccleasticus.

2   De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3  Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4   en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5  Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13 Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kol., 3, 12-21)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.

Broeders en zusters,

Bekleed u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
14       Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Lc., 2, 22-40)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas

22       Toen de tijd gekomen was
dat zij zich volgens de wet van Mozes moesten reinigen,
brachten ze Hem naar Jeruzalem om Hem aan te bieden aan de Heer,
23       zoals in de wet van de Heer geschreven staat:
Al het mannelijke dat de moederschoot opent,
zal de Heer worden toegewijd,
24       en om een offer te brengen, volgens de wet van de Heer:
een koppel tortels of twee jonge duiven.
25       Daar in Jeruzalem woonde een zekere Simeon;
het was een rechtvaardige en vrome man;
hij verwachtte de vertroosting van Israël
en op hem rustte heilige Geest.
26       Door de heilige Geest was hem geopenbaard
dat hij de dood niet zou zien
voordat hij de Messias van de Heer had gezien.
27       Door de Geest geleid ging hij naar de tempel.
Toen de ouders het kind Jezus binnenbrachten
om met Hem te doen wat volgens de wet gebruikelijk is,
28       nam hij Hem in zijn armen en loofde God met de woorden:
29       `Nu, Meester, laat U,
zoals U gezegd hebt,
uw knecht in vrede gaan;
30       want mijn ogen hebben uw heil gezien,
31       dat U ten aanschouwen van alle volken hebt toebereid,
32       een licht dat een openbaring zal zijn voor de heidenen
en een glorie voor uw volk Israël.’
33       Zijn vader en moeder stonden verbaasd
over wat er van Hem gezegd werd.
34       Simeon zegende hen en zei tegen zijn moeder Maria:
`Deze jongen zal velen in Israël ten val brengen of laten opstaan.
Hij zal een omstreden teken zijn
35       – ook door uw ziel zal een zwaard gaan –
en zo zal onthuld worden wat er in veler harten omgaat.’
36       Ook was daar de profetes Hanna,
een dochter van Penuël, uit de stam Aser.
Ze was hoogbejaard;
na haar meisjesjaren was ze zeven jaar getrouwd geweest
37       en daarna weduwe gebleven; nu was ze vierentachtig.
Ze was altijd in de tempel
en diende God dag en nacht met vasten en bidden.
38       Juist op dit moment voegde ze zich bij hen;
ze loofde God en sprak over de jongen tegen allen
die de bevrijding van Jeruzalem verwachtten.
39       Toen zij alles hadden gedaan wat de wet van de Heer bepaalt,
keerden ze terug naar Galilea, naar hun woonplaats Nazaret.
40       De jongen groeide op en werd steeds sterker,
omdat Hij vervuld werd van wijsheid
en door God rijkelijk werd begunstigd.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God, de Vader van het leven,
zin en grond van  mijn bestaan,
hoop en uitzicht door alles heen.

Ik geloof in Jezus,
mensgeworden God van liefde,
Mens voor anderen,
gekruisigd en gedood,
maar levend voorgoed.

Ik geloof in zijn Geest,
die levend maakt en kracht geeft,
hoop en toekomst biedt.
Die werkt in mens en tijd.

Ik geloof in zijn Kerk van mensen,
op weg van donker naar Licht,
van nacht naar dag.
Ik geloof in dit leven
als weg en werkelijkheid
naar Liefde die volkomen is. Amen.

Voorbeden 1

Aan onze God, geboren en getogen in een mensengezin,
mogen wij onze hoop en onze zorgen voorleg­gen.

-Bidden we voor elk kind dat geboren wordt.
Dat het lieve en zorgzame ouders mag treffen
die het een thuis bieden,
geborgenheid schenken
en het ook de diepere waarden van het leven
overdragen en doorgeven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor ouderen en jongeren.
Dat zij elkaar niet uit de weg gaan,
maar elkaar vinden als medemens.
Dat zij bereid mogen zijn naar elkaar te luisteren
en het als een verrijking zien
met elkaar om te gaan en van elkaar te leren.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor gezinnen
waarin de onderlinge verbondenheid definitief gebroken is.
Dat zij begrip ondervinden voor hun onmacht,
zodat hun pijn wordt verzacht
en de schade beperkt blijft.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor onszelf.
Dat respect voor de ander en oprechte zorg
onze enige drijfveer mogen zijn
en dat wij niet zouden vastroesten in ons denken,
maar creatief mogen blijven om een ander steeds zijn ruimte te gunnen.
Laten wij bidden…

God van leven,
vervul ons met zorg en eerbied voor elkaar,
zodat wij elkaar nooit laten vallen,
maar mekaar samenbrengen tot één gezin,
als kinderen van eenzelfde Vader. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 2

Bij de Kerstkribbe mogen wij
onze wensen en beden voor alle gezinnen uitspreken.

-Bidden we voor de kinderen en jongeren die groot worden
zonder de warmte, de liefde en de zorg van een goed gezin.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle vaders en moeders.
Dat ze in moeilijke tijden niet ontmoedigd raken,
maar door blijven gaan elkaar en hun kinderen veel liefde te geven.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle gezinnen hier in onze geloofsgemeenschap.
Dat zij mogen groeien in hun geloof in God
en in hartelijke vriendschap voor elkaar.
Laten wij bidden…

God, houd ons verenigd als leden van één gezin,
dan lopen wij niet verloren,
maar blijft de weg naar U open. Amen.
naar Thomasvieringen

Gebed over de gaven 1

Goede God die voor ons als een Moeder en als een Vader zijt,
we zouden zo graag kunnen uitdrukken
hoe we ons willen aansluiten bij U.
We komen aanzitten aan uw tafel
en brengen brood en wijn mee,
dé symbolen van uw aanwezigheid onder ons.
Deze gaven zijn maar eenvoudig,
maar wel teken van onze goede wil.
Aanvaard ze en heilig ze,
zodat we hier als één familie met U kunnen vieren. Amen.

Gebed over de gaven 2

Heer, onze God,
met blijdschap bieden wij U onze gaven
van brood en wijn aan.
Maak ze tot Lichaam en Bloed van uw Zoon,
om met zijn kracht in vrede en liefde te leven.
Laat in elk huis, in elke familie het teken aan de hemel zien,
een ster om te volgen,
een weg om te gaan
naar Jezus, Kind en Man uit Nazareth,
uw Zoon. Amen.

Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn Vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die Boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe Verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rondreiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Bidden we samen, als kinderen van dezelfde Vader,
het gebed dat Jezus ons geleerd heeft:
Onze Vader…

God, Vader die liefde zijt,
Gij kent ieder van ons
en allen die met ons verbonden zijn.
Wij komen naar U toe
elk met ons eigen eenvoudig mensenhart.
Geef ons allen de vrede, de vreugde en de vriendschap van Jezus,
en maak ons hart vrij en ontvankelijk,
diep en breed genoeg om allen te herbergen.
Dan zullen wij vol vertrouwen mogen uitzien
naar de komst van Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens 1

Heer Jezus,
in uw omgaan met mensen
stonden liefde en respect centraal.
Gij vraagt ons hetzelfde te doen.
Wees onze steun
wanneer wij moeizaam proberen
gestalte te geven aan vrede en eenheid,
aan liefde en hartelijkheid.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Vredeswens 2

Heer, Jezus Christus,
uw Woord is een bron van vreugde,
spreekt van vrede,
van geluk en zegen,
van licht in de duisternis.
Leg uw Woord in ons hart
opdat wij uw vrede zouden uitdragen
in onze gezinnen,
rondom ons,
in deze wereld.
De vrede van onze God moge altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een teken van vrede en verbondenheid.

Lam Gods

Communie

We kunnen God enkel ‘Vader’ noemen
als we in elk ander
een zus of een broer herkennen.
Laten wij daarom dit brood breken en delen
in eenheid en vrede.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Gebed

God, zegen onze kinderen en jongeren.

Maak ze scherpzinnig en sterk,
bestand tegen leugens en schijnwaarden.

Beloof ze uw licht op hun wegen
en de moed om ook in het donker
hun weg te zoeken.

Zegen hen met vriendschap en liefde
en met kracht in uren van eenzaamheid.

Zegen hen met vreugde
Zegen hen met tranen.

Vul hun dagen met werk en rust,
met ernst en spel.

Roep ze tot vrijheid,
roep ze tot dienstbaarheid.

Laat ze toch groeien
en maak ze hoopvol voor de dagen die komen.

Bezinning 2

Het lijkt heel knus:
het jonge gezinnetje uit Bethlehem.
Engelengezang en herders,
sterren in de nacht:
alles doet denken aan
glorie aan God en vrede op aarde.

Maar het was zo anders.
Voor het Kind was geen plaats.
Vanaf het begin was het
een teken van tegenspraak.
Het zal aan mensen een spiegel voorhouden
en dat is zwaar.
Al vanaf het begin
wees zijn leven
in de richting van het kruis.
Het zwaard van pijn en lijden
stond midden in hun leven.
Maar toch zeiden ze samen ‘ja’
tegen hun levensopdracht.
Vanuit de geschiedenis van hun volk
wisten ze, dat het leven
een woestijntocht is.
Maar ze durfden die weg te gaan:
God zou hen nooit in de steek laten.
Het gezin van Nazareth
is voor ons een voorbeeld
in de kunst van het geloven.
In goede en in kwade dagen
bleven ze vertrouwen,
wetend dat God hun leven
op handen bleef dragen.
Wim Holterman osfs

Bezinning 3

Ontmoeting met God

Simeon en Hanna, hoogbejaard
en vol Godsvertrouwen,
staan oog in oog
met het kind van Nazareth.
Ze spreken hun dank uit
voor deze ontmoeting.
In het broze, breekbare kind
zien zij Gods redding aanbreken.
Waar zij vol verwachting
en vol vertrouwen naar uitzien:
dat zij dit mogen meemaken!
In dit kind gaat een nieuw licht op
over hen en over heel het volk.
Meer nog: er zal redding zijn
over de grenzen van Israël heen.
Op dit kind zal Gods kracht rusten.
Er breekt een nieuwe toekomst aan:
God komt voorgoed aan het licht.

God komt mensen tegemoet
in een kwetsbaar kind.
Voor kleine mensen is Hij bereikbaar.
Zij, die leven in hoop en verwachting,
mogen Hem zien als een oplichtend geluk.
Hun leven krijgt nieuw perspectief.
In mensen, klein en kwetsbaar,
gebroken en vernederd, komt God aan het licht.
Zij hebben in Zijn ogen voorrang.
Zij geven bij uitstek licht en vrede door,
omdat ze delend en gevend in het leven staan.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Laat mij, God,
zoals Simeon en Hanna,
inzien dat in het Jezuskind uw Liefde zichtbaar is geworden.
Geef mij de durf om mij aan Hem toe te vertrouwen
en zijn vriendschap in mijn hart
te koesteren als een kostbare parel.
Maak van mij
een profeet van uw liefde en tederheid.
En laat mij aan iedereen
de vreugde van mijn geloof uitzingen. Amen.
naar Erwin Roosen

Slotgebed 2

Soms hoop Ik dat je een beetje
zoals die oude Simeon wordt – zegt God –
en dat je mijn Zoon in je armen neemt
en van Hem probeert te houden.
Want in Hem geef Ik je mijn vrede
en wil Ik je laten delen in mijn geluk.
Hij is mijn mensgeworden liefde.
In Hem kun je mijn tederheid voelen.
Alle angst zal Hij van je wegnemen.
Zelfs de dood zal je niet meer afschrikken
omdat zijn liefde nooit sterft.
Hij zal je leven geven, in overvloed en in eeuwigheid.
Als je je aan Hem durft toevertrouwen
zul je in je hart een pracht van een parel ontdekken,
mooier en kostbaarder dan de prachtigste diamant.
Erwin Roosen

Zending en zegen

God, onze Vader,
wij danken U voor dit samenzijn.
Laat ons meer en meer leven
als kinderen van dat ene grote gezin,
waarvan Gij de Vader zijt.
Geef ons hiervoor de kracht in het nieuwe jaar,
want Gij hebt ons geroepen
om van elkaar te houden
en om elkaar tot vreugde te zijn.
Zegen ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Borsbeek

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.