Feest van de Heilige Familie A 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Feest van de Heilige Familie A (26/12/2010)


Begroeting

Op Kerstmis stond een nieuw geboren Kind centraal.
Vandaag, een dag later,
gaat onze aandacht naar het gezin, de heilige Familie,
waarin dat Kind geboren werd.
Moge God, in dit Kind mens geworden,
hier in ons midden zijn,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Hopelijk hebben jullie allemaal een mooi, vreugdvol kerstfeest mogen vieren.
Een gelegenheid om te ervaren
wat het betekent een goede familie, een ‘thuis’ te hebben.
Juist in deze tijd
waarin we onze familiebanden aanhalen en soms herstellen,
zet ook de Kerk de familie centraal.
Daarvoor grijpt ze terug naar het gezin
waarin Jezus als kind mocht opgroeien.
Laten wij op dit feest van de H. Familie
eensgezind samen eucharistie vieren.

Vergevingsmoment 1

– Heer,
elk jaar opnieuw maken wij met Kerstmis een heleboel goede voornemens,
maar we zetten ze zo weinig om in daden.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

– Christus,
Gij wilt ook in ons hart wonen,
maar wij maken zo zelden plaats voor U.
Daarom vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
wij zeggen wel dat wij allemaal uw kinderen zijn
en zo broers en zussen van elkaar,
maar als het op ‘mijn terrein, mijn bezit, mijn verworvenheden’ aankomt,
dan staan we al vlug als tegenstanders tegenover elkaar.
Daarom bidden wij:
Heer, ontferm U over ons.

Vergeef ons Heer,
en schenk ons de kracht om U en onze medemens lief te hebben,
zoals Gij het ons toonde in Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Vergevingsmoment 2

Vaak hebben wij aan God beloofd ons leven te beteren.
Maar dat lukt ons niet altijd.
Daarom vragen wij nu eerst om Gods barmhartigheid.

– Gij brengt ons bijeen
om als zussen en broers met elkaar te leven.
Vergeef ons als wij elkaar het leven moeilijk maken.
Heer, ontferm U over ons.

– Gij zijt mens geworden om met ons te leven.
Vergeef ons als wij U niet toelaten in ons bestaan.
Christus, ontferm U over ons.

– Gij geeft ons uw kracht om ook te houden van vreemden.
Vergeef ons als wij uit angst ons hart sluiten.
Heer, ontferm U over ons.

Onze God komt ons nabij,
Hij vergeeft ons tekortschieten
en leidt ons naar nieuw en liefdevol leven tot in eeuwigheid. Amen.

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God,
relaties tussen mensen kunnen ongrijpbaar diep groeien:
genegenheid en liefde tussen man en vrouw,
tussen ouders en kinderen,
tussen vrienden.
Die banden zijn zalig en heilig.
Laten wij op dit feest van de H. Familie
even daarbij stilstaan
en U daarvoor danken.
Help ons steeds meer te leven
als kinderen van het ene grote gezin,
waarvan Gij de Vader zijt.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon,
voor ons mens geworden. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
het gezin van Nazareth is voor ons
het teken van uw liefdevolle aanwezigheid
in de relaties van mensen die elkaar zijn toegedaan.
Geef dat ook wij in ons gezin
iets laten zien van die onuitputtelijke liefde,
het standvastige geduld en de verdraagzaamheid
die Maria, Jozef en Jezus elkaar hebben betoond.
Wij vragen U dit in Jezus’ naam. Amen.


Lezingen

Luisteren we nu naar verhalen van geloof uit de Schrift.

Eerste lezing (Sirach 3,2-6.12-14)

Uit het boek Ecclesiasticus

2        De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3        Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4        en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5        Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6        Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12       Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13       Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14       Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Kolossenzen 3,12-17)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters
12       Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
13       Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven.
14       Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
15       En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
16       Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en geestelijke liederen.
17       Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 2,13-15.19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13
       Toen de Wijzen de wijk genomen hadden,
verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer,
die zei:
`Sta op, neem het kind en zijn moeder mee
en vlucht naar Egypte,
en blijf daar tot ik u waarschuw.
Want Herodes staat het kind naar het leven.’
14       Hij stond op en nam nog die nacht met het kind
en zijn moeder de wijk naar Egypte
15       en bleef daar tot de dood van Herodes,
opdat vervuld zou worden wat door de Heer
bij monde van de profeet gezegd is:
Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.
19         Toen Herodes gestorven was,
verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer,
die zei:
20       `Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël,
want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood.’
21       Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee
en ging naar het land Israël.
22       Toen hij hoorde dat Archelaüs
zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea,
was hij bang om daarheen te gaan.
In een droom gewaarschuwd,
week hij uit naar het gebied van Galilea,
23       en vestigde zich in de stad Nazaret,
opdat vervuld zou worden
wat bij monde van de profeten gezegd is:
Hij zal Nazoreeër genoemd worden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God,
die er voor ons wil zijn,
die naar ons luistert,
die ons nabij wil zijn.

Ik geloof in Jezus,
die mens is geworden,
die oog had voor kwetsbare mensen,
die niemand in de kou liet staan.

Ik geloof in de Geest
die ons bezielt om Jezus na te volgen.

Ik geloof ook in de mensen om mij heen,
dat zij zoeken naar geluk,
dat zij door U, God, bemind worden.

Ik geloof ook in mijn eigen leven,
en dat Gij, God, mij bemoedigt en beschermt.

Ik geloof dat Gij ons allen een leven hebt gegeven,
dat sterker is dan de dood. Amen.

Voorbeden 1

Aan onze God, geboren en getogen in een mensengezin,
mogen wij onze hoop en onze persoonlijke zorgen voorleg­gen.

– Bidden wij
dat ouders steeds met hun kinderen mogen verbonden blijven,
maar hen niet aan zich zouden binden.
Dat kinderen hun eigen wegen mogen gaan,
ook in het zoeken naar U, God.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
dat onze christelijke families
‘huiskerken’ mogen zijn
die de huisgenoten meetrekken
in de dynamiek van het Rijk Gods.
Laten wij bidden…

– Bidden wij
voor ouders met moeilijke kinderen
en voor kinderen met moeilijke ouders.
Voor gebroken relaties en ontwrichte families:
om de kracht van Gods Geest,
die niet twijfelt en niet wanhoopt,
maar blijft zoeken naar toegangswegen voor de liefde.
Laten wij bidden…
naar Rob Moens o.p.

Voorbeden 2

God,
Gij hebt mensen toevertrouwd aan mensen.
Daarom bidden wij vandaag:

– Voor allen die elkaar het ja-woord gaven.
Dat zij bij elkaar geborgenheid en vrede mogen vinden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor kinderen die aan het begin van hun levensweg staan.
Dat er volwassenen in hun omgeving zijn
die hen geloofwaardig begeleiden naar een toekomst
waarin zij het geluk mogen vinden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor ons allen,
jong en minder jong,
hier aanwezig.
dat wij met begrip en respect voor elkaars eigenheid,
mekaar de ruimte laten om onszelf te zijn.
Laten wij bidden…

God en Vader van alle mensen,
leid ons op wegen van vriendschap en begrip
totdat wij allen één grote familie geworden zijn,
wereldwijd broers en zussen van elkaar
in uw Naam. Amen.
naar Jacques Verhees


Voor al deze intenties, voor alles wat ons op het hart ligt, bidden wij:

Gebed over de gaven 1

Heer, onze God,
zoals graan en druiven werden bijeengebracht tot deze gaven,
zo mogen wij – man en vrouw, kind en ouder –
één worden met elkaar.
Moge elkeen zichzelf blijven
en toch in zijn diepste wezen
broer en zus zijn van elkaar.
Dat vragen wij U
door Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Gebed over de gaven 2

Als één familie zijn wij hier in uw naam samen, God.
Wij delen brood en wijn met elkaar.
Geef dat wij in dat breken en delen
uw kracht vinden om als broers en zussen te leven.
Zo maakt Gij ons tot uw kinderen
met Jezus Christus, onze Broeder en onze Heer voor altijd. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden.
Daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig…

God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon bezielde.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om één grote familie te vormen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Laat het waar zijn, God, wat in Jezus waar geworden is:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen om de mens naast ons gelukkig te maken.
Laat het waar zijn dat wij in ons samenleven
uw droom van vrede en gerechtigheid werkelijkheid laten worden.
Dan mogen wij in vreugde uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk…

Vredewens

Heer, Jezus Christus,
uw woord is een bron van vreugde,
spreekt van vrede,
van geluk en zegen,
van licht in de duisternis.
Leg uw woord in ons hart
opdat wij uw vrede zouden uitdragen
in onze gezinnen,
rondom ons,
in deze wereld.
De vrede van onze God moge altijd met u zijn.
En geven wij elkaar een teken van vrede en verbondenheid.

Lam Gods

Communie

Als kind van Maria en Jozef,
leerde Jezus dat, met elkaar het brood delen,
gemeenschap opbouwt.
Ook nu nodigt Hij ons uit om aan te zitten aan zijn tafel,
en biedt Hij zichzelf aan als voedsel.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

God, Gij grote Migrant
en zwerver door alle tijden,
hopeloos verliefd op elke mens
zoekt Gij een plek om hier thuis te zijn.
Ooit is het U bijna gelukt.
Zij was nog jong
en woonde in het Midden-Oosten.
Zij was op weg…
maar, vreemde in een vreemde stad, werd zij toch weer weggestuurd.
Er was voor haar en U geen plaats…
Toen hebt Gij haar schoot doorbroken.
Geboren in het veld
werd Gij voorgoed de Vreemdeling tussen ons.

God, Gij grote Migrant,
ongewenst uit dat ander land.
Gij doorkruist ons leven.
Uw blik is donker
en Ge spreekt een vreemde taal.
Gij zijt als toen
nog altijd even arm
en even weerloos ook.
Wij zijn intussen rijk geworden
en zelfverzekerd.
Dat maakt een groot verschil.

Als Gij ons toespreekt,
geeft Gij ons adem
en wij bouwen een menselijke stad.
Onze bondgenoten zijn mensen zonder rechten,
mensen zonder land,
mensen zonder papieren
uit Afrika,, uit Afghanistan of elders-en-nog-verder.
Gekwetst en eenzaam,
met de last van hun dierbare doden bezwaard.

Uw kracht is groot, God,
machtig,
broos en teer.
Uw liefde is wijsheid en omarmen.
Gij zijt hier, Migrant, God,
op zoek naar een plek om thuis te zijn.

Ik vraag me af waar en hoe Gij Kerstmis hebt gevierd.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Op mijn vraag ‘Ben ik de hoeder van mijn broeder’
werd mij geantwoord:

Voel je vooral verantwoordelijk
voor de mens aan wie jij
je ja-woord voor altijd hebt gegeven,
om alles te delen wat het leven biedt.
Stel daarom aan jezelf de hoogste eisen,
want zijn of haar geluk
ligt in jouw hand.
Als je de ander niet gelukkig maakt,
kan jouw geluk ook niet volkomen zijn.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor je kinderen, leven van jouw leven.
Je doen en laten van elke dag
drukt op hen een onuitwisbare stempel.
Wees voor hen een veilige gids
in een bedreigende wereld,
die alsmaar meer van hun draagkracht eist.
Geef hun vooral de ruimte om zichzelf te zijn.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor je goede vrienden
met wie je hebt gelachen,
met wie je hebt geweend
en die je, door zoveel wisselvalligheden heen,
nabij bent gekomen.
Wat de toekomst ook wordt,
niets mag je te veeleisend zijn
om hen trouw te blijven.

Voel je vooral verantwoordelijk
voor de mensen die je ontmoet
in je taak van iedere dag,
in het vervullen van je plicht.
Denk nooit dat het alleen om zaken gaat,
want altijd zijn er mensen bij betrokken
die recht hebben op je bekwaamheid
en op je grote dienstvaardigheid.

Slotgebed 1

Goede God,
elke mens hebt Gij geschapen,
uniek, telkens anders dan de anderen,
elk met zijn eigen gedachten, gevoelens en gevoeligheden,
elk met zijn eigen manier van leven.
Wij danken U voor deze rijke verscheidenheid
van taal, aard, ras en cultuur.
Breek ons open tot ruimdenkendheid en verdraagzaamheid.
Leer ons mild zijn in onze beoordeling.
Laat ons eerst het goede ontdekken in de ander,
hem zien als uw beeld.
Schenk ons uw Geest, God,
uw geest van eerbied en begrip
voor het anders-zijn van de anderen om ons heen,
naar het voorbeeld van Jezus,
die totaal mens-voor-anderen was,
en die nu leeft met U tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God, die voor ons tegelijk Vader en Moeder zijt,
zegen de inzet van zoveel mensen:
mensen die niet kunnen werken,
mensen die nauwelijks resultaat zien van hun werk,
mensen die zich wijden aan de zorg voor het meest alledaagse,
mensen die het allemaal in hun eentje moeten klaren.
Zegen vooral ook de liefde die mensen samen willen dragen,
het vertrouwen dat mensen elkaar durven schenken in goede en kwade dagen,
de aandacht van ouders voor hun kinderen,
de erkentelijkheid van kinderen voor hun ouders.
Zegen alles wat goed en hartelijk is tussen mensen. Amen.

Zending en zegen

Heer, onze God,
Gij hebt ons geroepen om van mekaar te houden
en om elkaar tot vreugde te zijn.
Zegen onze families en blijf ons nabij
in goede en kwade dagen,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilge Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.