Feest van de H. Familie A 2013

29 12 2013

Begroeting

Op het feest van de heilige familie
staan wij hier rond de tafel van de Heer
als broers en zussen, gezegend door God + die onze Vader is,
en tevens Zoon en H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Op Kerstmis ging al onze aandacht naar de geboorte van Jezus.
Vandaag spitsen wij onze aandacht toe op het gezin waarin Hij opgroeit,
op de moeilijkheden die het ondervindt.
God toont ons dat Hij leeft bij gewone mensen,
met hun blije, maar ook moeilijke dagen.
Daarin kunnen wij ons herkennen.
Maar op momenten dat wij het zelf goed hebben
denken we meestal liever niet aan wie leven
in allesbehalve comfortabele omstandigheden.
Vragen wij daarom om vergeving.

Openingswoord 2

Elk jaar, op de eerste zondag na Kerstmis,
zet de christengemeenschap
het gezin in de schijnwerpers.
Met het oog op zo’n feest
is de invalshoek van onze evangelielezing
wel heel onverwacht.
Jozef krijgt van Gods boodschapper te horen:
`Sta op, neem het Kind en zijn moeder mee
en vlucht naar Egypte.
Want Herodes staat het Kind naar het leven.’
En dus trekt het gezin naar dat vreemde land,
een duistere toekomst tegemoet.
Durven wij het wel en wee van ons en ons gezin
in Gods handen leggen?
Wellicht doen we er goed aan om samen even na te denken
hoe wij Gods aanwezigheid voelbaar kunnen maken
in ons gezins- en familieleven.

Vergevingsmoment 1

Onze dagelijkse omgang als broers en zussen
is getekend door veel goeds, maar ook door zwakheid en onwil.
Vergeving schenkt ons nieuwe kansen.

-Vergeef ons Heer,
wanneer de liefde in ons gezin te veel afhankelijk is
van onze ingesteldheid en ons humeur.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Vergeef ons Heer,
als we te weinig tijd vrij maken
om in onderling vertrouwen
met onze kinderen een ernstig gesprek te voeren.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Vergeef ons Heer,
als we te weinig delen in het leven van vluchtelingen,
als wij ons te veel in ons warme huis opsluiten.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Onze God komt ons nabij.
Hij vergeeft ons onze fouten
en leidt ons naar nieuw en liefdevol leven. Amen.

Vergevingsmoment 2

Jezus moest met zijn ouders vluchten naar Egypte.
Dit verhaal raakt ons soms veel meer
dan de verhalen en de beelden van zovele vluchtelingen vandaag.
Om onze weinig geëngageerde houding tegenover die mensen
vragen we:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Het verhaal van de wijzen leert ons
dat God mens is geworden
voor het geluk van alle mensen en volkeren.
Wij voelen ons soms zo weinig verbonden met mensen
buiten onze kerkgemeenschap.
Om onze weinig begripvolle houding tegenover  anders-gelovigen
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Jozef vertrouwde zo rotsvast op U, Heer,
dat hij onmiddellijk gevolg gaf aan de boodschap van de engel.
Ons geloof en vertrouwen zijn vaak zo klein
dat we enkel op onze eigen inzichten vertrouwen.
Om onze meestal weinig vertrouwvolle houding tegenover U
vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
naar federatie Kana

Lofprijzing

God schiep de mens naar zijn beeld en gelijkenis
zodat wij Hem in de ander kunnen herkennen.
Eren wij Hem in de naaste
door elkaar lief te hebben
zoals Hij van ons houdt.
Eren wij God
door op te komen voor wie snakt
naar een vreedzaam en menswaardig bestaan.

Eren wij God,
niet alleen in de hoge,
maar vooral hier op aarde.
Loven wij God
door te zorgen voor een hemel op aarde
voor allen die Hij liefheeft.
Dan zullen wij samen kunnen zingen:
Heilig de Heer,
God en schepper van deze wereld,
en zalig alle mensen in wie Hij werkelijk leeft,
in wie Hij welbehagen schept. Amen.

Openingsgebed 1

God van liefde en verbondenheid,
Gij hebt ons geschapen naar uw beeld,
opdat wij in liefde verbonden met elkaar zouden leven.
Gij die uw Zoon hebt toevertrouwd aan mensen,
aan de zorg van Maria en Jozef,
geef ons de moed en de kracht
om opduikende spanningen en wrijvingen uit te praten,
om niet eenzijdig onze stempel te drukken
op het reilen en zeilen binnen ons gezin,
maar leer ons luisteren naar elkaar
en elkaars eigenheid respecteren.
Zo willen wij aan onze kinderen
volwaardige kansen bieden
om op te groeien tot schoonmenselijkheid.
Wij vragen dit in naam van het Kind van Bethlehem,
uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

Heer, onze God,
op deze feestdag van de H. Familie
bidden wij U:
doe ons uw Woord verstaan als een roep om openheid,
om vriendschap.
Doe ons verder kijken dan ons eigen gezin,
wetend dat wij allemaal uw kinderen zijn.
Dat vragen wij U,
door de Broeder van ons allen,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Luisteren we nu naar verhalen van geloof uit de Schrift.

Eerste lezing (Sir., 3, 2-6, 12-14)

Uit het boek Ecclesiasticus

2           De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3           Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4           en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5           Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6           Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12         Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13         Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14         Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Kol., 3, 12-17)

Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Kolosse

Broeders en zusters
12         Bekleed u, als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
13         Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft, zo moet ook u vergeven.
14         Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
15         En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
16         Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart psalmen,
hymnen en geestelijke liederen.
17         Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 2, 13-15, 19-23)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs

13         Toen de Wijzen de wijk genomen hadden,
verscheen aan Jozef in een droom een engel van de Heer,
die zei:
`Sta op, neem het kind en zijn moeder mee
en vlucht naar Egypte,
en blijf daar tot ik u waarschuw.
Want Herodes staat het kind naar het leven.’
14         Hij stond op en nam nog die nacht met het kind
en zijn moeder de wijk naar Egypte
15         en bleef daar tot de dood van Herodes,
opdat vervuld zou worden wat door de Heer
bij monde van de profeet gezegd is:
Uit Egypte heb Ik mijn Zoon geroepen.
19            Toen Herodes gestorven was,
verscheen in een droom aan Jozef in Egypte een engel van de Heer,
die zei:
20         `Sta op, ga met het kind en zijn moeder naar het land Israël,
want zij die het kind naar het leven stonden, zijn dood.’
21         Hij stond op, nam het kind en zijn moeder mee
en ging naar het land Israël.
22         Toen hij hoorde dat Archelaüs
zijn vader Herodes was opgevolgd als koning van Judea,
was hij bang om daarheen te gaan.
In een droom gewaarschuwd,
week hij uit naar het gebied van Galilea,
23         en vestigde zich in de stad Nazaret,
opdat vervuld zou worden
wat bij monde van de profeten gezegd is:
Hij zal Nazoreeër genoemd worden.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die hemel en aarde gemaakt heeft,
bron van leven,
Vader voor altijd.

Daarom geloof ik dat het onmogelijke mogelijk wordt:
vrede op aarde,
levenskansen voor iedereen.

Ik geloof in Jezus,
zijn Zoon en Meestgeliefde van zijn mensenkinderen.

Die niet kwam om te heersen maar om te dienen,
die de macht van het kwaad heeft gebroken,
die gestorven is maar ook verrezen,
die leeft in ons midden,
die ons voorgaat op de weg van alledag.

Daarom geloof ik in de gemeenschap van liefde en geloof,
in een kerk die het evangelie beleeft.

Ik geloof dat wij met vallen en opstaan
maar gedragen door de Geest van God,
toekomst zullen vinden
en leven in overvloed. Amen.

Voorbeden 1

Aan onze God, geboren en getogen in een mensengezin,
mogen wij onze hoop en onze persoonlijke zorgen voorleg­gen.

-Bidden wij voor alle gehuwden,
om liefde die hen doet luisteren naar elkaars onuitgesproken vragen,
om een klimaat waarin de een zich door de ander begrepen,
aanvaard en bemind mag weten,
om elkaars troostvolle bevestiging in goede en kwade dagen.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor allen die twee aan twee hun wegen gaan.
Zegen hen met liefde die niet blind maakt,
maar helderziende,
liefde die niet verstikt,
maar juist ruimte schept.
Laten wij bidden…

-Bidden wij om licht in de donkere dagen van hen
die in hun verwachtingen teleurgesteld werden.
Dat zij niet verbitterd worden,
dat zij durven geloven in nieuwe mogelijkheden
en een nieuwe toekomst.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor eenieder die een vriend of een houvast wil zijn voor een ander.
Dat zij vreugde mogen vinden in die vriendschap of dienstbaarheid.
Laten wij bidden…
naar Jacques Verhees


Voorbeden 2

Vandaag op het feest van de H. Familie bidden wij:

-Voor kinderen, groot en klein.
Voor hen die gehoorzaam en volgzaam zijn,
maar ook voor hen die tegendraads zijn,
zich aan hun thuis willen ontworstelen
op zoek naar zichzelf.
Zegen hen allen, God,
met wijsheid, levensruimte en geborgenheid.
Laten wij bidden…

-Voor moeders, jong en oud.
Voor hen die zich helemaal geven aan hun gezin
en daarin voldoening vinden,
maar ook voor hen die er bijkomende ambities op na houden
en behoefte eraan hebben naar buiten te treden.
Zegen hen allen, God,
met wijsheid, levensruimte en geborgenheid.
Laten wij bidden…

-Voor vaders.
Voor hen die het beste met hun kinderen voor hebben,
voor hen die zelfverzekerd zijn en alles zeker weten,
maar ook voor hen die vragen durven stellen.
Zegen hen allen, God,
met wijsheid, levensruimte en geborgenheid.
Laten wij bidden…

-Voor hen die alleen zijn gebleven.
Voor hen die na een stukgelopen relatie
opnieuw moeten beginnen.
Voor hen die vluchteling zijn of zwerver
zonder huis of haard.
Voor hen die wonen in opvanghuizen…
Laten wij bidden…

Goede God,
luister naar ons en zegen ons.
Houd ons bijeen
en breng ons thuis bij U. Amen.
naar Gerard Kock

Voorbeden 3

-Bidden wij voor alle gezinnen,
de gelukkige en voorspoedige gezinnen,
maar ook de tobbende gezinnen,
de gebroken gezinnen
en de gezinnen waar het leed wonden heeft geslagen.
Laten we bidden…

-Bidden wij voor allen die leven zonder binding met een gezin,
vrijwillig of noodgedwongen,
uit roeping of met pijn.
Dat zij geluk mogen vinden in hun levenssituatie.
Laten we bidden…

-Bidden wij dat heel de mensheid
één familie wordt
waarin grote en kleine problemen
opgelost geraken in een geest van respect en verdraagzaamheid,
van verantwoordelijkheidsbesef en liefde.
Laten we bidden…

-Bidden we voor allen die in de vreemde zijn,
als vluchteling, als asielzoeker.
Dat zij goede mensen en een huis mogen vinden
en zich daar thuis mogen voelen.
Laten we bidden…
naar Frans L. Van Den Brande

Gebed over de gaven 1

Als één familie willen wij hier in uw naam samen zijn, God,
en brood en wijn met elkaar delen.
Het is wel niet altijd gemakkelijk
om elkaar als zus en broer te zien,
maar we willen het toch blijven proberen.
Wij vragen U dat Gij ons in deze gaven
uw liefdeskracht geeft,
elke dag opnieuw in het komende jaar. Amen.


Gebed over de gaven 2

Heer,
wat brood en een beker wijn op tafel,
daarmee roept Gij ons samen
om, als één groot gezin,
onze verbondenheid met elkaar en met U te vieren.
Help ons ook zo te leven, in respect voor elkaar.
Doe ons groeien in vriendschap, liefde en gemeenschap,
langs de weg van geduld en vergevingsgezindheid.
Wij vragen het U door Christus, onze Heer. Amen.

Tafelgebed

God,
wij danken U
omdat Gij duidelijk aan het werk zijt
daar waar mensen elkaar vinden en van elkaar houden.
Daar waar mensen de handen in elkaar slaan
en samen kleine stappen zetten
om deze wereld om te bouwen tot een wereld zoals Gij hem droomt.
Wij danken U
omdat Gij aan het werk zijt
in de ontluikende liefde tussen mensen,
in de groeiende solidariteit en volgehouden inzet
voor vrede en rechtvaardigheid.
Daarom loven wij uw naam
met deze woorden:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


God, wij danken U voor uw Zoon Jezus
die ons menselijk leven met beide handen aanvaardde
en het deelde met al de zijnen.
Met eenvoudige woorden en verhalen
toonde Hij ons de weg naar U.
Hij was barmhartig
en vol aandacht en begrip
voor allen die in nood verkeerden
of niet van tel waren.

Op de avond vóór zijn sterven zei Hij aan zijn vrienden:
“Kom nog één keer met Mij aan tafel,
want Ik wil graag nog een laatste maal met jullie eten.”
Toen nam Hij simpel dagelijks brood, zegende het, brak het en zei:
“Ik ben als dit brood, Ik breek Mij voor de mensen.
Kom, eet ervan, Ik ben het en Ik blijf bij u, altijd.”

Zo gaf Hij hen ook te drinken uit de beker wijn en zei:
“Kom, drink ervan, Ik geef Mij er helemaal in weg.
Vergeet Mij niet en doe wat Ik heb gedaan.”

Als wij dan eten van dit brood en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren totdat Hij komt.

Wellicht is het dan stil geworden,
zoals bij elk afscheid.
Maar dit brood en deze wijn zijn tekens geworden,
tekens van een nieuwe manier van leven,
tekens van hoop voor alle mensen.

Daarom bidden wij U:
beziel ons met de Geest die ook uw Zoon bezielde.
Dat wij vanuit zijn inspiratie, ook bij tegenslagen,
wegen blijven vinden naar de nieuwe toekomst
die Gij ons in handen hebt gegeven.

Steeds weer zult Gij ons uitdagen om Jezus’ voorbeeld te volgen:
goedheid, respect en verbondenheid met elke mens.
Geef ons de moed, de kracht en de sterkte om dit vol te houden.
Dan kan uw Rijk komen.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn, Heer onze God, barmhartige Vader,
in de eenheid van de H. Geest
nu en alle dagen tot in uw eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om één grote familie te vormen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader…

Laat het waar zijn, God, wat in Jezus waar is geworden:
dat wij vandaag zijn lichaam zijn,
zijn hart en handen om de mens naast ons gelukkig te maken.
Laat het waar zijn dat wij in ons samenleven
uw droom van vrede en gerechtigheid werkelijkheid laten worden.
Dan mogen wij in vreugde uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

De wereld van Bethlehem en Nazareth,
maar ook die van hier en nu,
heeft heimwee naar gisteren en droomt over morgen.
Waar die spanning aanvaard wordt,
wordt het leven boeiend.
Waar ruimte is voor gesprek
wordt een fundament voor vrede gelegd.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte vrede toe.

Lam Gods

Communie

Op die laatste avond met zijn vrienden
heeft Jezus brood geheiligd tot brood van leven.
Wij mogen het delen
tot verbondenheid met Hem en met elkaar.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning 1

Gebed van ouders voor hun kinderen

Heer, onze God,
wij leggen de namen van onze kinderen
in uw zegenende handen.
Schrijf ze daarin op,
vergeet ze niet.
Hou onze kinderen vast,
als wij ze moeten loslaten
en zij hun eigen weg door het leven gaan.
Moge zij voortstappen op vaste grond
en de weg niet verlaten
die Gij ons hebt voorgeleefd.

Wees hun troost en bemoediging
als zij eenzaam zijn of bang.
Blijf hen nabij
als het donker wordt in hun leven,
als zij de weg niet meer vinden
die naar vrede leidt.
Reik hun de hand
en open hun ogen
voor het beloofde land.

Bezinning 2

Opvoeden: een grote kunst

Kinderen zijn voor ouders een gave.
Ze worden met vreugde verwacht.
Ze bepalen heel hun verdere leven.
Maar tegelijk zijn ze ook een opgave.
Kinderen doen een aanhoudend beroep
op hun verantwoordelijkheid.
Ze zijn afhankelijk
en groeien op tot zelfstandigheid.
Daartussen is het de kunst
om hen richting te geven
in alle geborgenheid en liefde.
Het is de kunst om hun het gevoel te geven,
dat ze zich gedragen mogen weten
en toch hun eigen richting mogen gaan.
Het is de kunst om in diepe verbondenheid
ruimte te scheppen voor nieuwe wegen.

Opvoeden van kinderen:
daarvoor bestaat geen opleiding.
Het is telkens weer improviseren,
proberen er het beste van te maken.
Het is door je manier van leven
wegen wijzen naar geluk en innerlijke vrede.
Het leven van het gezin van Bethlehem
is voor ons een voorbeeld:
door menselijke onvrede en teleurstellingen heen
bleef het vertrouwen vinden
in God en in elkaar.

Opvoeden: het is een grote kunst
en een grote verantwoordelijkheid tegelijk.
Maar het is al onze moeite waard,
omdat we daardoor meewerken
aan de wereld van de toekomst.
En dat is een goddelijke opdracht.
Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Heer, onze God,
overal om ons heen kunnen wij U zorgzaam aanwezig zien:
in vaders en moeders,
in grootouders en kinderen,
in zovele luisterende en liefdevolle mensen.
Wij bidden U,
leer ons uw rijkdom en uw heerlijkheid zien
in de ogen van elkeen die ons levenspad kruist.
Leer ons dank zeggen voor de grote en kleine dingen
die wij van zovelen dagelijks ondervinden.
Dit vragen wij U
op voorspraak van Maria,
uw en onze moeder tot in eeuwigheid. Amen.

Slotgebed 2

God en Vader van Jezus,
wil op voorspraak van Maria en Jozef,
ons gebed en ons streven aanvaarden,
opdat uw kerstvrede geboren mag worden,
en stevig mag wortel schieten
en vrucht dragen
in ons gezin,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Wij gaan op weg,
ieder met haar of zijn verleden,
ieder met haar of zijn verwachtingen,
maar allen geroepen tot gemeenschap,
tot vriendschap en vrede.
Daartoe worden wij gezonden en gezegend:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.