Feest van de doop van de Heer B 2015 p

 11 januari 2015  (Viering)

Door de Doper gedoopt
(Mc. 1,7-11)

In de woestenij, langs de oevers van de Jordaan, liep een zekere Johannes te roepen dat het laatste oordeel nabij was.
Een zonderling met een rare boodschap… In het landelijke Galilea was dat ‘plaatselijk nieuws’. Maar men lag er niet van wakker. De mees­ten glimlach­ten even. Enkelen konden hun nieuwsgierigheid niet bedwingen en gingen een kijkje nemen. Onder hen een zekere Jezus, een timmerman uit het dorpje Nazareth.

Zich door Johannes laten dopen was in het leven van Jezus een ingrijpend moment. En als Hij later over de Doper sprak, was dat altijd met grote eerbied. Op een bepaald ogenblik zei Hij zelfs: “Van alle mensen die uit een vrouw geboren zijn, is Johannes de Doper de groot­ste” (Jo. 11,11).

Wie was die Johannes die door Jezus zo hoog gewaardeerd werd? Wat bezielde die man en wat wilde hij met zijn doop?
In de herinnering van het jonge christendom leefde Johannes voort als iemand die bezeten was van één gedachte: weldra komt God de wereld oordelen, een vernietigend oordeel voor al wat kwaad is. Al het slechte, al wat niet deugt, zal met wortel en al worden uitgeroeid.

Dat God de mens ooit ter verantwoording zou roe­pen, en dat Hij van bomen die niet deugen brandhout zou maken, dat ge­loof­den de meeste Joden wel. Maar Johannes schreeuwt: Let op mensen, het is niet `ooit zal God oordelen’, maar Hij gaat het doen: “De bijl ligt al klaar bij de wortel van de bomen!” (Mt 3,10). “Hij komt de goeden dopen met de heilige Geest, en de slechten met vuur” (Mt.3,11). Je enige kans om het komende oordeel goed door te komen, is de doop met water, de onderdom­peling in de Jordaan als teken van bekering, van totale ommekeer.

Het aantal mensen dat zich door Johannes liet dopen zal wel niet overweldigend geweest zijn. Waarschijnlijk keerden zij nadien terug naar hun dorp, hun gezin, hun werk. En bleven daar gespannen uitkijken naar dat aanstaande oordeel. Nagekeken door de meewarige blikken van hun dorpsgenoten: wie laat zich nu van de wijs brengen door een donderpreek van zo’n zonderling?
Veel erger nog dan dit sociaal isolement was dat de voorspel­ling van de Doper niet uitkwam. Het godsoordeel – “dat nù ging gebeuren” had Johannes gezegd – greep niet plaats.

Een van hen die zich door die vreemde figuur liet aanspreken was dus Jezus. Hij kiest voor de totale ommekeer die Johannes verkondigt. Meer nog, als, enige tijd later, Johannes door Herodes gedood is, gaat Je­zus met zijn predicatie dezelfde toer op: “Bekeert u want het Koninkrijk van God is nabij”. Sterker nog: “Het Koninkrijk Gods is midden onder u”.
En inderdaad, aanvankelijk althans, leek dat Rijk Gods in Jezus’ woord en werk een begin van realisering te kennen: de mensen waren onder de indruk, hij straalde gezag uit (Mt 7,29), op een bepaald moment wilden ze hem zelfs tot koning uitroepen (Jo 6,15). Maar een paar jaar later is alles wéér voorbij. Jezus wordt gekruisigd. En ook van zíjn voorspelling blijft weinig over.

Neen, het begint pas! De begeestering van Jezus slaat met Pinksteren over op zijn volgelingen: Het Koninkrijk Gods is wel degelijk onder ons, als wij het handen en voeten en een gezicht geven.

Pas toen, met Pinksteren, begrepen de christenen dat Jezus de Messias was. Pas toen be­grepen zij dat alles begonnen was met zijn doop door Johannes. Van die achterafse ontdekking zien we sporen in ons evangelieverhaal. Plots veranderen toon en stijl. Ons doopver­haal begint heel gewoontjes, een fait divers. Maar ineens krijgt dat fait divers een omkade­ring van wonderlijke tekenen: de hemel scheurt open, de Geest daalt neer, een stem uit de hemel sprak: “Gij zijt mijn geliefde Zoon in wie Ik vreugde vind”. Op die manier verwerkt de evangelist in zijn verhaal de diepere betekenis van het gebeuren.

Johannes, die aanvankelijk de hoofdrol ver­tolkte, krijgt van dan af nog slechts een minuscule bijrol toebe­deeld. Daarmee komt zijn betekenis in het juiste daglicht te staan. Hij trok destijds de aandacht door zijn vreemde boodschap en zijn zonderling voorkomen. Maar onmiddellijk leidde hij die aandacht af naar het godsoordeel dat nakend was. Pas achteraf begre­pen de christenen dat Johannes gelijk had. Het godsoordeel wàs verschenen! Maar niet in de vorm van een ver­schrikkelijke catastrofe zoals ze gedacht hadden, maar in de persoon van Jezus: zíjn leven, zíjn Bood­schap is de maat­staf om in de wereld goed en kwaad te beoorde­len; zíjn komst was de komst van Gods oordeel voor de hele mens­heid, voor die van toen en voor die van nu.
Marc Christiaens o.p.

 

 

Dit bericht is geplaatst in Onze preken. Bookmark de permalink.