Feest H. Familie C 2012

ZONDAGSVIERINGEN
Feest H. Familie C 2012 (30 12 2012)


Begroeting

Beste mensen, van harte welkom.
Elk jaar vieren wij op het weekend na Kerstmis het feest van de H. Familie,
de familie die gevormd werd door Jozef, Maria en Jezus.
Laten ook wij als één familie, groot en klein, jong en oud,
eensgezind samen eucharistie vieren
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord 1

Het gaat allemaal erg vlug.
Nog maar een paar dagen geleden de geboorte van het Kind
en vandaag is dit Kind in het evangelie reeds 12 jaar.
Maar wees gerust:
volgende week ligt het weer in de kribbe te wachten
op de komst van de wijzen uit het Oosten.

Een wat vreemde volgorde.
Maar dat komt omdat traditioneel op de zondag tussen Kerst en Nieuwjaar
het feest van de H. Familie wordt gevierd.

Met dit feest wilde de Kerk
het gezin, als basiscel van de samenleving,
in bescherming nemen.
Zij wilde het beveiligen,
toen in de vorige eeuw
de gezinsstructuur bedreigd werd
door de gevolgen van de armoede,
de opkomst van het Marxisme
en de ontkerstening van de arbeiderswereld.
Dat feest van de H. Familie lijkt een goede  gelegenheid
om even na te denken
over ons eigen gezin,
en wat zich daar soms afspeelt tussen man en vrouw,
tussen ouders en kinderen.
Ook even nadenken over onszelf en over de kronkelwegen
die wij volgden om de ouderlijke zorg te ontgroeien.

Openingswoord 2

Het is weer een drukke periode.
Kerstdag net voorbij en Nieuwjaarsavond en -dag in zicht.
Een familiebezoek hoort daar misschien ook wel bij.
Vandaag viert de Kerk dat kleine gezin in Nazareth:
het feest van de H. Familie.
Voor ons een gelegenheid om dankbaar te zijn
voor onze familie, ons gezin, onze vrienden.
Een gelegenheid om te vragen om
niet alleen te worden gelaten.
Of misschien willen we, zoals Jezus,
niet mee naar huis
en willen we achterblijven in onze tempel.
Laten wij ons vandaag in deze viering
één voelen met allen die Christus
een plaats willen geven in hun leven.

Vergevingsmoment 1

-Heer,
Gij schenkt ons leven doorheen de liefde en de vriendschap
van mensen om ons heen,
maar wij gaan er vaak zo achteloos aan voorbij.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
Gij wilt een band smeden tussen mensen,
maar wij zoeken eerder naar wat ons verdeelt
dan naar wat ons samenbrengt.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Gij geeft ons steeds weer de kans opnieuw te beginnen,
maar wij grijpen die kans dikwijls niet
en veel begrip voor de tekortkomingen van een ander
brengen wij ook niet op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Goede God,
keer U nogmaals naar ons toe
en genees ons van onze onvolkomenheid.
Dat vragen wij U in naam van Jezus, uw Zoon. Amen.


Vergevingsmoment 2

Omdat wij zo vaak tekortschieten
in geloof en in Godsliefde,
in ouderliefde en in kinderliefde,
vragen wij vergeving
aan de Heer en aan de moeder van onze Heer.

-Omdat wij te weinig bereid zijn
onze persoonlijke belangen opzij te zetten
voor het geluk van hen
met wie we dagelijks samenleven.
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Omdat wij zo gemakkelijk vergeten
dat ons leven en onze kwaliteiten
ons gegeven zijn als een geschenk,
en dat wij daarom, zoals Maria,
onszelf tot een geschenk moeten maken voor anderen.
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Omdat de grondhouding van ons leven
zo heel anders is
dan de houding die Maria bezielde
tot een leven van echte trouw in dienende liefde.
Heer, ontferm u over ons.
Heer, ontferm U over ons.


Lofprijzing

Eer aan God in de hoge,
schepper van hemel en aarde.
Hij schenkt ons leven, licht en liefde.
Hij schenkt ons zijn Zoon,
die ons bevrijdt.

Vrede op aarde onder mensen
die handen reiken van volk tot volk
en zich verzoenen met elkaar
tot een wereld zonder grenzen.

Mensen in wie Hij welbehagen heeft,
om hun inzet voor vrijheid en gerechtigheid
en om hun streven naar eerbied
voor alles wat in zijn schepping leeft.

Eer aan God in de hoge,
want Hij sluit een verbond
met de kleinen en de zwakken
en met allen die aan zijn boodschap gestalte geven.

Vrede op aarde aan alle mensen
en zalig zij die vrede stichten,
want zij worden kinderen van God genoemd.

Moge Hij welbehagen vinden in ons,
als volk onderweg,
in het voetspoor van Jezus,
onze Messias en onze Heer. Amen.Openingsgebed 1

Goede God,
Gij wilt wonen onder de mensen.
Daarom hebt Gij het huis van Maria en Jozef uitverkoren
om uw Zoon tussen mensen te laten opgroeien.
Daar kreeg uw Woord stem
en hebt Gij uw leven met ons gedeeld.
Laat in onze huizen een goede geest wonen,
zodat wij elkaar bemoedigen met woorden ten leven
en zo uw leven vruchtbaar maken in deze wereld.
Dit vragen wij U door Jezus, uw Zoon en onze Heer. Amen.


Openingsgebed 2

Heer, onze God,
op deze feestdag van de heilige Familie
bidden wij U:
doe ons uw Woord verstaan als een roep tot openheid,
tot vriendschap over en weer.
Maak dat wij verder kijken
dan ons eigen gezin
en beseffen dat wie gelooft
familie is van iedereen op aarde.
Dat vragen wij U
door de Broeder van ons allen,
Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer. Amen.

Lezingen

Twee schriftlezingen over de groeipijn van ouders
die hun kind stilaan moeten loslaten.
Laten we luisteren naar wat God ons daarin te zeggen heeft.

Eerste lezing (Sir., 3, 2-6. 12-14)

Uit het boek Eccleasticus.

2   De Heer heeft aan de vader
aanzien gegeven bij zijn kinderen,
en Hij heeft het oordeel van de moeder
bindend gemaakt voor haar zonen.
3  Wie zijn vader hoogacht
krijgt vergeving van zijn zonden
4   en wie zijn moeder eert
is als iemand die schatten verzamelt.
5  Wie zijn vader hoogacht
zal vreugde aan zijn kinderen beleven
en als hij bidt, wordt hij verhoord.
6  Wie zijn vader eert, zal lang leven
en wie luistert naar de Heer
geeft zijn moeder aanzien.
12 Kind, verzorg je vader als hij oud is,
en doe hem geen verdriet, zo lang hij leeft.
13 Ook al is zijn verstand verzwakt,
je moet het hem niet kwalijk nemen,
en hem niet verachten,
jij die nog al je kracht hebt.
14 Want een goede daad, aan je vader bewezen,
wordt niet vergeten:
wat de zonden afbreken, bouwt zij weer voor je op.
KBS Willibrord 1995


Tweede lezing
(Kol., 3, 12-21)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Kolosse.

Broeders en zusters,

Bekleed u,
als Gods heilige en geliefde uitverkorenen,
met tedere ontferming,
goedheid, nederigheid, zachtheid en geduld.
Verdraag elkaar en vergeef elkaar,
als de een tegen de ander een grief heeft.
Zoals de Heer u vergeven heeft,
zo moet ook u vergeven.
14         Voeg bij dit alles de liefde,
die de band van de volmaaktheid is.
En laat de vrede van Christus heersen in uw hart;
daartoe bent u immers geroepen,
als ledematen van één lichaam.
En wees dankbaar.
Laat het woord van Christus in volle rijkdom onder u wonen.
Leer en vermaan elkaar met alle wijsheid.
Zing voor God met een dankbaar hart
psalmen, hymnen en geestelijke liederen.
Doe alles wat u in woord of daad verricht
in de naam van de Heer Jezus,
God de Vader dankend door Hem.
KBS Willibrord 1995


Evangelie (Lc., 2, 41-52)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Lucas.

41         Elk jaar trokken zijn ouders voor het paasfeest naar Jeruzalem.
42         Toen Hij twaalf was geworden gingen ze weer, gewoontegetrouw.
43         Toen de feestdagen voorbij waren en ze naar huis terugkeerden,
bleef het kind Jezus in Jeruzalem achter,
zonder dat zijn ouders het wisten.
44         In de veronderstelling dat Hij zich bij het reisgezelschap bevond,
reisden ze een hele dag
voordat ze Hem gingen zoeken bij familie en kennissen.
45         Maar toen ze Hem niet vonden,
keerden ze naar Jeruzalem terug om Hem daar te zoeken.
46            Pas na drie dagen vonden ze Hem in de tempel;
Hij zat er midden tussen de rabbi’s,
luisterde naar hen en stelde hun vragen.
47         Allen die Hem hoorden, stonden versteld van zijn inzicht
en zijn antwoorden.
48            Toen ze Hem daar zagen, waren ze zeer ontdaan.
Zijn moeder zei:
`Kind, hoe kon je ons dit aandoen?
Wat waren je vader en ik ongerust toen we je kwijt waren.’
49            Hij zei tegen hen:
`Waarom hebben jullie mij gezocht?
Wisten jullie niet dat ik bij mijn Vader moest zijn?’
50 Maar zij begrepen deze uitspraak niet.
51 Hij ging met hen mee naar Nazareth,
en schikte zich naar hen.
Zijn moeder bewaarde alles in haar hart.
52         Jezus werd een wijs en volwassen man,
die steeds meer in de gunst kwam bij God en de mensen.
KBS Willibrord 1995


Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God
die met mensen op weg gaat,
die van mensen houdt,
die mensen aan mensen toevertrouwt,
die ons Jezus zijn Zoon gezonden heeft.

Ik geloof in de verrezen Christus.
Naar zijn voorbeeld
moeten wij voor elkaar dienstbaar zijn.

Ik geloof in zijn droom:
mensen gelukkig maken
in een wereld van vriendschap en liefde voor elkaar.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.
Hij schenkt ons aan elkaar als licht en hoop,
als brood en wijn,
als dank en vergeving.
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

God, Gij die als een vader en een moeder zijt
voor al uw mensenkinderen, wij bidden U…

-Voor alle gezinnen die dit jaar getroffen werden door ziekte of dood.
Dat zij uw liefde en uw kracht mogen ervaren,
dat zij wijze mensen mogen ontmoeten
en zo met nieuwe moed het nieuwe jaar kunnen tegemoet zien.
Laten wij bidden…

-Voor families waar ruzie is, onenigheid.
Dat wijsheid over hen mag komen,
dat dienstbaarheid en barmhartigheid mogen zegevieren.
Laten wij bidden…

-Voor de gezinnen zonder ouders,
voor kinderen die geen kind mogen zijn,
voor alle mensen in nood.
Laten wij bidden…

-Voor onszelf, onze gezinnen en families.
Dat we mogen groeien in wijsheid
en gerechtigheid doen waar onrecht geschiedt.
Laten wij bidden…

Wil ons behoeden en bewaren, God.
Laat uw wijsheid over ons neerdalen als dauw uit de hemel
en zegen ons vandaag en alle dagen van het jaar dat voor ons ligt.
Ja, God, wees met ons alle dagen van ons leven. Amen.
naar Nel Hogervorst-van Kampen


Voorbeden 2

-Bidden we om Gods nabijheid
voor alle ouders,
om geduld bij het opvoeden van hun kinderen,
en wijsheid bij conflicten.
Dat zij kracht vinden
in het groot geloof en het Godsvertrouwen van de ouders van Jezus.
Laten wij bidden…

-Bidden we voor alle opvoeders in onze kerkgemeenschap,
ouders, grootouders, leerkrachten, catechisten.
Dat zij tegenover kinderen en jongeren getuigen
van hun geloof en hun vertrouwen in Gods liefde en nabijheid.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor alle kinderen
die de steun en nabijheid van hun ouders moeten missen
en voor alle gezinnen die gescheiden leven.
Dat ze in het begrip, de zorg en de steun van medemensen
iets van Gods liefde en nabijheid mogen ervaren.
Laten wij bidden…
federatie Kana

Gebed over de gaven

Liefdevolle Vader,
uw Zoon Jezus heeft zich aan ons aangeboden
en is bij Maria en Jozef opgegroeid
van kind tot een mens naar uw hart.
We vragen U
dat onze gezinnen kracht mogen vinden in uw liefde
en dat uw vrede het fundament mag zijn
waarop onze huizen gebouwd zijn.
Wij bieden U dit brood en deze wijn aan
als teken dat ook wij
mensen willen worden naar uw hart. Amen.


Tafelgebed

Met hart en ziel danken wij U, God,
die door uw Geest
onze geest voortdurend vernieuwt
opdat wij de wereld
mensvriendelijker zouden maken.
Uw Geest stimuleert ons
om te geloven in Jezus
en Hem te belijden voor alle mensen
als de Heer,
als de hoop van de wereld.
Daarom loven wij U met de woorden
die uw Geest ons heeft ingegeven:

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Laten wij nooit vergeten, barmhartige Vader,
dat onze verlosser Jezus Christus
de Heer is,
dat Hij mens is geworden,
die Emmanuel,
dat is: God-met-ons,
genoemd wordt.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de wereld heeft gezien met onze ogen,
dat Hij onze woorden gesproken heeft,
dat Hij onze vreugde en onze nood heeft gekend,
dat Hij het werk van een mens heeft verricht
en dat Hij ons brood gegeten heeft.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij de Mensenzoon is
– mens onder de mensen –
die meer heeft geloofd in de mens,
meer heeft gehoopt en bemind
dan wij ooit kunnen.

Laten wij nooit vergeten
dat ons geloof, dwars door alle leed,
dat onze hoop over de dood heen,
dat onze liefde tegen alle machten in,
ons doen gelijken op Hem
die Gods gelijke genoemd mocht worden.

Laten wij nooit vergeten dat ook Hij
weerloos heeft moeten buigen
voor het geweld en de macht.

Laten wij nooit vergeten
dat de machtigen Hem geslagen hebben
tot de dood toe
omdat Hij leerde dat Gij zijn vader zijt,
dat wij gered worden door ons geloof in U,
dat onze hoop op U nooit wordt teleurgesteld,
dat uw liefde geen grenzen kent
en dat vooral de armen en de kleinen
door die boodschap blij kunnen worden.

Laten wij nooit vergeten
dat Hij op de vooravond
van dat lijden en die dood
in het breken van het brood
en het rondreiken van de beker
het teken heeft gesteld
dat ons in zijn naam en zijn liefde samenbrengt.

Want die avond
heeft Hij het brood in zijn handen genomen,
Hij heeft zijn ogen opgeslagen
naar U, God en Vader,
Hij heeft U dank gezegd,
het brood gebroken
en aan zijn leerlingen uitgedeeld met de woorden:
“Neem en eet,
dit is mijn lichaam voor u.”

Zo nam Hij ook de beker,
sprak een dankgebed uit en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Telkens als gij van dit brood eet
en uit deze beker drinkt,
doe het dan om Mij te gedenken.”

Zijn dood gedenken wij,
zijn opstanding belijden wij,
zijn toekomst verwachten wij.

Wij zijn hier bijeen in zijn naam,
omdat wij mensen willen worden zoals Hij,
mensen die geloven in elkaar
en vertrouwen op U,
die hopen dat Gij uw belofte,
van een gelukkig leven zonder einde,
waar zult maken aan ieder van ons
en aan alle mensen van wie Gij houdt
en van wie wij houden,
en van wie wij blijven houden,
ook al zijn zij overleden.

Wij willen het brood breken
en wij zullen het eten,
wij zullen de beker rond reiken en drinken
in zijn naam
om de herinnering aan hem levend te houden
en om niet te vergeten
dat Hij de armen,
de treurenden,
de zachtmoedigen,
de hongerigen,
de barmhartigen,
de zuiveren,
de vredelievenden,
de vervolgden
en al wie hulp nodig heeft,
gelukkig heeft genoemd.

Geef ons die Geest van deemoed en liefde;
dan zullen wij gelukkig en blij worden
en U dankbaar huldigen:
door Christus,
met Christus,
in Christus,
hier rond deze tafel
en overal,
nu en alle dagen die ons gegeven zijn. Amen.

Onze Vader

Door Jezus opgeroepen om veelvoudig vrucht voort te brengen,
willen wij met Hem bidden tot zijn en onze Vader:
Onze Vader,…

Heer, ontvang mij
als kind, als naaste, als mens met een uniek verhaal.
Spreek mij aan,
noem me bij mijn naam.
Geef mij mijn eigen gezicht.
Begrijp mijn zoeken naar toekomst en zin.
Gun mij te leven in vrede!
Dan zal ik in vreugde kunnen uitzien naar de wederkomst van Jezus Messias,
uw Zoon.
Want van u is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
in uw omgaan met mensen
stonden liefde en respect centraal.
Gij vraagt ons hetzelfde te doen.
Wees onze steun
wanneer wij moeizaam proberen
gestalte te geven aan vrede en eenheid,
aan liefde en hartelijkheid.
Die vrede zij altijd met u.
En wensen wij elkaar die vrede van harte toe.


Lam Gods

Communie

We kunnen God enkel ‘Vader’ noemen
als we in elk ander
een zus of een broer herkennen.
Laat ons daarom dit brood breken en delen
in eenheid en vrede.
Dit is het Lam Gods…

Bezinning

Vader en moeder
zien iets van zichzelf herleven
in hun kinderen, hun kleinkinderen.
Ze hebben dezelfde trekjes.
Met een fijne glimlach
verstaan zij de blik in hun ogen
en de trekken in hun karakter.
God heeft iets van zichzelf
in de mens gelegd.
Zo zal Hij ook
teder glimlachen om onze explosies van creativiteit en energie.
We zijn wel groot geworden,
weggegroeid van thuis,
maar Hij kan ons niet vergeten.
Geloven in God
is de weg naar huis inslaan.
Het is een oeroud geheim
omzetten in kleine gebaren.
En opnieuw familie worden.
God is onze beste familie.


Slotgebed

God, die voor ons tegelijk Vader en Moeder zijt,
zegen het werk en de inzet van zoveel mensen:
mensen die niet kunnen werken,
mensen die nauwelijks resultaat zien van hun werk,
mensen die zich wijden aan de zorg voor het meest alledaagse,
mensen die het allemaal in hun eentje moeten klaren.
Zegen vooral ook de liefde die mensen samen willen dragen,
het vertrouwen dat mensen elkaar durven schenken in goede en kwade dagen,
de aandacht van ouders voor hun kinderen,
de erkentelijkheid van kinderen voor hun ouders.
Zegen alles wat goed en hartelijk is tussen mensen. Amen.

Zending en zegen

God, onze Vader,
wij danken U voor dit samenzijn.
Laat ons meer en meer leven
als kinderen van dat ene grote gezin,
waarvan Gij de Vader zijt.
Geef ons hiervoor de kracht in het nieuwe jaar,
want Gij hebt ons geroepen
om van elkaar te houden
en om elkaar tot vreugde te zijn.
Zegen ons
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Borsbeek

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.