Driekoningen C 2010

ZONDAGSVIERINGEN
Driekoningen C (03 01 2010)

Begroeting

Moge dit samenzijn rond de tafel van de Heer
ons sterken om nieuwe mensen te worden, bezield met de liefde van God, die voor ons
+ Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord

Drie wijze mannen uit het Oosten,
hebben het lef om hun vertrouwde omgeving te verlaten
om een pasgeboren koning te zoeken.
Ze kwamen van ver.
Vreemde mensen, heidenen,
betuigden als eersten eer aan Jezus,
terwijl zijn eigen volk Hem niet herkende.
Wie zouden de wijzen van vandaag zijn?
Misschien zijn het wel mensen die anders leven dan wij,
andere gewoontes en waarden hebben,
misschien zelfs anders geloven dan wij. Zij roepen ons op om onze vooroordelen opzij te schuiven
en hen te ontvangen als vrienden.
naar Driekoningenviering Schiplaken 2005

Vergevingsmoment

Als mensen met elkaar zouden omgaan met diep respect
– alsof in elke mens een koning zou schuilen –
dan zou het veel beter gaan op deze wereld.
Omdat we nog lang niet zover zijn
vragen wij om vergeving.

-Heer,
eenvoudige herders gingen op zoek naar U
en vonden U dank zij hun eenvoud en hun warm hart.
Soms zijn wij hooghartig…
en dat belet ons U te vinden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wijze mannen uit het Oosten gingen op zoek naar U
en vonden U dank zij hun wijsheid.
Soms zijn wij dwaas
en verdwalen we in ons zoeken naar U.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
Herodes en de schriftgeleerden wisten waar Gij zoudt geboren worden,
maar zij waren niet bereid U te herkennen en te aanvaarden.
Soms doen wij net hetzelfde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

God en Vader,
maak ons eenvoudig en wijs,
zodat wij U altijd weten te vinden
in en bij mensen die onze steun en hulp nodig hebben. Amen.
naar Driekoningenviering Schiplaken 2005

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Goede Vader,
in een onooglijk kind
hebt Gij uw goedheid en menslievendheid laten geboren worden.
Maak ons bereid en in staat
om iets van die goedheid en menslievendheid te belichamen.
Moge allen die ons zo bezig zien,
geïnspireerd worden om U te erkennen als Bron van alle goeds,
als Licht in onze duisternis,
als Hoop in nood,
als Vader die ons zijn Zoon schonk,
destijds en nu,
en altijd tot in de eeuwen der eeuwen. Amen.

Openingsgebed 2

Liefdevolle God
die uw eens gegeven woord altijd gestand doet,
die ons, via uw Zoon, deed inzien waartoe wij geroepen zijn,
wees ons nabij.
Geef ons, ook vandaag,
aanwijzingen, tekenen van uw liefde,
– zoals destijds in Bethlehem –
een ster, zodat ook wij ze kunnen volgen
en op zoek gaan naar het Licht.
Wij vragen U dit,
op uitnodiging van uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 3

God,
Gij die over alle grenzen van landen en rassen heen
uw Zoon aan mensen gegeven hebt,
wij vragen U:
maak ons ontvankelijk voor uw Goede Boodschap,
zodat ook wij, over alle grenzen heen,
uw licht zouden doorgeven
in het voetspoor van Jezus, uw Zoon. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 60,1-6)
Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 3,2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

Broeders en zusters,
2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 2,1-12)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2           Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3           Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4           Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5           Ze zeiden hem: `In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6           Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7           Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8           Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9           Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10         Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11         Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12         En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Bidden wij samen ons ‘Credo’,
niet alleen met onze mond maar van ganser harte.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn R
ijk van vrede voor altijd. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij voor de gevestigde Kerken.
Dat zij niet, zoals de hogepriesters van toen,
hun deuren sluiten voor wat God
verrassend met ons voorheeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor wie zoeken
naar de zin van het bestaan
en naar waarheid die bevrijdt.
Dat zij die mogen vinden
zodat ze nieuwe mensen worden.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor ons allen.
Dat wij door de Blijde Boodschap
vervuld mogen worden van vreugde
en bevrijd van angst en vooroordelen.
Laten wij bidden…
vrij naar Jacques Verhees


Voorbeden 2

God, Gij die met ons onderweg zijt,
help ons wegen te vinden
om elkaar in het komende jaar van dienst te zijn.

Bidden we
voor hen die het goed hebben:
dat ze bereid zijn te delen met anderen.
Voor onszelf:
dat wij zouden inzien hoe wij elkaar kunnen helpen.
Voor de sterksten onder ons:
dat zij zich niet ontoegankelijk zijn maar barmhartig
en hun kracht beschikbaar stellen
nieuwe levenskansen scheppen voor de minder sterken.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die hun lot moeilijk kunnen dragen,
voor hen die lijden, geen zin of uitkomst zien,
voor mensen die verbitterd zijn,
angstig, verkrampt, onzeker, ten einde raad.
Dat zij bij ons een luisterend oor vinden.
Laten wij bidden…

Bidden we voor hen die
onverschillig het hoofd afwenden
voor al wat fout loopt in onze wereld.
Maar ook voor hen die kracht blijven uitstralen
omdat ze blijven geloven
dat het ooit weer goed zal komen
als mensen de handen in elkaar slaan.
Moge we in ons midden steeds zulke positief ingestelde mensen aantreffen.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God,
onze goede wil om te leven als echte christenen
leggen wij samen met deze gaven van brood en wijn
neer bij uw kribbe.
Net zoals de drie koningen willen wij de weg volgen van het licht
dat leidt naar U,
ook al moeten wij langs andere wegen terug
dan die waarlangs wij gekomen zijn.
Wees dan voor ons de ster die ons bijlicht. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig…

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het spoor van de ster die ons de weg toonde,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
            Onze Vader…..

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal.
Dan zal geen nacht op aarde ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw Weg, uw Waarheid en uw Leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon.
            Want van U is het koninkrijk, …

Vredeswens

Als we met anderen Gods vrede delen
hoeft niemand meer vreemdeling te blijven.
Herders van Bethlehem en Wijzen van ver weg
voelen zich thuis bij elkaar
in het licht van God-met-ons.
Zo mogen ook wij bij elkaar thuis zijn,
elkaars vrienden worden,
overal waar Gods vrede met ons zal meegaan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

Onze God wil ons steeds nabij blijven.
Daarom zond Hij zijn Zoon
die zichzelf uitdeelde tot voedsel voor ons
en voor allen die vanuit de meest onverwachte hoeken
op zoek zijn naar de ster
die de weg wijst naar goedheid en geluk.
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Zoeken naar een ster van hoop

Eeuwig heimwee drijft ons voort
en houdt ons gaande
in goede en kwade dagen.

Heimwee naar geborgenheid,
hunker naar een warme thuis
en naar de veilige plek
waar een mens aanvaard,
bemind mag zijn zoals hij is.
Onvoorwaardelijk,
de eenzaamheid voorbij.

Nood aan ruzieloos samenleven.
Droom van vrede,
van een wereld
waar eenieder tot zijn recht kan komen
en waar alles wordt gedeeld met allen.

Diep verlangen naar geluk,
zien en voelen
en van harte weten:
het is goed te mogen leven.
Tijd om op adem te komen,
grond onder de voeten te voelen,
iemand die ons draagt.

Eeuwig heimwee drijft ons voort.
Sterk is het zoeken van de mens
naar een ster van hoop.

Bezinning 2

Drie Koningen toen en nu.
Zijn ook wij op zoek naar Jezus?
Gaan ook wij het Licht tegemoet?
Op een feest als dit kan niemand om deze vraag heen.
Het vraagt moed en fijngevoeligheid
om in alle opstandigheden van het leven
zo veel mogelijk het Licht tegemoet te gaan.
Laten wij het toch maar proberen,
laten wij ons best doen
en God doet wel de rest.
naar Bas Rentmeester en Huub Schumacher

Zegenwens

Drie wijzen knielen neer bij het kind-in-je.
Zij leggen mirre, wierook en goud in je neer.
Mirre voor het zalven van de pijn in je lichaam.
Wierook voor het zuiveren van de kracht in je geest.
Goud voor het zegenen van de gave in je vriendschap.
Bewaar deze schatten in je hart.
En strooi ze mateloos in het rond.
Moge dit een gezegende start zijn voor het nieuwe jaar
in de naam van + de Vader, de Zoo en de heilige Geest. Amen.
                                              

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.