Driekoningen B 2009

ZONDAGSVIERINGEN
Driekoningen B 2009

Begroeting

Op deze eerste viering van het nieuwe jaar
bent u niet alleen van harte welkom
maar wensen wij u – met de woorden van Sint-Paulus – het beste toe:
“Genade en vrede zij met jullie allen”
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Driekoningen, het feest van de ster:
een lichtpuntje dat straalt tegen de achtergrond van duisternis,
een lichtpuntje dat ons de richting wijst naar het echte leven.
Zien ook wij die ster die ons de weg wijst?
Willen wij ons wel laten leiden naar…
Ja, waarheen  eigenlijk?

Met die drie wijzen uit het Oosten
willen wij vandaag opnieuw dat Kind in de kribbe vinden.
Want wie zich door dit Kind laat raken
vindt het leven
en wordt zelf licht en leven.
Dan weet je wat je kan doen,
hoe je kan leven.

Vergevingsmoment

Soms worden wij zozeer bedolven
onder negatieve berichten en informatie
dat we de ster boven Bethlehem niet meer zien.
Heer, ontferm U over ons.

Soms sluiten we onze ogen
en zien we de lichtpunten rondom ons niet meer:
mensen die stimulerende woorden spreken
en in stilte het goede doen.
Christus, ontferm U over ons.

Soms worden we persoonlijk met zoveel miserie geconfronteerd
dat er in ons hart geen ruimte meer is
voor wat er verderop, op wereldschaal,
grondig fout loopt.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed

Goede God, wij zijn op zoek naar U.
Wij hopen U te vinden
in het gewone leven van elke dag.
Wij bidden U:
maak uw naam aan ons bekend,
kom onweerstaanbaar aan het licht.
Wees onze God in woord en daad
en in het leven dat wij met elkaar delen,
vandaag en alle dagen. Amen.

Lezingen
Luisteren wij dan nu naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 60,1-6)
Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efeziërs 3,2-3a.5-6)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Matteüs 2,1-12)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2           Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3           Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4           Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5           Ze zeiden hem: `In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6           Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7           Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8           Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9           Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10          Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11          Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12          En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Bidden wij samen ons ‘Credo’,
niet alleen met onze mond, maar van ganser harte.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij dat wij mensen mogen worden
die het Licht dat zij gezien hebben,
niet veronachtzamen, maar volgen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij mensen mogen worden
die, in woord en daad, anderen niet overtroeven,
maar bevrijdende woorden spreken,
waarmee we bemoedigen en helpen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij mensen zouden zijn
die zich niet neerleggen bij armoede en onrechtvaardigheid,
omdat we zelf willen vasthouden aan ons bezit en onze voorrechten.
Laten wij bidden…
naar Bert Oosterveer

Voorbeden 2

– Bidden wij voor allen die op zoek zijn naar waarheid;
voor de profeten van onze tijd,
die Gods Geest aan het werk zien waar niemand Hem vermoedt.
Dat zij in staat mogen zijn de verstarring in Kerk en wereld
te doorbreken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die niet op zoek zijn
omdat zij de waarheid in pacht menen te hebben;
voor hen die zich krampachtig vasthouden
aan hun vermeende zekerheden;
voor de doemdenkers,
die overal enkel en alleen maar achteruitgang zien.
Dat zij God ervaren als diegene die steeds nieuwe,
vaak onvermoede, wegen gaat.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor deze geloofsgemeenschap.
Dat wij niet zelfingenomen zouden zijn,
maar ontvankelijk.
Dat wij oog zouden hebben voor wie hulp nodig heeft.
Dat wij ruimte zouden scheppen voor hen die anders zijn.
Dat wij een plek van geborgenheid mogen zijn
voor hen die er nood aan hebben.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij zijt bereikbaar voor eenvoudige mensen.
Maak ons open en ontvankelijk genoeg
om uw ster te zien
en uw Boodschap te maken tot leidraad van ons leven. Amen.
vrij naar Gerard Cock

Gebed over de gaven

God van mensen,
uw zorg gaat uit naar allen, zonder onderscheid.
Al uw mensenkinderen wilt Gij laten delen
in de overvloed van uw genade.
Wij bidden U:
voed ons met deze gaven van brood en wijn,
verruim onze liefde,
maak haar onbegrensd
in de geest van Jezus, uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het spoor van de Ster die ons de weg toonde,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
Onze Vader…..

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal,
dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw weg, uw waarheid en uw leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk, …

Vredewens

Niet voor de listigheid van een Herodes,
niet voor de hooghartigheid van alleswetende schriftgeleerden,
maar voor de ontvankelijkheid van zwervende magiërs
heeft het onooglijk Kind zich geopenbaard als vredevorst.
Daarom, God, ontsteek het licht in onze ogen,
plant vrede in ons hart opdat wij vrede mogen uitdragen.
Die vrede van de Heer, zij altijd met u.
En geven wij die vrede door aan de mensen rondom ons.

Lam Gods

Communie

De Heer laat ons proeven van zijn brood,
dat ons geloof laat groeien.
Hij laat ons proeven van zijn leven,
dat de dood overwint.
Hij laat ons proeven van zijn liefde,
zodat we grensverleggend kunnen beminnen.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Leer mij, als toen ik kind was,
weer van de sterren houden
en met verbazing kijken
naar de tintelende wonderen
die Gij in duizendvoud
door mijn gewone dagen weeft.

Leer mij opnieuw ontroering
om  dageraad en avondrood,
om zomertijd en herfstgetij
en om de regenboog van vreugden,
die Gij over mijn leven spant.

Dat ik weer juich
om tederheid en vriendelijk licht,
om gras dat groen is
en om blauwe lucht,
om suizende bomen, verse sneeuw
en donkerrode rozen.

Leer mij opnieuw van sterren houden
en van hun glanzend spiegelbeeld
in vijvers waarop lelies dromen,
in open kinderogen,
in ogen van allen die eenvoudig zijn
en van uw wonderen leven.

Leer mij, als toen ik kind was,
weer van de sterren houden,
van zachte gensters goedheid
die tussen mensen zijn te zien,
van stille woorden
die mijn diepste geheim onthullen,
van liederen die uw Naam bezingen,
van toekomst waar Gij op mij wacht.

Bezinning 2

Hij kwam niet uit de grote stad.
Hij werd niet in de koningsburcht geboren.
Zijn naam was niet in paleizen te horen.
Waar zag je Hem?
In Bethlehem.

Hij droeg geen hermelijn, geen kroon.
Maar dat was onbekend aan de wijzen.
Zij zochten Hem in Jeruzalems paleizen.
Daar zei men hun: jullie zijn niet wijs,
hier is gewoon geen koningszoon.
Hier zit Herodes op de troon.

Toch moet Hij nu geboren zijn.
Zijn ster is in het oosten al gaan schijnen
en als wijzen wil je dan niet zomaar verdwijnen.
Ze geraken op die plek
en die kleine ster vond het fijn
om hun gids naar Bethlehem te zijn.

Bethlehem, we noemen je niet meer klein,
je mag er zijn in sterrenschijn
je bent groot door Hem,
die voor ons de Messias wil zijn.

Slotgebed

Goede God, wij danken U voor Jezus.
Hij is uw licht in onze duisternis.
Hij wijst ons de weg naar U en naar elkaar.
Wij bidden U:
richt ons leven naar uw droom over mens en wereld,
ons aangereikt en voorgeleefd door Jezus Christus,
Uw Zoon, onze Koning en onze Broeder. Amen.

Zending en zegen

God, Vader van alle mensen,
zegen dit nieuwe jaar,
schenk ons uw toekomst
en ontsteek het licht van vertrouwen in onze ogen.
Wij vragen U:
help ons voor elkaar toekomst maken
in de woorden die wij spreken,
in de dingen die wij doen,
door onze luisterbereidheid,
in de gedachten en gevoelens die wij met elkaar delen.
Wij danken U voor wat voorbij is,
open ons hart voor wat komen gaat
en maak ons gevoelig voor al wat menswaardig is.
Ga met ons mee,
zegen ons en bewaar ons
elke dag opnieuw, het hele jaar door, ons leven lang,
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen. Bookmark de permalink.