Driekoningen A 2014

5 1 2014

Begroeting

Welkom, beste mensen, bij het begin van het nieuwe jaar.
Ik wens je vrede in je hart,
vrede in je huis,
vrede overal waar je komt.
Want wat is er mooier bij het begin van een nieuw jaar
dan elkaar de vrede van het Kerstkind toe te wensen.
Vrede die ook de Wijzen uit het Oosten vonden bij het Kind
dat ter wereld kwam om te getuigen van de liefde
van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Levensecht

Openingswoord

Vandaag hebben we het over de drie wijzen.
Onafhankelijk van elkaar, op verschillende plekken,
bestuderen ze de loop van de hemellichamen.
Ze slaan hun boeken er op na
en er verschijnt een nieuwe ster:
er wordt ergens een bijzondere koning geboren.
De drie volgen deze ster en komen elkaar onderweg tegen.
En zo belanden ze bij de stal van Bethlehem.
Met wierook, mirre en goud eren zij het Kind.
In bijna alle culturen behoren geschenken bij de geboorte van een kind
en staan ze symbool voor het goede
dat we een kind willen meegeven op zijn levensweg.
Maar wat geef je een kind opdat het zou leven naar God toe?
Goud, wierook en mirre?
naar Leen Vansintjan

Vergevingsmoment

– Heer, meer dan 2000 jaar geleden trokken wijzen op zoek naar het licht.
Ze gaven het niet op,
hoe dwaas hun onderneming op sommige momenten ook leek.
Wij echter geven de moed vaak nogal vlug op.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

– Christus, die wijzen waren geen Joden
en aan een Messias verwachtten zij zich al helemaal niet.
Toch bleven zij de goede richting zoeken.
Wij weten vaak wat van ons wordt verlangd,
maar we kijken de andere kant op,
omdat we schrik hebben voor de consequenties.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

– Heer, de wijzen uit het Oosten lieten zich niet misleiden
door wat anderen hun wijsmaakten.
Wij laten ons zo dikwijls vangen aan schone schijn
of laten ons verblinden door eigenbelang.
Dan is er op dat moment geen plaats voor U en uw Boodschap.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Heer, vergeef ons onze kleinmenselijkheid
en kom ons tegemoet met uw liefde. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Liefdevolle God
die uw eens gegeven woord altijd gestand doet,
die ons via uw Zoon doet inzien waartoe wij geroepen zijn,
wees ons nabij.
Geef ons, ook vandaag,
aanwijzingen, tekenen van uw liefde,
– zoals destijds de ster van Bethlehem –
zodat ook wij ze kunnen volgen
en op zoek gaan naar het Licht.
Wij vragen U dit,
op uitnodiging van uw Zoon en onze Broeder. Amen.

Openingsgebed 2

Gij, God, die ons bestemd hebt om te leven in uw Licht,
kom ons zoekend hart tegemoet
en wijs ons uw ster aan de hemel.
Zet ons op het goede spoor
zodat wij in uw Zoon,
U mogen ontwaren als de Morgenster,
het Licht dat ons voorgaat, alle dagen van ons leven. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jes., 60, 1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Ef., 3, 2-3a. 5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mt., 2, 1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2           Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3           Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4           Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5           Ze zeiden hem: `In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6           Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7           Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8           Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9           Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10         Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11         Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12         En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Mag ik u uitnodigen om, samen, ons geloof uit te spreken
in God en in onze verbondenheid met álle mensen.

Ik geloof in God die liefde is
en die de wereld aan álle mensen geschonken heeft.

Ik geloof in Jezus Christus
die gekomen is om te genezen
en om ons te verlossen
van elke vorm van onderdrukking.

Ik geloof in de Geest van God
die aan het werk is
in alle mensen op zoek naar de waarheid.

Ik geloof in de geloofsgemeenschap
die geroepen is om álle mensen te dienen.

Ik geloof in de belofte van God,
die gezegd heeft
dat Hij een Rijk van rechtvaardigheid en vrede
zou uitbouwen voor alle mensen. Amen.
Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

-Bidden wij voor de gevestigde Kerken.
Dat zij niet, zoals de hogepriesters van toen,
hun deuren sluiten voor wat God
verrassend met ons voorheeft.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor wie zoeken
naar de zin van het bestaan
en naar waarheid die bevrijdt.
Dat zij die mogen vinden,
zodat ze nieuwe mensen worden.
Laten wij bidden…

-Bidden wij voor ons allen.
Dat wij door de Blijde Boodschap
vervuld mogen worden met vreugde
en bevrijd van angst en vooroordelen.
Laten wij bidden…
vrij naar Jacques Verhees

Voorbeden 2

Tot God die levenslang met ons meegaat:

-Bidden we, met het oog op Herodes,
voor alle mensen van vandaag
die buiten zichzelf geraken uit angst voor hun eigen koninkrijkjes.
Dat ze bevrijd mogen worden van wat hen beknelt.
Laten wij bidden…

-Bidden we, met het oog op Maria en Jozef,
voor alle mensen van vandaag
die de wijk moeten nemen om hun vege lijf te redden.
Dat ze geborgenheid mogen ondervinden.
Laten wij bidden…

-Bidden we, met het oog op de wijzen,
voor alle mensen van vandaag
die het aandurven nieuwe wegen te gaan.
Dat zij blijven verlangen naar toekomst en bestemming.
Laten wij bidden…

God van mensen,
wij danken U op dit feest
voor uw mildheid en uw trouw
die ons in Jezus verschijnen.
Wij bidden U,
houd ons in beweging,
bewogen om uw toekomst. Amen.
            naar Jan Groot en Henk Sechterberger

Gebed over de gaven

Gij, God,
maakt geen verschil tussen vriend en vreemde.
Allen gaan U evenzeer ter harte.
Voed ons met uw gaven, met uw geestkracht,
opdat ook wij zouden liefhebben zonder onderscheid,
en trouw zouden zijn ten einde toe.
Dat vragen wij U door Jezus,
de Gestalte van uw menslievendheid,
onze Leidsman ten leven voor tijd en eeuwigheid. Amen.
naar Herent

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.


Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

In het spoor van de Ster die ons de weg toonde,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
Onze Vader…..

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal.
Dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw weg, uw waarheid en uw leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk, …

Vredeswens

Niet voor de listigheid van een Herodes,
niet voor de hooghartigheid van alleswetende schriftgeleerden,
maar voor de ontvankelijkheid van zwervende magiërs
heeft het onooglijk Kind zich geopenbaard als vredevorst.
Daarom, God, ontsteek het licht in onze ogen,
plant vrede in ons hart opdat wij vrede mogen uitdragen.
Die vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede door aan de mensen rondom ons.

Lam Gods

Communie

Goud, wierook en mirre,
eenmalige gaven voor een koningskind.
Brood en wijn,
bron van leven voor elke dag.
Zo geeft de Heer zich aan ons.
Zie dan dit gebroken brood, het Lam Gods,
dat de zonden der wereld wegneemt.
Herent
            Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Ooit waren er drie Wijzen op stap
op zoek naar een droom,
een verlangen achterna,
met een ster die wees naar een kind in een stal.
Samen met drie,
elk met een geschenk:
wierook, mirre en goud.
Het beste van zichzelf
gewoon voor het Kind in de stal.

Vandaag zijn mensen op stap,
samen maar alleen,
met geschenken voor zichzelf:
welzijn voor mijzelf,
macht voor mijzelf,
geluk voor mijzelf.

God, we zoeken reeds lang.
Toon ons de ster
zodat we zien wie naast ons stapt.
Zodat we voelen voor wie onze gaven zijn:
voor de mens die naast ons gaat,
voor Het Kind in de stal.
naar Leen Vermeire

Bezinning 2

De weg der wijzen

De wijzen gaan op weg.
Er is een licht opgegaan
in de nacht van hun leven.
Ze waren wijs, zochten inzicht.
De ster die hun weg verlichtte,
doofde in Jeruzalem,
dat bolwerk van macht.
Daar was geen zicht op toekomst.
Ze hadden er alleen maar oog
voor eigen hebben en houden.
Zelfs de bijbelkenners,
die ‘beroepsgelovigen’,
zagen die ster niet schijnen.
Om wijs te worden
moet je blijkbaar nieuwe wegen gaan,
blijven zoeken naar licht.
Wijzen zijn mensen
die verder kijken dan macht,
die oog hebben voor een Pasgeborene.
Ze gaan andere wegen
op zoek naar een echte thuis,
naar een zich echt geborgen weten.
Ze durven te geven van wat ze hebben;
ze geven zichzelf vol overgave.
De ster, die zij ontdekt hebben,
blijft in hen branden,
doet hen nieuwe wegen gaan.
Ze worden er door bekeerd.
Geloven in die kribbe-koning
is voor hen een vreugde.
Het maakt hun levensweg goed.
naar Wim Holterman osfs

Slotgebed 1

Geef me de wijsheid om de juiste ster te volgen, God,
en met heel mijn persoon te kiezen voor het Kind Jezus.
Laat mij Hem ontmoeten in al wie klein en kwetsbaar is.
Ik weet dat ik daarmee niet de gemakkelijkste weg kies,
maar ik geloof dat ik alleen op die manier
echt gelukkig kan worden.
Wil mij helpen
die keuze waar te maken,
elke dag opnieuw. Amen.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

Goede God,
als wij bang zijn in het donker,
geef dan dat we steeds opnieuw uw licht zien,
het volgen en ernaar handelen,
vandaag en alle dagen die komen. Amen.

Zending en zegen

Nadat de magiërs Jezus hulde hadden betuigd,
keerden zij ‘langs een andere weg’ naar huis terug.
Blijkbaar had die ontmoeting andere mensen van hen gemaakt.
Echt gebed maakt een mens anders, anders is het geen echt gebed.

Aan u allen, die van hier weggaat,
misschien een klein beetje anders dan u hier bent binnengekomen,
aan u moge God zijn zegen schenken:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.