Driekoningen A 2011

ZONDAGSVIERINGEN
Driekoningen A (02/01/2011)

Begroeting

Driekoningen, symbool van mensen onderweg.
Laten we samen op weg gaan, door de Heer gezegend:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Openingswoord

Het feest van Driekoningen:
de koningen, de kameel en de ster krijgen hun plaats bij de kribbe,
en dus is de Kersttijd rond.
Volgende week breken we de kerstboom af
en gaat het stalletje weer in de doos.

Wie Driekoningen slechts ziet als een laat aanhangsel van Kerstmis
gaat voorbij aan de werkelijke betekenis van dit feest.
Het is het feest waarop de Kerk de vensters openzet
zodat een frisse wind kan binnenwaaien,
zodat we verre vreemde stemmen kunnen horen
die roepen:
“Waar is de pasgeboren koning?”

Misschien vinden we die stemmen-van-verre storend,
misschien fronsen we de wenkbrauwen en maken ze ons onwennig en wrevelig.
Als dat zo is, dan is het tijd om ons te bezinnen,
om ons opnieuw voor Gods Boodschap open te stellen
en Hem om vergeving te vragen
omdat wij ons voor Hem afsloten.

Vergevingsmoment

Als wij ons laten gezeggen door het Kerstekind,

– Dan staan wij open voor de komst van Gods Geest,
en zitten wij niet langer vastgeroest in eigenwijsheid.
Heer, ontferm U over ons.

– Dan kunnen wij ons laten aanspreken door de tekenen van deze tijd
en ons niet langer vastklampen aan ‘het is goed omdat het altijd zo geweest is’.
Christus, ontferm U over ons.

– Dan worden onze handen gevuld met goud, wierook en mirre,
die wij kunnen aanbieden aan de pasgeboren koning.
Heer, ontferm U over ons.

Moge de Heer ons verlichten,
moge Hij ons voorgaan op de weg
die leidt naar eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed 1

Heer God, uw Zoon Jezus belichaamt
– vanaf het begin –
vele tekens van tegenspraak.
Geef ons de moed
teken te blijven van uw liefde,
ook als wij op onbegrip stuiten.
Wij willen geloven dat onze inzet niet vergeefs is.
Moge Jezus ons daarbij helpen,
die met U en de H. Geest
onze wegen verlicht,
ook in de duistere ogenblikken. Amen.


Openingsgebed 2

God,
Gij die over alle grenzen heen
uw Zoon aan mensen gegeven hebt,
wij vragen U:
maak ons ontvankelijk voor uw Goede Boodschap,
zodat ook wij, over alle grenzen heen,
uw licht zouden doorgeven
in het voetspoor van Jezus, uw Zoon. Amen.

Lezingen

Luisteren wij dan nu naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 60,1-6)

Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 3,2-3a.5-6)

Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze

Broeders en zusters,

2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995


Evangelie
(Matteüs 2,1-12)

Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1        Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2        Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3        Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4        Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5        Ze zeiden hem: `In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6        Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7        Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8        Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9        Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10       Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11       Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12       En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Bidden wij samen ons ‘Credo’,
niet alleen met onze mond, maar van ganser harte.

Ik geloof in God, de Vader.
Hij is de bron van alle leven
en houdt van alles wat bestaat.

Ik geloof in Jezus Christus, zijn Zoon.
Hij was mens zoals wij.
In Hem was God midden de mensen.
Hij was goed tot het uiterste.

Daarom verrees Hij tot nieuw leven
en blijft Hij voor alle mensen een licht en een voorbeeld.

Ik geloof dat het evangelie van Jezus een Blijde Boodschap brengt
voor alle mensen van alle tijden.
Ik geloof dat wij zijn spoor moeten volgen
en vrede en eenheid bewerken tussen alle mensen.

Ik geloof in de heilige Geest die stuwt tot leven
en die in volheid aanwezig was in Jezus Christus.

Die Geest blijft ook werken in de Kerk
en overal waar leven groeit en liefde bloeit.

Ik geloof dat God zijn mensen nooit loslaat
en dat het goede het eens zal halen op het kwade.
Ik geloof dat in Jezus het leven zegeviert over de dood
voor alle eeuwigheid. Amen.

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij dat wij mensen mogen worden
die het licht dat zij gezien hebben,
niet veronachtzamen, maar volgen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij mensen mogen worden
die, in woord en daad, anderen niet overtroeven,
maar bevrijdende woorden spreken,
waarmee we bemoedigen en helpen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij dat wij mensen zouden zijn
die zich niet neerleggen bij armoede en onrechtvaardigheid,
omdat we zelf willen vasthouden aan ons bezit en onze voorrechten.
Laten wij bidden…
naar Bert Oosterveer


Voorbeden 2

– Bidden wij voor allen die op zoek zijn naar waarheid.
Voor de profeten van onze tijd,
die Gods Geest aan het werk zien waar niemand Hem vermoedt.
Dat zij in staat mogen zijn de verstarring in Kerk en wereld
te doorbreken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor allen die niet op zoek zijn,
omdat zij de waarheid in pacht menen te hebben.
Voor hen die zich krampachtig vasthouden
aan hun vermeende zekerheden.
Voor de doemdenkers,
die overal enkel en alleen maar achteruitgang zien.
Dat zij God ervaren als diegene die steeds nieuwe,
vaak onvermoede wegen gaat.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onze geloofsgemeenschap.
Dat wij niet zelfingenomen zouden zijn,
maar ontvankelijk.
Dat wij oog zouden hebben voor wie hulp nodig heeft.
Dat wij ruimte zouden scheppen voor wie anders zijn.
Dat wij een plek van geborgenheid mogen bieden
aan wie er nood aan heeft.
Laten wij bidden…

Goede God,
Gij zijt bereikbaar voor eenvoudige mensen.
Maak ons open en ontvankelijk genoeg om uw ster te zien
en uw Boodschap tot leidraad van ons leven te maken. Amen.
vrij naar Gerard Cock

Gebed over de gaven

God,
onze goede wil om te leven als echte christenen
leggen wij samen met deze gaven van brood en wijn
neer bij uw kribbe.
Net zoals de drie koningen willen wij de weg volgen van het licht
dat leidt naar U,
ook al moeten wij langs andere wegen terug
dan die waarlangs wij gekomen zijn.
Wees Gij dan voor ons de Ster die ons bijlicht. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus N. en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Onze Vader die in de mensen leeft,
moge in ons leven uw naam geheiligd worden.
Moge in ons samenzijn uw Rijk zichtbaar worden.
Moge in onze dagelijkse inzet uw wil geschieden
als een teken en een oproep voor de mensen op aarde.
Maak ons voor elkaar en voor de wereld tot levengevend brood,
tot krachtig voedsel van vriendschap en vertrouwen,
van perspectief en hoop.
Maak ons, over onze fouten en tekorten heen,
tot mensen van verzoening en vrede,
zoals Gij voor ons verzoening en vrede zijt.
Maak ons vrij van angst en van alles wat denken en doen verlamt
en laat ons niet verzinken in de bekoring van middelmatigheid.
Maar wees voor ons kracht en uitdaging
om ten volle te leven vandaag en in eeuwigheid. Amen.
naar Levensecht

Vredewens

Als we met anderen Gods vrede delen
hoeft niemand meer vreemdeling te blijven.
Herders van Bethlehem en Wijzen van ver weg
voelen zich thuis bij elkaar
in het licht van God-met-ons.
Zo mogen ook wij bij elkaar thuis zijn,
elkaars vrienden worden,
overal waar Gods vrede met ons zal meegaan.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

Wees welkom aan de tafel van de Heer.
Moge deze maaltijd ons sterken
om samen nieuwe mensen te worden,
bezield door de vrede en vreugde van het Kerstkind.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Bij de geboorte van Jezus
hebben we de menslievendheid
van Hem erkend,
die zich noemt:
‘Ik zal er zijn voor u’.

Zoals Hij ons heeft voorgeleefd
zullen we proberen:

zacht te zijn
voor wie door hardheid van mensen is verwond

medelevend te luisteren
naar het verhaal van wie vereenzaamd leeft

waardering te laten blijken
voor wie alle zelfvertrouwen mist

trouw nabij te blijven
bij wie niet meer in de goedheid van het leven gelooft

in iedere ontmoeting
telkens weer het beste van onszelf te leggen.

Zo hopen we hier en nu
Jezus’ zegen voor elkaar te zijn.
Valeer Deschacht

Bezinning 2

         De cirkel van verwondering

Wie verwonderd kan zijn,
komt tot waardering.
Wie waardering kent,
die wordt attent.
Wie attent is,
is lief en sluit vriendschap.

Wie vriendschap sluit,
opent bondgenootschap
en verruimt de kring.
Wie een ruime kring beoogt,
die sluit niemand uit.

Wie niemand uitsluit,
komt op voor rechtvaardigheid.
Wie kiest voor rechtvaardigheid,
gunt iedereen kansen
om aan bod te komen in de maatschappij.

Wie ijvert om anderen aan bod te laten komen,
die werkt aan het Rijk Gods.
Wie werkt aan het Rijk Gods,
heeft een aanvoelen van wie God is,
hoezeer Hij ook een geheim blijft.

Wie een vermoeden heeft van God,
die heeft weet van liefde.
Wie weet heeft van liefde,
die ziet wat door mensen mogelijk is.

Wie ziet wat door mensen mogelijk is,
die kan verwonderd zijn, leven en samenleven!
Luc Vandenabeele

Slotgebed

God en Vader,
voor U zijn wij allemaal een beetje koningen,
op zoek naar U.
Geef ook ons
sterren om U te vinden
en sterren die schitteren in onze ogen,
van verwondering
om het grote wonder van uw menswording. Amen.


Zending en zegen

God, Vader van alle mensen,
zegen dit nieuwe jaar,
schenk ons uw toekomst
en ontsteek het licht van vertrouwen in onze ogen.
Wij vragen U:
help ons voor elkaar toekomst maken
in de woorden die wij spreken,
in de dingen die wij doen,
door onze luisterbereidheid,
in de gedachten en gevoelens die wij met elkaar delen.
Wij danken U voor wat voorbij is,
open ons hart voor wat komen gaat
en maak ons gevoelig voor al wat menswaardig is.
Ga met ons mee,
zegen ons en bewaar ons
elke dag opnieuw, het hele jaar door, ons leven lang:
in de naam van + de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.