Driekoningen A 2008

ZONDAGSVIERINGEN
Driekoningen A jaar (06 01 2008)

Begroeting

Eerst en vooral, aan elk van u:
het allerbeste toegewenst in het nieuwe jaar.
Mogen wij mensen zijn naar Gods hart,
God die voor ons
+  Vader, Zoon en Geest wil zijn. Amen.

Openingswoord

Vandaag, Driekoningen,
feest van de Openbaring,
gedenken wij dat Jezus zich ook laat vinden
door rijken en verstandigen, door vreemden.
Niet alleen zijn eigen volk Israël
mag weten dat God tussen de mensen wil leven,
ook vreemdelingen die op zoek zijn,
mogen God vinden
in het kleine,
het eenvoudige,
het alledaagse van een klein kind in de armen van zijn moeder.

Vergevingsmoment

Als mensen met elkaar zouden omgaan met diep respect
– alsof er in elke mens een koning zou schuilen –
dan zou het veel beter gaan op deze wereld.
Omdat dit nog niet zo is,
vragen wij om vergeving.

Heer,
eenvoudige herders gingen op zoek naar U
en vonden U,
omwille van hun eenvoud en hun warm hart.
Soms zijn wij hooghartig…
dat belet ons U te vinden.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

Christus,
wijze mannen uit het Oosten gingen op zoek naar U
en vonden U
omwille van hun wijsheid.
Soms zijn wij dwaas
en verdwalen we in ons zoeken naar U.
Daarom:
Christus, ontferm U over ons.

Heer,
Herodes en de schriftgeleerden wisten waar U zou geboren worden,
maar zij waren niet bereid U te herkennen en te aanvaarden.
Soms doen wij net hetzelfde.
Daarom:
Heer, ontferm U over ons.

God en Vader,
maak ons eenvoudig en wijs,
zodat wij U altijd weten te vinden
in en bij mensen die onze steun en hulp nodig hebben. Amen.

naar Driekoningenviering Schiplaken 2005


Lofprijzing

Laten wij de Heer loven en prijzen
en dankbaar zijn voor zijn schepping
waarin Hij ons geschapen heeft naar zijn beeld en gelijkenis.
Danken wij Hem
voor het licht van zon, maan en sterren,
voor de pracht van bloemen en planten,
voor het wisselen van de seizoenen
en voor alle leven hier op aarde.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
omdat Hij zijn Zoon heeft gezonden,
die ons de werkelijke waarden van het leven
heeft kenbaar gemaakt
en ons de weg heeft getoond naar het eeuwig leven.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen
in alle mensen die zich met hart en ziel inzetten
voor het geluk en het welzijn van medemensen,
voor de verdere uitbouw van zijn schepping,
voor het blijven uitdragen van zijn boodschap,
voor een wereld van vrede, zonder haat of tweedracht.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Laten wij de Heer loven en prijzen:
voor het geluk dat we mogen vinden in zoveel kleine dingen:
de glimlach van een kind,
een onverwacht teken van liefde,
een luisterend oor,
voor een gebaar van troost,
een woord van dank,
en het warme gevoel bij intens geluk.

Heer, hiervoor willen wij U danken, loven en prijzen.

Openingsgebed

God,
wij danken U voor het feest van Driekoningen,
want deze dag vieren wij
dat U uw menslievendheid hebt bestemd
voor álle mensen.
Wij bidden dat de kracht van die verkondiging
ons leven zozeer mag bezielen
dat wij in ons denken en doen
niet langer grenzen hanteren tussen ‘wij’ en ‘zij’. Amen.

Lezingen
Luisteren wij dan nu naar de woorden van de Schrift.

Eerste lezing (Jesaja 60,1-6)
Uit de profeet Jesaja

1 Sta op en schitter, want uw licht is gekomen,
de glorie van de Heer komt over u.
2 En zie, de duisternis bedekt de aarde,
en donkerte de volken,
maar over u gaat de Heer lichtend op,
zijn heerlijkheid verschijnt over u.
3 En volken komen naar uw licht,
koningen naar de glans van uw dageraad.
4 Sla uw ogen op en kijk om u heen,
allen verzamelen zich en komen naar u toe:
uw zonen komen uit de verte,
uw dochters worden op de heup gedragen.
5 U zult het zien en stralen van vreugde,
uw hart zal trillen en zwellen:
de schatten van de zee worden naar u toe gebracht,
de rijkdom van de volken komt naar u toe.
6 Een vloed van kamelen zal u bedekken,
dromedarissen van Midjan en Efa;
alle bewoners komen uit Seba,
met goud en wierook beladen;
zij verkondigen de lof van de Heer.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (Efesiërs 3,2-3a. 5-6)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Efeze.

Broeders en zusters,
2 U hebt toch gehoord van het beheer van Gods genade,
die Hij mij met het oog op u gegeven heeft;
3 aan mij is door openbaring de kennis van het geheim meegedeeld,
zoals ik al in het kort heb beschreven.
5 Nooit is het in eerdere generaties
aan de mensenkinderen bekendgemaakt,
zoals het nu door de Geest is geopenbaard
aan zijn heilige apostelen en profeten:
6 dat de heidenen mede-erfgenamen zouden zijn,
leden van hetzelfde lichaam
en deelgenoten van de belofte in Christus Jezus
door middel van het evangelie.
KBS Willibrord 1995

Evangelie (Mat.teüs 2,1-12)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Matteüs

1           Toen Jezus geboren was in Betlehem in Judea,
ten tijde van koning Herodes,
kwamen er uit het Oosten magiërs in Jeruzalem aan.
2           Ze vroegen: `Waar is de pasgeboren koning van de Joden?
Want wij hebben zijn ster zien opkomen
en wij zijn gekomen om Hem te huldigen.’
3           Toen koning Herodes hiervan hoorde, schrok hij,
en heel Jeruzalem met hem.
4           Hij riep alle hogepriesters en schriftgeleerden van het volk samen
en wilde van hen weten waar de Messias geboren zou worden.
5           Ze zeiden hem: `In Betlehem in Judea.
Want zo staat het geschreven bij de profeet:
6           Betlehem, land van Juda,
u bent zeker niet de minste onder de leiders van Juda,
want uit u zal een leider voortkomen,
die herder zal zijn van mijn volk Israël.’
7           Toen riep Herodes de magiërs in stilte bij zich
en vroeg nauwkeurig naar de tijd waarop de ster verschenen was.
8           Hij stuurde hen naar Betlehem met de woorden:
`Ga een nauwkeurig onderzoek instellen naar het kind.
Wanneer u het gevonden hebt, laat het mij dan weten;
dan kan ook ik het gaan huldigen.’
9           Toen ze de koning aanhoord hadden, gingen ze weg.
Opeens ging de ster die ze hadden zien opkomen voor hen uit,
tot ze bleef staan boven de plaats waar het kind was.
10          Toen ze de ster zagen, werden ze met buitengewoon grote vreugde vervuld.
11          Ze gingen het huis binnen en zagen het kind met zijn moeder Maria.
Ze vielen op hun knieën en huldigden het.
Ze haalden hun schatten tevoorschijn
en gaven Hem goud, wierook en mirre als geschenk.
12          En omdat ze in een droom gewaarschuwd waren
om niet naar Herodes terug te keren,
namen ze de wijk en gingen ze langs een andere weg naar hun land terug.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Bidden wij samen ons ‘Credo’,
niet alleen met onze mond, maar van ganser harte.

Ik geloof in God,
die vrede in de wereld wil,
die ons vraagt aan die vrede mee te bouwen,
zodat leven in geluk mogelijk wordt voor iedereen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die ons bevrijdt van angst en vooroordelen,
en die ons doet hopen,
de dood voorbij.

Ik geloof in de Geest,
die gerechtigheid schept,
die ons verantwoordelijk maakt om,
door inzet en inkeer,
een wereld uit te bouwen die bewoonbaar is voor allen.

Ik geloof in een gemeenschap
die deze taak op zich neemt.
Ik geloof in een God die belooft
dat Hij ons leven zal voltooien
in zijn
rijk van vrede voor altijd. Amen

Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met uw gaven en dit brood en deze wijn aan de Heer aan te bieden.

– Bidden wij voor mensen die hun toekomst proberen te lezen in de sterren;
voor hen die absolute zekerheden proberen te zoeken.
Dat ze U mogen vinden, God,
in de liefde en nabijheid van medemensen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor mensen die op zoek gaan
in oost en west,
in noord en zuid,
om U te vinden.
Dat zij U vinden in eenvoudige dingen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor hen die op zoek zijn naar wijsheid,
voor wetenschappers.
Dat zij uw hand herkennen in al het mooie en wonderlijke van de schepping.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor de machthebbers.
Dat zij de wijsheid en het inzicht hebben
om díe beslissingen te treffen
die meer vrede en rechtvaardigheid in de wereld garanderen.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor onszelf.
Dat wij ons de goede voornemens die we met Nieuwjaar maakten,
heel dit nieuwe jaar blijven herinneren
en ernaar leven.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

Uitgenodigd door uw ster,
gingen de koningen op zoek.
En zij vonden het Kind in de kribbe.
Omdat Gij U wilt laten vinden, God,
geeft Gij tekens en signalen,
zendt Gij mensen uit als lichtbakens en wegwijzers.
Biddend willen ook wij op zoek gaan,
in het volste vertrouwen dat wij U zullen vinden.

– We bidden voor hen
die op zoek zijn naar zin en richting in hun leven:
dat zij mensen ontmoeten
die als tochtgenoot met hen op weg gaan
om samen te vinden wat zij zoeken.
Laten wij bidden…

– We bidden voor hen
die het zoeken hebben opgegeven,
verbitterd en lam geslagen door teleurstellingen:
dat er mensen mogen opstaan die hun de hand reiken
en hen weer op de been helpen.
Laten wij bidden…

– We bidden voor mensen
die vastgeroest zitten in oude denkbeelden en valse zekerheden,
die zich angstvallig vastbijten in eigen gelijk:
dat zij bevrijd worden van huiver voor wat nieuw en onbekend is;
dat hun blikveld mag worden verruimd.
Laten wij bidden…

– We bidden ook voor onszelf,
zo vaak in beslag genomen door bijkomstigheden:
dat wij onze blik richten op wat echt van waarde is
en ons geluk zoeken waar het echt te vinden is.
Laten wij bidden…

– We bidden voor deze geloofsgemeenschap,
met licht en geloof begenadigd;
dat wij nieuwe wegen durven gaan
en – van groot tot klein – deugd beleven aan elkaar.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

God van leven,
zie in uw goedheid
naar de gaven die wij aanbieden.
Goud, wierook en mirre zijn er niet bij,
maar onze verbondenheid,
onze goede wil en onze aandacht
dragen wij aan U op.
Wij bidden U:
aanvaard deze gaven
en kom ons in dit brood en deze wijn nabij. Amen.

Tafelgebed

Wij danken U, heilige en sterke God.
De wereld draagt Gij in uw hand
en Gij waakt over alle mensen.
Gij brengt ons bijeen in deze gemeenschap
om uw woord te horen
en met toegewijd geloof
te treden in het spoor van uw Zoon.
Hij is de weg die leidt naar U,
Hij is de waarheid,
geen andere waarheid maakt ons vrij.
Hij is het leven dat ons van vreugde vervult.
Wij danken U voor de liefde
die Gij ons toedraagt in Jezus Christus.
Wij voegen onze stem bij het gezang der engelen
en prijzen uw heerlijkheid.

Heilig, heilig, heilig …

Hemelse Vader,
met eerbied noemen wij uw naam.
Altijd zijt Gij met ons op weg
en dichter dan wij durven dromen,
zijt Gij bij ons
wanneer uw Zoon ons samenbrengt
rond deze tafel
waar wij uw liefde vieren met brood en beker.

Zoals eens op de weg naar Emmaüs
ontsluit Hij nu voor ons de Schrift
en wij herkennen Hem
bij het breken van het brood.

Daarom bidden wij, almachtige God:
beadem met uw Geest dit brood en deze wijn
zodat Jezus Christus in ons midden komt
met de gaven van zijn lichaam en zijn bloed.

Want op de avond voor zijn lijden
nam Hij onder de maaltijd brood
en sprak tot U het dankgebed.
Hij brak het brood en gaf het aan zijn leerlingen
terwijl Hij zei:
“Neem en eet hiervan, gij allen,
want dit is mijn lichaam
dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker met wijn
en sprak opnieuw het dankgebed.
Hij gaf hem aan zijn leerlingen en sprak:
“Neem deze beker en drink hier allen uit
want dit is de beker van het nieuwe,
altijddurende verbond;
dit is mijn bloed
dat voor u en alle mensen wordt vergoten
tot vergeving van zonden.
Blijf dit doen om mij te gedenken.”

Verkondigen wij het mysterie van ons geloof:

Heer Jezus, wij verkondigen uw dood
en wij belijden tot Gij wederkeert,
dat Gij verrezen zijt.

Oneindig goede Vader,
wij vieren de gedachtenis van onze verzoening
en wij verkondigen de liefde die Gij ons betoont.
Uw Zoon is door het lijden en de dood gegaan,
en, tot nieuw leven opgewekt,
is Hij ingetreden in uw heerlijkheid.
Zie met genegenheid neer op dit offer
en herken erin uw eigen Zoon
die zijn leven heeft gegeven
en zijn bloed vergoten
opdat voor alle zoekers
de weg naar U, Vader, geopend en begaanbaar zij.

Barmhartige God,
laat de Geest van Jezus in ons wonen
en vervul ons met uw liefde.
Sterk ons door de gaven
van zijn lichaam en zijn bloed
en maak nieuwe mensen van ons
opdat wij op Jezus zouden lijken.

Bescherm onze paus Benedictus en onze bisschop N.,
leer alle gelovigen van uw kerk
de tekenen van deze tijd verstaan
en maak hen trouw in de beleving van uw evangelie.

Maak ons herbergzaam van hart
voor alle mensen rondom ons;
dat wij, delend in hun vragen en hun pijn,
in hun vreugden en hun hoop,
hen de weg tonen die naar uw liefde leidt.

Erbarm U, Vader,
over onze broeders en zusters
die in de vrede van Christus
naar U zijn teruggekeerd,
en over alle gestorvenen
waarvan Gij alleen het geloof hebt gekend.
Breng hen tot het licht van de verrijzenis.

En als ook onze weg ten einde loopt,
neem ons dan op in uw huis,
waar plaats is voor velen.
Schenk ons de vervulling
van onze levenslange hoop:
overvloedig leven in uw heerlijkheid.

Laat ons toe in de gemeenschap van de heiligen;
dat wij met Maria, de Maagd en Moeder Gods,
met uw apostelen en martelaren,
met de heiligen
en al de anderen die U genegen zijn,
dankbaar uw naam aanbidden
en U prijzen door Jezus Christus, onze Heer.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de H. Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

In het spoor van de Ster die ons de weg toonde,
mogen wij bidden tot God, onze Vader:
Onze Vader

Goddelijk Licht,
trek voor ons uit, altijd en overal,
dan zal geen nacht op aarde
ons vertwijfeld of bang maken.
Als Gij ons blijft voorgaan,
en wij uw weg, uw waarheid en uw leven blijven volgen
zullen wij vol verwachting mogen uitzien naar Jezus Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk, …

Vredewens

God,
Gij zijt naar ons gekomen in de kwetsbare gestalte van een kind
en juist zo laat Gij ons de weg naar vrede zien,
niet via geweld, macht, praal en pracht,
maar in eenvoud, in kleine stappen, in een glimlach en open armen.
Maak dan van ons, uw leerlingen, vredestichters in uw naam.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En laten wij ook elkaar die vrede van harte toewensen.

Lam Gods

Communie

Wees welkom aan de tafel van de Heer.
Moge deze maaltijd ons sterken
om samen nieuwe mensen te worden,
bezield door de vrede en vreugde van het kerstkind.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning

Wie zijn de wijzen?

Zij die naar boven kijken,
naar de hemel en zijn tekens,
die thuis zijn in de nacht en de geheimen,
die waken en uitzien naar de ster.

Maar wijzen hebben ook oog voor wat beneden ligt,
voor de aarde en haar wegen,
voor de dag en het licht.

Wijzen durven omwegen maken.
Want wie lijnrecht naar zijn doel wil,
doet de wereld en de mensen geweld aan.

Want de goede weg is gehoorzaam aan de aarde,
voegt zich naar haar hoogten en laagten
en volgt de kronkellijn van de rivieren.
En wie de wijsheid van de weg heeft geleerd,
weet dat we worden geleid door vreemde paden.
Want niet wij maken de weg.
De weg maakt ons.

Wijzen zijn zij
die altijd op weg willen gaan,
altijd opnieuw willen beginnen.
Want wat in één keer wordt gevonden
is voorbarig en onbetrouwbaar.
Wijzen zijn zij
die terugkeren naar huis,
verdwijnen in stilte,
terug naar hun werk,
en naar hun plaats onder de mensen.
Want daar wacht het leven.
Frans Cromphout


Slotgebed 1

Ik wil mijn ster voor je uitzenden – zegt God –
tot ze blijft stilstaan boven de plaats waar je Mij kunt ontmoeten.
Ik hoop dat je hart ‘wijs’ genoeg is om die ster te durven volgen,
want het is geen gemakkelijke weg.
Veel mensen zullen je niet begrijpen
omdat je andere waarden belangrijker vindt dan zij.
Blijf toch maar volhouden en weet
dat elke plaats waar mensen het ‘brood van het leven’,
van pijn en vreugde delen,
Bethlehem wordt genoemd.
Je zult er vrede ervaren
en je kunnen verwarmen aan het vuur van mijn liefde en tederheid. Amen
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God en Vader,
voor U zijn wij allemaal een beetje koningen,
op zoek naar U.
Geef ook ons
sterren om U te vinden
en sterren die schitteren in onze ogen
van verwondering
om het grote wonder van uw menswording. Amen.

Zending en zegen

Wij verlaten Bethlehem,
in het besef dat de kribbe een teken is
dat het Kind telkens opnieuw geboren moet worden in ons hart,
dat onze God er is voor jou, altijd,
en jij voor Hem.
Keer terug naar de plaats vanwaar je gekomen bent,
brand er wierook met de korrels van uw geloof,
bied mirre aan, de balsem van de hoop,
deel er het goud uit van uw liefde en uw vriendschap.

Als boodschapper van zijn vrede, rust op U Gods zegen:
in de naam + van de Vader, de Zoon en de heilige Geest. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.