Drieënheid A 2014

15 06 2014

Begroeting

Vandaag, op de feestdag van de Heilige Drie-eenheid
maken wij het kruisteken uitdrukkelijker en bewuster dan anders.
Want elke keer als wij dit kruisteken maken bevestigen wij ons geloof in God,
in zijn drievoudige aanwezigheid in ons bestaan.
Laten wij dan deze viering beginnen
in de naam van + de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.

Openingswoord

Vandaag sluiten wij de Paastijd af met een viering
waarin we vooral willen zeggen
dat God de Heer,
Vader, Zoon en Geest,
de grond van ons bestaan is.

Iedere viering gaat eigenlijk over God,
maar op het feest van de Drie-eenheid
willen wij, nog explicieter dan anders, over God spreken.
Geen God tussen de goden op een verre, hoge godenberg,
vechtend om de grootste macht en het grootste gelijk,
maar een God die ons in een mens zo rakelings nabij is gekomen
dat wij Hem ‘Vader’ mogen noemen:
de God van Jezus.
En in Jezus mogen wij Gods gezicht herkennen.
naar Levensecht

Gebed om ontferming

-Heer,
wij staan soms ver van U,
wij hebben genoeg aan onszelf.
Aan U, Vader,
die oorsprong en bestemming
van ons leven zijt, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

-Christus,
wij blijven soms ver van U weg,
wij gaan onze eigen wegen.
Aan U
die de Weg, de Waarheid en het Leven zijt,
vragen wij:
Christus, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.

-Heer,
wij dolen soms ver van U
en wij zijn arm aan bezieling,
zonder dromen, zonder kracht.
Aan U, heilige Geest,
die liefde zijt, vragen wij:
Heer, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge.

Wij loven U, Vader,
scheppende kracht,
bron van liefde.
Wij loven U, Jezus Christus,
Zoon van God,
Weg, Waarheid en Leven.
Wij loven U, Heilige Geest,
vuur, brandende liefdeskracht.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
voor mensen die eenvoudig zijn,
voor mensen die zachtmoedig zijn,
voor mensen die barmhartig zijn,
voor mensen die luisteren
naar het woord van God
en het onderhouden.

Eer aan God in de hoge.

Vrede op aarde
en liefde onder alle mensen:
liefde die nieuw maakt en heelt,
liefde die hoopt en duldt,
liefde die blijft in tijd en eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 1

Heer God, wij danken U voor Jezus, uw Zoon.
Zijn leven verwijst ons
naar het geheim van uw bestaan-in-liefde.
Help ons nederig te geloven
in het mysterie van de heilige Drie-eenheid,
in uw liefde die gestalte krijgt
in de mildheid van mensen om ons heen.
Wij hopen op uw barmhartigheid,
op eeuwige vergeving
als wij U ontmoeten van aanschijn tot aanschijn. Amen.

Openingsgebed 2

God, Vader, Zoon en heilige Geest,
maak ons stil en aandachtig voor uw geheim.
Doe ons hier uw stille nabijheid ervaren.
Laat ons ondervinden hoe Gij met ons op weg zijt,
hoe Gij met ons meetrekt,
alle dagen van ons leven. Amen.
naar Kees Pannekoek

Lezingen

Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Ex. 34, 4b-6. 8-9)

Uit het boek Exodus.

4b In die tijd beklom Mozes in alle vroegte de Sinai,
zoals de Heer hem bevolen had.
De twee stenen platen nam hij mee.
6           De Heer ging hem voorbij en riep: `Heer!
De Heer is een barmhartige en genadige God,
geduldig, groot in liefde en trouw,
8           Onmiddellijk viel Mozes op zijn knieën en boog zich neer.
9           Toen sprak hij:
`Och Heer, wees zo goed en trek dan met ons mee.
Dit volk is wel halsstarrig,
maar vergeef ons onze ongerechtigheden en zonden,
en beschouw ons als uw eigen bezit.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing (2 Kor., 13, 11-13)

Uit de eerste brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte

Zusters en broeders,
11         Laat alles weer goed komen,
neem mijn vermaning ter harte, wees eensgezind,
bewaar de vrede,
en de God van liefde en vrede zal met u zijn.
12         Groet elkaar met de heilige kus.
U groeten alle heiligen.
13         De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God
en de gemeenschap van de heilige Geest zij met u allen.

KBS Willibrord 1995

Evangelie (Joh. 3, 16-18)

Uit het heilig evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes

In die tijd zei Jezus tot Nikodemus
16         Zoveel heeft God van de wereld gehouden,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft geschonken,
zodat iedereen die in Hem gelooft niet verloren gaat,
maar eeuwig leven bezit.
17         Want God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden
om de wereld te veroordelen,
maar om door Hem de wereld te redden.
18         Wie in Hem gelooft, wordt niet veroordeeld;
maar wie niet gelooft is al veroordeeld,
omdat Hij niet geloofd heeft
in de naam van de eniggeboren Zoon van God.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Ik geloof in God die onze Vader is.

Hij is de hartenklop van ons bestaan.
Stem en stilte, geven en ontvangen.
Hij heeft de wereld aan onze handen toevertrouwd.

Ik geloof in Jezus, Gods mensgeworden Zoon.

Hij heeft ons voorgeleefd wat liefde kan:
hoop en vreugde, sterven en verrijzen.
Hij blijft aanwezig in woord en lichaam tot Hij komt.

Ik geloof in de Geest die ons tot liefde roept.

Hij schenkt ons aan elkaar als licht en troost,
brood en vrede, danken en vergeven,
Hij roept ons samen in de gemeenschap van de Kerk. Amen.

Voorbeden 1

Tot onze God, de God van alle mensen,
mogen wij bidden met groot vertrouwen.

-Drie-ene God, Schepper en Vader,
die alles in het leven riep en het aan mensen toevertrouwde,
leer ons behoedzaam omgaan met uw schepping.
Laat niet toe dat wij de rijkdommen van deze aarde misbruiken.
Beziel ons met de zorg voor alle leven.
Laten wij bidden…

-Drie-ene God, Jezus Christus,
die ons uw menslievendheid deed kennen,
maak ons tot uw navolgers.
Dat wij voortzetten wat Gij begonnen zijt
en ten uitvoer brengen wat Gij als uw opdracht hebt gezien:
bevrijding tot leven ten volle voor alle mensen.
Laten wij bidden…

-Drie-ene God, Heilige Geest,
die het levend hart van deze wereld zijt,
bemoedig en beziel ons.
Ontsteek in ons en in allen die geloven
het vuur van uw liefde,
inspireer ons met goedheid
en maak ons één van hart.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

-Bidden we tot God de Vader
voor allen die het vertrouwen in Hem hebben verloren.
Dat ze een rustpunt vinden in hun leven.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot God de Zoon, Jezus Christus,
voor hen die Hem slechts kennen
als iemand uit een ver verleden,
zonder betekenis voor onze tijd.
Dat zij Hem leren kennen als een gids.
Laten wij bidden…

-Biddenwe voor onze Kerk
en voor alle Kerken die het evangelie van Jezus Christus belijden.
Dat zij minder nadruk leggen
op wat hen gescheiden houdt,
maar steeds meer oog krijgen voor wat hen verbindt.
Laten wij bidden…

-Bidden we tot de heilige Geest
voor allen die zich in hun handelen door Hem laten leiden.
Dat de wereld door hen open bloeit
tot Gods gemeenschap op aarde.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven

Goede God,
gaven van mensen
zijn hier bijeengebracht.
Gaven van werk en inzet,
bereidheid en verbondenheid,
teken van brood en wijn,
ons eigen leven,
wij bieden het U aan
door Jezus die zijn kracht bij U haalde
en ons laat leven van zijn Geest. Amen.

Tafelgebed

Dank U, God,
omdat Gij voor ons een Vader wilt zijn
die zorg draagt voor ons
en bij wie we steeds mogen thuiskomen.
Dank U, Jezus, Zoon van de Vader,
omdat Gij ons Gods liefde hebt getoond
en omdat Gij allen die met U op stap willen gaan,
in uw vriendenkring opneemt.
Dank U, heilige Geest,
omdat Gij ons met uw licht
Jezus en de Vader openbaart,
omdat Gij ons leven kracht geeft.
Dank U, drie-ene God,
omdat Gij ons laat delen in uw liefde.
Graag willen wij U dank zeggen en samen bidden:
naar Daniël Neetesonne

Heilig, heilig, heilig de Heer,
de God der hemelse machten.
Vol zijn hemel en aarde van uw heerlijkheid.
Hosanna in de hoge.
Gezegend Hij die komt in de naam des Heren.
Hosanna in de hoge.

Wij danken U voor Jezus, de Christus,
de man uit Nazareth,
die U ‘Abba’, zijn lieve Vader, noemde.
Nooit was er van U zoveel te zien en te ervaren
als toen Hij op onze aarde was.

Gedreven door gerechtigheid en goedheid
openbaarde Hij uw naam in deze wereld.
Door zijn woorden van begrip en vergeving,
door zijn attentie voor gekwetste mensen,
door blinden uitzicht te geven en lammen veerkracht,
toonde Hij uw menslievendheid.

Hij was met mensen begaan,
deelde hun vreugde, maar ook hun verdriet.
Hij veroordeelde niet,
maar gaf mensen nieuwe kansen.

Vooral in de nacht, die de laatste van zijn leven werd,
heeft Hij een subliem gebaar van liefde gesteld.

Hij nam brood in zijn handen en dankte U.
Hij brak het en gaf het aan zijn vrienden en zei:
“Neem en eet hiervan gij allen.
Dit is mijn lichaam, mijn leven, dat voor u gegeven wordt.”

Zo nam Hij ook de beker.
Hij sprak een dankgebed en zei:
“Deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed,
dat voor u en voor allen wordt vergoten
tot vergeving van de zonden.
Blijf dit doen om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Vader, wij zijn U dankbaar
omdat wij in deze tekenen van brood en beker
Jezus van Nazareth mogen gedenken.
Zend ons zijn Geest
opdat ook wij voor elkaar genade zouden zijn,
hoe onvolkomen ook.

Geef dat wij elkaar waarderen,
dat we niet blind zijn voor de mens naast ons
of doof en onverschillig voor zijn nood.

Dan zal er vreugde zijn op aarde
liefde, vrijheid  en vriendschap in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer, onze God,
in de eenheid van de heilige Geest,
hier en nu en tot in eeuwigheid. Amen.

Onze Vader

Bezield door zijn Geest,
naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem
die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader, zegen ons
met de gave van vertrouwen in U en in elkaar.
Heer Jezus, vervul ons van uw hoop,
dan zullen wij de dag van morgen gesterkt tegemoet zien.
Geest, Gij die vuur en liefde zijt,
geef ons de moed en de kracht om uw wegen te gaan.
Dan mogen wij vol vertrouwen uitzien
naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon.
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Heer Jezus,
iedere dag dat wij op deze aarde mogen leven,
is een dag om dankbaar voor te zijn.
Iedere dag dat wij samen in vrede mogen leven,
is een dag waaraan Gij een extra dimensie geeft.
Wij bidden U,
schenk deze vrede aan alle mensen,
zodat uw Rijk onder ons kan groeien.
Dit vragen wij U voor al de dagen van ons leven.
De vrede van de Heer zij altijd met u.
En geven wij die vrede ook door aan elkaar.
naar Thomasvieringen

Lam Gods

Communie

De Heer heeft ons toegezegd
dat Hij alle dagen met ons zal zijn.
Het breken van het brood en het delen van de beker zijn daarvan het teken.
Vandaag worden wij weer uitgenodigd om te eten van het Brood
dat gemeenschap geeft met de Heer en met elkaar,
en te drinken uit de Beker,
bron van leven en teken van verbondenheid met de Heer en met elkaar.
Gelukkig zij die mogen aanzitten aan de tafel van de Heer.
Dit is het Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld.
Heer, ik ben niet waardig…

Bezinning 1

Met een handjevol, kleine, zwakke mensen
is het ooit begonnen.
Vanuit onmacht, angst en ontgoocheling
hebben zij de handen in elkaar geslagen
en zijn ze op weg gegaan.
Waarheen?
Ze wisten het zelf niet.
Ze deelden wat ze hadden
en hielden de droom wakker die Jezus in hen had gewekt.
Vanuit hun verbondenheid
zetten ze de kleine, dagelijkse stappen die haalbaar waren.
En dat was heel wat!
Zo groeide indertijd nieuw leven.
Waarom zou dat nu, tweeduizend jaar later, niet opnieuw kunnen?
Ja, waarom niet?
vrij naar Manu Verhulst

Bezinning 2

God,
Vader,  Zoon en Heilige Geest
met drie in één
kunt Gij de hele wereld aan
en begint Gij opnieuw wat onbegonnen lijkt:
blinden zien, doven horen, stommen spreken, lammen gaan
en voor wie gevangen zaten
gaat een bevrijde wereld open.

Met drie in één
durft Gij het wonder aan
dat stenen veranderen in brood,
dat water verandert in wijn
en dat eenlingen veranderen in gezworen kameraden.

Met drie in één
doet Gij de honger naar gerechtigheid herleven.
Dan wordt ‘ontmoedigd zwijgen’
tot ‘waarheid doen’,
vandaag en vele dagen.

Slotgebed 1

Ik wil U binnenlaten
in de kern van mijn bestaan, God,
en mij van kop tot teen
laten inpalmen door uw liefde,
net zoals Jezus.
Laat uw Geest mij daarom leiden,
vooral op ongebaande wegen
en op tochten vol hindernissen en valkuilen.
Reik mij uw hand
en breng mij naar de plaats
waar de waarheid het wint van de leugen
en waar alleen maar liefde is.
Dan weet ik dat ik ’thuis’ ben.
Erwin Roosen

Slotgebed 2

God, onze Vader,
zend ons nu
als blije en hoopvolle mensen op weg.
Leer ons lief te hebben zodat onze naam als christen voor altijd
mag oplichten in de palm van uw hand.
Dan zullen we
in de wereld herkenbaar zijn
als kinderen van de éne God:
de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Thomasvieringen

Zending en zegen

Laten wij Jezus’ weg volgen,
begeesterd door zijn Geest.
Een weg samen voor en met elkaar
gezegend door de Drie-ene God,
+ de Vader, de Zoon en de H. Geest. Amen.
naar Thomasvieringen

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.