Drie-eenheid C 2007

ZONDAGSVIERINGEN
Heilige Drie-eenheid C (03 06 2007)

Begroeting

God, + de Vader in de hemel, is onze sterkte,
Hij spreekt ons toe door zijn Zoon,
Hij begeleidt ons met zijn Geest,
die in ons de Jezusmentaliteit levendig wil houden. Amen.

Openingswoord

Van het feest van de Drie-eenheid,
dat wij vandaag vieren,
liggen de meesten van ons niet wakker.
‘Drie-eenheid’ is een woord
waarbij we ons weinig kunnen voorstellen,
en dat ons nauwelijks kan inspireren.

En toch is dit Godsmysterie
intens verweven met ons gebeds- en geloofsleven.
Onze God wil immers nabij zijn bij allen die gedoopt werden
in de naam van de Vader, de Zoon en de Geest.
Langs die drie invalswegen
wil hij ons omsmeden tot één grote liefdesgemeenschap,
tot één gemeenschap van Gods zonen en dochters.

Vergevingsmoment

Wij weten dat we mogen rekenen
op de barmhartigheid van onze God.
Leggen we dan ook ons leven
in zijn liefdevolle handen.

God, Gij neemt ons aan zoals wij zijn
met onze fouten en onze gebreken.
Gij zijt voor ons een goede Vader.
Daarom mogen wij bidden:
Heer, ontferm U over ons.

Gij toont ons de weg naar het hart van onze medemensen,
naar samenleven in liefde.
Jezus, Gij zijt onze broeder, onze God.
Daarom bidden wij:
Christus, ontferm U over ons.

Gij zijt de kracht in ons
die ons helpt goed te zijn,
geduldig, vreugdevol, vredestichtend en vergevingsgezind.
Geest van God in ons, ontferm U over ons.

Moge God de Vader ons de Geest van Jezus, zijn Zoon, schenken.
Hij is vergeving van onze zonden.
Hij zal ons leiden tot eeuwig leven. Amen.

Lofprijzing

Eer aan God in de hoge:
eer aan de Vader die de oorsprong is,
eer aan de Zoon die in de wereld kwam,
eer aan de Geest: Hij maakt ons vrij.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde:
zondaars vinden bij Hem genade,
zieken troost en geneest Hij,
armen brengt Hij zijn blijde boodschap.

Eer aan God in de hoge
en vrede op aarde
door liefde onder de mensen.
Liefde die de dood overwint,
de tranen wegwist uit onze ogen
en alles nieuw maakt.
Amen.

Openingsgebed 1

God onze Vader, Gij wilt ons nabij zijn.
Gij spreekt ons toe in verhalen van liefde en hoop,
in gebaren van gerechtigheid,
in de tekenen van de doop
en het delen van brood en wijn.
Wij willen U inademen, God,
bij U verwijlen,
wij willen op weg gaan, gezonden door uw Zoon,
en gesterkt door uw krachtbron, uw Geest,
die met ons blijft tot in eeuwigheid. Amen.

Openingsgebed 2

Ik wil zorg voor je dragen – zegt God –
zoals een vader en een moeder voor hun kind.
Ik wil je beschermen en van je houden,
alle dagen.
Als blijk van mijn liefde
heb Ik je zelfs mijn Zoon gegeven
opdat mijn tederheid een gezicht zou krijgen
en opdat mijn droom van een hemelse wereld
werkelijkheid zou worden.
Wil van Hem leren
hoe je je leven kunt afstemmen op de adem van mijn Geest
en hoe je een mens van vrede en liefde kunt worden. Amen.
Erwin Roosen

Lezingen
Laten wij samen luisteren naar de woorden uit de Schrift.

Eerste lezing (Spreuken 8,22-31)
Uit het boek der Spreuken.

Zo spreekt de Wijsheid van God:
22 De Heer schiep mij aan het begin van zijn weg,
nog voor zijn werken, van oudsher.
23 Uit eeuwigheid ben ik gevormd,
vanaf het begin, voordat de aarde ontstond.
24 Ik ben al ontstaan toen er nog geen oceaan was,
toen er nog geen bronnen waren, rijk aan water.
25 Voordat de bergen werden neergezet,
nog eerder dan de heuvels, ben ik ontstaan.
26 Hij had de aarde en de velden nog niet gemaakt,
zelfs niet de elementen van de wereld.
27 Ik was erbij toen Hij de hemel op zijn plaats zette,
toen Hij een boog spande over de oceaan,
28 en daarboven het machtige wolkengewelf zette;
toen Hij de geweldige bronnen van de oceaan maakte
29 en de zee haar grens gaf,
zodat het water zijn geboden niet overtrad,
en toen Hij de grondvesten van de aarde bouwde.
30 Ik stond als uitvoerster aan zijn zijde,
en ik was zijn vreugde, mij dag in dag uit
verheugend voor zijn aangezicht, steeds weer,
31 mij verheugend over zijn aardrijk
en ik vond mijn vreugde bij de mensen.
KBS Willibrord 1995

Tweede lezing
(Romeinen 5,1-5)
Uit de brief van de apostel Paulus aan de christenen van Rome.

Broeders en zusters,
1          Gerechtvaardigd door het geloof
leven wij in vrede met God
door Jezus Christus onze Heer.
2          Hij is het die ons door het geloof de toegang heeft ontsloten
tot die genade waarin wij staan;
door Hem ook mogen wij ons beroemen
op onze hoop op de heerlijkheid van God.
3          Meer nog, wij zijn zelfs trots op onze beproevingen,
in het besef dat verdrukking leidt tot volharding,
4          volharding tot beproefde deugd en die weer tot hoop.
5          En de hoop wordt niet teleurgesteld,
want Gods liefde is in ons hart uitgestort
door de heilige Geest die ons werd geschonken.
KBS Willibrord 1995

Evangelie
(Johannes 16,12-15)
Uit het heilig evangelie van onze heer Jezus Christus volgens Johannes

In zijn afscheidsrede zei Jezus tot zijn leerlingen:
12         Eigenlijk heb Ik jullie nog veel te zeggen,
maar je kunt het nu nog niet verwerken.
13         Wanneer de Geest der waarheid komt,
zal Hij jullie leidsman naar de volle waarheid zijn
– niet dat Hij eigenmachtig zal spreken,
Hij zal slechts zeggen wat Hij te horen krijgt –
en wat komen gaat, zal Hij jullie meedelen.
14         Hij zal Mij verheerlijken,
want wat Hij jullie zal meedelen,
komt van Mij.
15         Alles wat de Vader heeft is ook van Mij;
daarom mag Ik zeggen dat
hetgeen Hij jullie zal meedelen,
van Mij komt.
KBS Willibrord 1995

Geloofsbelijdenis

Belijden wij samen ons geloof in de éne God, die Vader, Zoon en Geest is.

Ik geloof in God,
schepper van hemel en aarde,
Vader van alle mensen.

Ik geloof in Jezus Christus,
die gekomen is
om te bemoedigen en te genezen,
om ons te bevrijden van alle onrecht,
om Gods vrede bij de mensen te verkondigen.

Hij heeft zich gegeven voor de wereld.
Hij is in ons midden de levende Heer.

Ik geloof in Gods Geest,
die werkzaam is
in alle mensen die er ontvankelijk voor zijn.

Ik geloof in de kerk van Christus,
die, uitgerust met de kracht van de Geest,
gezonden is om de mensen te dienen.

Ik geloof in de vergevende liefde van God,
die de macht van de zonde zal breken
in ons en in alle mensen.

Ik geloof dat de mens zal leven
van Gods leven voor altijd.
Amen.


Voorbeden 1

Leggen wij bij het begin van deze tafeldienst
onze persoonlijke gebedsintenties op het altaar van de Heer
om ze samen met dit brood en deze wijn, en met uw gaven aan Hem aan te bieden.

– Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons als Vader nabij wil zijn.
Dat wij erop mogen vertrouwen in Hem geborgen te zijn,
in Hem geliefd te zijn,
ook als wij door tegenslag en tegenkanting
onderuit worden gehaald.
Laten wij bidden…

– Bidden wij tot de drie-ene God,
die zich in zijn Zoon aan ons liet kennen.
Mogen wij Hem navolgen
op de weg die Hij ons voorging:
de weg van bevrijding, gerechtigheid en onderlinge verbondenheid.
Laten wij bidden…

– Bidden wij tot de drie-ene God,
die ons in zijn Geest begeestert tot creatief spreken en doen,
zodat de Jezusboodschap in deze tijd
overtuigend kan klinken.
Laten wij bidden…

Voorbeden 2

– Bidden wij voor mensen
die er moeite mee hebben om nog in een ‘goede God’ te geloven.
Dat ze vroeg of laat mensen ontmoeten
in wie zij iets van Gods aanwezigheid ontdekken.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor al wie zich van ‘God noch gebod’ iets aantrekken.
Dat zij vroeg of laat gehoor geven aan het beste wat in hen leeft.
Laten wij bidden…

– Bidden wij voor jonge mensen die God moeilijk met ‘Vader’ kunnen aanspreken omdat ze met het begrip ‘vader’ overhoop liggen,
dat ze ooit op het spoor mogen komen van wat mensen kan gelukkig maken.
Laten wij bidden…

Gebed over de gaven 1

God onze Vader,
wees hier aanwezig in het brood en de wijn,
die ons door uw Zoon werden nagelaten
als teken van zijn blijvende aanwezigheid onder ons.
Hij stuurt ons op weg
om zijn boodschap van bevrijding uit te dragen.
Beziel ons met uw creatieve Geest
zodat wij die taak aandurven
zonder aarzeling, zonder faalangst.
Wij weten dat Gij, als God van liefde,
ons nabij zijt en met ons meegaat,
vandaag en alle dagen van ons leven. Amen.

Gebed over de gaven 2

God onze Vader,
wees hier aanwezig in het brood en de wijn,
die ons door uw Zoon werden nagelaten
als teken van zijn blijvende aanwezigheid onder ons.
Beziel ons met uw creatieve Geest
zodat wij liefde en vriendschap aandurven,
want Gij zijt een God van liefde,
altijd en tot in eeuwigheid. Amen.

Tafelgebed

Hoe moeten wij U danken, Vader,
voor het geluk dat ons geopenbaard werd
in Jezus, uw Zoon.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij uw boodschap verkondigd hebt
aan de kleinen en de eenvoudigen.
Met Hem willen wij U danken
dat Gij voor ons toekomst opent
en ons leven, hoop en uitzicht geeft.
Daarom loven en prijzen wij U
en noemen U:

Heilig, heilig, heilig …

Barmhartige Vader,
wij danken U voor Jezus Christus,
die één van ons geworden is.

Na zijn dood
hebben zijn leerlingen erkend
dat zijn Geest aanwezig is
overal waar liefde woont,
overal waar mensen in elkaar durven geloven,
overal waar mensen vergeving schenken
en elkaar de hand reiken.

Zij hebben begrepen dat Jezus met hen meeging
als zij met elkaar dezelfde weg gingen.
Zij hebben Hem herkend, Vader,
bij het breken van het brood
toen zij maaltijd hielden
om Jezus’ liefde onder elkaar levend te houden.

In de nacht waarin Hij werd overgeleverd
heeft Hij hun immers een teken gegeven
van zijn liefde tot het uiterste.

Aan tafel nam Hij brood in zijn handen, dankte U,
brak het en deelde het uit aan zijn vrienden
met de woorden:
“Neem en eet hiervan,
want dit is mijn lichaam,
dat voor u gebroken wordt.”

Toen nam Hij ook de beker, dankte U,
en reikte hun de beker aan met de woorden:
“Drinkt allen hiervan
want dit is de beker van het nieuwe verbond,
bezegeld met mijn bloed,
dat voor U en voor allen vergoten wordt.
Eet van dit brood, en drink uit deze beker om Mij te gedenken.”

Als wij dan eten van dit brood
en drinken uit deze beker,
verkondigen wij de dood des Heren
totdat Hij komt.

Trouw aan Jezus’ woord, Vader,
breken wij hier dit brood
en danken U voor deze beker.
Wij gedenken al wat Jezus ons heeft voorgeleefd
en maken zijn voorbeeld tot het onze.

Gedenk in uw goedheid allen die ons zijn voorgegaan.
Zij leven in onze gedachten,
maar, meer nog, zijn zij levend bij U.

Laat uw Geest rusten op deze gaven.
Dat deze heilige symbolen
ons mogen spreken van Jezus’ dood die tot leven wekt,
dat wij mogen openstaan
voor alles wat Jezus ons geleerd heeft,
dat wij vervuld mogen worden van zijn liefde.
Dan zal er vreugde zijn op aarde,
vrijheid en vrede in Jezus’ naam.

Door Hem en met Hem en in Hem
zal uw naam geprezen zijn,
Heer onze God, almachtige Vader,
in de eenheid van de Heilige Geest,
hier en nu, en tot in eeuwigheid.
Amen.

Onze Vader

Bezield door Zijn Geest, naar het voorbeeld van zijn Zoon,
mogen wij bidden tot Hem die ook wij als ‘Vader’ mogen aanspreken:
Onze Vader,…

God en Vader,
uw Zoon sprak ons van liefde en gerechtigheid.
Als wij zijn boodschap ter harte nemen
en ons leven inrichten volgens die principes,
mogen wij vol vertrouwen uitzien naar de komst van Jezus, Messias, uw Zoon,
Want van U is het koninkrijk…

Vredeswens

Als uw zonen en dochters maakt Gij ons tot deelgenoot
aan uw creatieve liefdesgemeenschap van Vader, Zoon en Geest.
Laat ons dit vredevolle genieten van elkaar
uitdragen naar de vier windstreken.
Laat ons die Godsvrede doorgeven van mens tot mens
tot een vredesketen die de hele wereld omspant.
Die vrede van de drie-ene God zij altijd met u.
En wensen wij elkaar van harte die vrede toe.

Lam Gods

Communie

Het Brood dat wij mogen breken
geeft gemeenschap met het Lichaam van Christus;
zoals het Brood één is, vormen wij allen één lichaam.
Zie het Lam Gods…

Bezinning 1

Een meikever, verkleumd en koud,
komt onder de adem van een kind
weer tot beweging…

Destijds, heel lang geleden,
– zo gaat het aloude verhaal –
zei God:
“Kom, ik blaas je mijn levensgeest in de neus.”
En die levenwekkende geest-adem
bracht leven in de vormeloze chaos.

En wij, verkleumd en moedeloos,
zijn telkens weer op weg gegaan.
Bewogen door Zijn geest-adem,
durven wij de vrijheid in,
de onbepaalde verte,
de ongevulde diepte,
met alleen zijn beeld en zijn gelijkenis
als herinnering.

Bij Jezus is het zoveel meer
dan slechts een herinnering.
Hij is weerspiegeling van God
en wordt bewogen door zijn Geest-Adem.
“Kom, zegt Hij, Ik ben de weg;
in mijn woord komt God jou tegemoet;
in Mij komt de verborgen God jou nabij,
de verre God wordt vriend en lotgenoot.”

Wij mensen, verkleumd en koud
in een veel te zakelijke wereld
komen onder Gods Geest-Adem weer tot leven.
Wij worden,
in een moedig spelen met de vrijheid,
Gods verhaal.

Gedragen door het geloof
dat God de ene is
die ons tot vrijheid be-Geestert en be-Ademt
en ons in Jezus een weg wijst
als van mens tot mens…

Een wonder van Drievuldigheid.
naar Manu Verhulst

Bezinning 2

Met een handjevol, kleine, zwakke mensen
is het ooit begonnen.
Vanuit onmacht, angst en ontgoocheling
hebben zij de handen in elkaar geslagen
en zijn ze op weg gegaan.
Waarheen?
Ze wisten het zelf niet.
Ze deelden wat ze hadden
en hielden de droom wakker die Jezus in hen had gewekt.
Vanuit hun verbondenheid
zetten ze kleine, dagelijkse stappen die haalbaar waren.
En dat was heel wat!
Zo groeide indertijd nieuw leven.
Waarom zou dat nu, tweeduizend jaar later, niet opnieuw kunnen?
Ja, waarom niet?
naar Manu Verhulst

Slotgebed

God onze Vader,
leer ons U vinden als de Ene die ons geluk en vrede gunt.
Jezus Christus,
Gij stuurt ons op pad om uw boodschap van bevrijding te verkondigen.
Geest van God,
begeleid ons op die weg van zorg en recht voor iedereen.
Drie-ene God,
wees de toetssteen voor ons doen en laten.
Moge Gij zichtbaar worden in onze omgang met mensen,
iedere dag opnieuw en alle dagen van ons leven. Amen.

Zending en zegen

Moge de drie-ene God ons zegenend nabij zijn:
In de naam + van de Vader, bron van alle leven,
in de naam van de Zoon, onze broeder die wil dat wij allen één zouden zijn,
in de naam van de Geest van waarheid en liefde,
die ons begeestert en bemoedigt als wij gaan getuigen van het evangelie. Amen.

Dit bericht is geplaatst in Zondagsvieringen met de tags . Bookmark de permalink.